Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Mreysef kredilerinizle her zaman yanıntzda... C'EMLAK BANKASI 71. Yt SAYI 2 S » /18000 H tKDViçmde) Cumhuri 7MMI1MGUU Mercümek olayının perde arkası: 2 Bosna parasında Karases parmağı • Bosna paralannı araştıran Alman makamlan, olayda Cemalettin Kaplan'ın da adının geçtiğinı belirtiyorlar. Bosna yardımlannın Almanya'da aklanarak Türkjye'ye aktarılmasında Mercümek hesabma yatınlan paralann göndericileri arasında en önemli konumdaki IHH isimli kurumun paravan olduğu belirtiliyor. • IHH Başkanı Abdurrahman Çığdem hakkındakı Alman gızli servis raporlannda şu bilgılere yer veriliyor: "Merkezı Freiburg'da bulunan, kısa adı IHH olarak bılinen dernek Türkıyeli köktendincıler tarafından kurulmuştur. 10 Ağustos 195 8'de Sıvas'ta doğmuş olan Abdurrahman Çığdem, Köln'de bulunan Cemalettin Kaplan'ın sağ kolu durumundadır." • 4. Sayfada Demirel'den döndü Kıyak emekliliğe veto • TBMM'den polislerin çalışma ve maaşlannı düzenleyen tasanya eklenerek geçirilen ve "kıyak emeklilik" olarak adlandınlan yasa Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel tarafından veto edildi. • Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Demirel, TC Emekli Sandığı Kanunu'nun bır maddesınde değışiklik yapılması ve kanuna iki geçici madde eklenmesı hakkında 4080 sayılı kanunu bir kez daha gözden geçirilmek üzere TBMM'ye iade etmişlerdir" denildı. • 5. Sayfada Nehar Tüblek'i yitirdîk Kültür Servisi- Ün- lü karikatünst Nehar TüHek, çalıştığı Dün ya gazetesınde geçir- dığı kalp knzı sonucu yaşama veda ettı. Uzun yıllar Hürnyet \e Günaydın gazete- lennde çalışan Tüb- lek'ın kankatürlen son olarak Dünya gazetesınde yayımlanıyordu. Karikatü- M Arkası Sa.17, SiLl'de Provîzyona bedel yok İZMİR C-VA) - Izmir'de bır kişi, çek tahsıli sırasında pro\izyon bedeli alan bankaya karşı açtığı davayı kazandı Alınan bilgı>e göre Sema Karhan, tahsil etmek istediği iki çekın ışlemle- n sırasında banka şubesinin provizyon adı altında kendisinden 180 bin lira al- • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de BORSA ûDun 31.335.66 Oncekı 30.195.37 DOLAR ûDun 41.850 Oncekı 41.600 MARK ûOun 29.800 Oncekı 28.450 ALTIN ûDun 508.500 Oncekı 505.000 Avrupa'jia yeni dönem * * • Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nden aldığı Kıbns ödünü karşılığında Türkiye ile birlik arasında "mala açık, insana kapalı" gümrük birliği karan, dün Brüksel'de yapılan 36. Dönem Ortaklık Konseyi Toplantısı sonunda çıktı. * • • 57 sayfadan oluşan gümrük birliği karanna ek olarak, Türkiye ve AB arasında ortaklığın diğer alanlarda geliştirilmesine dair tavsiye karan ve mali işbirliğinin yeniden başlatılmasına ilişkin birlik deldarasyonu yayımlandı. LALE SARÜBRAHİMOĞLÜ BRÜKSEL-Türkıveve Avru- pa Birliği (AB) arasında Yuna- nistan'ın kopardığı sıyası ödün- ler sonucu "mala açık, insana ka- palı" gümrük birliği karan, dün Brüksel'de yapılan 36. Dönem Ortaklık Konseyi toplantısında çıktı. Böylece, Türkiye ve AB arasında gümrük tanfelennın uyumlu hale getınlerek ortak dış tıcaret polıtıkası uygulanacağı gümrük birlığinin 1996 yılı ba- şından itibaren gerçekleşmesi karara bağlandı. Türkiye ve AB arasında, dün akşam saatlerinde gerçekleşen Ortaklık Konseyi toplantısı sonunda çıkan gümrük bırliğı karan taraflar arasında yü- kümlülüklerin uygulanması yolunda usul- leri içeren yaklaşık 57 sayfalık metınden oluşuyor. Yunanistan'ın. Kıbns Rum Yö- netimı'nin AB ile tam üyelik müzakerele- nne başlaması ve yine birlik ile Rumlar ara- sında entegrasyon sürecinin başlatılması yolunda AB'den aldığı ödün karşılığında Türkiye, gümrük birlığıni gerçekleştirme- TÜRKtYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ GÜMRÜK BİRLİĞt İÇtN ÇALIŞACAK 100 yeni yasa gerekiyor • Meclis'in önümüzdeki dönemde başta anayasa değişikliği olmak üzere, yaklaşık 100 dolayında yasa çıkarması gerekiyor. CHP Istanbul Milletvekili Ercan Karakaş "Eylüle kadar demokratikleşme paketini çıkarmaya mecburuz" dedi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ali Yalçın Ögütcan ise "Avrupa hukukunu iç hukukumuza yansıtmalıyız" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Birliği (AB) ile yapılan gümrük birliği anlaşmasından sonra en çok yük TBMM'ye düşüyor. Meclis'in önümüzdeki dönemde, başta anayasa değışıkliği olmak üzere 100 dolayında yasa çıkarması gerekiyor. CHP Istanbul Milletvekili Ercan Karakaş. eylüle kadar düşünce özgürlüğünün de icinde bulunduğu demokratikleşme paketinin çıkanlması gerektığini söyledi Karakaş, "Buna mecburuz" dedi TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ali Yalçın Öğütcan da, MArkasıSa. ]7,Sü. 5'de sine karşın geri adım atmış taraf olarak de- ğerlendiriliyor. AB dışişleri bakanlan, dün Belçika'nın başkentı Brüksel'dekı olağan toplantılannı yaptılar. Toplantıda. Türkiye'ye yönelik in- san haklan ve Kıbns konusu üzennde du- ruldu. Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın. öğle saatlerinde konsey bınasında tspanyol ve Portekizli meslektaşlanyla bir araya gel- di. Geçen 19 aralıkta yapılan ve Yunan ve- tosu nedenıyle bir gümrük birliği karannın çıkmadığı Ortaklık Konseyi toplantısı so- nunda gergın olan Karayalçın'ın bu kez ra- hatladığı gözlendi. Tam metni 57 sayfadan oluştuğu bildiri- len gümrük birliği karanna ek olarak dün- kü toplantıda, Türkiye ve AB arasında or- taklığın drğer alanlarda geliştirilmesine da- irtavsıye karan ve mali işbirliğinin yeniden başlatılmasına ilişkin birlik deklarasyonu yayımlandı. Gümrük birliği karan, taraflar arasında tarife indirimi ve ortak gümrük ta- rifesine uyum yükümlülüklerinin yanı sıra, AB'nin başta tıcaret ve rekabet olmak üze- re Ankara'nın ortak politikalanna uyumu- nu da ıçeriyor. Türkiye üçüncü ülkelerle ti- caretinde topluluğun dış ticaretine uyum gösterme yükümlülügünü almakla bırlikte, AB'nin kendı politikalannı empoze etme- sinı önleyecek yetkiye sahıp oluyor. Türki- ye ve AB arasında ortaklığın di- ğer alanlarda geliştınlmesine da- ir tavsiye karan, Türkiye açısın- dan iki konuda geri adım olarak değerlendinldi. Yunanistan'ın ıs- ran sonucu bu kararda yer alan ve Türkiye ve AB arasında 1963 ortaklık anlaşmasından doğan Ankara'yı tam üyelığe götürecek süreci vurgulayan siyasi diyalo- ğun daha da ılen götürülmesi ko- nusu, tavsiye karanndan çıkartıl- dı. Türkiye ve AB arasında bılim- sel, teknik, enerjı ve dığer alanlar- da işbirliğı yöntemlerini içeren tavsiye karannda, anlaşmaların öngörmesine rağmen, Türk hiz- met sektörünün AB'de serbest do- laşımı yer almadı. Türkiye ve AB arasın- daki gümrük birliği karannın uygulanma- sını gözden geçirmek üzere taraflar ekim ayından önce bir kez bir araya gelecekler. Taraflann talebi doğrultusunda Ortaklık Konseyi. gümrük birliği karannın 1 Tem- muz 1996 tarihine ertelenmesi yolunda ka- raralabilecek. Ankara, siyasi konularlailiş- M Arkası Sa.17, Sü. 3 te Kıbns, etld alanı chşma eıkıyor •*• * * * Avrupa Birliği'nin, Türkiye ile gerçekleştirmeyi öngördüğü gümrük birliği karşılığında, Kıbns Rum Yönetimi ile KKTC'yi dışlayarak üyelik yolunda aldığı karar "Ankara'nın aleyhine önemli bır gelişme" olarak nitelendiriliyor. Ankara, Kıbns konusunda, aşınan haklannı, gümrük birliğine girerek geri almayı hesaplıyor. Ankara, gümrük birliğine girerek AB'ye atacağı adım ile Kıbns konusunda altından kayan zemini yakalamayı hesaplıyor. Ankara'da diplomatlar, "Gümrük birliği ile Avrupa-Türkiye arasında menfaat ilişkisi doğacak. AB kendi menfaati için diğer konularda Türkiye'yi rahatsız etmeyecektir" görüşünü dile getiriyor. ANAP LİDERİ MESUT YILMAZ: Gereksîz yaygara kopanhyor • ANAP lideri Yılmaz, gümrük birliğiyle ilgili olarak, yeni bir anlaşmanın değil, otomatik olarak işleyen bir sürecin söz konusu olduğunu belirterek, "Hükümet, günlük prim uğruna Türkiye'yi risklere sürüklemektedir" dedi. RP'li Asiltürk, "Ilk genel seçimde iktidar olacak ve gümrük birliği anlaşmasını ortadan kaldıracağız dedi. • 17. Sayfada Brüksel'de, AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'na kaülan Başbakan Tansu Çiller ile Dışişleri Ba- kanı Murat Karayalçın, AB Dönem Başkanı Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe (gözlüklü) ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yarduncısı Yorço Mangakis'le birlikte... (Fotoğraf: AA) BRÜKSEL (Cumhuriyet) - Avrupa Birlığı'nın (AB). Türkiye'nın "güm- rük birliği ile Kıbns sorununun çözü- mü arasında bağ kurulamayacağT te- zine karşın, Yunan vetosunun aşılma- sı için. Kuzey Kıbns Türk Cumhuri- yeti'ni (KKTC) dışlayarak, Rum Yö- netimi ile tek yanlı olarak entegrasyon sürecini başlatması, Ankara'nın ulus- lararası antlaşmalardan doğan hakla- nnı aşındırdı. Türkiye, aşınan hakla- nnı. her şeye karşın gümrük birliğine girerek geri almayı hesaplıyor.Yuna- nistan'da hükümet. gümrük birliğine karşılık AB'den kopardığı ödünleriçin övünüyor. Türkiye ve AB, karşıhklı olarak or- tak gümrük tarifesine uyum yolunda dün Brüksel'de ilk "starü" vermeye hazırlanırken. diplomatik kaynaklar, Ankara'nın gümrük birliği karşılığın- da Kıbns'ın "etki alanı" dışına çıktı- ğı kaygısını da dile getirdiler. Ancak aynı kaynaklar, AB'nin, Türkiye ile arasında gümrük birliği "olsa da <^ masa da" Rum Yönetirm yanlısı bir polıtıka ızlemeye devam edeceğini anımsatarak şu değerlendirmeyı yap- tılar "Tûrk kamuovunun bir bölünıfi 'Türkiye, AB'ye tüm muhalefetine rağmen, gümrük paketine Kıbns'ı da koydunuz, gümrük birliğini istemiyo- rum demeliydi' yaklaşımı içinde. Ama bu, sakat bir politika olurdu. Çünkü gümrük birliği, AB'vc dc menfaat sag- la>acak. Türkiye, birliğin tamanıen dj- şında kalmavacak. Kıbns konusunu önünüze getirdiklerinde. gümrük bir- liğinin varatacağı ekonomik menfaat- lerinden varartanan AB üzennde da- ha etkili olabileceksiniz. Menfaat iliş- kisine girerseniz, kendi menfaatiniz için başka konuda diğerini rahatsız et- mezsiniz." Üst düzey bır Dışışlen Bakanlığı yetkihsı. Türkiye'nin, gümrük birliği sonrası Kıbns konusunda daha dik- katli ve kararlı bir politika izlemesi gerektiğinin de altını çızdi. Aynı yet- kih. AB'nin Türkıye ile yapacağı gümrük birliği karşılığında Yunan ve- tosunun aşılması için Rum tarafına tam üyelik müzakerelennde kesin ta- nh vermesinin, "Kıbns'm doğal çö- • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te TÜRK-YUNAN EKONOMİK ÇATIŞMASI OZGHJICM'B ymt B 8. Sayfada ATİNA'DA İSTİKRAR POLİTİKAYA BAĞLI H 8. Sayfada SIRA GELDI BOYKOTUN KALKMASINA • S. Sayfada 'INSAN HAKLARINDA RÖNESANS' • 17. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türk GHi Başla!.. Biz Türklerin bir işe başlama heyecanına diyecek yok. Ama arkasını getirme konusunda aynı şeyi söylemek biraz zor. Atasö- zümüz ne diyor: "Türk gibi başla, ingiliz gibi bitiri" Her yeni girişim, "müthiş" bir dönemin başlangıcı olarak su- nuluyor. Beklenen çıkmayınca da hayal kırıklığına kapılıyoruz. Başlangıç heyecanıyla ilk aşa- mada verdiğimiz sözlerin ne an- lama geldiğini sonradan anlıyo- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te OLAYLAB1N ARDINDAKt GERÇEK Gerçeğin Aynasu.. Türkiye son yıllarda Ba- tı'dan dışlanmanın ürküntü- sünü yaşıyordu; Ankara'yı köşeye sıkıştıran bir konuma gelinmiş, çoğu ülke "Kürt kartını" oynamaya yönel- mişti. ABD'de, sözde Erme- ni soykırımı üzerine oyunlar yeniden tezgâhlanıyor muy- du?.. Kıbrıs'ta köşeye sıkış- tırılmıştık. insan haklan ve temel özgürlükler konusun- da baskılar gün geçtikçe ar- tıyordu. Avrupa Parlamento- su ve benzeri kurumlara de- ğin her kesimde Türkiye'ye bakış olumsuzdu. Içerde köktendinciliğin yükselmesi, ülkeyi Batı'dan kopartacak bir tehdit olarak algılanıyor- du. "Moral bozukluğu" için- deki bir futbol takımına ben- ziyorduk. Ekonomideki çö- küntüyle IMF'ye teslim ol- muş koalisyon hükümeti ne yapacağını şaşırmıştı. Batı'nın kulağıkesik politi- kacılarıyla Türkiye'yi "sabit fikir" haline getirmiş olan Yunanistan'ın kurt lideri Pa- pandreu bu moral bozuklu- ğunun farkındaydılar. Içte ve dışta alabildiğine güçlükleıie boğuşan Türkiye'yi 'Avrupa Bırliği'nden dışlarken, 'Gümrük Birliği'ne almanın kendi hesaplarına ne gibi yararlar saglayacağını da çok iyi görüyorlardı. Sonuç- ta, Ankara'dan istenen ödünler alındı ve Gümrük Birliği'nin kapıları Türkiye'ye lütfen açıldı. • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de Eşeklere yurtdışı desteği NAZBMDEMtR TUNCELİ - PKK'ye karşı başlatı- lan operasyonda, köylerin yakılması ve boşaltıtrnası sonucu ortada kalan ve bir kısmı özel tim görevlileri tarafın- dan itlaf edilen eşek, köpek ve katırla- ra uluslararası hayvan kuruluşlan sa- • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Kültür ve Sanat Yarışması sonuçlandı Cumhuriyet gazetesinin Kültür Bakanlığı ile birlikte düzenlediği, ilkokul, ortaokul, Iise ve dengi okullar arası sanat ve kültür yarışması sonuçlandı. Ödül kazanan öğrencilerin listesi Perşembe günü Cumhuriyet te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog