Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

9 MART1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 11 fcfc 0.211512 05 05 Mx 0.212.513 90 98 KÎM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK Müzikdersiolmavan müzikokulu nadolu Güzel Sanatlar Lise- si... Sayılan iki elin parmakla- nndan az... Aşağıdaki mek- tup, bu liselerden birinde, müzik bölümünün hazırlık sınıfında okuyan bir öğrenciden geliyor "Okulumuzda hem resim, hem de müzik bölümü vardır. Müziğe olan sev- gimden, bu okulun yetenek sınavlan- na girdim ve kazandım. Şu an hazırlık öğrencisi olduğum için bu yıl sadece Ingilizce, müzik, beden eğitimi veTürk- çe dersleri görüyoruz. Müzik derslerimiz ana sanat dalı (pi- yano), seçmeli çalgı (viola), temel mü- zik bilgileri, müziksel işitme, koro ve orkestra derslerinden oluşmaktadır. Haftada toplam 12 saattir. Fakat ikinci dönem okula gittiğimde bizi bir sürpriz bekliyordu. Yönetmeli- ğin değiştiğini ve iki saat çalgı dersle- SözieşmeHler aden-Sen'in Tavşanlı Şube- si'nden, 390 sözleşmeli me- mur adına çekilen faksta, "Bizler Türkiye Kömür Işlet- meleri'ne bağlı Tavşanlı Garp Linyitle- ri Işletme Müessesesi'nde çalışan söz- leşmeli memurlannız" deniyor. Kamu- oyuna yansrtmak istedikleri sorun, ül- ke genelindeki tüm sözleşmeli perso- neli kapsıyor: "Yılbaşında memuriara yapılan yüz- de 15'lik zam, bizlere iki ay sonra bin- bir uğraş sonucu verildi. Memurlara 'iyileştirme zammı' verildi, biz yine unu- tulduk. Her seferinde böyle unutulmak- tan bıktık, usandık, ekonomik olarak da tükendik. Bu tür bilinçli ihmaller, biz sözleşmelileri kahretmekte ve hükü- mete olan güvenimizi sarsmaktadır. Mağduriyetimizin bir an önce gideril- mesi için, memurlara verilen iyileştirme zammının biz sözleşmelilere de yansı- tılmasını bekliyoruz." Aman efendim... Ne zammı? Artık yokluk, yoksulluk günleri bitti. Gümrük Birliği'ne girdik, ucuzluk ve de bolluk dönemi başladı... Hedefimiz 2001 yılı. Şunun şurasında ne kaldı ki! ri dışında diğer bütün müzik dersleri- nin kaldırıldığını öğrendim. Nedeni ise Anadolu lisesi oluşumuzdan ötürü ders saatlerimizin diğer bütün Anadolu li- seleriyle aynı olmak zorunda oluşuy- muş. Benim, daha doğrusu herkesin bu konudaki düşüncesi temel sanat eği- timi olmadan bir aletin doğru dürüst çalınabileceğini sanmıyoruz. Açıkçası biraz gizJi sanat düşmanlığı seziyorum. Birinci dönem öğretmenlerimizle oturup konuştuğumuzda temel sanat eğitimi derslerimizin az olduğundan yakınıyorduk. Hatta öğretmenlerimiz öğle tatille- rinde bile ders işlemeye hazır oldukla- nnı söylemişlerdi. Işte böyle özveri öğ- retmenlere sahibiz. Aynca sanat adına yapılan bu güzel girişimin, hergün daha gelişmesi bek- lenirken tam tersine olumsuz gelişme- ler oluyor. Okul, dört yıldır kendi bina- sına kavuşamadı. Küçük, eski bir bina- da, sobalı az sayıda sınıflarda çok zor şartlar altında ama severek ders işliyo- ruz. Çünkü sanatı seviyoruz. Ama her ne- dense baltalanmak isteniyoruz gibi bir duyguya kapıldık." Öğrenci, 11-12 yaşlannda olsa ge- rek. Küçücük yaşında kocaman bir söz ediyor, "Biraz gizli sanat düşmanlığı seziyorum" diyor. Bu ayıp, Türkiye'nin ayıbı... Müzik derslerinin kaldınldığı müzik okulu ileAvrupa kapısına dayanan Tür- kiye'ye, tüm dünya gülecektir... Neymiş, Ingilizce öğretiyoriarmış... Müzik, İngilizce'den çok daha ev- rensel bir dildir... Kaldı ki, piyano Ingilizce çalınmaz! Biz 1329 NiğboJu zaferinden beri Avrupalryız. Şevket Kazan Sanatdünvasmdaki hayal kınkhğı Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYlŞJM Geçmiş silinmedikçe, geleceğe yazacak yer kalmaz. ST'; îr-ı' Yazarkasa zmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nu- rettin Akbaş, Maliye Bakanlı- ğı'nın "yazar kasa tebliği" gere- ği, yeni bir işyeri açarken, yazar kasa almanın zorunlu olduğunu bildiriyor. Varsayalım iki ay sonra işyerini ka- pattığınız ya da devrettiğiniz zaman "yazar kasa"nın dert olduğunu anlatı- yor Akbaş: "Yazar kasadan iki fiş bile kesseniz, belleğini değiştirmekzorundasınız. Ye- ni alan yeni bellekle işe başlamak zo- runda. Zaten, yazar kasa demek, bel- lek demek." Peki bunda ne var diyeceksiniz? Ak- baş, yasada böyle bir hüküm olmadı- ğını söylüyor, "Yasa, Maliye Bakanlı- ğı'na yalnızca, yazar kasalara ilişkin düzenleme yapma yetkisi vermiş. Sa- nıyorum Meclis, yetkiyi böyle uygula- sın diye vermemiştir" diyor. Sonuçta, yazar kasa imalatçılanna pazar yaratılmış oluyor. Ne de olsa "serbest pazar" ekonomisi! ünya görüşüne katıldığınız in- sanla, dünyanın öteki ucuna dekgidebilirsiniz... Fakat oin- san bir yönetici olarak dünya- yı altüst ederse ne yaparsınız? Kültür ve sanat dünyası uzunca bir süredir bu sorunun yanıtını anyor... He- nüz bulabilmiş değiller ama son olay- lardan sonra artık seslerini de yükselt- meye başladılar... Bozkurt Kuruç'un Danıştay kara- nyla Devlet Tiyatrolan Genel Müdüriü- ğü'ne geri dönüp koltuğa oturmasının ardından, "Sanata Evet" kampanyası- nın ne olduğu henüz anlaşılamayan "Sanata Çağn" kampanyasına dönüş- türülmek istenmesi ve "Sanata Evet" diyen kadrolann dağrtılması sanatçıla- n epeyce tedirgin etmişe benziyor. Sanatçılar, gözlerini feshedilmiş de olsa hem sosyal hem de demokrat bir partinin yönetimindeki Kültür Bakanlı- ğı'na çeviriyor ama, umduktan ilgiyi gö- remiyor... Bu hayal kınklığı, kırıcı sayılabilecek eleştirilerin başlamasına neden oluyor "Devlet Tiyatrolan'nda kadrolar da- ğıtılırken Kültür Bakanlığı'nda neler mi oluyor? Bakan, seçmenleriyle görüşür- ken, saçını düzeltip, 'O işi bir şeidelim' diyor. Danışman, Adana kebabını yiyor. Müsteşar, felaket haberleri veriyor, '5 Nisan'dan daha kötü kararlar geliyor. Çaylannıza, kahvelerinize dikkat ede- ceksiniz, arabalannızın benzinini idare- li kullanacaksınız. Hatta kahve, kuşburnu, adaçayı, ıh- lamur, soda, fanta, gazoz ve kola gibi içecekleri tümüyle kaldırsanız en iyisi. Konuklannıza sadece çay verin, ken- dinız de öyle habire içmeyin' diyor ve' bu sırada cop görünüşlü çakmağını çı- kartıp bir sigara yakıyor. Aniden, bir yüksek befagat ustasının konuşmasına biraz ara vermekle ken- disini huşu içerisinde dinleyenleri ne kadar mutsuz ettiğini farkedip, yüksek sorumluluk duygusunun etkisi ile yor- gunluğunu hiçe sayıp, 'Beeen, bu memleketin koskoca müşteşan degil- miyim yahu, kendi arabamın benzinini kendim doldurtuyorum' diye başlaya- rak bu doğrultuda doksan dakika ka- dar daha konuşuyor." özetle sanata gönül vererek "Sana- ta Evet" diyenler, Kültür Bakanlığı'nın çay-kahve hesabından vazgeçip sa- natla ve sanatçıyla ilgilenilmesini isti- yor... Sanatçılar, "adı göklere yazılacak bakan" ya da "yeni bakanının adını göklere yazdıracak"ları değil, sanata baş koyacak birilerini bekliyor... CSne-5'ten enedini süresinde ödediği halde, kayrtlarda adı geçme- diği için şifresi iptal edilen Iz- mirli okur Cumhur Kalay. ye- niden Cine-5 izlemeye başladı... Cıne-5'ten arayan Sibel Kantarcı, abonenin bilgisayar kayıtlarında soya- dının Kalay yerine "Kazay" olarak geç- tiğini ve sorunun bu yanlışlıktan kay- naklandığını söyledi. Kantarcı, bu tür yeni yanlışlıklara neden olunmaması için bilgisayar kayıtlannın kontrol edil- diğini de belirtti. Cumhur Kalay'ın uya- rısı, yeni abonelerin "Cine-5'e abone oldum. Ve pişman oldum" demesini önleyeceğe benziyor... YÖK: Mazeret değfl ama... ünya Bankası'nın yüksek lisans ve doktora düzeyindekiler için geçerli yaz stajı çağrısını önlisansı tamamlamış ve halen lisans programına kayrtlı öğrencilere duyuran YÖK'ün Başkanı Prof.Dr.Mehmet Sağlam, "Mazeret değil ama, arkadaşlarımız Çevre Bakanlığı'ndan gelen yazının aynısını yazmışlar. Tercümeyi Çevre Bakanlığı yanlış yapmış" dedi. Prof.Sağlam, durumu Vaziyet'e ileten öğretim üyesine de sitem ederek, "Aynı sırada bize de bildirselerdi iyi olurdu. Çünkü başvuru süresi bitti" şeklinde konuştu. Ve böylece, Çevre Bakanlığı'nın ve biraz da bakanlığa güvenen YÖK'ün sayesinde bu yıl Dünya Bankası'nın yaz stajı treni kaçmış oldu! ÇİZGİLlK KÂMÎL MASARACl HARBİ SEMİH POROY BULUT BEBEK MRAYçtrrçî TARİHTE BÜGÜN MÜMTAZ ARIKAN 9Mart NAPOUON'UN &KEVL/UĞf~ t*96 'DA BUGÛH, NAPOLEOH SONAPAHTE, İLK £$l AAARIE ROSE JV$EP#fN£ İLC EVLEN0/. JDSEPHtNE, EŞİ VIKOVr BEAUHAJtNAtS'İN fWi\ SI2 DeVRİMİ StKAS/fJDA İDAMI NEDENİYLE DUL- PU VE 33 V)4$IMa4Yt>/- HAPOLEON İSE 27 )*ŞlNİ DA BİR GENE8AL&, İKİ AY SO*IKA', PRANSI2 OKTHJSCMİUM İTAfM KUVVETLEftİ *DMU- TANf OL4CA«r/. FIKTTNAll Y/LlAfii YSVC- LA&VOKDÜ. 1804 'TE NAPOLEON "F&AN- &A İUirAflAVDKU; TOSEPHrUE DE İtof»- KATO&'ÇE İUM EOİLECJEKrİfZ.. AtKJIK, ÇOCUKLARl OLMAMASI VE NAPOLEON' UN AVUSTUKYA ıMPARATOKÜNUM KrZI İLE EVlEklMEIt İSTEUESİ NEDENİYLE YİL SOV&) SATRANÇ USTASI O43'TS BUGUN,ÛNLÜ AMEHJ- KAl/ SATKAA/Ç OYUMCUSU BOB8Y F/SHEH, CHICAGO'M POĞ&U- PÛUYANtN EN BUYUK SATKAMÇ U£TAUWNMN SMB OLAN PtSHE*, DAHA ÇOK ti72 riUNDA, RUS OYUNCJUSU BOE/S SPASSZy İLE YAPT/& U2UU SATKfiNÇ KAR&LAŞUA LARIUM ADtNPAAI SÖZ ET- T/dECEKTİR. OHPAN PÜH- YA $AUPİYOWMĞUHU A- LAA/ FISHEK, S YtL SONBA YİHE Sie f!US SATKANÇÇJS1 ÛLAN AN/miY kM?PGVb i&İİLECiKTİB. HAYAL; Kahvesi Istanbul • ; '" ' - - İLAN ' T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Davacı Orman Işletme Müdürlüğü tarafından davalılar Nadır Öcal. Zeynep Öcal ve Mesture Erdoğan aleyhine açılan tapu ip- ta)i ve tescil davasıyla ilgili dava dilekçesi davalılardan Mesture Erdoğan'a-tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ yapılmasına karar verildığinden: Adı geçen davalı Akdağtnadeni ilçesi Gökdere K.öyû'den Ali kızı Mesture Erdoğan'ın duruşmanın atılı olduğu 14.03.1995 güpü saat 09.00"da mahkememiz dunışma salonunda bızzat hazır bulunması veya kendisinı bir vekille temsıl ettırmesı ve varsa tüm delillerini de dunışma gününe kadar dosyaya bildirmesi. duruşmaya gelmedıf i veya kendisinı bir vekille temsil ettirme- digi takdırde yokluğunda duruşma yapılıp karar venleceği hususu. HLMK'nin 509-510. maddeleri uyannca tebligat yer- ine geçerli olmak üzere ilanen tebliS olunur. Basın: 10541 İLAN TC SI\AS BtRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEiMESİ'NDEN Dosya No: 1993 502-1995 95 Davacı TEK Gn. Md. vekih tarafından davalılar aleyhine açılan cebri tescil davasında: Sıvas. Kılavuz Mahallesi pafta: 200. ada: 198, parsel: 12'de kayıtlı taşınmazm kamulaştırma planında belirlenen 1784 m2'lik şerit halindekı kesiminde 89.200- TL bedel karşılığında TEK On. Md. adına (yaranna}daimi ırtifak hakkının tesısıne, 12 parselden ifraz edilen Kızılırmak Mh. pafta: 200, ada: 198, parsel: 27'de kayıtlı 16.00 m2 mesahasındakı taşmmazın 1.600.- TL bedel karşılığında tapuya tesciline, karar kesınleştığınde tapuya rnüzekkere yazılmasına mahkememizce 23.1.1995 tarihinde karar venlmiş olup ışbu karar tüm aramalara rağmen bulunamayan davalılar Hasan Hüseyın Gündar, Hasan Yalçın. Mevlüt Yalçın, Ömer Civan, Amil Öksüz. Şerıfe Polat, Mehmet Çınar ve Ali Os- rnan Serin'e karar teblıgı venne eeçmek üzere ılan olunur. Basın: 10099 İLAN T.C. ACIPAYAM ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1993/339 Davacı Acıpayam Orman Işletme Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Velı Bat ve arkadaşlan aleyhine mahkememize açılan tahdide itıraz davasının yapılan açık yargılaması sırasında ver- ilen karar gereğince: Denızlı ili Acıpayam ilçesi Pınarbaşı Köyü'nden davalılardan Ethem oğlu Veli Bat, Hüseyin kızı Ayşe Bat adlanna ilanen tebli- gat yapılmasına karar verilmiş olmakla, mahkememizin 1993/339 esas sayılı dava dosyasında davalılar- dan Veli Bat ve Ayşe Bat'ın adresleri zabıtaca yapılan aramalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar venimiş olmakla duruşma günü olan 23.3.1995 günü saat 09.00'da yukanda açık kimlıği yazılı davalılann tüm delillen ile bırlikte mahkememizde hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri. aksi takdirde yargılamaya yokluklannda devam olunacağı ve karar venleceği hususu tebliğ olunur. Basın: 10095 İLAN T.C. YOZGAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1994/316 Davacı Zeki Karatekin vekili Av. H. Yunus Akyol tarafından mahkememize hasımsız olarak açılan çek iptali davasının duruşması sırasında verilen ara karan gereğınce: Keşidecisi Abdullah Narcıoğlu olan Ankara Emlak Bankası Karacakaya Şubesi tarafından verilen 00017370 hesap numaralı 0.2431442 seri numaralı 2.6.1994 vade tanhlı 16.000.000TL.'lik bir adet çekın davacı tarafından kaybedildığıni bu nedenle çek iptali davası açtığı anlaşılmış olup evsafı ve nıteliklen belirtilen çek hakkında hak iddia edenlerin duruşmanın bırakıldıği 21.3.1995 günü saat 09.00'da mahkememize aıt duruşma salo- nunda delilleriyle birlıkte hazır olması, tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur. 2.2.1995 Basın: 8316 KONSER Eşsiz Caz Gecesi Her Dilden Caz Şarkıları S.O L i S T Yıldız Ibrahimova Tuna Ötenel Okay Temiz & MAGNETIC BAND Ergnn Şenlendirici Trompet Hasan Gırnatacı Klarinet Hösnü Şenlendirici Ud, Klarinel Nuri Lekesizgoz Kanun Rttstent Cembeli Darbuka AhmetÖzden Zurna HalilÖnbas Davul 300.000 TL. (Ilk içki dahil) Rezeryasyon 244 25 58-243 68 23 Büyükparmakkapı Sok. Beyoğlu VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Atatürk devrimlerini ve Türk dilini biz genç kuşaklara taşiyan degerli hocamız. aydın insan ŞÜKRÜSARI fikirieriniz ve atnaçlannızla bizimlesiniz. Galatasaray Üniversitesi Oğrencileri KIRMIZIBALIK ÇOCUKEVİ Aile Toplantüan: TÜRKİYE DE KIZ ÇOCUĞU YETİŞTÎRMEK Konu sunuşu: Danışman Dr. Erdal ATABEK Kırmızı Balık Ailesi davetlidir. DışarrJan katılacakların Telefon etmeleri rica edilir. Mecidiyeköy: 12 Mart 1995 Pazar Saat: 12.00 Tel: 272 96 07 Bostancı: 26 Mart 1995 Pazar Tel: 417 16 36 DUYURU T.C. GAZİANTEP İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 1994/297 SSK Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Dilek Inşaat Tic. San. Ltd. Ştr. Bilal Beter ve M. Ali Uğur aleyhlerine açılan 57.272.950.- TL tazminat davasında; Tüm aramalara rağmen bulunamayan davalılardan M. Ali Uğur'a ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, bu şahsm 20.4.1995 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere duyurulur. Basın: 9766 T.C KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ 1994 699 vesayet Kızıltoprak. Fener Kalamış Cad. Kordonboyu Sk. Akasya Apt. No: 3 13 Kadıköy Istanbul adresinde ikâmet eden M. Rahmi kızı 1322 doğumlu Fatma Zehra Argüden'in akıl hastalığı ne- denıyle vesayet altına alınarak kendısine aynı adreste ikâmet eden 1935 doğumlu oğlu Alper Argüden vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet ılan olunur. Basın: 10349 Yıldız Teknik Üniversitesi nden aldığım pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. DOĞAÇ BİÇEROĞLL' Nüfus hüviyet cüzdanımı, ehliyetimi, MSÜ pasomu kaybebttim. Hükümsüzdür. SELDA OYMAK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog