Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 MART 1995 PERŞEMBE 12 KULTUR Esen Özman, Nedim Gürsel'in öykülerinden oyunlaştırdığı 'Ilk Kadın'ı AKM Oda Tiyatrosu'nda sahneleyecek 'Anne imgesFnden çoğalan kacbnlar Türk tiyatposunda ilk Nedim Giirsel uyarlaması: İlk Kadın' 'Ustesinden gelmesi güç bir iş' MEHMETBASUTÇU PARİS-Sedun Gürsel'ın öykülerinden Esen Özman 'ın sahneye uyarladığı "tlk Kadın " adlı oyunun ilk gösterisi 14 mart salı günü Istanbul Devlet Tiyatrolan AKM Bırim Sahnesi 'nde vapılacak. - Ttyatro baslıbaşınabiryaztn biçimi, an- cak edebiyattan tiyatmya uyartama da ya- pıhyor. Türktiyatrosundabutüruyariama- laryaygın mtdır? hledigım kadanyla Türk tıyatrosunda doğrudan sahne içinyazılmamış vazınsal metinleri uvgulama geleneği pekyok. Bu anlayışm Batı dakı örnekleride henüz ye- ni oluşmakta. 1970 lıyıllarda Paris egel- diğım zaman buradah öncü tivatrolarda sahne ıçin yazılmış yapıtlar oynamyor- du. Jean-Lous Bamuüt'nun Nietzsche'den yaptığt Zer- düşt uyarlaması bu alanda bir dönemeç oldu divebdı- nm. Tabıı. daha önce Kafka uyarlamaları da vardı. Son- ra bunu şiirsei metınlerdcn yapılan uyarlamalar izledı Mehmel Chısoy'un çalışma- lan, Ritsos'unyapıtındanyo- la çıkılarak olusturulan oyunlar vb. gıbi. Bugün, ünlii tıyatro yö- netmenlerı, tıyatro ıçın yazmamış yazar- lara da ilgi gösterıyorlar. - Seninyaptdann arasında daha önce ti- yatraya uyaıîananUıroldu mtı? İlk Kadm 'ın Devİet Ttyatrosu tarafindan sahnelenmesi nasügerçekleşti? Yapıtlarımın ilk tıyatro uyarlamasım Isvıçre dekı "Rumeurs" topluluğu gerçek- leşiirdı Ikı yıl önce "Uzun Sürmüş Bir Yaz'ı sahnelemişlerdi. Geçen yıl da yıne aynı topluluk "Komutanın Tavşanlan" ve "Sorguda ' adlı öykülerimden yola çıka- rak bir ovun sahneledi. Her iki uyarlama için de vönetmeni özgûr bıraktım, işine karışmadım. "Rumeurs" topluluğu, söz konıısu ayunları tsviçre 'nin çesitli kent- lerınde ve Fransa'dasergiledı. u /lM Kadm "a gelince, bu uyarlamanın "KadıniarKitabı"başta olmak üzere diger övkü kıtaplarımdan yola çıhlarak Esen Özman tarafindan gerçekleştırildığını sövleyebilirim. Esen, güvendiğım bir ti- yatro sanatçısı. Bu, samyorum, ilk sahne uyarlaması olacak Kadın-erkek ilıskisi- ni irdelerken öyküler arasında organik bağlar kurmuş, ızleksel bir bütünlüğe va- rabilmiş. Bu çok önemli ve üstesınden gel- mesi güç bir iş. Benim öykülerimde diya- logçokazdır. Anlatı, genelde, betimleme- yedayanır. Dolayısıyla, öykülerimin sah- neye uyarlanmasımn mümkün olamaya- cağını düşünmüşümdür hep. Esen Özman tüm bu güçlükleri aşabileceğini söyledi. Bakalım. sonuç ne olacak'' -Gelecektedoğrudantiyatroiçinyazma- yı düşünüyor musun? Tıyatroya her zaman ilgi duydum. ama sahne ıçinyazmayı hiç dûşünmedim. Ge- çen yıl Tamer Levent. ülkemızde tıyatro yapıtlarının giderek azaldığım öne süre- rek beğendıği öykıi ve roman yazarlannı bu alana çekmekgereğinden söz etmiş ve bana bir öneride bulunmuştu' Fikret Muallâ üzerine bir oyun. Muallâ çok sevdiğım bir ressam, üstelik uzunyıllar Fransa 'daya- şamış. Bu konuda söyleyecek birçok şey oiduğunu düşünerek Levent 'in önerisine olumlu yak- lasmıştım. Ama tiyatro teknığım de bilmekgerekıyor. Oysa benim bu alanda fazla bir deneyimim yok, Muallâ için bir oyun yazar- sam bir tiyatrocuyla birlihe çalışmak ıs- terim - Biraz da sinema-edebiyat iliskilerinden söz edetim. Bildiğim kadanyla sinemayıse- ven biryazarstn; baujesüvaljürüerindegö- rev bile aldın. Korsika'daBastia Film Festivali ve FI- PA Festivali 'ndeyazar sıfatıylajürı üye- lığı vaptım. Sinema, lise yıllanmdan buyana, ya- kmdan izlediğim ve çok sevdiğim bir sa- nat. IstanbulSinematek'inm ilküyelerin- dendim. Sevgili OnatKuüar'm sinemaya ilgi duymamda önemli payı olmuştur. Ama ne vazık kı bugüne dek, bir hsafilm senaryosu hariç, sinema alamnda birça- hşmam olmadı. Amaprojelervar. îlkiSeç- kin Yasar'la "Sevgiiim/stanbul'usinema- ya uyarlamak istiyor. tkincısı, burada bir Fransız yönetmenin bir kısafilm projesi. "Mont- Souris Paria" adlı öykümü sine- maya uyarlamak istiyor. Daha önceden Erden Kıral 'la da buna benzer pmjeleri- miz olmuştu. Ama para. . Para olmadan sinema olmuvor. GAMZE VAREV1 Sahnede kavun dilimlenni andı- ran, aralannda boşluk bulunan gri dilimlerden oluşan bir yanm küre. Istanbul ve Paris sokaklanndan yük- selen sesler... Kilise çanlannın sesleri ezan ses- lerine; Fransızca bir parça, bir Türk sanat müziği şarkısına kanşıyor. Sahnede izleyicilere arkasını dönüp yere kapanrruş bir erkek... 'Herhan- gi bir insan' ana rahminden boşluğa düşüyor. Boşlukta bir adam... Dünyanm üzerinde olmasına karşın sanki ayaklan yerden kesilmiş. Bu yanm kürenin hem içinde hem dışında bir gezgin. Ay üzerindeki astronotlar gi- bi yürüyor âdeta dünya üzerinde. Esen Özman'ın Nedim Gürsel'in öykülerinden oyunlaştırarak yönet- tigı ve daha önce Fransızca versiyo- nunu Yvan Duruz'la birlikte Aksa- nat'ta sahnelediğı 'İlk Kadın' adlı iki kişilik oyun, 14 marttan itibaren tstanbul Devlet Tiyatrolan bünye- sinde Oda Tiyatrosu"nda sahne- lenmeye başlanacak. Esen Özman, Nedim Gürserin 'Kadınlar Kitabı' adlı yapıtını te- mel alarak. yazann 'Sorguda', 'Son Tnunvay1 ve 'Sevgiiim Istanbul" ad- lı öyküleriy le gelıştirdıgı o> unda, bu kez Nışan Şirinyan'la birlikte oynu- yor. 'İlk Kadın'. Özman'ın tiyatroda yeni bir dıl arayışının ürünü. Bir sü- re önce yaptığı bir çalışma, tiyatro- da anlatının zenginliğe götürdüğü- nü düşündürmüş ona ve bunu da- ha da gelıştırebileceği bir oyun arayışına gırmiş. Nedim Gür- sel'in öykülerindeki anlatım zenginliğı, tanımlamalann- daki çok renklilik bu öykü- lere sürüklemiş onu. Bu renklenn, oyunculuğa ve tiyatro re- jisine yeni açılımlar ve anlatım zen- ginliği getireceğini düşünmüş. Tek- rar tekrar okuduğu öykülerden anne ogul ilişkisi. anne imgesınden çoğa- lan kadmlar, Paris. tstanbul, yalnız- lık, aşk, yolculuk ve ölüm öğelerini süzerek, bunlan bir tema bütünlü- ğünde buluşturmaya çalışmış. Son dönemde tiyatroda biraz so- yutlama yoluna gitmek sinemayla yanşabilmek açısından çekici gel- mişözman'a: "Sinemaruntiyatroyu aştığına inananlardanım. Ancak böyle bir anlatım biçinıinin, sinema gibi bir rakibe karşı bir oranda tiyat- roda yeni bir dil oluşturabîleceğini düşünüyonun". Ozrnan, oyunda çoğalmalan vur- gulamak istiyor. Anneden çogalan kadıniar kadar erkeklerin de çoğal- masını. Oyundaki kadın \e erkek gi- bi çok insan var. Bu konuda "Biraz daha kuvveüi ya da biraz daha bas- tınlmış bicimde avıu duygular bü- tün insanlarda var" diyor. Bu nedenle oyunda erkeğin yazar kimliğı vurgulanmıyor. Esen Özman, seyircinin Nedim Gürsel'in otobiyografisini izlediği- ni düşünmesini istememiş. Yazan tanıyanlar bunu akıllanndan geçi- rebilecek olsa da. oyunun bir kişiye bağlanma- yacak bi- ç i m d e gelişme- gençlik yillannda kapıldığı '16yaşm Müslüman yalnızlıgj" Batı kültürü almakta olan genç bir insanın iki ül- ke, iki toplum, iki kültür arasında kalışı ve Doğu toplumunda gençlik yıllanna geçerken yaşanan sancı- lar,. Özman bugün ülkemızde bekaret kontrolünün hâlâ gündemde olan bir sorun olarak karşımıza çıktığına ışa- ret ediyor. DogAı toplumunun kadın ve erkek üzerinde eşit oranda baskı kurduğu- na inanıyor. "Galatasaray LJsesi'nde biraz Batı kültürüne açılmış bir ki- şi,ancak gayrimüslün bir kadı- na >a da genç kıza erişebile- ceğini düşünüyor ki bu, Doğu toplumunda in- sanın bayağı yalnız olduğu sonucuna üötürüyor bizi'' dıyor. Erkeğin iki kültür arasında kalmışlıği, oyu- nun başında i z l e y i c i y e dinletilen, b i r b i r i n e k a r ı ş, an ezan ve k i l i s e çanlannı- nın ses- leriyle, dim Gürsel'in. daha doğrusu bir ya- zann varlığı hissedilse de, bu fante- zilenn herkesin aklmdan geçebile- ceğını, her kişinin aynı duygulan ya- şayabileceğinı göz önünde bulun- durmuş. Kadın ve erkek üzerindeki baskı Nışan Şirinyan. oyundaki erkeği. çocukluğunda ve ilk gençlik yılla- nnda yaşadıklannı anımsayan bir yetişkin olarak yansıttıklannı belir- tiyor. Oyunda üzerinde durulan nokta- lardan bin de bu yetişkin erkeğın ilk Fransızca ve Türkçe şarkılarla ıfade ediliyor. Bir de tstanbul ve Paris sokakla- nndan araba ve pazar yeri sesleriy- le, Özman'ın deyimiyle 'çokkadın- sı' bu iki kentin çatışması vurgula- nıyor. Anne imgesinin bir erkeğin yaşa- mı boyunca peşini bırakmayışmın, kadınlarla ilişkilerinde belırleyıci rol oynayışının altı çıziliyor oyunda. Anne ogul ılişkisinin psikolojide ka- çınılmaz bir yeri oldugundan yola çıkan Esen Özman. bu konuda psı- İcolojik tahlillere gırmekten kaçına- rak Nedim Gürsel'in öykülerinde varolandan yararlanmakla yetinmiş. 0>ıında derinliği olan tek kadın, anne. İki boyutlu olan diğer kadın- lan pektanıyamıyoruz. Özman, Ne- dim Gürsel'in oyunun kaynağını oluş,turan öykülerinde Türk kadını olarak birkaç boyutuyla ele aldığı bir başka kadın olmadığını belirte- rek "Ancak oyundaki erkeğin aşkı, gerçek rutkuyu vaşadığı tek kadın, Yunanlı kadın" diyor. 'On altı yaşın Müslüman yalnızh- gı' ve dindar bir anne... Özman bu karşıtlıktan söz ederken "Annenin Uginç bir görünümü\ur Nedim Gür- sel'de. Çok dinine düşkim, sürekli dua eden bir görünümde. Bir de zaman zaman entellektüel diyebilecefimiz görünümde. Bu oyunda da var. Ama ben bunun çok üstüne gitmedim. Çok da deşilmesi gereken bir konu gibi görmedim. Tam bir Osmanhkadını bence. Di- ne önem veren, fakat aynı zamanda Markiz Pastanesi'nde oturup çayını içmeyi de ihmal etme>en bir Osman- h kadını galiba" diyor. Şınnyan"a göre bu karşıtlık Müs- lüman ve Batı toplumunun aynmı- nı, oradaki erkeğin Batı ve Osman- h toplumu arasındaki değişimini ve- riyor. Kadınla erkek oyun boyunca çok yakınlaşsalar da birbirlerine hiç do- kunmuyorlar. Özman. dokunmadan kaçınmayı açıklarken. bu iki insa- nın sürekli birbirlerinın elinden ka- yıp gittiklerinı \-urguluyor: "Bu oyun başından beri birbirine ulaşa- mayan iki kişiyi düşündürdü bana. Anne ve ogul birbirlerinin kafalan- mn içinde hep beraberler. Ama ., Tızik olarak sürekli aynlar. Bu ^ açıdan bir yaran olabilecegini düşündüm. İkincisi kadınla- nn da ulaşılmazuğı. Bu, söz olarak oyunda da geçiyor. Ama aynı şekilde kadımn da elinden erkek ka- çıyor. Bu iki noktayı birieştirince, yaklaşıp yaklaşıp dokunmadan oy- namayı yararlı gördüm". Özman her ne kadar Müslüman yalnızlığın üzerine basmak istiyor- sa da bu soyut anlatımın içinde. çok 'yerli'birhava vermekten kaçınmış: "Oyunda yaşananlann. herhangi bir ülkede geçebileceği yolunda bir tavır var samyorum. labii bu çağın getir- digi teknolojik yalnızlık içinde de, oyundaki erkeğin yalnızlığını tümüy- le Müslüman dünyasına mal etme- mek gerekir." Doç. Dr. Türkel Minibaş'ın söyleşisi • Kühür Servisi- 8 Mart Dünya Kadıniar Günü nedeniyle bugün Üsküdar Şemsipaşa Halk Kütüphanesi'nde bir söyleşi düzenleniyor. Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesı öğretim görevlilerinden Doç Dr. Türkel Minibaş'ın katılacağı söyleşi bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. (Tel: 333 11 19) Dünya Kadıniar Gunu' • Kültür Servisi- 8 Mart Dünya Kadıniar Günü nedeniyle bugün Istanbul tl Halk Kütüphanesi'nde de bir toplantı gerçekkştinlecek. Söyleşi niteliğindekı toplantıya yazar, şair ve çevirmen Nejla lşık, "Geleceğini Hazırlayan Kadın" başlıklı konuşmasıyla, yazar Faik Baysal ise "Kadının Toplumsal Işlevselliği" başlıklı konuşmalanyla katılacaklar. Toplantı saat 14.00'te II Halk Kütüphanesi'nde izlenebilir. (518 1047) Bramtor savaşı kazandı • TAHİTİ(REUTER)- Inzivaya çekilmiş Hollyvvood yıldızı Marlon Brando, Tahitı'deki özel mercanadasını davetsiz turist akınlanndan korumak için başlattığı yasal savaşımı kazandı. Yetkililerin bildirdiğine göre, Tahiti mahkemesi bölgenin boşaltılması için yerel bir girişimciye yetki verdi. Bir zamanlar Tahiti krallığına ait olan Tetiaroa, şimdi, yaşlı oyuncu Brando'ya ve binlerce deniz kuşuna evsahipliği yapıyor. Adaya yılda yaklaşık altı bin turist getiren otel sahibi Teiki Pembrun, eğer mahkemenin karannı uygulamazsa 5 bin 330 dölarhk (yaklaşık 220 milyon TL) ceza ödemek zorunda kalacak. 293 S9 78 (3HAT) BEYOGLU ALKAZAR SİNEMA MERKEZİ 245 73 83 K tSLO\\SKI nın bt'tjn bu\ojk fes)ıva!ler sılıp suporen boşvopıtı Irene JACOB • Jean-Louıs BEYOĞLU ALKAZAR • 12,15-14.3016.45-19.00-21.15 Ferhan Şensoy'un ŞU GOGOL DELİSİ Derya Bayka! Şensoy Salı 21 00 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy'un ÜÇ KURŞUNLUK OPERA FmoieC«0«rts 2' 00, Cgrtetı 15 M/Pazor i! » i ! 30 K u ' f u ' B cr l • A I , g - n k o ' t , I o r y I o Ferhan Şensoy FERHANGİŞEYLER B'l.tSaiıs YeHeH:SES-1ES5OrtaoyuncularTel.2511;65 VAKKORAMATjksımRumeH.CİRSIMjsljk.latırkoy, CaprtolMığualan Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) ŞEHIR TIYATROLARI L 1 H A R B I Y E M U H S I N E R T U G R U L S A H N E S İ (240 77 20) HALDUN TANER TACIZ , ,12.00-14.3D-17.00-19.15-Z1.45M1.38-13.3H5.3tH7.M-19.30-Z1.30l f"ASLAN KRAL-The üon "Tne ı_ıon Kırg-Asiar Kral en zengın anımasyonlar a susıu ve < > beK!enmedık bir şekilde cesaretlı bır "bûyuKlere r^ıasal 4 > Elton John ve Tım Rıce ın şarkılan ve ûnlu yıldızların sestendımnelerryle bu fılm fııç kuşkusuz bu sezonun en çok ilgi gorem olacak Şarkılan kısmen 'Candıde" kısmen de "Hamlet"' i ^ ızlerı taş'yan öykusüyte bütûnleşıyor Jene'ikte başlayan epık 4 , w ton tılm boyunca agulıgını rıvsseltırıyor Aftıka ormara üzenrKİe t gjneş yükselırken hayvanlar bır çağn üze'ine rreydanda toplanıyor ve bu arada "Cırcie of Lıfe' marşı hayvan seslenyle ' > bırhkte uğuldayan bır kreşendo halınde gürljyor Türkçe % seslenc -mesınde >se bu şarkiya Zuhal O-cay hayat ve'iyor GOZLERIMI KAPARJM VAZİFEMİYAPARİM YONETEN SAVAŞDINÇEL (8-9-10-1 1-12 Mart) Çocuk Oyunu V,'SHAK£SP£A- BİRGECEHASALI NEŞ'E ERÇETİN (11-12 Mart Saat: 11.00) HARBIYE CEP TIYATROSU ( 240 77 20 ) FERENC KARINTHY PEYNIRUYUMURTA V ONETEN CANDOĞAN (7 Mart Saat 18.00-20.30 / 9-10 Mart Saat 15 00) KADIKOY HALDUN TANER SAHNESJ (3<9 04 63) 1 ' DARIO FO AÇIKEVUUK YONETEN. MAILUMKİPER (8-9-10-1 1-12 Mart) Çocuk Oyunu BIRLİKTE 0YNAYAUM : 0NF:'. DENİZ UYGUNER | (11-12 M a r t Saat I 1.00) USKUDAR MUSAHİPZADE CELAL SAHNESİ (333 03 97) MEMET BAYDUR YEŞİLPAPAĞANlfD, YONETEN CANGÜRZAP (8-9-10-1 1-12 Mart) Çocuk Oyunu Ş AVŞAR-EULGER- EPOSTOĞLU-MDKÜC YAVRUKİMIN YONETEN ŞEVKETAVŞAR (11-12 Mart Saat. 11.00) Şehır Tiyatrolan ve Oevlel Tiyatrolan Elele" PALTO Taksırn Sahnesinde. Yeşil Papağan LTD. Üskudar'da F A T İ H REŞAT NURI SAHNESİ (526 53 80) MEMET BAYDUR TENSİNC YONETEN ÇETİN İPEKKAYA (8-9-10-11-12 Mart) Çocuk Oyunu SOYTARILAR OKULU rCKETEN TANER BARUS I 1-12 Mart Saat: 11.00) İO Mart, Saat 2O.3O 12 Mart, Saat 15.OO Gışeler. BOSTANCIGÖSTEFII MERKEZİ- (0 216)364 72 10 VAKKORAUA TAKSIM, VAKKORAMA SUADIYE • BAYŞU MÜZİK LİMİTED BAŞAR1LAR DİLER ' GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ (578 60 67) LOLEH BE.LON OYUEBIRSEVGIK1 YCNETEM ENGİN GÜRMEN (8-9-IO-ll-l2Mart) Çocuk Oyunu FIKRETTERZl GÖLGENİNCANI YOf.ETE\ CEMDAVRAN (II-I2 Mart Saat: II.00) ^CEMAL REŞİT REY KONSERSALONU • ISTANBUL BUYUKŞEHİR BEUDIYESI 9 Mart 199S Penicmbe Saat 19.30 TC KULTUR BAKANLIĞI ISTANBUL DEVLET OPERA VE BALESI MOZART REQUIEM" Orkestra ^efi Rcngım iıokmcn Koro Şcfi. Yıldi7 Künutk\\ Solıstlcr Hfcıın Öztoprak (Soprano), L\nn T Çağlar (Me/zosoprano). Cemalcttın KuniRüllü (Tenorİ, Suat ,\nkan (B:us) lstanhul De\lel Opera \e BaleM Orkestra ve Kornsıı Bılet Fıvatlan 200 ÜO() - 150 (KK) - TL 10 Mart Cuma Saat 1930 aTC KUITUR &AIC0.MUĞ1 ISTANBUL DEVLET OPERA VE BALESI ÜÇTÜRKBALESİ Korcograflar Geyvan \1cMillen, A^un j\slan. Sdçuk Borak Bılcl Fiyallan: 200 000-150 000 TL ll Mart 1995 Cumartesi Saat: 15.00 19-30 İSÎNEMA: DON GIOVANNI Vönetmen: Joseph Losey (hııncular Rıifgero Raımondı, Kın t t Kana»a, Jose Van Dam Renklı. 35 mm. 180' Fransız Kültür Merkezı Işbırlığivle" Bılet Fıvaüan 100 000-TL ***** 13 Mart 199S Pazartesi Saat: 19.30 RAPHAELOLEG Keman Resitali Pi> ı ano Emnunuel Strosser Bccthoven, Martınu. Poulenc, Saınt-Saens Bılet Fiyatlan: 200 000 - 150 000 - TL CRRKonserSalonu 245 06 96-240 5012 AKM Konser Gışesr 251 56 00 CAPITOLAItUBİzade: 39119 30/333 \ı\ ıııınııı/ıtn tfuııfRai kackntcİL'nnUv tfgn.inK.fi oîaiK>cnx"k!ı vu (iıiMik^^ır Ht-kitı«-s! nıcnsıpUnna X >fl a ı A- Mi ksçtlık unıplara nCunltri Ç,r IS 00 10 1» P;r !G 10 Cu ı- !0 J0 Cl IS »0. !<U0 fanr IS 0<U I J BILETLER. $EHIK TITATROLAKI CI$ELEMI İLE KADIKOr HALDUN TANEft (MEI1KEZ OISESDnac SATILMAKTADIK DOSTLAR-KARACA TİYATROSU'NDA Perfcmbt 18.30-Cuma 21.00-Cumart*si15.00 Nazım Hikmet - Genco Erkal "iR PELİNİN HATIRA OEFTERİ KIMO?NAZERAYDA Cuman«s« Paz* 18 00 Istanbul Sanal Mm**zı KUMPANVA SAHNESİ >c< C*û E$^ı Ç«VT* Sak 12 fı. Taksm (0212) 23S 64 57 (Kultu Bakanl^ı nıti UHuttrıyl») T.C. ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1994 606 Da\ acıSabıya lşık tarafindan Ordu Yeni Mah. 61 Sok. No: 8'de ıkamet eden Halil lşık aleyhine boşanma davası ikame edilmiş olup tüm araştırmalara rağmen davalının adresı bulunamamış oldugundan davalının 29.3.1995 günü saat 09.00'dakı duruşmada bızzat hazır bulunması veya kendısını bir vekılle temsıl ettirme- sı. aksi takdirde yokluğunda duruşmaya devam olunacağı ve karar verileceğı ilan olunur. Basın: 10089 İLAN T.C. BİGA SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1993/885 Esas. Davacı Biga Onnan Idaresi vekıli tarafindan davalı aleyhine açılan tazmınat davasının yapılan açık yargılaması sonunda: Yenice Kalkım nahiyesinden davalı Zekerıya Altmtaş'ın davacı Orman ıdaresıne gecıkme ce2ası faızi olarak 1.209.600- TL'nin yasal faızi ile birlikte tahsilıne karar verilmiş olup kendısının adresı meçhul ve nerede olduğu tespit edılemediğınden. davalı Zekenya Altıntaş'a ışbu ılan karar tebliğı yenne kaım olmak üzere ilanen teblığ olunur. Basın: 10114 'BU OYUNU UUTUkKA CÖHON. SON OÜNLERDE HİÇ BU KADAR IÇTEN VE VOÖUN C O L D Ö 6 O M O HATmLAMlYORUM." HmctlUluç SABAH TiUh K OMEOIS#« HAL* OLSHEDİVS0İZ HGHEN GtfCYE UâJUMAMZ MOLUCA OUUZ Mn HarikaKadro MART AVININ TÜM BİLETLERİ SATIfA Ç1KT1! HCMEN OİŞEYE UâRAYIN TÛKENCBİUR! Perşembe 21 00, Cuma 21 00 Cumariesı 18 00-21 00, Pazar 15 00-18 00 ÖĞRENCI, OĞRETMEN IŞÇI EMEKL! MEMURLARA ı_ VE GRUPLARA HER SEANSTA INDIRIM' ' Yoğun talep üzerine Bakırköy Yunus Emre KüHûf Merlcezi'nde ; Yalnız 1 gûn 28 Mart '95 Saat 19.00-21.30 Glşe Tel: 661 38 95 DOSTLAR KADIKÖY DE İLK KEZ T İ Y A T R 0 F İ L BENI KUMA YAZ Yazan Inez VANDLLLEMAN Yon O/kan SCHl'LZE Her (,"arşamba-Perş«mbe-('uma 20.30 C.tesı 16.30 ISTANBUL SANAT MERKEZI Sakıugacı C l Esti Ce$mc Sk. No:12 Tarlıbası Bul.Tlksin-İST. Tel : 255 23 84 r T u r g a y N a r ç o p l u k Yöneten: Işıl Kasapoğlu Tasanm: Ouygu Sağırağlu |Yalnız 2 Oyun 13 Mart Saat:20.30/14 Mart Saat:21.15| NIKOLAY GOGOL Oynayan Yöneten : G E N C O E R K A L Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Tel: 336 30 99 Haluk Ahmet Zuhal Bilginer Uğurlu Gencer 9 MART - 2 NİSAN BEYOĞLU KÜÇUK SAHNE! Perşembe • COTO: 21.00 Cjmnrieii: 15.30 21.00 Pozar 15.30 lilelUr Kû(ûk Sfllmt n Vokkoro»o gı^lnmdt lohboklodır. Gi}« W: 10212] 249 24 26 L Bu yapım T.C Kültür Bakanlığı ve Efes Pjlsen'in Parasal Desteğı ile gerçekleşmıştir I can kozlu orhan topçuoğlu uğur yücel trio vurmalı çalgılar gösterisi Cuma-Cumartesı 23.00 abdulhakhamit cad. 61 talımhane-taksim Kültür Sanat ılanlarınız için 293 89 78 (3 hat) ILAN T.C. T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1994 674 Mahkememızin 1994/674 esas 1995/74 karar sayılı 9.2.1995 tarihlı ılamı ile Eyüp lslambey Mah. nüfusuna kayıtlı Mehmet oğlu 1924 doğumlu Hüseyın Eren'in Sakarya Merkez Arifiye nüf. cıltr 039/07, sayfa: 52, kütük: 84'te kayıtlı Ismaıl oğlu 1934 doğumlu Mustafa Ayan'a vası tayinine karar verilmiş olup, il- gihlerin mahkememıze müracaatlan ılan olunur. 27.2.1995 Basın: 10460 T.C. ERBAA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1983'622 'Davacı Azim Özdılek tarafindan davalı Kadir Kılıç ve arka- daşlan aleyhine açılan Erbaa Beykaya Köyü'ne an geldısı hazi- ran 1317 tanh 62 olan aralık 1949 tarih 65' 11 sayılı tapunun ip- talı ile adına tescilme ilışkın davada Osman Kılıç mirasçılanndan 1949 doğumlu Meryem Kılıç'a tebligat yapılamadığından ve adresi bulunamadığından işbu davanın duruşmasının 20.3.1995 olduğu ve davalı Meryem Kılıç'ın davaya karşı cevap vere- bıleceğı ve duruşmaya katılabıleceğı, aksı takdırde yokluğunda karar venleceği dahili dava dilekçesi yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7.2.1995 Basın: 8538
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog