Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

9 MART1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER ABD'ye START-1 denetiını • PHOENIX(AA)- Stratejik Silahlann Indirimi Anlaşması'nın (START-1) denetimi için eski Sovyet cumhuriyetlerinden uzmanlann önceki gün ABD'ye geldikleri bildirildi. General Viaçeslav Romanov, 10 kişilik uzmanlar heyetinin başkanı olarak yaptıği açıklajnada. Arizona eyaletinin Camp Navajo kentinde indırime başlanacağını hatırlatarak burada incelemeler yapacaklannı söyledi. Çernobil faciası omür kısalttı • KIE\' (AA) - Çernobil nükleer facıasından sonra, Ukrayna'da ortalama yaşam süresinin iki yıl azaldığı bildirildi. Ukrayna Devlet Sağlık Merkezi Müdürii Anatoly Volosbin, ülkede 1990 yılında ortalama yaşam süresi 71 iken, bunun 69'a düştüğünü söyledi. ErkekJerde. ortalama yaşam süresinin, Çernobil kazasından bu yana 66'dan 64'e, kadınlarda ıse 76'dan 74'e düştüğünü belırten Voloshin "Bu, kazanın en kötü etkilerinden biri" dedi. KuveyTte Irakhlar Karaçi'de, ABD diplomatlanna ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Paldstan'da kanh salchrı kaçak • KUVEYT (AA) - Kuveyt sahil muhafızlannın. ülke karasulanna yasadışı yollardan giren 20 Iraklı'yı vakaladığı bildirildi. Kuveyt Içişleri Bakanhgı 6 erkek, 8 kadın ve 6 çocuktan oluşan kaçak Iraklı grubun. ülkenin kuzey sahillerinden birbotla kıyıya çıkmaya çalışırken yakalandıklannı kaydetti. Pakistan po&si Karaçi'de iki ABD diplomatııun ötümüyk sonuçlanan sakiın sonrasmda, konsolosluk aracuu inceüyorlar. • ABD'Iİ diplomatlan fazlakişininhayatınıkaybetme- laştılar. Yerelsaatle8.45'te(TSl Karaçi'deki ABD Konsolos- Önceki saldırılar Pakistan'da bugüne kadar gerçekleşen saldınlan kısaca şöyle sıralayabiliriz: 21 Kasım 1979 - Islami göstericiler tslamabad'daki ABD Büyükelçiliği'ni ateşe vererek bir ABD deniz piyadesi ile iki Pakistanlının ölümüne neden oldular. 17Ağustosl988 - ABD Büyükelçisi ArnoM Raphel ve asken ateşe Tuğgeneral Herbert Wassom. Pakistan lideri General Muhammed Ziya-ül-Hak ile bindikleri uçağın havaya uçması sonucu hayatını kaybetti. 2$Ocakl993 - Pakistan vatandaşı Mir Aimal Kansi Merkezı Haberalma Teşkilatı (CIA) görevlisi 2 kişiyi Virginia, Lanley'deki CIA binasının önünde vurarak öldürdü. ABD, Kansi'nin başına 100 bin dolar ödül koydu. taşıyan araçta bulunan Gary C. Durall ve Jackie Landingham hayatını kaybetti. Dış Haberier Servisi - Pakis- tan'ın Karaçi kentinde iki ABD diplomatı öldürüldü, bir diplo- mat yaralandı. Pakistan'daki et- nik İcanşıklıklar sonucu Kara- çi'de son bir yıl içinde binden sine karşılık dün sabah ABD'li diplomatlara düzenlenen saldın yabancılan hedef alan ilk şiddet eylemi oldu. Uluslararasi Karaçi Havaala- nı'nı kent merkezine bağlayan otoyolda meydana gelen saldın- da ABD'li 3 diplomatı işyerle- rine taşıyan bir minibüse otoma- tik tüfeklerle ateş açan kimliği belirsiz saldırganlar san bir tak- siye binerek olay yerinden uzak- 5.45) gerçekleşen saldında ABD'li diplomatlardan birinin olay yerinde öldüğü. saldından yara almadan kurtulan Pakistan- lı şoförün diğer iki diplomatı hastaneyi götürdüğü bildirildi. Hastaneye kaldmlan diplo- matlardan birinin bütün müda- helelere karşın aldığı yaralar so- nucu kurtanlamadığı, dığer dip- lomatın durumunun ise ciddiye- tini koruduğu belirtildi. luğu tarafından yapılan açıkla- mada saldırganlann kimlikleri- nin, kaç kişi olduklannın ve amaçlannın ne olduğunun bi- linmediği açıklandı. Konsolosluk yetkilileri tara- fından dün sabah yapılan açık- lamada ölen ABD dıplomatlan- nm kimliklerinın aileleri haber- dar edilene kadar saklı tutula- cağını belirtilirken öğleden son- ra yapılan diğer bir açıklama ile ölen diplomatlann isimleri ba- sına duyuruldu. Olay yerinde ölen dıplomatın iletişimden so- rumlu Gary C. Durall olduğu, hastanede ölen Amerikalının ise Jackie Landingham ısimli kadın diplomat oldugu açıklandı.Olay üzerine açıklama yapan Karaçi polis yetkililen şehirdeki kon- solosluklann korunmaya alındı- ğını bildirdiler. Yetkililer, CD plakalı arabalann da yakın taki- be alındıgını açıkladılar TOPLAMA KAMPLARINDA ERKEKLERE TECAVUZ 1- 2- 3- 4- 5- YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şirketimizin 1994 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 1995 Çarşamba günü saat 11.00'de Izmir - Ankara Karayolu 25 Km No:158 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Gtfnel Merkezimizde yapılâcaktır. _ . Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporları ile Bilanço, Kar ve Zarar hesapları toplantı gününden 15 gün önce Genel Merkezimizde Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıda bulunamayacak Ortaklarımız, kendilerini temiil ettirmek istedikleri takdirde, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No: 8 tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler. ° GÜNDEM Başkanlık Divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi. Şirketin 1994 yılına ait Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporlannın okunması, incelenmesi ve onaylanması. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. Yönetim Kurulunun 1994 yılı kar dağıhmı hakkındaki teklifinin karara bağlanması. Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi, süreleri ile huzur hakkı ve ücretlerinin tesbiti. Şirket Ana Sözleşmemizin 20. maddesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği futara kadar Finansman Bonosu veya Tahvil ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Finansman Bonosu veya Tahvillerin miktar ve kupürleriyle, faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi. Dilek ve temenniler. VEKALETNAME ÖRNEÖİ: KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Mart 1995 Çarşamba günü, saat 11.00'de Izmir - Ankara Karayolu 25. Km. No. 158 Kemalpaşa -Izmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda şirketimizi temsfle, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyoruz. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimarlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: ( Özel falimatlar yazılır.) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: ( Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve Serisi b) Numarası c) Adet - Nominal Değeri d) Oyda Imtiyazı Olup Olmadığı ej Hamiline - Nama Yazılı Olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI . ADRESİ Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 8 Suplann Bosna w Hırvatistan'da kurduklan topJama kampiannda her tûrlü vahşet uygulamyor. Bosna'da Sırpların valışeti bitmek büıııiyor ZAGREB (AA) - Bosna-Hersek ve Sırbistan'da oluşturulan toplama kamplanndaki binlerce erke- ğe cinsel şiddet uygulandığı bildirildi. Savaştaki erkeklerin tedavisi ile ilgili olarak Hırvatistan'da oluşturulan merkezin yöneticisi psikiyatrist Mladen Loncar, 1991 yılında Sırbis- tan'daki Begejci toplama kampında kendisinin de bulunduğunu ve bu sırada, savaş esirlerine cinsel şiddet uygulandığına tanık olduğunu söyledi. Loncar, "Testisleri kesümts bir adam görmüştünT diye konuştu. Sırbistan'm kontrolü altındaki eski Yugoslav- ya ordusuna katılmayı reddettiği için bu kampa götürüldügünü kaydeden Loncar, Hırvatistan'da- ki Sırp esirlerle değiş-tokuş sırasında serbest kal- dığinı söyledi. Loncar, Zagreb'e döndüğünde de, tecavüze uğrayan erkeklerle ilgili tabulann kaldı- nlması ve bu kişilerin tedavisi konusunda çalış- maya karar verdiğini belirtti. Dünya kamuoyunun eski Yugoslavya'daki ka- dmlara tecavüz konusu ile ilgilendigıni ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine gö- re tecavüze uğrayan kadın sayısının 20 bin oldu- ğunu hatırlatan Loncar, erkeklerin kadınlara oran- la daha zor durumlarla karşılaştıklannı ifade etti. AFGANİSTAN Taleban güçleri KabiPe saldırdı KABtL (AA)- Afganistan'ın başkenti Kabil'in güney kesiminde geçen aydan bu yana mevzilenen şeriat yanlısı aşın dinci öğrenci örgütü Taleban güçlerinin dün başkentteki Devlet Başkanf na bağ- lı birliklere ilk kez saldın düzenledikleri bildiril- di. Yerel kaynaklar, Taleban güçlerinin, Şii Vah- det grubunun elinde bulunan bazı mevzilerin kont- rolünü ele geçirdiklerini belirttiler. Pakistan'ın Pe- şaver kentinde faaliyet gösteren Islam Haber Ajan- sı (AIP), Vehdet grubu militanlannın bazı mevzi- leri ve silahlan gönüllü olarak Taleban güçlerine teslim ettiklerini kaydetti. Mücahit gruplanna ait ajans, Talebanlann bu mevzilerden, Devlet Başka- nı Burhaneddin Rabbani güçlerine karşı tank des- teğinde birkara saldınsı başlattığına duyurdu. Ta- lebanlann daha sonra saldınya ara verdiğini kay- deden ajâns, Kabil halkının öğleden sonrayı sakin geçirdiğini haber verdi. Bu arada, Devlet Başkanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, dün meydana gelen çatışmalar sıra- sında 20 kadar Taleban grubu üyesinin öldürüldü- ğünü, 26'smın da esir alındıgını söyledi. Erkeklerde, cinsel şiddet nedeniyle meydana gelen psikolojik sorunlarla ilgilenme programına 6 ay önce başladığını belirten Loncar. şu an Hır- vat ve Boşnak 55 kişi ile ilgilendigıni kaydetti. Aralannda bazılannın, birkaç kez tecavüze uğ- radığını, bazilannın gardıyanlar tarafından diğer esirlerle cinsel ilişkiye gırmeye zorlandıklannı söyleyen Loncar, bazılannm da başta cinsel organ- lann hedef alınarak dövüldüğünü ifade etti. Bu kişilerin psikolojik durumlannın. fiziksel durumlanndan daha kötü olduğunu kaydeden Loncar, bu kişilerde. uykusuzluk, içine kapanık- lık, iktidarsızJık, geçmişi çok sık hatırlama gibi belirtiler bulunduğunu ve bunlann da uzun vade- de intihar. uyuşturucu kullanımı gibi sonuçlan olabileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri de eski Yugos- lavya'da cinsel şiddete her yerde başvurulduğunu, özellikle Bosna-Hersek'te durumun savaşın ilk haftalannda çok kritık olduğunu söylediler. Yet- kililer "Esirlerin kişiliklerini yok etme arzusu var. Sırp işkenceciler Boşnak esiıîere 'Siz asla bir er- kek olamayacaksınız. Artık sizin çocuğunuz ola- maz' gibi sözler kullandıiar ve kuflanmaya devam edrvorlar" dediler. POUTIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Ben Gümrük Birlîği'ni Bilmiyopum Evet, ben Gümrük Birliği'ni bilmiyorum. Bilmediğim için de lehte ya da aleyhte yazmıyonjm. Şöyle diyebilirsiniz: "Insafbe kardeşim. Sözümona dış haberci geçiniyorsun. Dış politika yazılan yazıyorsun. Sonra da utanmadan 'Ben Gümrük Birliği'ni bilmiyorum' diyorsun. Günlerdir, büyük gazetelerin tüm yazarlan Gümrük Birliği'nin ne olduğunu yazıyor. Herkes Gümrük Biriiği uzmanı. Al bir gazete, birinci sayfadan spor say- fasına kadar tüm köşe yazarlan Gümrük Birliği'nin ne ol- duğunu anlatıyor. Sokaktaki, kahvedeki, stadyumdaki va- tandaş bile Gümrük Birliği'nin ne olduğunu öğrendi. Hiç utanmıyor musun?" Doğru. Çok utanıyorum. Ama yine de ben Gümrük Bir- liği'nin ne olduğunu bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Çünkü Gümrük Biriiği anlaşmasının tam metnini oku- madım. Dün ekonomi servisindeki arkadaşlar ele geçir- mişler. Yaklaşık 50 sayfa, 64 maddesi var. Her maddenin de bir dizi paragrafı. Üstelik anlaşmaya 50 sayfalık ek <Je işin cabası. Meslektaşlanmın bu kadar gerisinde kaldığım için doğ- rusu kendimden utanıyorum. Basınımızda çıkan yazılan okuyorum. Meğer Türk ba- sını silme Gümrük Biriiği uzmanlanndari oluşuyormuş. Kimi Gümrük Birliği'nin Türkiye'ye cennet ve cehennemi getireceğini, Güneydoğu'daki savaşın biteceğini yazıyor; kimi Gümrük Biriiği hakkında kaygılan olanlan 'dinozor- luk, devletçilikle'suçluyor; kimi büyükzaferden, kimi °tes- limiyetçilikten", kimi globalleşmeden söz ediyor. Eminim, bu arkadaşlar Gümrük Biriiği anlaşmasını baş- tan sona kadar ezbere biliyorlardır. Sözgelişi, anlaşmanın 4. maddesinin 3. paragrafını ya da 27. maddesinin 2. pa- ragrafını sorsanız, metne bakma gereğini duymadan ya- nıt verirler. Haftalardır, aylardır Gümrük Biriiği anlaşması üzerinde çalıştıklanndan, her maddeyi kılı kırk yararcasına incele- diklerinden hiç kuşkum yok. Yoksa bu denfi iddialı yazıp, yorum yapmazlar. Nelerin olacağını, nelerin olmayacağı- nı bu kadar kesinlikle bilemezler. Ben kendimden utanıyorum. Çünkü bu kadar bol ve id- dialı uzmanın bulunduğu bir basında, iddialı laf edemiyo- rum; iddialı yorum yapamıyorum. Kafasında soru işaret- leri olanlann cehaletiyle alay edemiyonjm. Türkiye'nin ne- reye gitmekte olduğunu kestiremiyorum. Ama Türk basınındaki uzmanlık düzeyi ile kıvanç du- yuyorum. Düşünebiliyor musunuz? Gümrük Biriiği anlaşması imzalanıyor. Ve ertesi gün ba- zı gazetelerin tüm yazarlan (şimdiye dek dış politika ve ekonomi konusunda hiç yazmamış olanlar dahil) Güm- rük Birliği'ni yazıyor. Kervana bir sporyazarlan katılmıyor. Evet, aynı günde gazetenin 8 ya da 10 yazan birden Gümrük Birliği'ni yazıyor. Birinci sayfadan koca koca anonslan çıkıyor. Emin olun, böylesine uzmanlık düzeyine Batı basının- da hayatta rastlayamazsınız. Batı basırnnda Gümrük Biriiği gibi, teknik, kanşık konu- larda, bu işi çok iyi bilen, yıllannı, bu konuya vermiş bir, bilemediniz iki teknisyen (iktisatçı, siyasal bilimci, AB uz- manı) yazar. Bunlar için birinci sayfadan bazen ufak bir anons verilir. Ama aynı günde 8-10 yazanna birden Gümrük Birliği'ni yazdırabilen, iddialı yorum yaptırabilen bir gazete Batı'da yoktur. Böylesine yüksek bir standardı ne Le Monde, ne 7?ıe New York Tımes, ne de The Independent tutturabi- lir. Ben Gümrük Birliği'ni bilmryorum. Kendimden utanryo- rum. Ve ben Türk basınındaki bu göz kamaştıran uzmanlık düzeyine büyük hayranlık duyuyorum. KOSTÎS STEFANOPULOS Yunanistan'a yeni CumhurbaşkanıATtNA (AA) - Yunanistan Meclisi'nde dün akşam yapılan üçüncü ve son tur oylamada, Kostis Stefanopulos, 181 oyla cumhurbaşkanı seçildi. Oylamaya 300 milletvekili katıldı. Iktidardaki PASOK'un 170, Siyasi Bahar Partisi 'nin de 11 milletvekili, Stefanopulos'a oy verirken ana muhalefet par- tisi Yeni Demokrasi'nin (ND) adayı Athanasios Çaldaris 109 oy aldı. Komünist Parti'nin 9 millet- vekili ve bağımsız Mihaüs Pa- pakonstantinu ise çekimser kal- dı. Stefanopulos'un seçimi ile Yunanistan'da yeni bir dönem başladı. Ülkenin 60 yıldan beri siyasi hayatına damgasmı vu- ran ve "Yunanistan'm bir bfle- ni" olarak tanınan Konstanti- nos Karamanlis, 14 yıl başba- kanlık ve 10 yıl cumhurbaşkan- lığından sonra, muhtemelen bugün istifa edip görevini, Ste- fanopulos'a devredecek. Avrupalı devlet adamlanyla kurduğu dostluklar ve şahsi gayretleri sayesinde Yunanis- tan'ı 1979 yılında AB'yesokan 88 yaşmdaki Karamanlis'in ai- lesi, Türkiye'nin Karaman böl- gesinden göç etmişti. Stefanopulos, 1926 yılında Patra şehrinde doğdu. Atina Oniversitesi'nde hukuk tahsil etti. Karamanlis'in kurduğu Milli Radikal Partisi'nden (ERE) 1964 yılında ilk kez mil- letvekili seçildi. Stefanopulos, 1673 yılında Yunanistan'a göç eden Trabzonlu bir aileden ge- liyor. Çıplak polis kovuldu FUATKOZLUKLU NEON DEION MÜDE NEOF INEST TEPS( HI RARKER [Dt or HOU BH0OKI.V\ VVASHINGTON - ABD'de erkek polislerin çalışma odalanna ve dolaplanna astıklan Nevv York'lu kadın mes- lektaşlan Carol Shaya-Castro'nun çıplak fotoğraflan, ar- tık daha bir anlam kazanıyor. Çünkü bundan böyle birlik- te görev yapamayacaklar. Playboy dergisine çınlçıplak ve göğüsleri dışarda görev elbisesiyle poz veren kadın polis, 9 ay sonra işten kovuldu. CBS televizyonuna göre Playboy'un geçen ağustos sa- yısına 250 bin dolar karşılığında çıplak poz veren Carol Shaya-Castro, "Asıl işinden başka bir işte çalıştığı'' için Nevv York Polis Müdürii VVffliam Bratton tarafindan görev- den alındı. "ÇıplakPofis" olarak ünlenen 25 yaşındaki Ca- rol Shaya Castro'nun önceki gün son kez görev yaptığı bil- dirildi. Erkek mesai arkadaşlannın "caabeK" ve "asüabilirsek- silikte" bularak duvarlanna resimlerini yapıştırdıklan Cast- ro için New York polis departmanı yöneticilerinden olu- şan bır komisyon uzun süredir çalışıyordu. Komisyonun son toplantısında, kadın polisin çıplak poz vererek "izin aJ- maksızın görevini ekonomik çıkar sağlamak amacıvia kö- tüye kullandığı için işine son verilmesi" karan alındı ve Ca- rol Shaya-Castro'ya bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog