Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

9 MART 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Öz-Iplik Iş 13 günlük grevi bitirdi; ancak Sabancı işyerlerinde çalışan 10 bin işçi, grevi sürdürüyor Grev hhtL, pritn tarbşdıyor • Teksif sözleşmesine eklenen 500 bin lira zamma 'evet' diyen Öz- Iplik îş Sendikası grevi bitirdi. DİSK/Tekstil Sendikası ise Tekstil İşverenleri Sendikası'nın önerdiği artı 300 bin liralık zammı kabul etmedi ve çoğunluğu Sabancı işyerlerinde çalışan 10 bin işçi adma grevi sürdürme karan aldı. GÜNNURtLHAN ~ Öz lplik-lş sendikası 13 gün- lük grevin ardından yaklaşık 7 bin 500 işçisi adına toplusözleş- me imzaladı. Teksif sözleşmesi- ne eklenen, artı 500 bm lıra zamma "evet" diyen Öz lplik-lş sendikası grevi bitirdi. Ancak bu 500 bin liralık "prim*', sözleşmede yer alma- yacak. Primin miktan tek tek iş- yerlerinde imzalanacak proto- kolle belirlenecek. DİSKOekstil Sendikası ise Tekstil İşverenleri Sendika- sı'nın önerdiği artı 300 bin lira- lık zammı kabul etmedi ve ço- ğunluğu Sabancı işyerlerinde çalışan 10 bin işçi adına grevi Eylem kararı alınmasını istediler Pendikli işçiler sendikayı işgal etti tstanbul Haber Servisi - Refah Partili Pendik Belediyesi'nden işten atılan ve 63 gündür işlerine dönebilmek için mücade- le eden işçiler, dûn Belediye-lş Sendika- sı'nı işgal etti. Sorunlannın çözümü için yöneticilerden "Tüm belediye işçüerinin üretimden gelen güçlerini kullanacaklan" eylem kararlan almalannı isteyen Pendik işçileri, genel merkez yöneticilerinin sen- dikadan çıkmajanna da izin vermedi. Bir grup Pendik Belediye işçisi dün öğ- leden sonra Aksaray'daki Belediye-lş Ge- nel Merkezi'ne giderek yöneticilerle gö- rüşmek istediklerini belirttiler. Genel mer- kez binasına giriş çıkjşlan da denetleyen işçiler, uzun bir süre Belediye-lş Sendika- sı Genel Başkan Vekılı Mustafa Solmaz ve diğer yöneticilerle görüştüler. Basına kapalı olarak yapılan görüşme- nin ardından, işçi temsilcileri, sendika ge- nel merkezini terk etmeyecekİerini ve sen- dika personeli dışmda hiç kimsenin de dı- şanya çıkmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Refah Partısi'nin politik karany- Ia işten çıkanldıklannı ve yine bu gerek- çeyle işlerine geri dönemedıklerini vurgu- layan Pendik işçileri, Belediye-lş üyesi tüm işçilerin üretimden gelen güçlerini kulla- nabilecekleri eylem karan alınmasını iste- di. Başkan Vekili Mustafa Solmaz ise soru- nun çözümü için Refah Partisi yöneticile- ri ile görüşmelerini sürdürdüklerini ve bir sonuç almayı umduklannı kaydetti. Bele- diye-lş Genel Başkanı Fuat Alan'ın önce- ki gün Ankara'da Şevket Kazan ile görüş- tüğünü belirten Solmaz, şu açıklamayı yaptı: "Şevket Kazan,sorunun çözümü için Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Rc- cep Tayyıp Erdogan ilegörüşülmesini iste- miş. Bundan sonra görüşeceğimiz kişi Er- doğan'dır. Eğer bu görüşmeden de sonuç alamazsaksendikanuzyönetim kurulu du- rumu değeriendirecek ve gerekirse büriin üyelerimizi kapsayan e>iem karan alacak." sürdürme kara/ı aldı. Teksif sendikasının imzaladı- ğı, ilk altı ay için yüzde 55, iki, üç ve dördüncü altı aylar için ise yüzde 30'luk ücret zammı ko- şullannı kabul etmeyerek 13 gün önce greve çıkan Öz lplik- lş Sendikası. Tekstil İşverenleri Sendikası ile önceki gece geç saatlere kadar sürdürdüğü gö- rüşmelerden sonra toplusözleş- meye imza attı. Anlaşmayla, Teksif 'in aldığı zamma "prim" adı altında asgari net 500 bin li- ra zam eklendi. Alt sının 500 bin lira olarak kabuf edilen, üst sının ise işyerlerinin koşullanna göre belirlenecek olan "prim usulü zam" Tekstil lşverenlen Sendikası ile Öz lplik-lş sendi- kası arasında imzalanacak top- lusözleşmede yer almayacak. Zam, tek tek işyerlerinde imza- lanacak protokolle güvence al- tına almacak.Öz fplik-lş Sendi- kası Genel Başkanı Yusuf En- gin, imzaladıklan toplusözleş- me için "Taböbu koşuliar bizim için >eterli değil. Ancak bu da bir kazanımdır. Kötünün iyisi, bek- knenin asgarisi'" değerlendir- mesini yaptı. Güney Sanayi ve Yalova Elyaf 'ta 4 bin 500 işci- nin bayramı grevde geçırdikle- rıni. anlaşma sağlanamaması halinde 8 marttan itibaren 2 bm 800 işçinin daha greve çıkacağı- nı vurgulayan Engin. "Işçüeri- miz grevin daha fazla uzaması- nı istemediler. Önce işçileriınize danıştık >e bu koşullarda sözieş- mevi imzaiadık" dedi. Yusuf Engin, işkolundaki üç ayn işçi sendikasının ortak dav- ranma konusundaki protokolü- ne rağmen, Türk-lşe bağlı Tek- sif sendikasının tek başına top- lusözleşme ımzaladığını da anımsatarakDlSK'Tekstil Sen- dikası ile birlikte greve çıkma karan aldıklannı, ancak birbır- lerine "uygun koşuliar yakalan- ması halinde tek başlanna gö- rüşmeteri bitirme serbesösi" ta- nıdıklannı söyledi. DlSK'e bağlı Tekstil Sendi- kası ise Tekstil tşverenleri Sen- dikası'nın "prim" yöntemiyle önerdiği 300 bin liralık zammı kabul etmedi ve çoğunluğu Sa- bancı işyerlerinde olmak üzere 10 bin işçisi adına "greve de- vam'' karan aldı. Tekstil Sendikası Genel Baş- kan Vekili Süleynıan Çelebi, iş- verenin bu teklifinin, üyeleri olan işçiler tarafından kabul edilmediği için greve devam ka- ran aldıklannı söyledi. Çelebi, Öz Iplik-lş'in imzaladığı toplu- sözleşme koşullannı. "Gnıp sözJeşmesindeilkkezprensipbo- zuluyor ve en büvük sendikanın aldığı zanıdan biraz daha fazla- sı elde edilebilhor. Bir adım aül- mıştır*' dıyerek değerlendirdi. Çelebi, "prim" yöntemiyle alınan zammın Teksif'in örgüt- lü olduğu işyerlerinde de uygu- lanıp uygulanmayacaği konu- sunda ise, "Uygulanabüir. Işve- renler TeksiTi konunak için da- ha fazlasını bile verebiürler'" de- di. Demirel onayladı Memur zammı belirlendi • Öğretim üyeleri ve emniyet mensuplannın da dahil edildiği, memur ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplannın maaşlanna 15 nisandan itibaren yüzde 60 ila 33 oranlannda ek artış yapılacak. ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- nıan DemireL uyansı üzerine öğretim üyeleri ve emniyet .mensuplannın da dahil edildi- ği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplan, memurlar ile memur ve işçi emeklilerine 15 nisandan itibaren yüzde 60 ila 33 oranlannda ek maaş ar- tışı verilmesini öngören karar- nameyi onayladı. Kararname- de, sözleşmeli personelin ma- aşlanna ek artış verilmesini içeren bir düzenleme yer alma- dı. Kararnameyle birlikte, 15 nisanda 15. derecenin 1 kade- mesindeki bir memurun maaşı Aralık I994'e göre yüzde 91 oranında artarak 3 milyon 628 bin liradan 6 milyon 938 bin li- raya. 1. derecenin 4. kademe- sindeki bir öğretmenin maaşı da yüzde 58 oranında artarak 8 milyon 516bin liradan 13 mil- yon 514 bin liraya yükseldi. Bu kararnameyle de aralık ayında 18 milyon lira maaş alan bir genel müdürün aylığı yüzde 68 gibi yüksek bir oranda arttın- larak 30 milyon liraya çıkanl- dı. Kararnameye, ocak ayında maaşlanna yüzde 15 oranında zam yapılmasına ilişkin dü- zenleme yeni yürürlüğe giren sözleşmeli personel yine dahil edilmedi. Kararnameye göre; TSK mensuplannın ve memurlann maaşlan Aralık 1994'e göre, en düşük dcrecede yüzde 91, en yüksek derecede de yüzde 50 oranlannda arttınldı. Mali- ye Bakanı tsmet Attila. konuy- la ilgıli yaptığı değeriendirme- de, 1994 yılı sonuna göre; dü- şük dereceli memurlann ma- aşlannın yüzde 70 ila 80, üst düzey memurlann maaşlannm da yüzde 50 ila 60 oranlannda arttınlacağını bildirdi. Yılıııaz, DemireFi göreve çağırdı TOFAŞ hisselerinin uluslararası borsalarda satılması için aracı firma seçiminde Çiller'in ihaleye müdahale ettiğini kanıtlayan Mesut Yılmaz, Demirel'i de Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmeye çağırdı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller'in TOFAŞ'taki devlet hisselerinin satılmasında aracı fir- ma seçimı için yapılan ihaleye müdaha- le ettiğini kanıtlayan ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz. Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirerı Devlet Denetleme Ku- rulu'nu harekete geçirmeye çağırdı. Yıl- maz, Demirel'in sorumluluğunu yerine gerirmemesi durumunda görevini ihmal etmekJe suçlanacağını belirtirken Yük- sek Denetleme Kurulu'nun Başbakan Çiller'i de suçlayan raporunun, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe tarafından işle- me konulmadığını söyledi. Mesut Yılmaz, partisinin grup toplan- tısında belgelerle ortaya koyduğu TO- FAŞ hisseleri ihalesine ilişkin iddialan- nı yanıtlayan Özelleştinne Idaresi Baş- kanlığfnı (ÖİB) eleştırdi. ÖlB'in iddi- alanna karşıhk yaptığı açıklamada. Baş- bakan Çiller'in şifai talimat verdığıni ve firmalann öneri zarflannın açılmadan kendisine sunulduğunu doğruladığını söyleyen Yılmaz, "Açıklama benidogru- luyor.fhaJeyefesatkanştınldrdodı OtB açıklamasındaki "şeflaflığın en üst dü- zeydesağlandığına" ilişkin cümleye dik- kat çeken Yılmaz, devletin bir kurumu- nun böyle bir açıklama yapması duru- munda basın tarafından paçavraya çev- rilmesi gerektiğini söyledi. Bunun yapıl- maması ve olayın takip edilmemesi du- rumunda kötü niyetin söz konusu olaca- ğını söyleyen Yılmaz. "Eğer böyle bir açıklamayı sineye çekiyoriarsa yolsuzluk- la mücadelede sanıimi değikiirler" dedi. ÖÎB'in açıklaması karşısında ANAP olarak bir yasa önensi venneleri gerek- tiğini kaydeden Yılmaz, "Tüm ihaleJer- de zarflar Başbakan'a ghsin, evde koca- sı açsın. Hangisini uygun görüyorsa ona versin. Şeffafuk en iyi böyle oluyorsa tüm ihalelerde olsun. Resmen yapsınlar" di- ye konuştu. Yılmaz, Yüksek Denetleme Kuru- lu'nun Çiller'in müdahale ettiği kanıtla- nan ihaleyle ilgili bir rapor hazırladığını ve raporun Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'de olduğunu ileri sürerek. "tşleme konmuyor,çfinkü ucu Başhakan'a doku- nuyor" dedi. Cumhuriyet savcılannın kendiliğinden harekete geçmesi için bir süre beklediklerini, ancak artık suç du- yurusunda bulunacaklannı bildiren Yıl- maz, "Belgeler ortada" diyerek savcıla- n göreve çağırdı. Yılmaz, ihale komisyo- nunun pek çok kez değiştirildiğini. ancak kararda imzası olan tüm üyelerin suç iş- lediklerini sa\unarak "Amaonlanteşvik eden Başbakan'dır"diye konuştu. Yıl- maz, şöyle devam etti: "Bunlara karşın Başbakan'm bir argümanı yoktur. Suç duv urusunda bulunacağız. Ama isterdim ki3-5 yıl önce 'Dicle'nin kenanndakay- bolan kuzunun hesabını benden sorun' diyen kişi Cumhurbaşkanı'dır. Harekete geçmesini beklerdun." Geçe n Paza r t esigwnöçal'Şfİ«Dünyagazetesindegeçirdiğika!pkri- z i s o n U c u ölen karikarürist Nehar Tüblek'in cenazesi dün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. 1924 yılında Yugosla^a'nın Manastır bölge- sinde doğan Tüblek, 'Amcabey' adlı gülmece dergisi, 'Hafta', 'Yavrutürk', 'Yeni Mecmua" gibi dergilerde çalıştı. Tüblek daha sonra 'Karikatûr'. 'Şaka' ve 'Akbaba' dergilerine çizdi. Akşam gazetesinde başçizerlik de yapan Tüblek, Hürriyet gazetesi ve Çarşaf dergilerinde de uzun yıllar çizdi. Yurtiçi \e yurtdışında kazandığı çok sayıda ödülü bulunan Tüblek, aynı zamanda 'en çok yurtdışı ödülü alan karikatürist' unvanını da elinde bulunduruyordu. (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) 5 yıl oldu Çetin Emeç ve Sinan Ercan andıyor İstanbul Haber Servisi - Hürriyet gazetesi murahhas üyesi olan ve beş yıl önce evi- nin önünde uğradığı silahlı saldında yaşamını yitiren Çe- tin Emeç ve şoforü Sinan Er- can, bugün anılacaklar. Çetin Emeç'in Zincirliku- >Ti'daki mezan başında bir tö- ren düzenlenecek. Emeç için aynca Bakırköy Belediye Baş- kanlığı'nda saat 1 l:30'da bir tören düzenlenecek. Emeç adı verilecek Yunus Emre Kültür Merke- zi'nde yapılacak anma töre- ninde, kültür merkezinin bü- yük salonuna. "Çetin Emeç Salonu" adı verilerek plaket çakılacak. Aynca "Emeç büs- tö" ve "Emeç arşivir 'de açıla- cak. Emeç'in eşi Bilge Emeç, Emeç ve Ercan'ın öldürülme- lerinin 5'inci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, cinayet soruşturmasındaki kuşkulan- nı dile getirdi. Emeç yaptığı açıklamada. "Faillerin kuüandıklan başhk- lann bulunmasına rağmen ci- nayetneden aydınlaülamannş- ûr?" dedi. Kültür ve sanat yanşması sonuçlandıCumhuriyet gazetesinin Kültür Bakanlığı ile birlikte düzenledigi ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar arası sanat ve kültür yanşması sonuçlandı. Ödül kazanan öğrencierin listesi şöyle: llkokullar 1. Dönem Resim Yanşması: Konu: Çevre ve Turizm. Türkiye genelinde 3.380 resim katılmış, erkek öğrencilerin gönderdiği resim 1.185 adet (yüzde 35), kız öğrencilerin gönderdiği resim 2.195 adet (yüzde 65). Seçici kurul: Prof. Dr. Erol Eti. Prof. Dr. Mebmet Özer, Prof. Dr. Mustafa Plevneli, Yar. Doç. Nazan Erkmen. Nurten Berksoy, Onur Başkan. Seçici kurul, değerlendirmesinde, öncelikle yapıtlann müdahalesiz, özgün çalışmalar olmasına ve konunun plastik değerlerde doğru anlatılmış olmasına dikkat etti. Tüm yapıtlan inceleyen seçici kurul, 341 adet resmi, sergilenmeye değer buldu. 20 adet resmi ise ödüllendirmeye layık buldu ve 12.500.000.- TL olarak saptanan ödülün 20.000.000.- TL'ye çıkanlarak başan ödülüne değer bulunan 20 öğrencimizin 1 'er milyon TL ile ödüllendirilmesine oybirliği ile karar verdi. Ödül kazanan 20 öğrendmiz: Yasemin Aykut, Eda Basma, Onur Bayramoğlu, Elif Daç. Ayşen Merve Erdemir, Asena Demirci, Çağn Dilek, Mila Erer. tpek Güner, Burcu Karayılan, Burak Kelleci, Ali Kızılay, Eylem Sinem Özyiğit, Çiğdem Paçal, Cesi Perez. Fırat Tuncay, Engin Yargıç, Merve M. Yılmaz, Işıl Yöndem, Beyza Vuruşanlar. Ortaokullar 1. Dönem Resim Yanşması: Konu: Ormanlanmız. Türkiye genelinde 3.365 resim katıldı. Erkek öğrencilerin adedi 1.048 (yüzde 31), kız öğrencilerin sayısı 2.317 (yüzde 69). Seçici kurul, ortaokul öğrencilerinin gönderdikleri resimler arasında sergilenmeye değer 53 resim saptadı. Bu resimlerden 20'sini ise ödüllendirmeye değer buldu. Seçici kurul, ödül için aynlan 12.500.000.- TL'nin 20.000.000.- TL'ye çıkanlmasma ve bunun ödüle layık görülen 20 öğrencimiz arasında 1 'er milyon TL olarak dağıtılmasına oybirliği' ile karar verdi. Ödül kazanan 20 öğrencimiz: Alp Aksu, Çiğdem Bayındır, Sayat Baronyan, Serap Beriyelmiler, Emine Beyazıt, Dilge Ciner, Ayça Doncudağ, Hande Enhoş. Esra Güvenç, Berat Hayta, Gül Hoşceylan, Sevgi Kabakçı, Yeliz Kabakçı, Elif Konakçı, Müge Koray. Pınar Kösüre, Hülya Pekgöz, Zeynep Saka, Elif Yücedağ. Ajda Zaim. Lise ve Dengi Okullar 1. Dönem Şiir Yanşması: Konusu: Hoşgörü. Türkiye genelinde yanşmaya 223 şiir katıldı. Erkek öğrenci sayısı 47 adet (yüzde 21), kız öğrenci sayısı 176 adet (yüzde 79). Şiir yanşmasında, Prof. Dr. Cevat Çapan, Doğan Hızlan. Gülsüm Akyüz, Hilmi Yavuz'dan oluşan seçiciler kurulu. mansiyon alacaklann sayısını 3'ten 10'a çıkarmıştır. Seçiciler kurulunun 40 şiiri yayımlanmaya değer bulduğu yanşmada. derece alan öğrencilerimiz şunlardır: Birincilik ödülü: Sevil Erman İkincilik ödülü: Işıl Coşkun Üçüncülük ödülü: Tuğba Gılcı Mansiyonlar: Yıldız Bıber, Senem Güzelırmak. Dilek Gönülalp, Halit Köse, Pınar Özcan, Evren Ozkan. Ceren Pala, Hasan Taşkm. Murat Süren. Ayda Yıldız. Lise ve Dengi Okul 1. Dönem Kompozisyon Yanşması: Konu: Çevre ve Turizm. Türkiye genelinde 145 öğrenci katıldı. Erkek öğrencilerin göndeıdiği kompozisyon adedi 31 adet (yüzde 21), kız öğrencilerin gönderdiği kompozisyon sayısı 114 (yüzde 79). Seçici kurul üyeleri: Necati Cumalı, Konur Ertop, Erol Toy, Dinç Tayanç. Seçici kurul, 26 eseri yayımlanmaya, 6 eseri de başan ödüllerine değer buldu. Seçici kurul, bu dalda ödül olarak aynlan 12.500.000.- TL'yı 18.000.000- TL'yeçıkararakbaşan ödülünün 6 öğrenciye 3'er milyon olarak paylaştınlmasına karar verdi.Başan ödülüne değer bulunan öğrencilerimiz: Ayten Çalış. Diren Çakmak, Gülay Gün, Ece ldil, Sümeyra Kaya, Gülnur Uğurlu. Ödüller. ikinci dönem yanşma sonuçlan aimdıktan sonra dağıtılacak. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ üzlaşmak Şanar Yurdatapan'ın bayram öncesindeki bir girişimi- nin sonucu olarak, arife günü Abdurrahman DiKpak'la bir- likte yaptığımız "çağn" umduğumuzun çok üzerinde ses getirdi. DOşünce özgüriüğünün önündeki engellerin kaldı- nlması, diyalog, hoşgörü ve uzlaşma çerçevesindeki ko- nuşmalarımız; hemen tüm televizyon kanallannda yer alır- ken, gazetelerde de geniş bir biçimde yankılandı. Daha sonra kimi gazeteci arkadaşlara da söylediğim gi- bi, bu mesajların böylesine ilgi görmesinin nedeni, sanı- yorum insanlarımızın bu konulardaki duyarlılığı ve bu tür mesajlara gereksinimleri oldu. Ve dogrusu Şanar Yurda- tapan'ın girişimi, amacına fazlasıyla ulaştı. Ancak bu arada açıklanması gereken bazı hususlar or- taya çıktı. Gerek gelen telefon ve faks mesajlanndan, ge- rekse kimi dostlarımın sorulanndan anlaşılıyor ki; şu "uz- laşma" kavramının biraz daha genişliğine irdelenmesi ge- rek. Zaten bir süre önce bu sütunu paylaştığım meslekta- şım sevgili Kjşlalı da benim uzlaşmacı olduğumu ilan et- mişti ve kimi dostlanmın aklı karışmışt. Evet, uzlaşmacıyım, uzlaşmadan yanayım. Ama bu uz- laşmanın nasıl bir uzlaşma olduğu ve hangi çerçeve için- de uzlaşmanın olabileceği ve (bence) olması gerektiğini de açıklamam gerekecek. "Uzlaşmak"demek, "teslim olmak"demek değildir. Uz- laşmak, fikırlerin bırbirine yakınlaşması ya da düşünce dü- zeyinde bir uzlaşmanın sağlanması demek de değildir. Uz- laşmak, "farklı düşünceleri" olan insanlann bir arada ya- şayabileceklerini kabul etmek demektir; birbirine taham- mül edebilmek demektir; birbirine hoşgörüyle yaklaşabil- mek demektir. Elbette uzlaşmanın bir zemini olmak zorundadır. Yani be- lirii "asgari müşterekler" çerçevesinde uzlaşılabilir, insan- lann ortak bir paydaları bulunması gerekir. Eğer böylesine bir "asgari müşterek" olmazsa uzlaşma falan olmaz. Olsa olsa taraflardan birinin diğerine "teslimiyeti" söz konusu- dur. Türkiye söz konusu olduğu zaman, benim "uzlaşabil- mem" için gereken koşuliar şunlardır: - Misak-ı Milli sınırlan içinde ülke bütünlüğüne sahip çı- kılması, - insan haklanna dayalı demokrasiye inanç ve bağlılık, - Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama konusunda bilime saygı. Eğer bu üç noktada herhangi bir tartışma yoksa uzlaşa- mayacağım hiçbir düşünce ya da insan yoktur. Ama eğer bu konularda kuşku ve tereddütler varsa, eğer bu konular tartışma konusu ediliyorsa ne uzlaşabilmem mümkündür ne de anlaşabilmem. Burada bir hususu daha aydınlatmak gerekir. Eğer her- hangi bir insan, yukandaki üç noktada benim gibi düşün- müyorsa, benden farklı düşüncelere sahipse buna da say- gı duyanm. "Sen benim temel yaklaşımlanmda farklı dü- şünüyorsun" diyerek diyalog yollannı kapatmam. Sırasın- da konuşurum, sırasında tartışınm. Hatta sırasında böyie- sine "farklı" düşünceleri dile getirme haklannı da sonuna kadar savunurum. Ama uzlaşmam mümkün değildir. Binlerce defa yazmışımdır ve herhalde daha binlerce defa yazacağım. Hiçbir düşüncenin "doğrusu" yada "yan- lışı" olmaz. Hiçbir düşüncenin "iyisi" ya da kötüsü" de olmaz. Her düşünce, o düşünceye sahip olan insan için "doğru" ve "iyi"; o düşünceye karşı olan insan için de "yanlış" ve "kötü "dür. Ama hiç kimsenin yaşadığıtoplum- dakl herkesin "iyi" ve "doğru" düşüncelere sahip olmala- nnı beklemeye hakkı yoktur. Kimileri buna haklan olduğu- nu düşünürler ve kendilerinden farklı düşünenleri fena hal- de eleştirirler. Ama kendilerinden farklı düşünenlerin de kendileri için aynı duygulan beslemelerine çok kızarlar. Banş ve huzur içinde yaşamak için, herkesin aynı dü- şünceye sahip olması şart değildir. Zaten böyle bir şey mümkün de değildir. Ve hele demokratik bir rejim içinde böyle bir şeyi beklemek doğru da değildir. Ama banş ve huzur içinde yaşamak için; farklı düşüncelere sahip olan insanlann "uzlaşması" şarttır. Eğer bu uzlaşma sağlana- mazsa yaşam bir cehenneme döner. Işte bu noktada, temel bir sorun ortaya çıkmaktadır. Uz- laşabilmek için, °asga/7'müştene/c"lerin belirtenmesininzo- runlu olduğunu söylemiştik. Peki, farklı düşüncelere sahip olan insanlar, eğer birtakım asgari müşterekterde birleşe- miyorlarsa o zaman ne olacaktır? Böyle bir durum, "cehennemin öbûr adıdır". Uzlaşma kanallannın tıkandığı ve her türlü diyaloğun koptuğu böy- lesi bir ortam içinde, ne huzur kalır ne iç banş. Ve böyle bir ortam içinde yapılması gereken şey, birtakım "asgari müş- tereklerin" oluşması için çaba harcamaktır. Aynı gemide giden insanlar, gemi batarsa hep birlikte ba- tacaklannı bilirler. Ve geminin batmaması için uzlaşma yol- lan ararlar. Ama her gemide "Bu gemiyi batıralım" diyen birileri de olacaktır. Bunlarla uzlaşmak mümkün değildir. Bu durumda yapılabilecek tek şey, "Bu gemi batsın" di- yenleri ikna etmeye çabalamak ve eğer bundan da bir so- nuç alınamıyorsa "Bu gemi batsın" diyenleri etkisiz kılmak- tır. Hiç kimsenin düşünce özgürlüğü adına "gemiyi batır- maya" hakkı olmadığı gibi, bu tür girişHnlere demokrasi adına sahip çıkmak da "demokratlık" değil, aymazlıktır. SONSUZ HÜRRİYET İSTEMİYORUZ Dünyada ve kâinatta her şeyin ve her hareketin bir kuralı vardır. Kurallara uymak yüce Allah'ın sevgili kulu olmak demektir. KURALLARA SAYGI İNSANA SAYGIDIR Kurallara uygun hizmet sizi de bizi de mutlu edecektir. OTELLER OFİSLER VE EVİNİZ İÇİN TİCARET VE SANAYİ A.Ş. C A R P E T C E N T E R ULUS KAVŞAĞI MERMERLER SİTESİ D BLOK, 80620 LEVENT-İSTANBUL Tel: 278 71 11 - 282 64 50 - Faks: 279 47 00 Ankara Şube: 0312 - 441 48 02 - 03 ŞİŞLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo. 1993/862 Musaleh Darülaceze Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan mütev effa Ayşe Eşkı'nın vasiyetnamesinin yapılan açık duruşmasında; Gülbag Caddesi. Kurtuluş Caddesi. Memu Apt. 7 apt. D: 1/3 - Mecidiyeköy adresinde ikamet etmekte ıken ölen Ayşe Eşki'nin mi- rasçılan olan Aydın Eşkı. Hatice Eşkı. Mevlüde Eşki (Mandacı)ya dav- etıye tebliğ edilememiş, yapılan polis tahkikatından adresleri buluna- mamış olmakla mırasçılara duruşma günü olan 16.3 1995 günû saat 09.35'te bulunan dunışmaya gelmeleri için ılanen tebligine karar veril- mış olmakla davetıye yerine kaim olmak üzere mirasçılara ilanen tebliğ olunur. 7.2.1995 Basın: 9130
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog