Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 MART 1995 PERŞEMBE 4 HABERLER Orman yakanlara ağtrceza • AISKARA (Cumhumet Bürosu) - Ormanlan tedbırsızlıkle ya da kasten vakanlara ağır cezalar venlmesını ongoren yasa tasansı, TBMM Tanm ve Orman Komısyonu'nda kabul edıldı Tasanyagore kamp yapma >asağı ıle ormanlarda ızınsız ateş yakmak ve ormanlara sönmemış sıgara ıle yakıcı madde atma yasağına aykın hareket edenlere bır yıldan aşağı olmamak ûzere hapıs ve 10 mılyon lıradan 50 mılyon lıraya kadar para cezası venlecek Pişmanlık Yasası' yururlukte • ANKARA(Cumhuriyet Bürosu)- Pışmanlık Yasası' olarak bılınen Bazı Suç Faıllenne Uygulanacak Hükumlere Daır Kanun", Resmı Gazete'de yayımlanarak yurûrlüğe gırdı 4 ay sureyle yururlukte kalacak yasa, örgutlen hakkmda bılgı veren kışılenn cezalannda ındınm yapmayı öngöruyor Güner Omit davası 1 Istanbul Haber Servisi - AlevıJere hakaret ettığı gerekçesıy le Küçükçekmece 2 AslıyeCeza Mahkemesı'ndela dunkü duruşmaya Guner Umıt, hastalığını bahane ederek katılmadı 'Dın hurnyetı' aleyhıne suç ışledığı ıçın hakkında 1 ıle 2 yıl arası hapıs cezası ıstenen Umıt'ın dınlenmesı amacıyla mahkeme ılen bır tanhe ertelendı InterpoPtjn RP sonışturması Almanya, RP'nin uluslararası bağlantısını çözmek için Interpol'den yardım istedi • Alman makamlar, Suleyman Mercumek'ın Dusseldorf'takı hesabına el konulmasının Yapı ve Kredı Bankası tarafından hemen Mercumek'e haber venlmesı uzenne bazı belgelenn yok edıldığı şuphesını taşıyorlar METİN DALMA.N BONN - Alman> a dakı Refah Partısı yandaşlan ve RP mute- metı Süleyman Mercümek tara- fından gerçekleştınlen Bosna paralannın partıye aktanlması olayının Interpol tarafından da soruşturulduğu öğrenıldı Turkı>eve Mmanva'datopla- nan Bosna yardımlannın baş- dondurucü bır hızla değışık ban- ka hesaplan arasında havale edılmesı uzenne harekete geçen Alman makamlann oncelıkle "kara para aklanmasır şuphe- sıyle soruşturma açtıklan belır- lendı Alman makamlannın Süley- man Mercumek'ın yetkılı oldu- ğu hesaplardan Turkıye'ye akta- nlan mılyonlarca mark tutann- dakı paralann. Refah Partısı'ne aktanldığı şuphesı uzenne RO- EM 2 ıe 48/93 2 dosya no ıle 6 Mayıs 1993 gûnu Interpol ara- cılığıyla soruşturma başlattığı ve Mercümek"ı Turk makamla- nna ıhbar ettığı bıldınldı RO- EM 2/ıe'48/93'2 nolu Interpol soruşturma yazısında Suleyman Mercumek'ın adı venlerek "A1- manya'da oturma ızni sahibı o(- mayan bu kişiye ait banka he- IHH Başkanı şimdi de Ceçenya için yardım topluyor Devletin yapmadığını yapıyoruz İstanbul Haber Servisi - Bosna-Hersek'tekı Muslûmanlar ıçın toplanan yardımlan yurtıçı ve yurtdıştndakı bankalarda faızde kullanmakla ve yenne ulaştırmamakla suçlanan RP ve mutemedı Suleyman Mercümek'le ılgılı başlatılan soruşturmarun önemh ısımlen arasında yer alan Uluslararası însanı Yardım Teşkilatı (IHH) Gene! Başkanı Abdurrahman Çiğdem "Şu ana kadar hiçbir makam benim ifademe başvıırmadL Biz istenilen bügifcri istenilen yer ve tarihte vermeye hazınz'* dedı Fatıh Cumhunyet Başsavcısı Çayhan lügen ve istanbul Emnıyet Mudûrlüğu Malı Şube Müdürü SaJih Gungör'ün Almanya'da ıfadesıne başvurmak ıstcmelennc karşın bulamadıklan Çiğdem, Bosna yardımlannın yenne ulaştığını da öne sûrerek, bu kez Çeçenya ıçın yardım kampanyası başlatfikJannı açıkladı Çiğdem bu kampanyanın da medya tarafından karalanmak ıstenebıleceğını belırterek, "Devtet organizasyonu tam manasıyla teşekkül ermediği için götürüp belirli vcrlere tesBm ediyoruz"' dı>e konuşru Kamuoyunu aylardır meşgul eden Refah Partısı'nın vatanda^lardan topladığı mılvarlarca lıralık para yardimının Bosna'da yaşayan Muslûmanlara ulaştınlmak yenne bankalarda faıze yatınldığt ıddıalannı araştırmak ıçın Almanya'ya gıden Fatıh Cumhunyet Savcısı Çayhan Ulgen ıle Malı Şube Muduru Saiıh Gungör'ün ıfadesıne başvurmak ıstedıklen ancak buiamadıklan IHH Genel Başkanı 4.bdurrahman Çiğdem. tstanbul'da ortaya çıktı Ulgen ve Gungör'ün kendısını aradıklan sırada Çeçenya'da bulunduğunu ve kendısıne resmı bır başvuru olmadığını belırten Çiğdem basın toplantısı dûzenledı Çiğdem toplantıda kendısıne yoneltılen, Fatth Cumhunyet Ba^savcısı Çayfaan Ugen'ın Almanya'da ıfadesıne başvurmak ıstemesme karşın neden göruşmedjğı şeklındekı soruya, "Şu ana kadar hiçbir makam benim ifademe başvurmadL Bız ıstenüen bugüeri istenilen yer ve tarihte vermeye hazınz. Sav cı bey bıamk gorüşmek istedığuıde bız Çeçenya'daydık ve yardım ulaştırmalda meşgulduk. Bu olayı, dönüş tarihimiz oian 3 martta uçakta gazeteden öğrendik" yamtını verdı sapiannda kaynağını bılemedı- ğimiz buv uk miktarda para akı- şı tespıt edıldı Bu kışının Refah Partısı ile ıiışkılı olduğu duvumu alınmıştır. Kara para aklama operasvonu belırtılen bulunan bu para akışını yoneten 18 Mart 1945, Bezirci doğumlu Suley- man Mercumek'in bu doğrultu- da soruşturuJarak bilgi verilme- sinı nca ediyoruz" denıldı Turk makamlanndan kısa su- rede yanıt alamayan Alman In- terpolu nun 282 93 200664 sa- >ılı teleks mesajı ıle Ankara dan tekrar Mercümek hakkında bıl- gı ıstedığı ve Alman makamla- n tarafından beklenılen yanıtın bır turlu gelmedığıne yonelık notlann Mercümek dosyasında yer aldığı bıldınldı Alman kaynaklar Suleyman Mercümek hakkında Anka- ra dan merakla beklenılen yanı- tın 8 aylık bırgecıkme ıle geldı- ğını ve Tûrkıye'den gelen kısa faks mesajında Mercümek hak- kında sadece Turkıye'de sabıka- sı olmadığının behrtıldığı oğre- nıldı B05 1 EGM010 0102'94ve KAC 511132-5783'590 sayıla- nnı taşıyan Turk makamlannın kısa olduğu kadar hıçbır detay ıçermeyen yanıtı uzenne Alman yetkılıler, Ankara'nm bu dos- yayla ılgılenmedığını düşunme- ye başladıkılannı belırttıler Refah Partısı'nın mutemedı olarak tanınan Suleyman Mer- cümek e aıt \apı ve Kredı Ban- kası Dusseldorf Şubesı nezdın- dekı hesaba soruşturmayı yuru- ten Alman makamlan tarafından el konulması uzenne banka yet- kılılennın hemen Mercumek'ı haberdar ettıklennın belırlendı- ğı. Almanya'nın soruşturma dosyasında belırtılıyor Yapı ve Kredı Bankası tarafından Alman makamlanna venlen Suleyman Mercümek hakkındakı raporda -hesaplannda şündiye kadar 17 milyon mark tutannda ciro ya- pan Sülevman Mercümek ban- kamız tarafından yakmen tanı- nan guveniiir bır işadamıdır. Ozellıkle İstanbul pıvasasında kredibilitesi okiukca yüksek bir işadanudır" sozlennın yer aldı- ğı oğrenıldı Suleyman Mercumek'ın Al- manya'dakı hesaplanna polıs ve savcılık tarafından el konulur konulmaz o gunlerde İstanbul'da bulunan Mercumek'e hemen ha- ber venlmesının bankalardakı gızlılık prensıbme aykın olduğu Alman makamlarca savunuldu Yetkılıler Suleyman Mercu- mek'ın hesaplanna el konuldu- ğunun kendısıne haber venlme- sı uzenne Mercumek'ın de bazı onemlı delıllen vok ettığı şüp- hesını taşıdıklannı belırttıler HABERLERIN DEVAMI Demokrasi • Baştarafı 1. Sayfada meyenler şovle - Sendikal haklann ILO stan- dartlanna uygun çerçevede ku- nımsallaşması sağlanacaktır. (Kımi sozteşmeier onavlandı, an- cak ıç hukuka yansıtılmadi.) -Kadınlanmız20 erkeklenmı- zm 25 hızmet yılını tamamlama- ları halınde, yaş haddıne bakıl- maksızın ısteyenlerın emeklılık- len'sağlanacaktır - Asgaıi licret aşamalı olarak vergi dışr btrakılacaktır -Bag-Kur un malı vapısı venı- den duzenlenecek ve Bağ-Kur üyelennın zarar gormelerı kesın- lıkle onlenecektır - İşsızliğm on- lenmesi kov lu, çıftçu işcı. memur, emekli dui ve yeüm ve her kesun- dekı vatandaşımızın bir yaşam ra- hatına kavuşturulması Turki- ve'nin temel sorunudur ITkenin getınldığı noktada. bu kesımlerin sıkıntüanndan kurtanlmasu >ö- netimimızuı v azgeçılmez \e hiçbir suretk ertelenemez gorevıdır. - Iş- sızlık sıgortası sıstemı te»ıs edıle- cek ve aşamalı olarak uygulan- masına geçılecektır- Kamu go- revülenne sendikal hak ve özgur- Ifiklennı tanı\acak gereklı yasal duzenlemeleryapılacaknr.- Baş- ta anavasa olmak ûzere bırçok va- sa butunu ıle va da bölumler ha- lınde ele alınacak ve yenı duzen- lemelere gıdılecektır -Lnıversrte- lere büımsel ve yonetsel ozerklık tanmarak. \ Ok sıstemı kaldırüa- cak, y uksekoğretım kurumları- nın, kendı ıçlennden seçtıklen or- ganlar ehy le y oneblmesı sağlana- caktır. - Ânayasanın tumuyle de- ğıştınlmesı beklenmeden geçıcı maddelennde ver alan ve bırçok bakımdan hukuk devletını ışle- mez kılan bu açıdan çeşıtlı hak- sızlıklara yol açan ve gıderek bır dönemın uygulamalannı yargı denetımınden uzak tutmaya çalı- şan butün hukumlen oncelıkle kaldırılacaktır - Seçmen vaşının 18'e, secilme yaşının 25"e ındiril- mesi sağlanacaktır. - Lnıversıte öğretım üyelennın sıyası partıle- re gırebılmelen ve merkez organ- lannda görev alabılmelen sağla- nacaktır - Sendıka ve meslek ku- ruluşlanyonetıcılennın bu sıfatla- n ile miUetvekiIi seçıJebilme hak- lannın onundekı engeller kaldırı- lacaktır.-Oğrencılenn sıvası par- tılere uye olmasının onundekı en- gellerkaldınlacaktır -Çalışmave sendikalara Uişkın hukumler ILO Ikeierine uygun hale getirikcek- tir. -Partılenn kadın gençlık ve meslek kollan kurması onundekı engeller kaldınlacaktır - Gözam sureleri ktsalülacakrtr-Sıv ası Par- tıler \e Seçım Vasası, Terorle Mu- cadele Yasası'nda demokratık ya- şamın temel ılkelen ıle bağdaş- mayan hükümler venıden ele alı- nacaktır - Çalışma yasanu, yerel yonetimler, toplantı \e gosten vu- rûyuşu, barolar, meslek kuruluş- lan alanlannda değışıklıkleryapı- bcak--TBMM Içtuzugu degıştı- nlecek - Surgun ve sansur de il- gili duzenlemeler yururlukten kaldınlacak. Meslek kuruluşlan uzerindekı baskılar kakJınlacak. - Askerlık suresı kisaltılacak - Halkımızuı rumiine aşamab ola- rak \e>ıl kart verilmek suretiy- lesağlıkhızmetı sunulacak.-Dev - letın kışılere ve kurumlara olan borçlan bellı bır surede takvıme bağlanarak odenecek -Evkadın- b n sigorta kapsamına alınacak. - Yenı bır eğıtım reformu ıle bırlık- te öğretmenlenn nıtelıklen ve yaşam duzevlen vukseltılecek G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada şambadan bellı gıbı Gorunen o kı Çetın, Çıller'e Ka- rayalçın'dan aldığı bakan ıstıfaları- nı gosterıp, "Top bende" dıyecek CHP'nın sorumluluktan kaçan bır partı olmadığını anımsatıp, devam Kader Günleri... "SHP ve CHP butunleşmesıyle ortaya çıkan bu yenı durumda, ko- alısyonun devanvndan yanayız {Değüız deaem, bakan adaylan to- pa tutar.) Ancak yenı donemde, hem koalısyonun daha guçlü olma- sı, hem de kamuoyunda bır ımaj yenılenmesı ıçın yenı ılkelerle 51 hukumetın kurulması daha yararlı olur kanısındayım Partı tabanımı- zın oncelıklı olarak yaşama geçırıl- mesını ıstedığı ılkeler var (Tansu Hanım, 'Derhal' der, geçer Yalan- dan kım olmuş?) Sız de koalısyo- nun devamından yanaysanız, bu durumu Demırel'e, affedersınız dı- lım surçtu, partı organlanma gotu- receğım " Tansu Hanım o sırada, Hıkmet Çetın'ın gur bıyıklannı tek tek sayı- yormuş gıbı dıkkatlı, denn bır kuyu- ya bakıyormuş gıbı boş bır ıfade ıle kendısını dınleyecek Yuzune bır gulumseme ıfadesı yerleştınp, sozu alacak "Bırbınmızı çok lyı tanıyoruz Çok uyumlu çalışacağımıza ınanıyorum Bundan ınanın hıç kuşkum yok (Karayalçın oldu, yaşasın Karayal- çın.) Ulkenın meselelerıne yıne omuz omuza çozum arayacağız Yenı hukumettı, 50'ydı, 51'dı, bun- larla kaybedecek zamanımız yok Gumruk bırlığıne gırdık Şımdı bu- nun gereklennı yenne getırme za- manı " Bu goruşmenın ardından Çetın CHP MYK'yı toplayaçak, ardından PM'yı Bu toplantılar ıçın CHP Ge- nel Merkezı'nde uyku tulumu, bır- kaç gunluk erzak, ılk yardım hız- metlen şımdıden hazır bulundurul- malı CHP yonetıcrien bırkaç saathk bır değerlendırme ıçın 15-20 saat toplanacak gıbı gorunuyor Her neyse Bugunden ıtıbaren bırkaç gun ıçınde koalısyon netle- şecek Daha once kamuoyunun Çetın lıderlığındekı CHP'ye bırkaç aylık bır kredı açtığını soylemıştık Sanı- rız yenı yonetıciler, bırleşmeyle her şeyın bıtmedığını, aksıne yenı baş- ladığını goruyor ve bunun gereğını yapmaya hazırlanıyorlardır Mart ayı CHP ıçın ıkı açıdan onemlı - Eğer devam karan alınırsa, ko- alısyona katılma bıçımı ılk ımajı ve- recek. - Ay sonuna dek, CHP ıle SHP'nın Anadolu orgütlerı bütun- leşmış olacak Partı ıçı sorunları bır başka yazıya bırakıp, hukumete devam edelım Yenı CHP'nın onunde çok cıddı bır deneyım var SHP donemme bakıp, koalısyonun nasıl olmaması gerek- tığını gorebılırler Bu, az bır avantaj değıl Gerçı Çetın ve CHP yonetımı ge- lışmelerı ızlıyordur, ama bız halen gorev yapmakta olan koalısyonun bazı ozellıklennı anımsatalım Turkıye, uluslararası alanda çok cıddı kararlar alıyor, uluslararası petrol anlaşmalarına ımza konuyor, unıversıtelerde gençlerı, anne-ba- baları tedırgın eden gelışmeler ya- şanıyor ve hukumet tam 54 gundur toplanmıyor Geçmış donemde bır bakıma DYP-SHP koalısyonu değıl, Çıller-Karayalçın koalısyonu yaşan- dı Mevzuat gereğı kararnamelerın altına her bakanın ımzası gereklı Bu ışı kapıcılar, odacılar, şoforler goruyor Bır bakanın şoforu elınde ımza deften bakana rıca edıyor - Efendım şuraya bır ımza - Ne bu? - Memuharın maaşlanna zam - Arasında bıze de bır şey var mı? - lyı okumadım efendım - Evladım, ne bıçım bakan şofo- rusun? Kararnamelerı de bız mı okuyacağız? Sayın bakanlar kusura bakma- sınlar, olay tabıı kı bu kadar drama- tık değıl ama, tum kararnamelenn "elden" ımzalandığı da bır gerçek DYP-SHP hukumetının en başa- rılı olduğu alanlardan bınsı de "va- atler" oldu Her ıkı partının lıdennı de tebrık etmek gerekır Kamu çalı- şanlarına sendıka hakkı yok, ana- yasa değışıklığı yok, yenı unıversıte yasası yok, yenı personel rejımı yok, demokratıkleşme yok Bunla- rın tumu 49 ve 50 hukumetlerın vaatlen arasında yer alıyordu Mevcut hukumetın bır ozellığı de, başansızlığı başan gıbı gostermek Enflasyon, cumhunyet tanhının en yuksek duzeyıne ulaşmış Hukumet pışkın - Dua edın, daha kötü de olabılır- dı. - Nasıl yanı'? - Nasılı var mı? Eğer bız 5 Nısan Kararlan'nı almasaydık, enflasyon yuzde bınlere çıkardı, gorurdunüz gunünüzu - 5 Nısan ortamım kım hazırladt? Sız Hırsız eve gırmış, tum değerlı eş- yaları almış Belkı, para saklamış- lardır dıye, sandıklan, dolaplan kar- makanşık etmış Bulduğunu gotur- muş Gıderken not bırakıyor - Yatak odanıza dokunmadım Dolaptakı yemeklen de olduğu gıbı bıraktım Bana teşekkür etmelısı- nız Yoksa halınız dumandı Tabıı en son zaferden, gümruk bırlığınden söz etmeden geçılemez 22 yıl once kararlaştınlmış bır an- laşmanın altına ımza atmaktan da- ha buyuk bır başan olur m u 7 Çıller, onumuzdekı gunlerde, Ata- turk Barajı'nın dış kapısının gınşıne mermer doşenmesı nedenıyle bır toren duzenletır, "Bu barajı ben yaptım, lyı mı yaptım" dıye nutuk atersa şaşmamak gerekır Çıller hukumetının genel görunu- mu bu Bır kışıyle ortaklık kurup, ondan hıç etkılenmeyeceğını soyle- mek, pıs bır havuza gırıp, hıç kırlen- meyeceğını ıddıa etmek gıbı bır şey Çıller, beyaz bır sayfa açtı, sızı beklıyor, buyrun Sayın Çetın FethuHah Gülen davasına ret İstanbul Haber Servisi - Ge- nel "Vayın Koordınatorumuz Hikmet Çetinkaya Yazıışlen Mudurumuz DinçTayanc ve ga- zetemız aleyhıne Fethullah Gu- len tarafından açılan 500 mıl- yon lıralık manevı tazmınat ıs- temlı dava İstanbul 5 Ashye Hukuk Mahkemesı tarafından reddedıldı Gulen'ın "IdşiHk haklannın zedelendiği" gerekçesıyle açtı- ğı davada mahkeme "Fehmi Hoca Efendi, Fethullah Gu- len'ın şenatçı' olarak tanım- lanmasu 'Cumhunyet'ten kor- kar, Ataturk'ün adını duyunca tuy len dıken dıken olur' şeklin- deki tanımlama bır goniş olup bu goruş de muhatap şahsı asa- ğılavıcı bır nitelik ve vasıf gorül- medigınden" dıyerek davanın reddıne karar verdı Dava. Fethullah Gulen tara- fından Çetınkaya'nın 6 Ağus- tos 1994 tanhlı koşesınde yaz- dığı "Ruh hali" başlıklı yazı- sında "gerçekdışıvetahkiredi- ci iddialar ilen surerek kışilik haklanna hukuka av kın bıçım- de surekli tecavuz nedeniyle" açılmış ve Hıkmet Çetmka- ya'nın Fethullah Gulen hakkın- dakı yazılan konusunda 'ihtiya- ti tedbir' karan ıle 500 mılyon lıra manevı tazmınata, yazmın yayımlandığı gunden başlana- rak 'faizivle birlikte' hukmedıl- mesı ıstenmıştı Mahkeme tensıp karannda •*ihtivati tedbir nıteliğınde ka- rar verilemev eceği, Anayusa'nm 28. maddesının basın hurdur sansur edılemez' hükmü goz önüne alınarak mahkemece iç- tenlikle uyulması gereken bir kural olduğu bilinen ve her za- man uyulması goz onune alınan bu kuralın ihlal edilmemesi esas- tır. Bu itıbarla davacının ıstemı dogrulhısunda Cumhunvetga- zetesı vazarianndan davalı Hik- met Çetınkaya'nın davacının ki- şılık haklânna badema saldın nıteligınde yazı yazmaması, şa- yet bu dava aşamasında davacı- nın kişılik haklanna tecavüz du- rumu tahakkuk ettiği takdirde yasada ongönılen ihtrvatı tedbir karariannın uygulanacağının Cumhurivet gazetesi Vazıişleri Mudurluğu'ne ve davahlara ib- tarolunması^na karar vermıştı Gazetemız âvukatı Fikret tlkiz, mahkemenın bu karanna ıtıraz etmış ve daha sonra mahkeme, bu kararın ıçerığının "ihtiyati tedbir değil bir ikaz mahiyetin- de olduğunu" belırtmıştı Fıkret Ilkız, dava dılekçesıne yanıt dılekçesınde, basının top- lumu ılgılendıren konularda ha- ber verme, çeşıtlı sorunlarla ıl- gılı eleştın ve yorumlarla kışı- len toplumu aydınlatma gore- v ı ıle yukumlu olduğunu beiırt- mış, boylece kışılenn genel ya- rar bakımından toplumsal ko- nularda fıkır edınebıleceğını, duşunmeye başladıklannı ve gerektığınde fıkırlennı ıfade edebılme hakkını kullandıkla- nnı dıle getırmıştı İMdz'in dilekçesi Basınm bu ışlevı ıle toplu- mun ve kışılenn, yonetıcıler uzenndekı 'deBetim' haklannı basın yoluyla kullandıklanna dıkkat çeken Ilkız dılekçesınde şu goruşlen savoınmuştu "Gazeteciler için haber ver- me hakkı nasıl varsa, kişiler için de haber alma hakkı vardır. Ga- zetecüer haber verme, yonım ve eleştiri yapma hakkını, Anaya- sa'dan alıriar. Tanınan ozgur- lukten' yararlanarak bu hakla- nnı kullanırlar. Bu ozgurlük kullaııılırken kışılenn hak ve Öz- gurluklerine zarar gelmemesi amacıv la basın ıçın kabul edilen bazı sınırlamalar vardır. \argı karaıiannda basın ozguıiuğu- nun ve bu ozguriukten yararlan- ma hakkının nasıl kullanılacağı kurallarla behıienmıştır. Bu ku- rallara uygun olarak haber ver- me, eleştiri veyayonım yazısı ya- yınlanırsa eylem hukuka uy- gundur. Bu kurallara av kın ha- reket edilirse gazetecılere tanı- nan hak ve ozgurluklerle. kışıle- rin hak ve ozgurluğu çatışır. Denge, kişilik haklannın ihlali nedenıyle bozulmuş olur. Gaze- tecılenn, haber verme hakkı ya- nında, toplumda olup bıten olay- lar ve kamuoyunun Ugisini çe- ken kişilerin yaptıklan işlerie diınya goruşleri hakkında yo- nım yapma ve eleşriride bulun- ma haklan olduğu da kuşkusuz- dur." Dava konusu yapılan yazının Zaman gazetesınde Taha Kı- vanç mustear (takma) adıyla yazı yazan Fehmi Koru hakkın- dakı duşunceler ve bu kışıyle ıl- gılı eleştınlerden oluştuğunu dı- le getıren Ilkız yazıda Içışlen Bakanlığı Emnıyet Genel Mu- durluğu'nun 10 Mart 1992 gun- lu rapor ve fezlekede davacının adının neden geçtığınm sorul- duğunu belırtmıştı Hıkmet Çetinkaya nın rapor ıçenğıne gore eleştın ve yonım yapma hakkım kullandığına ışaret eden Av Fıkret Ilkız, Çe- tinkaya nın başka yazılannda da "Fethullah Hocanın talebe- leri" olan orgut hakkındakı go- ruşunu dıle getırdığını ıfade ederek, davaya konu yazırun da- yanağı raponın gerçeklığıne ıtı- raz edılmedığını kaydetmıştı Yazıda hukuka aykınlık olma- dığına degınen Ilkız mahkeme- nın 'ihnyau tedbir' ıstemmı red- detmesının de haklı olduğunu savunmuştu Davanın dun yapılan karar duruşmasmda mahkeme. dava konusu yazıda Taha ICıvanç mustear adını kullanarak yazı yazan Fehmi Koru'nun muha- tap alınarak onunla ılgılı goruş- lenn dıle getınldığını belırterek şu karan verdı Mahkeme karan "Bu yazıda bilhassa 'Feh- mı'nın hoca efendısı Fethullah da bır şenatçıdır Cumhun- yet'ten korkar, Ataturk'ün adı- nı duyunca tuylen dıken dıken olur Bızdurmadansorarız, As- ken lıselerdekı tankatçı orgüt- lenmede Fethullah'ın adı neden geçıyor. yanıt gelmez Usanma- dan soranm, polıs okullannda- kj tankatçı orgutlenmede neden Fethullah ınadıgeçıyor'cumle- leri dışında dav acı ıle ilgılı y azıl- mış olan yazılarda davacının şahsını hedef alan. onun kişilik haklanna saldın mahiyetini ni- feler bir tarzda aşagılayıcı. ka- muoyunda onu kuçuk duşurucfi nitelikte bir anlatun tarzı olma- dığı kanaaüna varümış, bu an- latımdakı tanımlama bır goruş olup, bu goruş de muhatap şah- sı aşağılavıcı bır nitelik, vasıf go- rulmediğınden manevı tazmi- nat yükumluluğunu gerektirir yasal unsuriann oluşmadıgı ka- naatına vanlarak davanın red- dine karar venlmışör." PERŞEMBE ORHAN BURSALI ABıhayat...Ab, bugun artık sadece bulmaca kulturumuzun bır parçası olarak kalan Farsça bır sozcuk Karşımıza bazen "Abıhayat" bıçımınde çıkıvenyor Yanı "Hayat suyu/can suyu" Soylencelerde, abıhayat ıçene olumsuzluğu sağ- lıyor Turkıye, Kurtuluş Savaşı'ndan ben can suyunu arayan bır ulke Kurtuluş Savaşı lıderlennın ve ılk sıvıl kadroları- nın yaşamı, suyu aramakla geçtı Can suyunun Do- ğu'dan topyekûn kopuşta ve Avrupa ıle butunleşmekte olduğu duşunuldu 70 yıllık bu seaıven sonunda gelınen nokta şu Ulke bugun, hantal govdesı Doğu'ya çekılme- ye çalışılan, ancak beynının karar verıcı mekanızması henuz Batı'ya yonelık ılgınç bır canlı konumunda, uzun yolculuktan penşan duşmuş govdesı dışarda ama başı- nı AB havuzuna daldırmış, can suyundan ıçmeye çalışı- yori Ancak bu su tartışmalı Avrupa Bırlığı ıle butunleşme- ye yonelık gumruk bırlığının ulkenın susuzluğunu gıder- mek bır yana, ılığını kemığını emeceğını duşunenler de var • • • Burada temel soru şudur Acaba Turkıye demokratık gelışmesını ve ekonomık kalkınmasını hızla nasıl gerçekleştırecektır? Vahşı ve ta- lancı kapıtalıst duzenı nasıl ayakları uzenne oturtacaktır? Bınncı sınrf ulkeler sınıflamasına nasıl gırecektır ve yurt- taşının gelır duzeyını 15 bın doların uzenne yukseltecek- tır? Eleştırel aklın toplumda egemen olmasını sağlaya- cak demokratık devletı nasıl kuracak, duşuncelenn oz- gurce uçuştuğu tartışma ortamını nasıl yaratacak ınsa- nın yaşama hakkını ve gelecek guvencesını nasıl sağla- yacaktıC? ikıncı temel soru şudur Boyle bır sıstemı, Turkıye'nın kendı ıç dınamıklerıyle yaratma olanağı var mıdır^ Uçuncu ve son temel soru ıse şudur Turkıye, dış dınamıklenn yanı kendı dışındakı dunya- nın nesnel koşullannın zorlaması ve ıtelemesıyle, AB ıçınde, acaba gereksınımı olan ekonomık ve demokratık atılımlan gerçekleştırebılır mû Yoksa daha mı kotuye gı- der? • • • Butun bunlann dennlemesıne araştırılması, nesnel ol- guların ortaya konması ve tartışılması gerekır Toplumca aslında bunun ozlemını çekıyoruz ve kafaların karışıklığı- nın bu araştırmalann yapılmamasından kaynaklandığını duşunebılırız Kendı adıma, Turkıye'yı bınncı sınıf ulkeler arasına yukseltecek sıyasal, ekonomık ve teknık bır mıllı ırade gormuyorum Yanı yukanda sıralanan ikıncı temel soru- ya bugun olumlu yanıt vermek mumkun değıl Boyle bır sıyasal odak yok ulkede Hıç bır sıyasal partının, hıç bır sıyasal lıderın progra- mında, ulkeyı bınncı sınıf ulkeler arasına sokacak, sıya- sal, ekonomık, bılımsel ve teknık bır kalkınma çerçevesı yoktur Kalkınmanın, bugun bılımsel teknık devrımın ve- rılerıne ılen teknolojılerı gelıştırmeye dayandığını goren ve dunya koşullarını ınceleyerek ulkemıze ozgu ozel kal- kınma polıtıkaları çızecek ve uygulayacak bır partı bu- lunmamaktadır Bu gerçeğı goren guçlu bır odak da yoktur Iktıdara aday partılenn perspektıfı, bugunu ve obur gunu yaşamakla sınırlıdır Çok uzun surelı bır mucadele ve çaiışma sonucu belkı boyle bır odak yaratılabılır Veya Turkıye yata yuvarlana, kendı surecı ıçınde bu dınamıklen gunun bınnde yarata- caktır' Burada ılen surulen bır goruş de şudur Bugunku tek- nolojı yanşında, devlenn ekonomık çarpışmasında, Tur- kıye gıbı ulkeler arasından herhangı bınnın tek başına sıvnlerek bınncı sınıf ulkeler arasına katılmasına olanak- lar ızın vennemektedır • • • Pekı Avrupa Bırlığı ıçınde zengınleşmek ve demokra- tıkleşmek gerçekleşır mı? Bu da şımdılık ucu bucağı olmayan bır sorudur Avru- pa ekonomık ve sıyasal standartlannın Turkıye'yı bu ıkı açıdan olumlu yonlendıreceğı gorulmektedır Ancak AB'nın Turkıye ıçın ana can suyu daman olacağını du- şunmek doğru değıldır Turkıye bu can suyunu kendı ıç dınamıklerıyle yaratmak zorundadır Burada belkı şunu belırtebılınz. Avrupa'nın dış zorla- malan, belkı gereksınımını duyduğumuz bu ıç dınamıkle- nn vucut bulması ıçın gereklı zemının yaratılmasına ıtıcı katkıda bulunabılır Turk/ye gıbı yann nereye koşacağı pek bellı olmayan bır ulke ıçın bu olasılığı da ıhtıyatla karşılamakta yarar var Pekı sonuç^ Turkıye can suyunu oyle kolay bulamayacak Burkay, yeniden PSK Genel Sekreteri seçildi ERGÜNAKSOY ANKARA-Kurdıstan Sosya- hst Partısı (PSK) 4 kongresm- de genel sekreterlığe venıden se- çılen Kemal Burkay. sılahlı mu- cadele ıle Kurt sorununu zafere taşımanın guç olduğunu belırte- rek sıyasal ve banşçı mucadele- den yana olduklannı bıldırdı Kurdıstan Sosyalıst Partı- sı nın geçen şubat ayı ortalarm- da yapılan 4 kongresınde, Ke- mal Burkay'uı yeniden PSK Ge- nel Sekreten seçıldığı bıldınldı Burkay ve PSK Merkez Ko- mıtesı uyelen tarafından hazır- lanan kongre sonuç bıldırgesın- de, Turklenn ve Kurtlenn '•mev- cut sınıriar içinde" kardeşçe bır arada yaşayabıleceklen belırtı- ldı OLAYLAR1N ARDINDAKİ GERÇEK M Baştarafı 1. Sayfada yuzyılda Ingıltere de en yay- gın bıçımde yaşanan kadın eylemlerıyle kadın haklarının Avrupa'da benımsenmeye başladığı gorulur 20'ncı yuz- yılın yarısına kadar Batı, bu alanda tutuk kalmıştır Ataturk Turkıyesı ıse eko- nomık ve toplumsal gerılığı- ne karşın devnmcı bır yone- tımın lokomotıfhğınde one geçmıştır Hıç kuşkusuz devrımlerın toplumsal yaşama yerleşe- bılmelen zamana bağlıydı Bugun ulkemızde kadın, ya- şamın her alanında gucunu, nıtelıklerını, yeteneklerını gosterebılıyor Yıne de kadın- erkek eşıtsızlığının surduğu- nu soyleyebılırız Dunya oy- lesıne başdondurucu bır hız- la değışıyor kı 1920'lerde Is- vıçre'den alınan Medenı Ka- nun'un kadınlara ılışkın bo- lumlen yetersız kalmıştır; bu nedenle değıştınhyor Insanlık hakça ve eşıtlığe dayalı bır duzen kuramadık- ça acı çekecektır Bu acı, ınsanlar uyandıkça dunyanın her yoresınde daha çok duyumsanacak 1 Insanlar arasında ırk ayn- mı sınıf ayrımı, kadın-erkek aynmının yarattığı butun hak- sızlıkların aşılması ıçın eşıt- sızlığe karşı savaşım, uygarlı- ğın "olmazsa olmaz" koşulu- dur Kadın-erkek eşıtsızlığıne karşı savaşımda da kadın-er- kek aynmı yoktur, bu alanda başan, erkeklerın katılımlarıy- la sağlanır 1923 Devrımı'nın hedefle- rınden bın kadın-erkek ayrı- mınm kaldınlmasıydı Bu he- defe henuz tam anlamında ulaşılamadı, yuruyuş suruyor ve bu yuruyuşe katılanlar Ataturk'ün belııiedıği amacın sağlanmasına katkıda bulu- nuyoriar #•••*•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog