Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Birikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsün. Yan i... Ne Dolar, Ne Mark... EMLAK BANKASI D l h ] U y j j r Bır T l j i f n Içın Cumhuriyet71. Yl S A Y I T O B 1 1 1 R (KDViçinde) KURUCUSU: (1924-1945) BAŞYAZARI: HMfc Mflİ (1945-1991) Latin Amerika gezisinde ilk uçak yerde kaza yaptı; ikincisi Brezilya'da hava boşluğuna düştü DemirelöKhıKİeııdöndüDEMİREL'İN BASIN TOPLANTISI 'Görev yerine getirflmiştir' • Güney Amerika gezisini değerlendiren Demirel, "Bu bir görevdir. Görev yerine getirilmiştir. Türkiye'nin kendi kabuğuna çetalmiş, sorunlar içinde bunalmış bir ülke olmayıp, dünya gerçeklerini gören bir ülke olduğunu kanıtladık" sözleriyle, önemli sorunlann yaşandığı sırada geziye gittiği yönündeki eleştırileri yanıtladı. BRASILIA/ANKARA (Cumhuriyet) - Cumhurbaşka- nı Sükvman Demirel, Yüce Dı- van'ın ANAP hükümetinin iki eskı Bayındırlık Bakanı ve bir bürokratı hakkında verdiği bera- at karanndan sonra bazı siyasi- lenn kendisine istifaçağns'nda bulunmalanyla ılgilı olarak, "Mahkemelerde beraat vaki olursa, golü ben mi yiyorum? Devlet, bir adamı mahkemeye sevk eder, adam beraat eder, sevk edenler istifa ederse, orta yerde adam kalmaz" yorumunu yaptı. Demirel, sistemın ışleme- sııun kavgasını yaptığını söyle- dı. 'Sürgünde Kürt Parlamen- tosu'nun kurulduğu Hollan- da'yı 'büyük bir ayıbuı içinde' olmakla suçlayan Demirel, Baş- bakanlık ile Çankaya Köşkü ara- sında 'sonunhriuk' tartışmalan- na neden olan Güney Amenka gezisini degerlendinrken de, Türk devleti adına yaptığı 'göre- vin' başanyla sonuçlandınldı- ğını belirtti. Türkiye'nin kendi kabuğuna çekilmeyıp, dünya gerçeklerinin farkında oldugu- nu kanıtladıklannı kaydeden Demirel, Türkiye'nin, 430 mil- yon insanın yaşadığı bir bölge- yı görmezden gelmesinm doğru olmadığını vurguladı. Latin Amerika ülkelerine yaptığı 14 günlük geziyi tamam- layan Cumhurbaşkanı Demirel, Brezılya'dan Ankara'ya döner- ken uçakta gazetecilenn çeşıtlı MArkasıSa. I9,SH l'de • Cumhurbaşkanı Demirel'i Brezılya'dan getiren THY'nin Airbus 310 uçağı kalkıştan bir buçuk saat kadar sonra Brezilya üstünde elektrik yüklü bir buluta girdi ve ilkin 300 metre yukan, sonra da art arda gelen üç darbe ile 1200 metre aşağı savruldu. • Türbülans denen olay sırasmda uçakta tam bir panik yaşandı. Demirel, koltuklann arasına çöktü; ağlayanlar, çığhklar, tekbir sesleri arasında ilkin yatıştıncı sözler söylemek istedi, ancak son savrulmada o da sustu. AYDBS ENGÎN Arjantin, Şffi ve Brezflya'yı kapsayan gezi dönüşûnde zor anlaryaşayan DemireL, Ankara'dâ kurfoan kesflerek karşılandı. (Fotograf: TARIK. TINAZAY) Uçak düşüyor. Düşüş bitmi- yor. Çığhklar, ağlayanlar, yük- sek sesle kelime-ı şahadet ge- tırenler, dua edenler, tekbir ses- len, yerlere yuvarlanan hostes- ler ve koltuklann arasında ye- re çökmüş, sakin ama yüzü ki- rec gibı bembeyaz Suleyman Demirel. Bir eliyle bizim dizi- mizi kavramış, bir eliyle koru- ma polisine tutunmuş. O anda gazetecılik yok. Düşüyoruz. Bir rastlantı, Türkiye Cumhu- riyeti Cumhurbaşkanı ile ade- ta birbinmize sanlmışız. Açık- laması zor bir düşünce kınntı- sı. Bir Cumhurbaşkanı ile bir- likte, yan yana değil, neredey- se sarmaş dolaş ölmek... Bir flaş panltısı. Beyin, ölüme gi- dıldiğinı kavrayan organ, o an- da onu da kaydedıyor. Demi- rel'in hafif sırtını döndüğü öte- ki koltukta Millıyet'ten Bur- han Eüş koltuğunun üstüne tü- nemiş ha bire deklanşöre bası- yor. Insan beyni çok tuhaf. Ay- nı anda pek çok olguyu bırlik- te izhyor, kaydediyor, değer- lendiriyor ve yaşıyor. Düşüyo- ruz. "Demek öhım böyte olu- vornmş" diye düşünüyorsu- nuz. Aynı anda, siz farkında bi- le değılken deklanşöre basan foto muhabıri arkadaşınızı gö- rüyor ve hafızanıza kaydedı- yorsunuz ve gene aynı anda önünüzde yere çökerek otur- muş birkaç santimetre ötedeki Demirel 'in davranışlannı izli- yorsunuz ve hiçbir anı kaçır- madan hafızanıza kaydedıyor- sunuz. Gazetecilik içgüdüsü mü? Hayır. Bu budalaca bir mesleki övünme olur. Ama so- nuç olarak içgüdüsel birdavra- nış yaptığınız. Demirel 'in âdetidir geziler- de uçağı dolaşır, herkesin elini tek tek sıkar ve "Uğuriar ol- MArkasıSa.l9,SiL31e Korgeneral Hasan Kundakçı: PKKTÜer BM kampma sığunyor • PKJC'lilenn silahlanyla birlikte Birleşmiş Milletler denetimındeki kamplara sığındığını söyleyen Kundakçı, "Eğer bu militanlar kovulmazsa, biz askeri açıdan bir çözüm bulmaya çalışabiliriz. Bizim askerlerimizi öldürmeye kalkışırlarsa onlan cezalandınrız. Bu kamplarda olan bitenden haberimiz var. Teröristler silahlanru ceketlerinin altmda saklıyorlar" dedi. Haber Merkezi - Kuzey Irak'taki Türk bırlıklennın ko- mutanı Korgeneral Hasan Kun- dakçı Birleşmiş Mılletler (BM) kamplanna sığinan terönstleri uyararak u PKK*lilerokamplar- dan bize saldınriarsa cezalandı- nlacaklar" dedı. Adana'da dün düzenlenen operasyonlarda ara- lannda Öcalan'ın yeğeninin de bulundugu 15 PKK'lı yakalan- dı. Türk Silahlı Kuvvetlen'nın bölücü örgüt PKK'ye yönelık sınır ötesi harekâtı devam eder- ken yurtıçinde de güvenlık güç- \ArkasıSa.l9,Sü.S'de Geç emeklilikle ilgili Çiller-Gürkan arasındaki sorun aşıldı Bıuıahıııa paket çözüm • Başbakan Çiller ve Çetin, geç emeklilik pazarlığında rest çeken Gürkan'ın 'eşzamanlılık' önerisine koşut olarak emeklilik koşullannın ağırlaştınlmasının yanı sıra SSK, Iş-Kur, işsizlik sigortası ve iş güvencesi yasa tasanlannı imzalayarak anlaşma sağladılar. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Başbakan Tansu Çiller'in, geç emekli- lik konusunda Uluslararası Para Fo- nu'na verilen sözlerle uyumlu taslak ha- zırlamadığı gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Aydm Güven Gürkan'ın ıstıfasını ıstemesıyle tırma- nan bunalım, 'paket çözfim'Ie aşıldı. Başbakanlı k Konutu'nda bir araya ge- len Çiller ile CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, rest çeken Gürkan'ın 'eşzamanlılık' önerisine koşut olarak emeklilik koşul- lannın ağırİaştınlmasmın yanı sıra SSK, tş-Kur, işsizlik sigortası ve iş gü- vencesi yasa tasanlanna ilk imzalan atarak hükümet üyelerine gönderdiler Çetin, hükümetteki görüş aynlığı ko- nusunda, "Koalisjonda bunîar doğal- dır.Stkmüv r ok"açıklamasını yaptı. Çe- tin, Çiller'in, istifasını istediğini basm toplantısı yaparak açıklayan Aydın Gü- ven Gürkan'a da "4-5 kişi arasında ko- nuşulan, orada kalması gereken konuş- malann, yanlış da olsa, akscttirilmcsini uygun görmüyorum" sözlenyle sıtem etti Ankara kulisleri önceki gün 'hü- kümet gitti. gidiyor' haberleriy le çalka- MArkasıSa. 19,SH3'te EMEKLİLİK TASARISI Gürkan'a destek • Türk Harp-lş Sendikası Genel Başkanı Izzet Çetin, "Sayın Çiller'e, IMF ve Dünya Bankası'nın değil, TC'nin başbakanı olduğunu hatırlatmayı görev sayıyoruz" dedi. Türk-Iş, tasannın, talepleri karşılanmadan TBMM'ye sevk edilmesı durumunda eylemlere başvuracaklannı açıkladı ve sendikalardan hazırlıklı olmalannı istedi. • 5. Sayfada KURMAYLAR UZLA^TI Gözler TMY'de • Koalisyonun iki ortağınuı kurmaylannın anlaştığı metin, Başbakan Tansu Çiller'in ABD gezisi sonrasında DYP grubunda tartışmaya açılacak. Ancak DYP grubunun ikna edilememesi durumunda, Çiller ve kurmaylannın, CHP'ye, "tnfaz Yasası'nda indirim" yöntemiyle kısmi af önerismi getireceği belirtiliyor. • 5. Sayfada NOTLAR Çetin, hayır dedi HtKMETÇETtNKAYA Hükümet bunalımı çözüldü mü? Bakın DYP'li Baki Tuğ ne diyor "Bu hükümet zar-zor ayakta duruyor, ömrii çok- tandoldu-." mArkosıSa.l9,Sü.rde Festivalde oaüigunu KümırServisi- 14. Istanbul Uluslararası FilmFestivali'nin uluslararası ve ulusal yanşmalannın ödülleri bu gece yapılacak törenle sahiplerinı bulacak. Büyük bir seyırci patlaması yaşayan festivalin ağır toplanndan Zhang Yîmou'nun 'Yaşamak' adlı fılmi ise yann iki seansta sinemaseverlere sunulacak. Oshima, Wise, Milkr.Scola, Konchalovski gibi gözde isimleri konuk eden Istanbul Film Festivali, 150'ye yaktn filmi, ilginç köşelenyle her geçen yıl Avrupa'nın en önemli sinema organızasyonlan arasına adını yazdınyor. Lıöııü ye K.Irak sorusu • Karadeniz Ekonomik lşbirlıği toplantısına karılmak üzere Atina'ya giden Dışişleri Bakanı Inönü, karşı tarafin istemi üzerine Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev'le 25 dakika süren sürpnz bir göriişme yaptı. • Kozirev'in, Kuzey Irak harekâtının kapsam ve süresi hakkında yönelttiği sorulara Inönü'nün, terörist hedeflerin imhasuun ardından TSK'nin en kısa zamanda geri çekileceği yanıtını verdiği öğrenildi. • Inönü, Ermenistan Dışişleri Bakanı Vahan Papazyan'ı Türk sınırma yakın bir bölgedeki Medzamor Nükleer Santralı konusunda uyardı. 11. Sayfada Bağdat'a petrol satışizni • BM Güvenlık Konseyi, Irak'a kısmi petrol satış izni veren bir karan dün oybirliğiyle onayladı. Kararda Irak, 180 günlük sürede 2 milyar dolar tutannda petrol satacak. thraç edilecek petrolün büyük bölümü, Kerkük-Yumurtalık boru hattından akıtılacak. Bu durumda Türkiye, ayda 20 ila 30 milyon dolar kazanç sağlayacak. • 11. Sayfada Cazze Ecevit Arafat'la görüştü • Yaser Arafat "Banş ' topraklannda gerçek ve kalıcı banşın sağlanması yûrûyûşûmûzde desteğinizin devamını ıstiyoruz. Ileride inşallah Kudûs'te birlikte dua edecegiz" dedi. GAZZE (AA) - DSP Genel Başkanı Bûient Ecevit, önceki gece Filıstın Devlet Başkanı Ya- ser Arafat ile Gazze'de görüştü Ecevit ve eşi Rahşat Ecevit'ı Filistin özerk yönetımındekı Gazze bölgesine girişlerinde Fi- listin Sağlık Bakanı Dr. Riyad El Zanun karşıladı. Daha sonra mArkasıSa,19,Sü.rde Yasar Kemal DGM 3. kez yargdıyor • Yasar Kemal, Der Spiegel dergisine yazdıgı yazı nedeniyle üçüncü kez yargılanacak. • Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın izniyle açılan dava nedeniyle Yaşar Kemal, 19nisanda Istanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verecek. 12. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Türkiye- ABD tlişkilerL.. Başbakan Tansu Çiller, bugün ABD'ye gidiyor. Çiller, çeşitli toplantılann açılışında konuşacak, medya temsilci- leriyle bir araya gelecek, Tür- kıye'nin onur konuğu olarak katılacağı Uluslararası Hous- ton Festivalı'nin açılışına katı- lacak. Gezinin en önemli bölümü ise 19 nisan çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen Çil- ler-Clinton göruşmesi. Türkiye-ABD ılişkileri birsü- redir "rayında" gidiyor. ABD, Hazar petrolünün ve doğal- gazının Türkiye üzerinden Ba- tı'ya ulaştınlmasını destekledi ve bu karann yaşama geçme- sini sağladı. Azerbaycan'ın uluslararası konsorsiyumdaki yüzde 5'lik payını Iran'a sat- masına engel oldu. Bu payı Türkiye aldı. Türkiye'nin Av- rupa Gümrük Bırliği'ne girme- sinden yana tavır takındı. Ku- zey Irak operasyonunu temel- de destekJedi; sadece süre- nin netleşmesini istedi. ABD'nin Ankara Büyükelçi- si Marc Grossman, Türki- ye'yle ilişkilerin giderek sıcak- laşacağını her fırsatta yineli- yor. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de bû gelişmelere dikkat çek- tikten sonra, "Soğuk savaşın sona ermesinın ardından ABD, Türkiye'nin stratejik öneminin azaldığı düşünce- ••• • Arkosı So. 19,SiL8 'de B U G Ü N C u m h u r i y e t ' l e BORSA ûDün 48.203.24 Önceki 46.631.93 DOLAR Dün 42.625 Önceki 42.675 MARK ÛDun 30.650 Önceki 30.570 ALTİN ûDün 537.750 önceki 537.000 Ankara Kİtap Fuarı 160 yayınevi ye yayin kuaıluşunun katıldığı 2. TÜYAP Ankara Kitap Fuan bugün Altınpark Anfa Expo-Center'da Küttür Bakanı Ercan Karakaş tarafından açılıyor. Fuann ana teması, "düşünce ve açıklama özgürlüğü" olarak belirlendi. • Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çiller'in Yönetim Anlayışı... Başbakan; bakanlan, danışmanlanyla kanştınyor ol- malı. Kendisi gıbi düşünmeyene dayanamıyor. Herkesi neredeyse "emir en'gibi görüyor. "Ya yap, ya yap", "Ya istifa et, ya istifa", "Ya olacak, ya olacak", "Ya yapacağım, yayapacağım"... Bunlar Çiller'in yönetim ilkeleri. Tansu Hanım için hükümet, Meclis, bütün bürokrasi çarkı ikiye aynlıyor "Kendisinden yana olanlar ve olmayanlar..." MArkosıSo. 19,SiL3te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog