Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

9 MART 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Asker ugurlamasında siyasi kavga • GEBZE (AA) - Gebze'de askere gidecek olan yakınlannı ve arkadaşlarını yolcu etmek isteyen karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı. Önceki akşam saat 23.00 sıraJannda askere gidecek olan yakınlannı ve arkadaşlannı yolcu etmek için Gebze Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen ve MHP bavraklannı taşıyan kalabalık bırgrup ile sol görüşlü olduklan belirlenen başka bir grup, karşılıklı sloganlar attı. Sözlü tartışmayla devam eden iki grup arasındaki gerginlik, daha sonra yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. SHP varlığı CHP'ye teslim • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Feshedılen SHP'nin malvarlığinın CHP'ye devredilmesi için oiuşturulan tasfiye kurulu işlemlerini tamamladı. SHP Genel Saymanı Erdal Koyuncu, SHP'nin 150milyarlira değerindeki malvarhğı ve 75 milyar lira nakit parasını bugün CHP Genel Saymanı lsmet Atalay'a teslim edecek. Yüce Divan karara katdı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Otoyol ihalelerinde devleti zarara soktuklan gerekçesi ile Yüce Divan'da yargılanan eskı Bayındırlık ve fskân bakanlan Safa Giray ve Cengız Altınkaya ile eski Karayollan Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu ile ilgili karann 12 nisan çarşamba günü açıklanacagı bıldirildi. Yüce Divan "da dün yapılan oturumda, sanıklardan Coşkunoğlu savunmasını tamamladı ve takdirin mahkeme heyetine ait oiduğunu ifade etti. Atatiipkçülük konferansı • lstanbul Haber Servisi - Istanbul Cnıversitesı AtHtörkeü Düşünce 'Kulübü'nün düzenlediği ve PröFDr.SunaKilPdin konuşmacı olarak katılacağı "Düşünce Akımlan tcinde Atatürkçülük" konulu konferans bugün yapılacak. IÜ Öğrencı Kültür Merkezi Beyaz Salonu'nda yapılacak konferans saat 14.00'te başlayacak. Enerem'den gençlere çagrı • İSTANBUL (AA) - DYP lstanbul U Başkanlıgı'na yeni atanan Tekın Enerem, gençleri ve kadınlan DYP çatısı altında hizmet vermeye çağırdı. Enerem, yeni il teşkilatı üyeleri ve ilçe başkanlan ile Maçka Otelinde düzenlediği basınla sohbet toplantısında. DYP lstanbul II Örgütü'nde gerçekleştirilen değişikliği, " lstanbul"da yenıden yapılanma sürecinin başlangıcı" olarak nitelendirdi. OHAL14 martta TBMMde • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Olağanüstü halin (OHAL). 10 ilde 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin hükümet tezkeresi TBMM'ye geldi. OHAL'in uzatılması konusu, 14 mart salı günü TBMM'de ele alınacak. Tezkerenin, bugün TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyordu. Ancak ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın Pamukkale gezisi nedeniyle tezkerenin görüşülmesi önümüzdeki haftaya bırakıldı. İki aile sokağa atridı • İstanbul Haber Servisi - RP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün iki aileyi daha evinden etti. Jstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Alibeyköy Çobançeşme Bloklan'nda kalan iki aile. kira sözleşmelerinin süresi dolmadığı halde, oturduklan evleri "fuzüli işgal ettikleri" gerekçesıyle. dün Gecekondu ve Mesken Müdür Yardımcısı Cemal Akgün'ün başkanlığındaki zabıta ekipleri tarafından sokağa atıldılar. Belediye ekipleri, Müzeyyen Han istmli kadını 2 yaşındaki kuzıyla birlikte kapının önüne kcyarken bir çocuklu Aysel ve Ahmet Altun ailesinin taıliye karanna direnmesi Ü2erine oturduklan evin k.ipısını keserle kırdı. Hükümet için geri sayım CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile DYP Genel Başkanı Tansu Çiller kabine değişikliği ya da 51 'inci hükümet için bugün bir araya geliyor TÜREY KÖSE/AYŞE SAYIN ANKARA- Siyasi kulislerde ve kamu- oyunda haftalardırtartışılan hükümet ko- nusunda geri sayım başladı. Başbakan Tansu Çiller ile CHP Genel Başkanı Hik- met Çetin. kabme değişikliği ya da 51. hü- kümet oluşumu konulannı görüşmek üze- re bugün bir araya geliyor. Görüşmede. Başbakan Çiller'in 50. hükümetın sürme- sini gündeme getirmesi beklenirken Çe- tin 'in de TBMM'den 'güvenoyu' istenme- si koşuluyla. bu öneriye olumlu yanıt ve- receği ifade ediliyor. Başbakan Çiller ile Çetin. bugün eskı Başbakanlık binasında saat 12.00'de bir araya gelerek hükümetin 'devam koşulla- n'nı görüşecek. iki lidef, dün telefonla öngörüşme yaparak randevu saatıni belir- lediler. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirerin. "Hükümetitartışma- lardan kurtarmak için yeni hükümet ku- rulmalı" görüşüne karşın kabine değişik- liği yapılarak 50. hükümetin sürmesi ka- ran alınması beklenıyor. Görüşmede, Çe- tin"in, demokratikleşme paketınin takvi- me bağlanması koşulunu getireceği, Çil- ler'in de gümrük birliğine geçiş süreci ne- deniyle. grubundaki bazı muhaliflerin iti- razlanna karşın bu koşula 'evet' diyeceği ifade ediliyor. Çetin, görüşme sonrasında parti meclisi (PM) ile grup yönetimini birlikte toplayacak. Çiller ve Çetin. bugün bir araya gele- cek olmalanna karşın yeni kabine oluşu- munun 1 hafta sonraya kalma olasılığı doğdu. Yeni kabineyi onaylayacak olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, cuma gününden başlayarak art arda iki yurtdışı seyahatine çıkması ve bu dönem- de Cumhurbaşkanlığf na vekâlet edecek olan TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk'un. 'demokratik gelenekler geregi' onaylama işlemini Demırel'e bırakma eğilimi nedeniyle kabine oluşumunun er- telenebileceğine dıkkat çekiliyor. Ancak Çiller ve Çetin'in bugün yapacaklan gö- rüşmede yeni kabine üyelerini belirleye- rek aynı gün Cumhurbaşkanı Demirel'e sunmalan durumunda, hükümetin kuru- labileceği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Demirel, yann Birleşmiş Mılletler (BM) Dünya Sosyal KalkınmaZirvesi'ne katıl- mak üzere Danımarka'nın başkenti Ko- penhag'a gidecek Bu ülkeden pazar gü- nü dönecek olan Demirel. pazartesi günü de ECO toplantısına katılmak üzere Pa- kistan seyahatine çıkacak. Çiller ve Çe- tin'in acele etmesi durumunda yeni kabi- neyi, Cumhurbaşkanf nın iki gezisi ara- sındaki 1 günlük boşlukta onaylatabile- ceklerine de dikkat çekiliyor Bakanlık kulisleri hızlandı Hükümet için gen sayım başlarken. DYP ve CHP'de de bakanlık kulisleri hız- landı. Seçimlere "güçlü lider' olarak gir- mek isteyen Başbakan Tansu Çiller'in. muhalıfkanattanCavitÇağlarJsmetSez- gin, Münif İslamoğlu gıbı ısımlen de ka- bineye alarak muhalefetin direncını kır- ma taktıği ızleyeceğı ifade ediliyor. Ka- bine değişikliğine paralel olarak genel merkez yönetiminde de revizyona gitme- si beklenen Çillerin. DYP Teşkilat Baş- kanı Rıfat Serdaroğlu ile DYP Genel Sek- reteri Şinasi Altıner'i kabıneye alabilece- ği bildiriliyor. Çiller'in DYP kanadında büyük birdeğişiklige gitmeyeceğine dik- kat çekilirken bakan adaylan arasında grup başkanvekilleri Turhan Tayan. thsan Saraçlar, Tekirdağ Milletvekilı Muhtar Mahramk Manisa Milletvekilı TevfikDi- ker'in de kabineye girebileceği konuşu- luyor. Çiller'in boş 5 devlet bakanlığını ise şimdilik kullanmayı düşünmediği, se- çımlerden önce bu bakanlıkJan doldura- bileceği bildirildi. CHP lideri Hikmet Çetin, hükümet ko- nusunda konuşmaktan kaçınırken Içel Milletvekili Aydın GüvenGürkan. Hatay Milletvekili Onur kumbaracıbaşı, lstan- bul Milletvekili Ercan Karakaş, Ankara Milletvekili SeyfiOktay, lstanbul Millet- vekili Algan Hacaloğlu, Hatay Milletve- kili FuatÇay ile Snas Milletvekili Ziya Halisın adlan kabineye girecek bakanlar arasında anılıyor. Devlet Bakanı Önay Al- pago'nun da kabine dışı kalabileceği be- İırtilirken bu bakanlık için MYK üyesi Birgen Keleş'in adı anılıyor. Alpago'nun Çetin' ın daha sonra doldurmak üzere boş bıraktığı genel başkan yardımcılığına ata- nabıleceği belirtiliyor. Gümrükbirliğinde verilen ödünlertartışüıyor ONUR KUMBARACIBAŞI: Türkiye'nin farklı manevralar yapması mümkündü. Ağırlığımızı hissettıreceğimiz bir noktada fazla telaş ettik. Fırsat, bana göre kaçtı. Yunanistan'ın veto tehdidi de telaşı arttırdı. Gümrük birliği konusunun telaşla sonuçlandmlması Başbakan'ın arzusudur. NAMİ ÇAĞAN: Bir anlaşma yapıldı, bir dönem sonra yürürlüğe girecek gibi bir nava yanıltıcı oluyor. Adını koymuyorlar, ama bu tipik bir anlaşmadır. Bunu bir milli mesele sayma egilimindeler, tartışılmasını bile istemiyorlar, antidemokratik bir yaklaşım içindeler. ERCAN KARAKAŞ: Gümrük Birliği konusunu zafer olarak sunmak gereksiz. Türkiye için çok zor bir dönem başlıyor. Uyum sağlanması için alınması gereken bir dizi önlem var. Demokratikleşme konusunda eksikliklerimizi bir an önce gidermek zorundayız. Başbakan'a 'gasp' suçlamasıANKARA (Cum huriyet Bürosu)- Tür- kıye'nin, gümrük birliğine gınş karan. si- yasi çevrelerde çeşitli tepkilere neden ol- du. Avrupa Birliği'nin (AB). kendi yapa- cagı siyasi değeriendirmelere göre Türki- •ye'nin gümrük birliğine girişini tek taraf- lı olarak erteleyebileceğini dikkat çekilir- ken, karann 'uluslararası antlaşma' nıte- liğinde olduğu \e parlamentoda onaylan- ması gerektiği belirtildi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yümaz. Türkiye'nin gümrük birliğine çok büyük tavizler karşılığında gırdiğini ifade etti. Başbakan Tansu Çiller'i, geçmış dönem- lerdeki başanlan "gaspetmekle' suçlayan Yılmaz, "Vatandaşlan Avrupaülkelertne vizeylegirebilen bir ülkenin başbakanı Av- rupa fatihi olabilir mi?" dedi. Avrupa Birliği için hedefin tam üyelik oiduğunu. ancak bugün gümrük birliği ile 'bir trenin üçüncü sınıf vagonunda yoku olmakla övünüldüğünü" söyleyen Yıl- maz. bu durumu "Türldye içîn acınılacak bir durunT olarak nıteledi. "Bir başan söz konusujsa. bu başan rahmetli Men- deres'in, Zorlu'nun, lnönü'nün ve Özal'ındır. Çiller'in bu süreçte hiçbir pa- yı yoktur" diyen Yılmaz. hükümetin ol- mayan bir başannın ardına sığınıp 1995 yılında seçime giderek puan toplama he- saplan yaptığını ileri sürdü. Gümrük bir- lığinin iç politıka kaygılanyla değerlen- dinlemeyeceğıni ve herkesin geleceğını ılgilendiren bir konu olduğuna işaret eden Yılmaz, şunlan söyledı: "Sadece kendisini düşiinen bencil poli- tikalann Türkiye'yi getirdiği nokta bu- dur. Ba>ram >apacak birola> >ok. Türki- ye için büyük riskler getiren bir takum söz konusu. Bundan en az zararla ya da hiç za- rar görmeden çıkmak lazrnı." CHP Hatay Milletvekili Onur Kumba- racıbaşı, gümrük birliğine gınşın Türki- ye açısından son derece başanlı bir sonuç gibi gösterilmesini yanlış bulduğunu be- lirterek, "Zaten gümrük birliğine girme- mcmiz söz konusu değildi. Yunanistan'uı da bazı tavizler kopardığı kesin, aksi tak- dirde vetosunu kakiırmazdı. Biraz daha direnmemiz gerekhordu. Gümrük birli- ğinin kurallan. önümüzdeki yılın başın- dan itibaren jüriiriüğe girecek. Dolayısıy- la müzakere edecek vaktimiz vardı" dedı. Kumbaracıbaşı. şöyle devam etti: "Türkije'nin farklı manevralar yap- ması mümkündü. Ağırlığımızı hissettire- ceğimiz bir noktada fazla telaş ettik. Fır- sat, bana göre kaçtı. Yunanistan'ın veto tehdidi de telaşı arttırdı. Sa\ın Başba- kan'da, bu işi bir an evvel mutlaka vapma arzusu \ardı. Gümrük birliği konusunun telaşla sonuçlandırüması Başbakan'ın ar- zusudur. Bu durum da, her zaman muh- temel bir seçimi düşündüğünü akla getir ri>or. (>> sa, demokratikleşme konusunda adunlar atıhp, Avrupa Konseyi'nde aley- himize kuUanıian konularia iigüi olarak, ' Biz bunlan yaptık. acelemız yok gümrük birlığinde. Sonbaharda konuşalım' dene- bilirdi. Gerçekten de, Avrupa Biriiği'ne tam üye olmadıktan sonra gümrük birli- ği için acekmiz yok." CHP Grup Başkanvekili Ercan Kara- kaş da, gümrük bırliğinin 'zafer' olarak sunulmasına karşı oiduğunu belirterek, "*Türkhe için çok zor bir dönem başhyor. l >um sağlanması için alınması gereken bir dizi önlem var. Demokratikieşme ko- nusunda eksikliklerimizi gidermek zorun- dayız" dedi. DSP lstanbul Milletvekili NamiÇağan, "Bu yeni bir antlaşma. Ankara Antlaş- ması ve katma protokolün getirdiğinin çok üstünde yükümlülükler getiriyor" dedi. Karardaki erteleme maddesine dikkat çe- ken Çağan. AB'nin, Türkiye'nin verdiği sözleri yerine getirip getirmediği konu- sunda siyasi bir değerlendirme yapıp, gümrük birliğine gırişi tek taraflı olarak ertelemesınin önemli bir engel oluştur- dufunu vurguladı. Çağan. "Insan hakla- n. kıbrıs konulanndaki değeriendirmeler de olacak. Bir anlaşmayapıldı, bir dönem sonra yürürlüğe girecek gibi bir hava ya- nıhıcı oluyor" diye konuştu. Çağan. alınan karar ile TBMM'nin tak- vıminın bağlandığına dikkat çekerek, bu metnın bir antlaşma sayıldığını veanaya- sanın 90. maddesi uyannca TBMM'nin onayının gerektiğini kaydetti. Çağan, hü- kümetin tutumunu eleştirirken. "Admı koymuyorlar, ama bu tipik bir anlaşma- dır. Bunu bir milli mesele sayma egilimin- deler, tartışılmasını bile istemivoıiar. an- tidemokratik bir yaklaşun içindeler" gö- ruşünü dile getirdi Dev let Bakanı Esat Kıratlıoglu. tekno- lojilerini yenilemeyen bazı sanayicilerin gümrük birliğine karşı olduklannı söyle- di. Türkiye Ziraatçılar Demeği Genel Baş- kanı Ibrahim Yetkin, Türkiye'nin, güm- rük birlığinin ardından et. süt ve tahıl gi- bi temel besin maddelenndeki üretimini tasfiye tehlikesıyle karşılaşabileceği uya- nsında bulundu. Karayalçın, CB hakkında bilgi verdi. Kıbns'tan ödün söz konusu değil ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişlen Baka/ıı Mu- rat Karayalçın, Türkiye'nin gümrük birliğine (GB) giriş sü- recinin başlamasını. Türki- ye'nin "Avrupaapartmanuıagi- riş" olarak değerlendırdi. Bazı politikacılann, GB'ye karşı tav- nnı eleştiren Karayalçın, "Biz bütün bu karşı çıkanlara. kapt- da bekleyelim diyenlere karşm. apartmandan içeri gireceğiz ve hJzla >ukan katlara çıkacağız" dedi.' Dışişlen Bakanı Karayalçın, GB'ye giriş sürecinin başlama- sı nedeniyle, TBMM Genel Ku- rulu'na konuya ilişkin bilgi ver- di. Karayalçm'm konuşmasını Başbakan Tansu Çiller de izledı. Konuşmasını, ANAP \e RP mil- letvekillerinin sataşmalan eşli- ğinde yapan Karayalçın, "GB'ye karşı Kıbns'ın diyetola- rak verildigi'' iddialannı da sert bir diile eleştirdi. Karayalçın, Zürih ve Londra anlaşmalan uyannca Kıbns'ın bir uluslara- rası kuruluş ya da birliğe, Türk ve Yunan tarafının eş zamanlı olarak bu kuruluş ve birlikte yer alması koşuluyla girebileceğine dikkat çekerek, "Ancak, Yuna- nistan AB üyesi iken Türkiye de- ğil. Bu durumda Kıbns, ÂB've kabul edilirse bu, Rum kesüninin AB'ye girmesi anlamına gelir. Ben Brüksel'de, bö> le bir şey ol- ması durumunda, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nûı de Tür- Idye'ye kanlacağuu dile getirdim. O nedenie kimse kaygıya kapıl- masui" diye konuştu. Karayal- çın. GB'ye girişle birlikte Tür- kiye'ye yaklaşık 3.2 milyar do- larlık kaynak aktanmı olacağını anlatırken RP'lilerin, "Kıbns'uı değeri bu mu?" diye laf atmala- n üzerine sinirlenerek "Siz bu- nu öyle düşünebilirsiniz, ama Türkiye'de hiçbir yönetim, yö- netici Kıbns'ın değerini paray la ölçen hiçbiryönetim olmamıştır, otâmaz da" diye karşılık verdi Brüksel zirvesinde Türki- ye'nin GB'ye girişi ile ilgili 3 karar alındığmı anlatan Karayal- çın, bunlan. GB'ye girişle ilgili karar. sosyal, siyasi, kültürel, bi- limsel alanlarda işbirliği yapıl- masına ilişkin tavsiye karan ve mali işbirliği karan olarak açık- ladı. Karayalçın. mali işbirliği çerçevesinde. ilk aşamada Tür- kiye'ye toplam 1 milyar 525 ECU kaynak aktanmı yapılaca- ğını. henüz kesinleşmemekle AB'nin Akdenız programı ve dış ödemeler dengesinin bozul- ması durumunda yapılacak yar- dımlar olmak üzere toplam kre- di miktannın yaklaşık 2.5 milyar ECU (3.2 milyar dolar) olması- run beklendiğini bildirdi. Kara- yalçın, GB Ortaklık Konseyi ka- rannın Avrupa Parlamentosu'na (AP) götürülmemesi yönünde görüşlerbulunduğuna da dikkat çekerek "Ancak Türkiye'nin bu karan AP'ye götürmemek gibi bir yetkjsi yok. AP, önümüzdeki aylarda toplanarak, bu karan tarbşacak" diye konuştu. Karayalçın, Türkiye'nin, GB'ye ginşi ile Avrupa'ya bazı ödünler verileceği yönündeki görüşe de katılmadığını söyle- di. Kurtuluş yıldönümünde şenlik tstanbul Haber Servisi- Artvin'in kurtuluşunun 74. yıldönümü nedeniyle "'Artvinliler Hizmet Vakfı" önceki akşam Abdi Ipekçi Spor Salonu'nda bir kutlama gecesi düzenledi. Vakıf Başkanı Atilla Öztürk'ün bir konuşma yaptığı geceye ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Orman Bakanı Hasan Ekinci, Tanm Bakanı Refaeddin Şahin. ışadamı Sakıp Sabancı, Ali Rıza Çarmıklı ve belediye başkanlân katıldı. SHP'li Kocaeli Belediye Başkanı Sefa Sirmen, ANAP'lı Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir, DSP'li Zeytınburnu Belediye Başkanı Adil Emecan ve RP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar'ın yan yana oturarak sohbet etmeleri ilgiyle karşılandı. (HATİCE TUNCER) POLÎTİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Kadınlarımız... 'Dünya Kadınlar Günü 'ydü dün. Televizyonlar, özel prog- ramlar yaptı. Gazeteler, haber ve röportajlarla '8 Mart Ka- dınlar Günü'ne sayfalarını ayırdı. Bizim kadınlarımız mutlu muydu, gelecekten umutlu muydu? İlk seferini yapan Ümraniye belediye otobüsündeki işçi kadınlar, kendi iç evrenlerindeki yalnızlığı, umutsuzluğun alaca şafağında görmeye alışmışlar mıydı? Bir anne, sevgisizliğin utancında Kafdağı'nın ardındaki sevgi ırmağına ulaşabilecek miydi? Göztepe'deki çiçekçi kız, Karaköy Iskelesi'ndeki yoksul satıcı, umutla sevdayı Yıldız Tilbe'nin serüveninde 'deli- kanlıca yaşamanın' fotoromanını yakalamak için çabalıyor olmalıydı. Eminönü'nde bir güvercin sürüsü havalanıyordu mısır satan kadının önünden. Az ileride beş kara çarşaflı kadın, en öndeki takkeli, sakallı adamın arkasından sanki koşar- casına yürüyordu. Devlet Bakanı Önay Alpago, tarih boyunca kadınlar ve erkeklerin dünyayı eşit olarak paylaşmadıklarını söylerken haklı mıydı acaba? Ne diyordu Alpago: "Baskı ve eşitsizlikyalntzca ona hedefolanlan değil, ay- nı zamanda onu uygulayanlan da yaralar; onu, ezdikleri- ne olduğu kadar kendisine de yabancılaştınr..." Biraz soyut bir kavram, ama olsun... Cezaevinde tutuklu bulunan eski DEP milletvekili Ley- la Zana da şöyle diyordu: "Bugün Kürt sorununda 24 bin kadınımız, anamız, he- nüz yannlarla tanışmayan gencecik çocuklanmızı yitirmiş bulunmaktadır..." O gencecik çocuklarını yitirenler, sevgililerini, eşlerini acımasız bir kurşunla toprağa verenlerin tümü de bu ulu- sun kadınlarıdır... Merhaba eşlerini, çocuklannı, sevdiklerinı yıtiren kadın- larımız. Merhaba cezaevlerı kapılarında sevdikleriyle öz- lem gideren kadınlanmız. Merhaba içerideki, dışandaki tüm kadınlanmız. Hepinize merhaba... Evet dün 'Kadınlar Günü'ydü. Biz yılda bir kez kadınla- nmızı anımsıyorduk... • • • Kimi kadın masalları anlatılır, kimi öyküleryazılır bugün... '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dür... Sekiz yaşında bir kız çocuğu televizyon ekranlanna ge- lir. On sekizinde bir kadın, Kayseri pavyonlarına nasıl düş- tüğünü anlatır. Ulkemizde kadın bir 'mal' gibi satılır. Kadın, erkeği tarafından dövülür... Eski bir anı defterinden bölük-pörçük notlar anımisanır. Albinoni'nin 'Adagio'su, Ibrahim Tatlıses in 'Va/n/z/m'ına yenik düşer. Otomobil kapısı açılır. Beyaz bir bluz ve çok renkli, iri mo- tifli etek giymiş kadın, yüksek ökçeli ayakkabılanyla güç- lükle yürümektedir. Erkek ise 'külhan'dır. Yakası açık gömleğinden uzun kıl- lan fırlamış gibidir. Boynunda altın bir kostek, kolunda ka- lın bir künye vardır. Mevsim sonbahardır. Kıyı kasabası kendi kabuğuna çe- kilmiştir. Kadın, yankılanan bir sesle erkeğe seslenir: "Ulan hıyar, sen ne dersen de seni seviyonım..." Erkek rakısını yudumlar, altın künyesini düzeltir, birpar-v ça peyniri göturür ve etinin tersiyle bıyıklannı sıvazJar. Hiç sesini çıkarmaz. Gözleri belirsiz bir yerterde'gezinir.' Eski fotoğraflardır önünüze düşen... Kadın erkeğin esiri midir? Galiba bizim toplumumuzda öyle... Ve kadın çalışır, erkek kahvehanede pişpirik oynar... Bir tuhaf yalnızlık, insanı bir başka evrene götüren aca- yip hovardalıklar... Televizyonda sabah sabah bir kadın sesiyle irkildim: "özgürlüklerimızi sonuna dek kullanacağız..." Bir başka kadın yanıt verdi: "Ben kadının değil tüm insanlann özgüriüğünden yana- yım..." Her şey birbiriyle iç içe girmişti... Galiba her kafadan ses çıkıyordu... Ben biraz daha eski albümdeki o soluk fotoğraflara bak- tım... Nice umutlann kuruyup gittiğı, yaşamın ağır çizgisinin sürdüğü, arayışlann, bekleyişlerin gün gün yittiği bir 'so- kağı', oranın kadınlanyla yaptığım röportajı düşündüm... Umutla işkenceyi bir anda onların gözlerinde, dudakla- nnda yakalamıştım... Kadındı onlar ve kadınlığı çoktan unutmuşlardı en eski mesleğin emekçileri olarak... ••• Ulkemizde kadınlar gerçekten özgür müydü? Bir sabah Ümraniye'den kalkan işçı otobüsüne bininiz, göreceksiniz ki çalışan kadınlar erkeklerden fazladır... Istanbul'un varoşlannda yaşayan bizim kadınlanmız fark- lı dünyaların çizgisinde uzayıp giden bir yalnızlığın tipik çöl fırtınasını andınr... Kadın bizim toplumumuzda horlanır... • •' Kadın insan olamamanın acısını taşır... Kadın doğurur. kadın üretir. Ama kadınlığını yaşayamaz... ••• Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Best FM'in yayn nını 24 saat süreyle durdurdu. Best FM dün gece saat 24.00'te sustu... Best FM'in suçu tekzip yayımlamamaktı. Oysa Türki- ye'de yüzlerce dinci radyo, laik, demokratik Türkiye Cum- huriyeti'ni yıkmak için yayın yapıyor. RTÜK bu yayınlan nedense görmemezlikten geliyor. Best FM Türkiye genelinde yayın yapan çağdaş bir rad- yo. Best FM'in Genel Yönetmeni Fatih Altaylı ve genç ek- ibine "Geçmiş olsun" diyor onlan selamlıyoruz. Pir Sultan Derneği: Hakkımızda açılan davalar bizi sindirmeye yönelik ANKARA (CumhuriyetBüro- su)- Pir Sultan Abdal Kültür Der- neği Genel Başkanı MurtazaDe- mir, "Pir Sultan Abdal Kültür SanatDergisi''nde, Sıvas davası- nın sonucunu eleştiren yazılann yayımlanması nedeniyle Basın Savcılığfnca dernek hakkında iki dava bırden açıldığını bildir- di. Bu durum nedeniyle adaletin yanlı ve taraflı davrandığını öne süren Demır, "Bu davalar özde, dernegimiz üzerinde baskı kur- maya ve bizieri sindirmeye yöne- liktir"diye konuştu. Demır, dün yaptığı basın açıklamasında şöy- İe dedi: "Demokratik kitle örgfi- tü olma büinciyle 'çağdaş, ılcrıeı ve laik bir Türkiye' için mücade- le veren ve bu mücadelede sürek- li kültürel çabalar sarf eden Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ça- lışmalanndan alıkonuimaktsten- mekte ve bu doğnıltuda sayısız mahkeme karanyla karsılaşıl- maktadır. bu davalar özde, derne- gimiz üzerinde baskı kurmaya >« bizieri sindirmeye yöneüktir. Her onurlu insan ve kurum gibi Pir Sultan Abdai Derneği ve onun yayın organı da Madımak ate- şini yeniden alevlendiren Sıvas davası sonucuna tepki göster- miş ve buna ilişkin yazılar ya- yımlamıştır. Sıvas davasının so- nuçlandığı tarihteki görsel ve yazılı medyanın incelenmesi sonucu görülecektir ki karan en hafif eleştirenlerden birisi de dernegimiz ve dergimizdir. Buna karşın basın yayın organ- ları ve kurumlar içinde özellik- le bizim demeç ve bildirileri- miz cımbızla çekilerek dava ko- nusu yapılmıştır."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog