Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

İhtiyaçiannız için en güveniiir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI "Oıhi 71. Y l SAYI ZSttf /16080 TL (KDV ıçınöe) CumhuriyetKURUCUSU: YUNUS RUDİ ^7924- (1945-1991) Koalisyon protokolündeki vaatler bugüne dek beyaz sayfada kaldı Demokrasi rafta Anayasaya dokunmadriar Koalisyon hükümeti, 4 yıllık iktidannda, memura grevli-toplusözleşmeli sendika hakkı bir yana, protokol metninde ağır eleştiriler yönelttiği ve değiştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardığı anayasa hükümlerine bile dokunamadı. Demokratikleşme, Terörle Mücadele Yasası ve anayasa konusunda çeşitli kereler gündeme DYP'nin istekleri gerçekleşti getirilen değişiklikler uzun tartışmalann ardından rafa kaldınldı. DYP'nin üzerinde ısrarh olduğu ekonomik tasanlardan özelleştirme ve vergi reformunu yasalaştıran koalisyonun gerçekleştirmediği diğer vaatleri şöyle: Üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanınacak. Seçme yaşı 18'e, seçilme yaşı 25'e indirilecek. îşkence ve işkence iddialan ortadan kalkacak. Askerlik siiresi kısaltılacak. Asgari ücretten aşamalı olarak vergi alınmayacak. BÜLENTSARIOĞLU ANKARA-Avrupa Biriiği (AB) ile gümrük bir- liğine giriş karannın alınmasının ardından "Ön- ce kendi evimizi. kendi iraanımıza gerekli olduğu için düzenleyeceğiz'" sözü veren koalisyon hükü- metinin, 4 yıllık ıktıdar döneminde dernokratik- leşmede kayda deger hıçbir ilerleme sağlayama- dığına dikkat çekilıyor. Koalisyon hükümetlen, memura grevlı-toplusözleşmeli sendika hakkı, asgari ücretın vergı djşı bırakılması, askerlik sü- resinin kısaltılması bir yana, protokol metninde ağır eleştiriler yönelttiği ve değiştirilmesi konu- sunda uzlaşmaya vardığı anayasa hükümlenne bile dokunamadı. Demokrarikleşme, Terörle Mü- cadele Yasası ve anayasa konusunda çeşitli kere- ler gündeme getirilen değışıklikler uzun tartış- malann ardından rafa kaldınldı. 1991 genel seçimlerinin ardından yüzde 27.2 oy alan DYP ile yüzde 20.8 orarunda oy alan SHP'nin liderleri, Süleyman Demirel ve Erdal Inönü tarafından oluşturulan koalisyon hüküme- tinin protokolünde yer alan hükümler, DYP'nin şu andaki Genel Başkanı Tansu Çiller ile eski SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Mu- rat Karayalçın'ın liderliğindeki protokolde de ön- celik sıralan değiştirilerek tekrarlandı. 50. hükümet döneminde DYP'nin üzerinde ıs- rarh olduğu ekonomik tasanlardan özelleştirme ve vergi reformu yasalaşırken demokratikleşme- ye ilişkın değişiklikler 18 Mayıs 1994 tarihinde paket olarak açıklandı. 62 yasa tasansından olu- şan paketten sadece güvenlik soruşturması, reka- betın korunması, üst mahkemelerin kuruluş ve görevleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Çocuk Haklan Sözleşmesi çıkanlabihrken parla- mentoda onaylanan ILO sözleşmesinin çalışma yaşamına geçinlmesi için gerekli yasal düzenle- meleryapılamadı. Sağlık reformuna ilişkin yasa tasansı, sağlık çalışanlannın çalışma koşullan- nın ıyıleştınlmesinı öngören hükürnleri ayıkla- narak TBMM'den geçinldi. Demirel-tnönü koalısyonunda gündeme getiri- len. 'Beyaz savfa açıyoruz' açıklamalanyla Baş- bakan Çiller'in başkanlığındakı kabınenin prog- ramında da yer alan vaatlerden gerçekleştirile- • Arkası Sa. 4, Sü. 1 'de 'Birlik' üreticiyi zorlayacak• Avrupa Biriiği ile gümrük birliğine geçişte, anlaşmalar çerçevesinde, sanayi üretimindeki devlet yardımlannın kesilmesi ve uluslararası standartlara göre üretim yapma zorunluluğunun iç üretimi zor duruma sokacağı öne sürülüyor. • Dış Ticaret Müsteşarhğf nın yaptığı gümrük biriiği çalışmasına göre otomotivde üretim yüzde 10 oranlannda düşerken, sektörün yan sanayiinde üretim yüzde 40 oranlannda azalacak. Deri ve pamuklu giyim mamulleri üretiminin ve ihracatının yüzde 30'a ulaşan oranlarda artması bekleniyor. • Ayakkabı sektöründe bir daralma beklenirken ilaç ve kimya sanayiinde üretimin yüzde 40 oranlannda düşmesi, fiyatlann yüzde 50 oranlannda yükselmesi bekleniyor. f8IU YB«TBtafaerf• 7. Sayfada ^ Ydmaz'dan Çiller'e 'gasp' suçlaması • Türkiye'nin çok büyük tavizler vererek gümrük birliğine girdiğini söyleyen ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, ortada ne bayram yapacak ne de matem tutacak bir dururn olduğunu belirterek Başbakan Tansu Çiller'i geçmış dönemlerdeki başanlan 'gasp etmekle' suçladı. • "Bir başan söz konusuysa, bu rahmetli Menderes'in, Zorlu'nun, inönü'nün ve Özal'ındır. Çiller'in bu süreçte hiçbir payı yoktur" diyen Mesut Yılmaz, hükümetin, olmayan bir başannın ardına sıgınıp 1995 yılında seçime giderek puan toplama nesaplan yaptığını öne sürdü. • 5. Sayfada adınlardan siyaset çağrısı8 Mart Dünya Kadınlar Günü. düzenknen çeşidi etkinlikler- le kutlandı. Kadınlar Günü'nde siyasetçiier, kadınlan 'kendi saflannda' poütika yapmava çağırdı. Başbakan Tansu Çiller, kadınlara, "Geün. ülkevi beraberee değiştirelinr çağnsını va- parken CHP Genel Başkanı Çetin, kadınlan. CHP saflann- da politika yapmava çağırdı. Cumhurbaşkanı Demirel. kadın ve erkeğin omuz omuza çağdaş Türkhe'yi geliştireceğini be- lirterek "Kadın \c erkegin sadece kâgırta eşit olması >eteıü de- giL, kendi iktisadi olanaklan da yerilmeli" dedi. Kadın hakla- nndan sorumlu Devlet Bakanı Önav Alpago. Türk kadınınm günümüzde istenilen konumda olmadığînı. ancak hakta başla- yan bir mücadele ile hak ettiği konuma geleceğini sövledi. Baş- bakan Çiller. İstanbuTda Türk Kadınlar Birligi'nin kendisine \ermeyi kararlaştırdığı 'Yüın Kadını Ödülü'nü. işlerinin yo- ğunluğu nedeni>le alamadı. Izmir'de Karşnaka Belediyesi, Atatürk' ün annesi Zübe\de Hanını' ın mezannda bir tören düzenledL Ankarab kadınlan dilekçe ağacına zımbaladıklan kâğıtiarda, "Sığınma e>lerimizi geri isti>oruz", "Nafakanın de>let güvencesine alınmasını istivoruz" gibi dileklerini ifade ettiler. Tutukhı olan eski DEP Milİetveküi Le>la Zana' >i, HA- DEP'li bir gnıp kadın ayaret ermek istediler, ancak görüşemediler. Kadınlar, daha sonra cezae\i önünde halavfa ve alkışlı protesto ejlenıi \apnlar. (Fotoğraflar- KEREM IL- GAZ / HULYA TOPCU) MArka Sayfada • BARIŞ DOLU DÜNYA İÇİN, HAYDİ KADINLAR GÖREVE ORNL ÇNÇUffli y m i • Arka Sayfada Satış gerçekîfeşmeden geliri saptandı KİT'Ierde peşîn para hesabı• Özelleştirme ldaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, satış görüşmeleri tamamlanan ve onay aşamasında bulunan Sümerbank, Havaş, Nimsa, Köytaş ve Suntek'in toplam satış tutan 81 milyon dolar olarak bildirildi. ÖYK'nin, "hangi şirkete, hangi koşullarla ve ne kadara" satılacağı konusunda henüz kesin karara varmadığı kurumlarla ilgili "kesin" satış tutan verilmesi dikkat çekti. • Açıklamada, Erdemir ile Metaş için önerilerin alındığı, firmalarla pazarlık görüşmelerine gelecek günlerde başlanacağı kaydedildi. Metal Kapak ve Imsa'daki hisselerin satışı konusunda açılan ihalelere öneri veren firma olmadığı belirtilirken, Karadeniz Bakır Işletmeleri, Sümer Holding ile Testaş'a ait bazı tesis ve gayrimenkullerin satışı için açılan ihalelerde öneri verme tarihinin sona ermediği kaydedildi. • 6. Sayfada INTERPOL'DEN YARDIM tSTENDf~ Refah'a soruşturtna • Bosna vurgununu araştıran Alman makamlan, Refah Partisi'nin uluslararası bağlantılanm çözebilmek için uluslararası polis teşkilatı Interpol'den yardım istedi. • Alman makamlar, Süleyman Mercümek'in Düsseldorf'taki hesabına el konulmasının Yapı ve Kredi Bankası tarafından hemen Mercümek'e haber verilmesi üzerine bazı belgelerin yok edildiği şüphesini taşıyorlar. NETM MUÜUN'MtaİMrf• 4. Sayfada Memur zamları beBrlendi • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplan, memurlar ile memur ve işçi emeklilerine 15 nisandan itibaren yüzde 60-33 oranlannda ek maaş artışı verilmesini öngören kararnameyi onayladı. • Maliye Bakanı îsmetAttila, 1994 yılı sonuna göre düşük dereceli memurlann maaşlannın yüzde 70-80, üst düzey memurlann maaşlannın da yüzde 50-60 oranlannda arttınlacağmı söyledi. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kader Günleri... Brükset fatihi, Avrupa'yı trtreten kadın, dünyaya banş getirecek lider Başbakan Tansu Çiller'le, CHP'nin altı ay vizeli lideri Hikmet Çetin bugün bir araya gelecek ve koalisyonun kaderini belirie- yecek. Son anda bir değişiklik ol- rnazsa buluşma saat 12.00'de gerçekleşecek. Randevu önce saat 14.00 olarak kararlaştırıldı. Daha sonra iki saat öne aiındı. Koalisyon ne olur? Perşembenin gelişi çar- m Arkası Sa. 4, Sil2'de Gülen davasına ret • Hikmet Çetinkaya ve gazetemiz aleyhine 'kişilik haklannın zedelendiği' gerekçesiyle Fethullah Gülen tarafindan açılan tazminat davası, îstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. • 4. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Kadınlar Günü... "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'' ülkemizde çeşitli et- kJnlikJerle kutlandı. Bu konuda Türkiye'nin özel bir konumu olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı toplumunda ka- dın haklan, şeriat hukuku- nun ipoteğindeydi. Bu alan- da ilk özgürlük girişimleri, It- tihat ve Terakki yönetiminde "Hürriyet lnkılabı"r\\n oluş- turduğu dar bir ortamda ya- şandı. 1923 Devrimi gerçek- leştiği zaman kadın haklan açısından, Türkiye yeryüzü- nün en geri ülkelerinden bi- riydi. 1926'da "Medeni Ka- nun'un kabulü" hiç kuşku- suz bir devrim niteliği taşı- yordu, Türk kadını 1920'ler- de birdenbire Orta Avrupa hukukunun sağladığı hakia- ra kavuşuyordu; ama, bu hakların yukarıdan aşağıya verildiği ve çoğunlukla tanm kesiminde köy yaşamını sür- düren bir toplumda hayata geçirilmesi için zamana ge- reksinmesi olduğu da açıktı. 1934 yılında kadına seç- me ve seçilme haklannın ta- nınması ise Türkiye'yi çoğu Avrupa ülkesınden daha öne geçirdi. Tek partili bir re- jimde bu kadar köklü de- mokratik atılımlar çelişki gibi görülebilir; ama, çok partili rejimde bu nitelikte bir dev- rimci atılım yapılamayacağı da aşikârdı. 1923 Devrimi'ni, 1789 Fransız Devrimi'nden ayıran birçok boyut vardır. 1789'da "Insan Haklan Bildirisi" ve demokrasi bayrağının bütün dünyayı etkileyen bir rüzgâr- la dalgalandığı gerçektir. Ne var ki bu devrimin ıçeriğinde kadın haklan ve özgürlüğü yoktu; daha sonra 19'uncu • • • • Arkası Sa. 4, Sü. 7'de ABD vurmaya hazır Kuzey Irak'taki çatışmalardan rahatsızlık duyan Washington, Saddam'a karşı Çekiç Güç'ü devreye sokmaya hazırlanıyor. • 8. Sayfada Pakistan'da kanlı saldırı Karaçi'de ABD'li diplomatlara ateş açıldı, iki kişi öldü. Silahlı saldında bir kişi de yaralandı. • 9. Sayfada pop müzikte patlamalar Big Star'ın düzenledığı bahar panellerinin ilki, öncekı gün Boğaziçi Ünıversıtesi'nde, "Türk Pop Müzığınde Yaşanan Patlama Gerçek mi?" başlığıyla gerçekleştirildi. • Arka Sayfada çetin Emeç anılıyor Hürriyet gazetesi murahhas üyesi olan ve beş yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan bugün anılacak. • 5. Sayfada Grev bltti Teksif sözleşmesine eklenen 500 bin lira zamma 'evet' diyen Öz-lplik Iş Sendikası grevi bitirdı. • 3. Sayfada Yunanistan'a yenl cumhurbaşlcanı Yunanistan Meclisi'nde dün akşam yapılan son tur oylamada Stefanopulos cumhurbaşkanı seçildi. • 9. Sayfada Atlna: Gümrük birliği askıda Yunanistan Hükümet Sözcüsü Evangelos Venizelos, "Gümrük birtiğinin gerçekleşmesi için Kıbns ile ilgili TünX tehdidinin bertaraf edilmesi gerekiyor" dedi. • 8. Sayfada Bugün Cumhuriyet'le birlikte BORSA ûDun 3Z474.75 Öncekı 31.48932 DOLAR ûDun 41.950 Öncekı 41.800 MARK ûDün 30.200 öncekı 29.875 ALTIN ûDun 514.500 Oncekı 513.500 Kültür ve sanat yanşması sonuçlandı • Cumhuriyet gazetesinin, Kültür Bakanlığı ile birlikte düzenlediği ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar arası sanat ve kültür yanşması sonuçlandı. H J. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog