Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Koşullarını, indirimlerini, avantajlarını gördük. Düşündük EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B ı r Y a f a m t ç t n " Cumhuriyet71. VISAYI26888 /16088 lL<KDViçinde) KURUCUSU: YUMtt HMÂ (1924-194S) BAŞYAZARI: HU* MMt (1945-1991) "İşte, ev sahibi olmak için müthiş fırsat" dedik. Emlakbank'a Taşındık! EMLAK BANKASI Daha Uvgar B ı r V ı ı ı m Içın 11 MİUII188SSMJ THE 'a göre Bağdat, Ankara'ya harekât için onay verdi IrakTagizbanlaştnaAnkara-Bağdat İŞbÖIÜmÜ Türkiye ile Irak arasında. Kürtleri sindirmek için bir anlaşma yapıldığı ve Bağdat'ın Kuzey Irak harekâtına gizlice onay verdiği ileri sürüldü. Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kunılmasını hem Ankara'nın hem de Bağdat'ın istemediğini belirten İngiliz The Sunday Times gazetesinin bir Amerikalı istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde "Türkler kuzeyden girerken, Saddam da güneyden Kürtleri sıkıştırmaya devam edecek. tki ülke işbölümü yaptj" denildi. ABD baskl yapacak Gazeteye göre ABD, Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşarak paranoid bir yalnızlık politikasma yönelmesinden korkuyor. Amerikalı yetkililer, Ankara'nın Saddam Hüseyin ile yaptığını öne sürdüğü gizli anlaşmayı da bu çerçevede değerlendiriyorlar. Tansu Çiller'in Washington ziyareti sırasında Başkan Clinton'ın, Türkiye'nin ılımlı Kürtlerle görüşmelere başlaması için baskı yapacağı belirtiliyor. Washington, Türkiye'nin "kendisi için aynlmış olan yerden" çıkmakta olduğundan kaygılanıyor. Yunanlılara söz geçiremiyorlar Türkiye'nin durumu Pentagon yetkililerini çok huzursuzlandınyor. "Türkler kuşatıldıklanna inanıyor" diyen ABD'li yetkililer, "Ankara üzerindeki etkimiz giderek azahyor" yorumunu yapıyoriar. Yunanistan'dan da şikâyetçi olan ABD'liler, Selanik'in kuzeyindeki PKK kampının fotoğraflannı çektiklerini belirtiyorlar. Atina'mn bu davranışının kışkırtıcı olduğunu belirten Pentagon yetkilileri, Yunanlılara da söz geçirememekten yakınıyor. • 9. Sayfada Diplomatik trafik Irakla temas kıırulacak • Ankara, Kuzey Irak'taki Kürt hderler Barzani ve Talabani ile etkin sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak yapılacak görüşmelenn ardından Bağdat'la temas kuracak. Diplomatik kaynaklar, PKK'lileri topraklannda banndırdığı biîinen Suriye'ye karşı şu anda bir girişimde bulunulmayacağım vurguladılar. •ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Strobe Talbott başkanlığındaki üst düzey heyet, dün Ankara'ya geldi. Talbott'un yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard C. Holbrooke, Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve bakan yardımcısından oluşan heyet, yann Türkiye'den aynlacak. M 17. Sayfada YILMAZ; Ordu iyi, hükümet kötü • ANAP lideri Yılmaz Kuzey Irak operasyonunun, Türkiye'nin dünyanm en iyi ordusuna. en kötü hükümetine sahip olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi. • Yılmaz "Harekâtın hiçbir plana dayanmadığı, hükümetin kararsızlığı ve bilinçsizliği yüzünden siyasi bakımdan istenilen sonuca ulaşamayacağı, daha açık şekilde ortaya çıkmıştır" dedi. • 5. Sayfada Akşam yönetimi istifa etti • Akşam gazetesi yazıişleri üst yönetimi. 'baskı ve şantaj uygulamasına karşı çıktıklannı' açıklayarak dün istifa etti. • Gazetenin yazıişleri üst yönetiminin :stifasının ardından, buay ödenrneyen maaşlan nedeniyle diğer servisler de ış bıraktı. • 17. Sayfada 30 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ • 17. Sayfada Hikmet Çetin, PKK'yi toprağında banndırdığı öne sürülen Suriye'ye mesaj verdi: Su pazarhğına gbrneyiz • Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Türkiye'nin komşulanyla sürekli olarak iyi ilişkiler kurmaya özen gösterdiğini vurgulayarak, "Biz komşulanmızla su pazarhğına girmeyiz. Su konusu teröre endekslenemez. Terör, uluslararası bir olaydır. Suya karşı terör, teröre karşı su konusunu Türkiye pazarlık konusu yapmaz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta sûrdürdügü askeri harekâtın amacının belli, süresinin sınırh olduğunu yıneleyerek, "Amaca erişildikçe geri çekilmeye başlandı. Amacımız, çekildikten sonra da orada verel güçlerle yapacağımız işbirliğh le sınırtan güveniik altına almaktir" dedı. Çetin, Türkiye'nin komşulanyla ilışkılerinı değerlendirirken, PKK'yi topraklannda banndırdığı bilinen ve Türkiye'nin sınır aşan sulannın „ paylaşımı konusunda terör kartını elinde tutan Suriye'ye, "tyi geçinme potitikamız var. Ancak su konusu teröre endekslenemez. Bunu pazarbk konusu yapmayız" mesajını verdı. CHP lıderi Çetin, partisinin TBMM grup toplantısmda yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlen'nm (TSK) Kuzey Irak'ta sûrdürdügü harekâtı değerlendırdi. Çerin, harekât amacına ulaştıkça TSK'nin gen çekilmeye başladığını söyledı Çetin, "Türk Silahh Kuvvetteri'nin işgal niyeti yoktur, orada kahnaya niyeti yoktur. Amacı belli, süresi sınırfa bir harekâttır. Amaca erişildikçe geri çeldleceklerdir. Amacımız, geri çekildikten sonra da oradaki yerel güçkrle yapılan işbiıüği ile sınırlan güvenlik alüna almakür'' dedi. Türkiye'nin komşulanyla sürekli olarak ıyi ilişkiler kurmaya özen gösterdiğını vurgulayan Çetin, başta Suriye olmak üzere, komşu ülkelere şu mesajı verdi: "Ama bunun asgari koşulu, komşulann bize yönelik bir tehdide izin vermemesidir. Türkiye, komşulanna yönelik bir tehdide izin vennez. Ama aynı şeyi biz de bekleriz. • Arkası Sa. 17, Sü. 7'de (Fotograf: UGUR GÜNYÜZ) Baharda kışı yaşıyoruz • Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava şaşırtıyor. Çanakkale^ ^Manisa'ya kar, Istanbul'a ise aralıksız 36 saat yağmurya • 17. Sayfada Demirel: Avrupa'yla tarbşırız Brezilya'da bulunan Cumhurbaşkanı, Kuzey Irak operasyonuyla ilgili olarak "Avrupa'nın bütün tezlerini tartışmaya hazınz" dedi. BRASILIV (AA> Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kuzsy Irak operasyonu ile ilgili olarak, ' ^vTiıpa'nıntotüntezferiniherzemindetartışma- ya hazuız" dedı. Latin Ameıka gezisinin son durağı Brezilya'da resmı temaslınıu sürdüren Cumhurbaşkanı De- mirel, dün Erezilya Cumhurbaşkanı Fernando Henrique Cardoso ile bir araya geldı. lkı cumhur- başkammn bişbaşa görüşmelerinin ardından he- yertlerarası gcrüşmelere geçildi. Görüşmeler son- rasında, iki cımhurbaşkanı ve bakanlann da ka- tıldığı ımza örenı gerçekleşti. lkı ülke arasında kûJtur ve eğnm alanında işbırhğı; ticari, ekono- mık \e sanayi işbırliğı, turizm alanında işbırliğı, vıze muafiyet anlaşmalan ile Dışişlen bakanlık- lan arasında siyasi istişare kurulması hakkında "anlayış muhürası" imzalandı. Anlaşmalan, Tür- kiye adına devlet bakanlan Onur Kumbaracıba- şı ve Ayvaz Cökdemir, Brezilya adına da Dışişle- ri Bakanı Luiz Felipc Lamprieza ımzaladılar. Cumhurbaşkanı Demirel, buradan kongre bına- sına geçerek eski cumhurbaşkanlanndan Senato Başkanı JoseSarney'iziyaret etti. Cumhurbaşka- nı Demırel burada yaptığı konuşmada, yüzde 99'u M Arkası Sa. 17, Sü. 7'de ÇÖZÜM İSTtYOR ApoMan görüşme isteği • PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk ordusu askeri harekâtı bitirdikten sonra, 'siyasi çözüm' bulunabileceğini söyledi. Ankara, Öcalan'ı muhatap almayacağmı belirtti. • Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Jan Horak, Dışişlen Bakanlığı 'na çağnlarak ülkesınin sözde 'Kürt parlamentosu' kurulmasma izin vermemesi gerektiği bildirildi. Dış Haberier Şervisi - PKK li- den Abdullah Ocalan. Türki- ye'nın Kuzey Irak harekâtı ta- mamlandıktan sonra Ankara ile soruna 'siyasi çözüm' bulmak için masaya oturmaya hazır ol- duğunu bildırdi. Öcalan'ın açık- lamalanndan haberdar oldukla- nnı kaydeden Ankara'daki diplo- • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te SURİYE; Ocalan bizde değil • Suriyeli yetkililer, resmi ziyaret için bu ülkeye giden Turizm Bakanı Irfan Gürpuıar'a, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kendi topraklannda olmadığıru söylediler. • Dışişleri Bakanı Erdal Inönü, uluslararası ajanslann Öcalan'ın Suriye'de olduğuna ılişkin haberier geçtiğini ammsatarak "Suriye'nin, teröristleri desteklemediğini en kısa zamanda kanıtlamasım arzu ediyoruz" dedi. M17. Sayfada Öğretmen, şehit sayılmadı Emekli Sandığı, Silvan'da faili meçhul cinayete kurban giden Mehmet Durak'a maaş bağlamak için DGM'den 'terör şehidi' belgesi istedi. • 4. Sayfada İran'dan gece operasyonu Tahran yönetiminin, Bırleşik Arap Emirtikleri sahillerine gecelen sürat tekneleriyle gizlice ajan gruplan taşıdığı ileri sürüldü. • S. Sayfada Peru seçimleri Devlet Başkanı Fujimori, birinci turda yüzde 60'lık bir oyla rakibi eski BM Genel Sekreteri Cuellar'ı geçti. • 8. Sayfada Boöaz'da satılık mahalle Sanyer Istinye Mahallesi Derbent mevkiinde 10 bin kişinın yaşadığı yer açık arttırmayla satılacak. • 3. Sayfada Cazze'de büyük gözaltı Filistin polisı, 7 Israillinin ölümüne neden olan saldırılar sonrasında başlattığı operasyonda 150 aşın dincı militanı tutukladı. • 9. Sayfada BORSA ûDün 44.622J7 öncekı 44.293.78 DOLAR Dün 42.000 Oncekı 42.070 MARK UDun 30.540 öncekı 30.650 ALTIN ODün 529.500 öncekı 529.500 Yarış atı icralık oldu Zamanında ödenmeyen bir borçtan dolayı hacizli bulunan iki yanş atı icra yoluyla satışa çtkanldı. MArka Sayfada Başbakan Tansu Çiller, Avmpa Cazetecilik Oğrencileri Foru- mu'na katdcfa. Çiller, topland çıkışında mesleğe yeni başlamış bir Avnıpab genç gazetecinin demeç ricasını kırmadı. (AA) Çifler: Batı Türldye'yi anlamadı• Demokratikleşme projesini, 23 Avrupa ülkesinden gelen gazeteci adaylanna Ingilizce anlatan Başbakan Çiller, Türkiye'nin terör mücadelesinin, PKK'nin niteliğini bilmeyen Batılı ülkelerce anlaşılmamasından yakmdı. • Demokratikleşme ve terörle mücadele çalışmalanna "Ben önderlik ediyorum" sözleriyle sahip çıkan Çiller, düşünceyi açıklama cezalannın "mahkeme" kararlanyla verildiğini ve Terörle Mücadele Yasasf nda değişiklik yapılamaması durumunda parlamentodan "kısmi afyasası" çıkanlmasını isteyeceğini açıkladı. • 5. Sayfada Harran'da su, ürüne dönüşecek • 17 yıllık yoğun bir çaba... lOyıllıkgecikme... 18 trilyon lira harcama... Trilyonlarla ifade edilen ekonomik kayıp... Topraksızlığa ağlayan köylü, suya sevinen toprak ağalan... Harran ve çevresinde 700 yıl aradan sonra bugün başlayacak "asnn düğünü"nden yansıyanlar bunlar. MEHMET FARAÇ ŞANLIURFA - Harran'da sulu tanm bugün başlıyor. Fı- rat'ın sulannı alacak ılk 62 köyde davulu ırgatlar çalıyor, alkışı da... Oynayanlar ıse bın ile ıkı bın dönüm arasında top- rağı olanlar, ağalar . "Modern dünyanm sektzin- ci harikası" olarak tanımlanan GAP'ın önemlı ışlevi tanmsal kalkınma ıçın Harran, Ş. Urfa ve Akçakale ovalannda bugün "baştama vuruşu" yapılıyor. Türkiye Cumhunyetı, 3 Nı- san 1977'de temellen atılan Ş. Urfa tünellennin ilk meyvesı- ni 17 yıl sonra yine nisan ayın- da, ama tam 10 yıl gecikmey- le alacak. Yüzyıllardır birbiri- ne hasret Harran ile Fırat'ın ka- vuşması "Aney kalk zrigrt ça- lağ, Ferhat dagj deliyor, Har- ran'a su geüyor" mısralannda- ki gibi kolay olmadı. GAP çerçevesinde Harran ovalannın 30 bın hektarlık ala- nında sulu tanma geçilmesıni sağlayacak olan Şanlıurfa T-l tüneli, 9 Kasım 1994 tarihinde yapılan deneme açılışının ar- dından, bugün tam anlamıyla hızmete açılacak. Tünelın açı- • Arkası Sa. 1'7, Sü. 7'de SözLeşmeliye çeyrekzam• Hükümet, Bağ-Kur emeklilerinin aylıklannın arttınlması hazırhğıyla birlikte, sözleşmeli persone! ücretlerine de yüzde 25.3 oranında zam yapılmasım kararlaştırdı. • Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, 15 nisandan geçerli olacak sözleşmeli personele zam kararnamesinin hazır olduğunu belirterek, "Bu zammm yeterli olduğu söylenemez, ama bir ölçüde iyileştirme yapılmıştır" dedi. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY "Af'ta Yeni Oyuıriar... . Adamın bın dava açıp yargıç karşısına çıkmış: - Ben Mehmet Karga, nüfus cüzdanımda ad değişik- liği yaptırmak ıstıyorum. Yargıç, hak vermış. Sormuş: - Peki yapalım, ne istiyorsun? Adam, ısteğinin hemen kabul görmesiyle keyiflenip karşılık vermiş: - Ahmet Karga... Hükümetimizin düşünce suçlanna af getirilmesine iliş- U ArkasıSo.17, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog