Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için... Bireysei Krediler... EMLAK BANKASI Cu mhuriyel71. Yi. SAYI 26354 /15000 Tl (KDV ıçinde) KURUCUSU- YUNU8 1WH (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOH M«H (1945-1991) GB'de Yunan vetosu aşıldı, şimdi sıra öngörülenlerin yaşama geçirilmeânde Türkiye zordönemeçle• Yunan \etosunun aşılması için aylar süren pazarlıklar sonunda gümriik birliğı karannın çıkmasının ardından sıra uygulamaya geldı. Gümriik birlığının uygulamaya konulmasında TBMM'ye önemli görev düşüyor. • Türkiye'nin verdiği en önemli ödün, hizmet sektörünün serbest dolaşımında oldu. Almanya, hizmet sektörünün serbest dolaşımına izin verilmesi için, AB içinde insan dolaşımının şu aşamada engellenmesi güvencesini istiyor. CUMHURBASKANI DEMİREL Önemli mesafe • Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel, "Gümriik birliği, Türkıye'ye lütfen verilmış bir hak değil, Türkiye'nin ahdi hakkıdjr" dedi. Demirel, yeni bir hükümet kurulmasınm Türkiye'nin lehine olacağını belirterek '"Bu işin uzaması beni rahatsız eder. Türkiye'yi rahatsız eder" dedi. KfŞt Unrm httart • 17. Sayfada ANAP LİDERİ YILMAZ Zaran daha çok • Türkiye'nin imza koyduğu anlaşmayla sağlanacak yararlann tahmini ve belirsiz olduğunu ileri süren Mesut Yılmaz, gümrük birliği anlaşmasının "oldu- bittiye" getirildiğini savunarak "Olan biten bir şey yok" dedi. Yılmaz, Türkiye'nin ugrayacağı zarann karşılıgında kazançlannın ne olacağının belirsiz olduğunu söyledi. • 5. Sayfada CHP LİDERİ ÇETİN Temelini biz attık • Türkiye'nin ara formülleri kabul edemeyeceğini söyleyen Hikmet Çetin, Ankara Antlaşması'nı 1963 yılında dönemin başbakanı Ismet Inönü'nün imzaladığını, gümrük birliği ile ilgili siyasi karan da 49. hükümetin verdiğini anımsatarak, "Avrupa ile bütünJeşme CHP ilkelerinin zaferidir" dedi. • 5. Sayfada LALE SARIİBRAHtMOĞLU BRÜKSEL - Gümrük birliği karan, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Yunanistan'ın koydu- ğu vetonun aşılması için yapılan sıkı pazarlık sonu- cunda çıktı. Yaklaşık 60 sayfadan oluşan karann ön- sözünde, Türkiye ve AB arasında 1963 yılında yapı- lan "ortakhk aıüaşmasuıda" yer alan, "hedef tam üyeüktir" ifadesine gönderme yapıldığı öğrenildi. Gümrük birliğınde Türkiye'nın verdiği en önemli ödün, hizmet sektörünün serbest dolaşımında oldu. Almanya, hizmet sektörünün serbest dolaşımına izın verilmesi için, AB içinde insan dolaşımının şu aşa- mada engellenmesi güvencesini istıyor. Gümrük birliği karan, taraflar arasında başlatılan gümrük birliği duvarlannın eşitlenmesi ve ortak dış ticaret politikasının uygulanması yöntemlerinin kâ- ğıda geçirildiği resmi bir metin oldu. Türkiye ve AB arasında gümrük birliğine 1996 yılı başından başla- yarak resmen geçilmesi öngörülüyor. Ancak yetkililer, gümrük birliği önünde Yunanis- tan'ın koyduğu siyasi engelin aşılmasından sonra, sıranın, karar çerçevesınde öngörülen u>gulamalara bir an önce geçilmesıne geldiğini vurguluyorlar. Gümrük birlığine 1996 yılında resmen geçilmesi için Türkiye'nin gerçekleştırmek zorunda olduğu yü- kümlülükler şöyle sıralanıyor: 1- Türkiye ve AB, bu yıhn ekim ayı öncesinde yü- kümlüiüklere uyulup uyulmadığuıı gözden geçirmek üzere bir araya gelecekler. Yükümlülüklerde ortaya ciddi aksama çıkarsa, gümrük birliğine geçiş 1 Tem- muz 1996"ya ertelenecek. 2- Ertelemenın önüne geçilmesi için TBMM'nin insan haklan ve demokratikleşme paketlerini çıkar- ması gerekiyor. 3- Ekim öncesi gözden geçirme toplantısının he- men ardından, TBMM ile ilişkileri askr» a alan ve Yu- nan lobisinin egemen olduğu Avnıpa Parlamentosu, en önemli dilimleri içeren Türkiye ve AB arasındaki maü ve kurumsaJ işbirliğini onaylayıp onaylamanut- ya karar verecek. Dolayısıyla TBMM'den demokra- tikleşme paketinin bir an önce çıkması gerekiyor. 4) Türkiye ve AB arasında ekonomık ve ticari ko- nularda, mevzuatlann uyumlu hale getirilmesi gere- kiyor. Bu çerçevede, TBMM'den fikir ve sınai mül- kiyet haklan yasa tasanlannın çıkması gerekiyor. Türkiye, fikir ve smai mülkiyet haklannı, gümrük birliğine geçileceği 1996 başından itibaren 3 yıl için- de AB mevzuatı ile uyumlu hale getirecek. AB, ilaç sanayıinde patent yasası için 3 yıllık geçiş sürecini şart İcoştu. GATT'a göre ılaç ürünlerinde patent uygulaması- na geçiş süreci için 10 yıl, uygu- lama usulleri için ise 5 yıl öngö- rülüyor. Ilaç sanayıcilerinin iobi faaliyetleri sonucu, ılaçta uygu- lama yöntemleri geçiş sürecinin de TBMM'de bekleyen yasa ta- sansında 10 yıla çıkanlması GATT'a da aykın bir durum çı- kardı. Türkıye ve AB arasında bulu- nan formüle göre TBMM'nin, patent yasasında, ilaç sanayii için öngörülen yıllık geçiş süreci çer- çevesinde uygulama usulleri ge- çiş sürecini 10 yıldan 3 yıla in- dirmek için mevcut yasada deği- şiklik yapması gerekecek. An- cak Türkiye, ilaç sanayıinde, GATT çerçevesinde gelişmekte olan ülke statüsünü koruyarak, 3. ülkeler ile ilaç sanayii uygula- ma usullennin uyumlaştınlmasında 5 yıllık geçiş sü- recini gerçekleştirecek. Türkiye-AB arasında 1973 yılında imzalanan kat- ma protokol çerçevesinde öngörülen hizmet ve insan dolaşımının serbestleştırilmesi uygulamaya konama- dı. Topraklannda 2 milyonu aşkın Türk işçisini ba- nndıran Almanya'nın itirazlan üzerine bu konudakı pürüzün müzakerelerle aşılması kararlaştınldı. GATT anlaşmasına göre insanlar ve hizmet sektörü- nün serbest dolaşımı birlikte değerlendiriliyor. MArkasıSa. 17,Sü.8'de Sendikalar birükten endişeHTÜrk-İŞ Avrupa Birliği'ne girilmeden gümrük birliğine girilmesi, büyük bir başan olamaz. Işçilere serbest dolaşım hakkından bahsedilmiyor. Küçük ve orta ölçekli sanayi zarar görecek. DİSK Herkesin sosyal güvenlik, sendikal hak ve özgürlüklere kavuştuğu, ülkenin yönetimini ve ekonomik gidişini paylaştığı bir süreç dayatılacak. Siyasi iktidann, bunu akıl etmesi gerekir. Oğretmenler yargı yolunda • 20 aralıktaki "iş bırakma eylemi"ne katıldıklan gerekçesiyle haklannda soruşturma açılan ve çeşitli disiplin cezalanna çarptınlan 40 bin öğretmen, yürütmenin durdurulması ve cezalann kaldınlması istemiyle idare mahkemelerinde dava açacak. • Egitim-Sen Genel Başkanı Yıldınm Kaya, eylem sonrasında birçok öğretmenin sürgün edildiğini kaydederek Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler sonucunda sürgünlerin bir kısmının geri çektirildiğini belirtti. • J. Sayfada METİN KAÇAN TUTUKLU Alp Buğdaycı'ya kefaletle tahliye • İşkence ve tecavüz' iddialanndan yargılanan Alp Buğdaycı ve Metin Kaçan'ın suçlamalan reddettiği duruşmaya, şikâyetçi G.K. ile davanın diğer sanıklan Oktay K., Kamil Güner ve Recep Ercan katılmadılar. lstanbul Haber Servisi - 'Agır Roman'ın yazan Metin Kaçan ve spiker Alp Buğday- cı hakkında, G.K/ye "işkence ve tecavüzetmek" suçlamasıy- la açılan davanın ilk duruşma- sında mahkeme, Buğday- cı'mn 50 milyon lira kefaletle tahliye edilmesine karar verdi. Kaçan ve Buğdaycı 'nm suç- lamalan reddettiği duruşma- ya şikâyetçi G.K. ile davanın diğer sanıklan Oktay IC, Ka- mil Güner ve Recep Ercan ka- MArkastSa.l7,Sü.4'te Emeğin serbest dolaşımı, 1986'dan beri gaspedilmiştir. Nimet-külfet dengesi gözardı edilmektedir. Türkiye, oldubittiyle karşı karşıyadır. Halk karar vermeli, referandum yapılmah. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'nin Avrupa Birli- ği'ne (AB) üye olmadan, gümrük birliği (GB) sürecine girmesi, çalışan kitlelerin temsılcıİeri tarafından 'endişeyle' karşılandı. Türk-Iş, işçilere serbest dolaşım hakkından söz edilmemesinı eleş- tirerek küçük ve orta ölçekli sanayinin zarar göreceğini savunur- ken; DİSK, sermayenin değil, 'sosyal haldann AvTupası'nıtt oluş- turulmasını istedi. Hak-lş Konfederasyonu da sosyal güvenlik ko- nusunda altyapr oluşturulmadığına dikkat çekerek işsizler ordu- suna yeni işsizlerin katılacağmı savundu. Türk-iş Genel Eğitim Sekreteri Salih Kılıç, AB'ye girilmeden GB'ye girilmesinin 'büyük bir başan olmadığuu' ifade ederek, "tmzalanan ön anlaş- mada, 1986 yılındaki serbest dolaşım hak- kından bahsedilme- mektedir. ECU ödene- ği de kesin değil. Tür- ki>e'de küçük >e orta ölçekli sanayinin geliş- tirilmemesi halinde. Avrupa Biriiği ile gümriik birfiği karannı alarak Anka- f r a >,, d .7 e n B^akan T anS uÇUler'iP artilUer "Avrupa fatıhı" ılan ettı. DYP'lılere ve resmı kurumlara ait yuzler- ce aracın katıldığı konvoy eşliğinde ve "Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim" şarkısıyla kente gelen Çiller'in otobüsü, "Brüksel Fatihi Sayın Tansu Çiller... Araçlar yol verin" uyanlanyla ilerleyebildi. Havaalanında beklenenden az bir topluluk tarafından, ama coşkuyla karşılanan Çiller'in Şeref SaJonu'na girişindeki izdihanı nedeniyle bakan, milletvekili, bürokrat ve gazeteciler sa- lonun dört bir yanına savruldu. Bu sırada dışarıda kalan Karayalçın, içeri zor girdi. (TARIK TINAZAY) • //. Sayfada Ekonomi denetime gıriyor GUNDEM MUSTAFA BALBAY GB Mantığı... Temel, mantığın ne demek ol- duğunu merak etmiş. Arkadaş- larına sormuş, kimse bilmiyor. Sonunda bir öğretmene gidip sormuş: - Mantık ne demek? öğretmen, Temel'in anlayaca- ğı dilden bir diyalog başlatmış: - Bak Temel, senin evde ak- varyum var mı? -Var. - Hah, tamam. Demek ki sen suyu seviyorsun. Suyu sevdiği- ne göre, denizi de seviyorsun. MArkasıSa.l7,Sü. 3 te Ekonomik mevzuatını Topluluğa uydurmak, AB'nin dış ticaret politikalannı benimsemek ve tanmsal politikalan hakkında bilgi vermek zorunda olan Türkiye, bunlan yaparken ekonomik dengeleri yeniden kurarak Avrupalılaşmak için çaba harcayacak. Gümrük birliği nedeniyle uğranacak zarara karşıhk AB, Türkıye'ye 5 yılda, Yunanistan'a 1994 yılında verdiği mali yardımın yansını verecek. Bu yardımın bir bölümü de kredi olarak verilecek. tş dünyasının önde gelen kuruluşlan, gümrük birliği anlaşmasının imzalanmasını Başbakan gibi heyecanla karşılamadılar. Anlaşmanın, Türkiye'nin AB ile ilişkileri çerçevesinde olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden iş çevreleri, ancak bunun abartılmaması gerektiğini vurguladılar. TÜSÎAD, ISO ve Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanları Türkiye'nin ekonomik olarak daha yolun başında olduğunda birleştiler. • 7. Sayfada jüzde 9O'ı GB'den sonra büyük zarar gö- recek. Çünkü, isnhda- mın yûzde 57'si bu sektörde yer alıyor" dedi. Sosyal, demok- ratik ve ekonomik en- tegrasyon sürecinde 'akılcı yöntemler' iz- lenmesi gerektiğini kaydeden Kılıç, siyasi ıktidan bu konuda du- yarlı davranmaya ça- ğırdı. Kılıç, gerekli önlemlerin zamanın- da alınmaması duru- munda dar gelirli ke- simlerin GB sürecın- den zarar göreceğini de ifade ederek, "Alım gücü ohnayan tüketkinin ne faydası oiıır? GB'nin, sabit gelirlere fazla bir fa> dası olacağı kanaatinde değiliz*' diye konuştu. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da GB'nin siyasi iktidar ve sermaye çevrelerince 'sadece ticari aüşveriş ve ticari entegrasyon' olarak nitelendirildiğinı ifade ederek. "Oysa GB, gelecekte AB'yi hedefieyen bir aniayış ise siyasi iktidann iddiası da 0, Avrupa'nın konıduğu birtakım değerleri >ar. insan hak ve özgüıiükleri, sendi- kal hak ve özgürlükler gibi sosyal değerlerin siyasi değerkrin öne çıkrığı bir süreci içeriyor. GB'ji yalnız bir ticari süreç olarak değer- lendirenleri uvarmak istiyoruz, GB'yi Avrupa'nın bütün değerle- rüıe ortak olmaz ve bütünleştirmezseniz, gelecekte GB, Avrupa ta- rafindan yok sa>Tİabilir" diye konuştu. Anayasa ve yasalardaki de- mokratık değişildiklerin bir an önce yapılması gerektiğini ifade UArkmıSa.l7,Sü.4'te ATİNA, KARAYALÇIN'I ŞİKÂYET ETTİ • 8. Sayfada DENKTAŞ KAYGILI • 8. Sayfada Vakıf üniversitesine smırlama TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen tasanya göre, vakıf üniversitelerinde öğretim ücretini Bakanlar Kurulu belirleyecek ANKARA (Cumhurf>« Bürosu)-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu. vakıf üniversitelenndeki ücretlere smırlama gerjrmeyi kararlaştırdı. Vakıf üniversıtelennde uygulanacak öğretim ücretleri. her yıl belirlenen devlet üniversitelennin öğrenim maliyetlerinin 2 katını geçmemek üzere, vakıf üniversıtesı mütevelli heyetinın önerisi ve Yük- seköğretım Yüriitme Kurulu"nun görüşü ile Ba- kanlar Kurulu tarafından saptanacak. TBMM Plan ve Bütçe Komısyonu'nun dünkü toplantısında, Hacı ÖmerSabancı, Fevziye Mek- teplen ve Türkiye Sağlık ve Tedavi vakıflan ta- rafından 3 yeni üniversite kurulmasına ılişkin ya- sa tasansı kabul edildi. Tasanya göre, vakıf üni- versitelerinin üçü de Istanbul'da kurulacak. Fev- ziye Mektepleri Vakfi'nın Işık Üniversitesi, Aya- zağa Kampusu'nda 8 bın metrekarelik bir alanda olacak. Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfi'nın "Fa- tih Ünjversitesi" adındakı kuruluşu Büyükçek- mece Beylikdüzü'nde 22 bin 641 metrekarelik bir alanda yer alacak. Hacı Ömer Sabancı Vak- fi'nın Sabancı Üniversitesi ise Zeytinburnu Mer- kezefendi'deki, daha önce Tercüman gazetesı ta- rafından kullanılan binalarda faaliyete geçecek. mArkasıSa.l7,Sü.8'de Eylemler açlık greylyle basladı 1987 yılının başından itibaren öğrenciler, hemen her türlü protestoyu açlık greviyle gerçekleştirmeye başlamışlardı. flk açiık grevi, Marmara Üniversitesi'nde başlatıldı. • 3. Sayfada Kral TV'nin zor gecesi Kral TV 1994 Vıdeo Müzik Ödülleri Yanşması'nın ödül töreni buruk geçti. H Arka Sayfada BORSA ûDun 31.489.82 Oncekı 31.385.66 DOLAR ODün 41^00 Öncekı 41.850 MARK ûDün 29.875 öncekı 29.800 ALT1N ûDün 513.500 önceki 508.500 zam almamaya protesto Ek maaş zammının dışında bırakılan üniversite öğretim elemanlan, tepkilerini Başbakan Tansu Çiller'e protesto fakslan çekerek gösteriyor. • 5. Sayfada iletişim pastasına yabancı sermaye RTÜK üyesi Biltekin Özdemir: "Türkiye Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi'ne taraf ülke olarak yayıncılık alanında gerekli entegrasyonu sagladı." • 75. Sayfada 8 Mart Kadınlar Cünü Kadın haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Alpago, kadınlara yönelik baskı ve eşitsizliklerin sürdüğünü belirtti. • Arka Sayfada Kültür ve Sanat Yarışması sonuçlandı Cumhuriyet gazetesinin Kültür Bakaniığı üe birlikte düzenlediği ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar arası sanat ve kültür yarışması sonuçlandı. Ödül kazanan öğrencilerin listesi Yann Cumhuriyet t«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog