Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

r VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'lıkferdi kaza sigortası sağjar. EMLAK BANKASI Cumhuriye71.VI.SAYI /16000 TL fKDV ıçınde) KURUCUSU: YUNU8 HMOİ (7924- MMİR HIMt 6MMT188SPAZMIBİ Türkiye'nin gümrük birliğine girişi için bugün karar veriliyor BrüksePde geri saymıKrİtİk imza bugün Türkiye'nin siyasi ve ekonomik açıdan büyük umutlar bağladığı gümrük birliğine giriş konusunda nihai karar, son anda bir engel çıkmazsa. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün yapılacak olan Avrupa Birliği-Türkiye Ortakhk Konseyi toplantısında verilecek. Gümrük birliği görüşmelerine, Türkiye adına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın katılacak. Parlamentonun onayı şart Brüksel'de ÜC beige kabul edilecek. Birincisi, gümrük birliği ile ilgili mallann serbest dolaşımı hakkındaki karar. Ikincisi, mali işbirliğinin yeniden başlamasını öngören bir taahhüt belgesi. Uçüncü belge Türkiye ile AB arasında bütünleşme ve işbirliğıni içeren karar. Bu belgelerin kabulünden sonra, gümrük birliğinin Avrupa Parlamentosu'nun onayından da geçmesi gerekiyor. Çetin, SOğUkkanll CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, gümrük birliği görüşmelerinin önemli olmakla birlikte, 'büyütüldüğünü' yineledi. Türkiye için en önemli olayın 'tam üyelik' olduğunu vurgulayan Çetin, Brüksel'deki görüşmelerin ardından tam üyelik sürecinde 'son dönemin' başlayacağını anlatırken, "Bu dönemin ne zaman biteceği belli değil. Son dönem sonsuza kadar sürmemeli" dedi. ANKARA/BRÜKSEL (Cum- huriyet) - Türkiye'nın sivasi ve ekonomik açıdan büyük umutlar bağladığı gümrük birliğine giriş konusunda nihai karar, son anda bir engel çıkmazsa. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün yapıla- cak olan Avrupa Birliğı-Türkıye Ortaklık Konseyi toplantısında ve- rilecek. Görüşmelere, Türkiye adı- na Dışişleri Bakanı Murat Kara- yalçın katılıyor. Başbakan Tansu Çiller. Karayal- çın ile önceki gün Başbakanlık Ko- nutu'nda yaptığı görüşmenın ar- dmdan dün Dışişleri Bakanlığı Ko- nutu'nda Dışişleri ve Maliye Ba- kanlığı bürokratlanyla bir araya geldi. Brüksel'e giderek anlaşma- nın imzalanmasının ardından veri- lecek olan akşam yemeğine katıl- ması beklenen Çiller, dün aldığı bir kararla tüm taraflann Dışişlen Bakanı düzeyinde temsil edildiği toplantıya katılacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Hikmet Çe- tin, gümrük birliği görüşmelerinin önemli olmakla birlikte, "büyütül- düğünü" yineledi. Çetin, Brük- sel'deki görüşmelerin ardından tam üyelik sürecinde "son döne- min" başlayacağını anlatırken, "Bu dönemin ne zaman biteceği belli dcgiL Son dönem sonsuza ka- GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gümrük Vap, Birlik Yok... Dinamıt yararlı mıdır, zarartı mı? Bir dağın eteğinde yol yapımı için patlatırsanız yararlı, bir resto- ranın ortasında patlatırsanız za- rarlıdır. Bugün sonuçlanması beklenen gümrük birliği (GB) tartışmaları bi- raz buna benziyor. Bir kesim, gümrük birliğine girişin yaşamımı- zı tümüyle değiştireceğıni, tüm tü- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Türiave Hirt 4\rupa 8-rlıgı ne ınvHgıruie Yidnanıstan engt'iınırt Yınıanistan'ı tarmor muyuz^ SHÎ. ^ Î - ^ ^ mt_ ^ - : |.€, 7 ' ~ ^^ı" ^^? SŞt ^fe WM- ~t~ " [Türkiye'de nüfus, Yunanistan'da dövü AB'ye üyelikte Yunanistan'ınrolü. ÖZGEN ACAR'ın yazısı • 10. Sayfada Taslak ne getiriyor? • Türkiye, gümrük tarifeleri, yatınmlann teşviki, mali mevzuata ilişkin bazı hükümler, KKTC ve Türk cumhuriyetleri gibi taraf olmayan 3. ülkelerle ticaret konulannda "egemenlik" haklarından vazgeçecek. AB üyesi ülkelerde tanm sektörü teşviklerle korunurken Türkiye "azgelişmiş" sanayisini destekleme politıkasını terk etmek zorunda kalacak. Taslakta sözü edilmemesine karşın. Türkiye'ye verilmesi öngörülen mali yardim, ancak ek bir "irade beyanı"na bağlı olarak yürürlüğe girebilecek. • 6. Sayfada Eleştiren ve övenler• ANAP lideri Mesut Yılmaz. GB'nin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin her yıl 2.8 milyar dolarlık ekonomik kayba uğrayacağını ve bazı sektörlerin kriz yaşayacağını söyledi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Dağlı, Türkiye'nin hayalı ve hedefi olan, 196O'lı yıllardan beri mücadelesini verdiği gümrük birliğine bu yıl girileceğini söyledi. • 6. Sayfada dar sürmemeli" dedi. Karayalçın, dün Esenboğa Ha- valimanı'nda düzenlediği basın toplantısında. "Türkiye yann Av- rupa apartmanına taşınacak. Kat mülkiyeti tesis edilecek. Amacımız apartmanın üst katlanna çıkmak- tır" dedi. Karayalçın. Türkiye'nin gümrük birliğine girmesınin ardın- dan Yunanıstan ile olan ılişkilerin gelişmesi için zemin oluşacağını ifade etti. Brüksel'de yapılacak 36. dönem Avrupa Birliği-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısının gündemin- de. "gümrük birliği'" ve gümrük birliğinin tanımianmasına ilişkin "karar". ortaklığın dığer alanlar- da gelıştirilmesine dair "tavsiyeka- rarT ve mali işbirliğinin yeniden başlatılmasına daır "topluluk dek- larasyonu" yer alıyor. Toplantıda üç belgenin kabul edilmesi bekleniyor. Bunlardan bı- rincısı. 52 sayfadan oluşan gümrük birliği ile ilgili mallann serbest do- laşımı hakkındaki karar. tkınci bel- ge. bınncisine ek nitefiği taşıyor ve mali işbirliğinin yeniden başla- masını öngören bir taahhüt belge- si olarak tanımlanıyor. Üçüncü belge ise, Türkiye ile AB arasında bütünleşme öğelerinı ve çeşıtlı alanlardaki işbirlığini içeren karar Bu belgelerin kabulünden sonra, gümrük birliğinin Avrupa Parla- mentosu'nun da (AP) onayından geçmesi gerekiyor. Bu da gerçek- leştiği takdırde. Türkiye 1 Ocak 1996'dan itibaren AB ile gümrük birliğine girmiş olacak. Ikınci belge, Türkiye ile AB ara- sında siyasi diyaloğa değinmesi M.4rkasıSa.6,Sü.3'te Cumhuriyet, Refah Partisi'nin kasası Süleyman Mercümek dosyasının perde arkasını açıklıyor: / SahteciKkten kaçakçıfağa• Mercümek'e yardım eden Almanya'daki şeriatcı Türkler'in hırsızhk, sahte banka şubesi oluşturma ve kaçak yollardan ülkeye girmek gibi suçlar işlemiş kişilerden oluştuğu öğrenildi. • Refah'ın Bosna vurgununda Mercümek'e yardım edenlerin suç dosyası hayli kabank. Faisal Finans'ın Böblingen'deki sahte adresi dönerci çıktı. METtN DALMAN BONN - Refah Partililerce Türkiye ve Almanya'da toplanan yardım paralannın RP mutemedı Süleyman Mercümek tarafından Almanya'da aklanmasından sonra partiye aktanldığı yönündeki skandalın perde arkasını araştıran Cumhuriyet, ilgınç verilere ulaştı. Mercümek'e yardım eden Almanya'dakı şeriatcı Türkler'in hırsızhk. sahte banka şubesi oluşturma ve kaçak yollardan ülkeye girmek gibi suçlar işlemiş kişilerden oluştuğu bıldiriliyor. Bosna yardımlannın Almanya'da akJanarak Süleyman Mercümek'e aktanlması olayında RP rozetli Türk şeriatçılarca kurulan IHH isimli derneğin kuruluş işlemlerini 29.11.1993 günü tamamladığı öğrenildi. Alman istihbarat birimleri. Refah Partisi'nin yurtdışı örgütü konumundaki AMGT'nın (Avrupa Milli Göriiş Teşkilatlan) Freiburg temsilciliği camisinde kurulan IHH'nin ilk toplantısına Almanya'nın değişik kentlerinden gelen 316 kişinın katıldığının belirlendığını açıkladılar. Bosna yardımlannın RP'ye aktanlmasında Süleyman Mercümek'e lojistik yardım sağladığı belirlenen IHH'nin ilk yönetim kurulunun Hasan Aydınbaşkanlığında oluştuğu ve yardımcısının l nal Karacaoğlu olduğu belirlendi. Türkiye ve Almanya'da toplanan Bosna yardımlannın Süleyman Mercümek'e aktanlması operasyonlanna kanşan kişiler arasında 1962 doğumlu tsa Erdemer ve yine 1962 doğumlu Vlahmut Yusuf Saral'ın olduğu Alman kayıtlanna göre belirlendi. Bu kişiler hakkında yapılan detaylı araştınmada şu anda Köln'ün Holvveide semtinde oturan ve sık sık Milli Göriiş merkezine girtiği belirlenen lsa Erdemer'ın 1986 senesinde Almanya'nın Bremenhaven kentinde oyun makineierinden para çalmak suçu ile yakalandığı ve poliste dosyası olduğu öğrenildi. Bosna paralannın RP mutemedi Süleyman Mercümek'e aktanlması olayında adı geçen ikinci kişi olan Mahmut Yusuf Saral'ın 27.02.1987 günü Piding isimli sınır böigesinden Almanya'ya kaçak girerken yakalandığı ve hakkında Alman polisi tarafından tahkikat açıldığı belirlendi. Bosna skandalında belirlenen başka bir M Arkası Sa. 6, Sü. 6'da Cesur savcıya • • •• 1**1 •• "1 ••"!•• ozgurıuk ödıîlu• 1982'den beri Isveç'in Dagens Nyheter, Danimarka'nın Politiken gazeteleri tarafindan ortaklaşa verilen 'Özgürlük Ödülü', ülkesinde 'temiz eller operasyonu'nu başlatan Italyan savcı Antonio di Pietro'nun oldu. "Özgürlük Ödülü" AvTupa'nın en önemli ödüllerinden sayılıyor. GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM - lsveç'in Dagens Nyheter, Danimarka'nın Politiken gazeteleri tarafından 1982'den beri her yıl verilmek- te oîan 'Özgürlük Odülü'nün bu yılki sahibı, Türkiye'de de çok iyi tanınan. Italyan savcı Anto- nio di Pietro. Politiken'in önce- kı başredaktörü Herbert Pundik ile Dagens Nyheter'in kültürre- daktörü Arne Ruth tarafından pazar günü yapılan yazılı açık- İamada şöyle denilıyor: "Antonio di Pietro, cesur ve U- keti bir insan. Seçmenlerini kan- dıran \e yeraltı dünyası> la ilişki kuran ftaiyan politikacıiaria sa- vaşta,canını ve sağlığını riskeat- mıştır. Kendisi bu nedenle Da- gens Nyheter ve Politiken'in 1995 Özgürlük Ödülü'ne layık bulunmuştur. Savcı olarak, °te- mız eller operasyonu'nu yürüt- tü; şu anda, görevini sürdürme- si için gerekli serbestlik politika- cılarca kendisine tanınmadığı için kamu görevinden çekildi, belki görevine dönebilir. Kamu- oyu araştirmalan. kendisinin halen ülkesinin en popüler kişi- lerinden olduğunu gösteriyor." Antonio di Pietro, 100 bin M Arkası Sa. 6, SiL 3'te OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Avrupa Kulübünün Kapısında... Avrupa Birliği ile Türkiye arsında "gümrük birliği"n\ önjören üç bildiri (deklaras- ycı) bugün ya da en geç yarın Brüksel'de taraflarca imzalanacak. Büyük ekonomik "zafer" kazandığını seçmenlerine anlatabilmek amacıyla Baş- bakan Tansu Çiller'in de bir uçak dolusu insanla Brük- sel'e gideceği bildiriliyor. "Gümrük birliği" uygula- maya girince Türkiye'de bir gecede akmayan sular aka- cak, kamyonlarla denize dö- külen domatesler Avrupa pazarında kapışılacak, enf- lasyon tek rakama düşecek, milli gelir 2.200 dolardan AB ortalamasına doğru fırlaya- cak, artık rüşvet kalkacak. Basınımızdaki haberteri oku- duğumuzda bu örnekleri da- ha da arttırmak olası. Med- yamıza göre artık "yaşamı- mız değişiyor." Türkiye, o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 1963'te Ankara'da "ortak- lık anlaşması" imzaladı. Bu anlaşmada Türkiye'nin top- luluğa "tam üye "lıği hedefle- niyordu, yoksa "gümrük bir- liği" değil. Ne var ki 30 yılı aşkın bir süre boyunca Türkiye, toplu- luğun aşamalı olarak öngör- düğü ekonomik koşulların gereğini yapamadı. Üstelik, ••• • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de Ahmet Aykanat. ödülünü 22 nisanda Itaha'da alacak. Avkanat, "Karikatür bir dürrya dilidir" dedi. Marostica Ödülü Ahmet Aykanat'ın BURSA (AA) - Italya'da yapılan uluslararası "Umoristia Marostica '95* karikatür yanşmasının bi- rincilik ödülü Bursalı karikarürist Ahmet Aykanat'a verildi. 4'üncü kez uluslararası ödül kazanan Ayka- nat. ödülünü almak için 22 nisanda Italya'nın Vicen- za kentine gidecek. 38 ülkeden 438 karikarüristın ka- tıldığı "Umoristi a Marostica '95" yanşmasında 29 ocakta toplanan jürinin önüne en çok "erotik çizim- li" ve "felsefî" türden eserler geldi. Jüri. büyük ödülü Italyan Simone Frosini'ye verir- ken. Ahmet Aykanat ile KKTG'den katılan AlperSu- M Arkası Sa. 6, Sü. 7'de Erdemir peşkeş çekiliyor• Aktaş'ı 'kötü örnek' seçen, Teletaş'ta kuruluşun, ÇEAŞ'ta küçük yatınmcının "zarar ettirildiğini' kabul ederek, 'Özelleştirmede şeffaflık' diyen yöneticiler aynı hatalan Ereğli DemirÇelik lşletmeleri'nin devlete ait hisselerini satarken tekrarlamak üzere. • Uzmanlar bu yöntemle yapılacak özelleştirmeyle, işletmeyi bekleyen en büyük tehlikeyi, "Azınlık hisseleriyle yönetımi ele geçirecek olan grup, kuracağı alım şirketiyle piyasadan ucuza alacagı mali Erdemir'e pahalı satarak ve satış şirketiyle de Erdemir'den ucuza aldığı ürünü piyasaya pahalıya satarak hissedarlara yansıtmadan kâredebilir" şeklinde açıklıyorlar. • Bu tür entegre demir-çelik tesislerinin Avrupa ülkelerinde dahi kamunun elinde bulunduğunu belirten Ertüzün'e göre fîyat kontrol mekanizmalannın henüz kurulmadığı Türkiye'de piyasalan bekleyen en büyük tehlike ise kamunun elinde bulunan bir tekelin özel sektör tekeline dönüşerek fiyatları istediği gibi kontrol edebilecek oİması. AHMET ÇaJKİR tatmh • 9. Sayfada İlk kez yüz yüze görüştüler Çffler Çetin diyaloğu• Başbakan Tansu Çiller'in görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Yeni koalisyon ortağımız CHP Genel Başkanı, eski Dışişlen Bakanı Hikmet Çetin'e bilgi verdim" diye konuşması, koalisyonun devam edeceğinin işaretı olarak yorumlandı. • Çetin, Çiller ile temasının ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Çiller, parlamentoda en fazla üyeye sahip partinin genel başkanı ve başbakan. Bu nedenle benim bir inisiyatif alarak herhangi bir şekilde harekete geçmem sosyal demokrasi geleneğine uygun değildir'" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başba- kan Tansu Çiller ile CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin dün ilk kez bir araya gelerek. hükümetın geleceği konusunu Çiller'in Brüksel'e yapaca- ğı gezinin ardından görüşme karan aldılar. Baş- bakan Tansu Çfller'in görüşmenin ardından yap- tığı açıklamada, "Yeni koalisyon ortağımız CHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çe- tin'e bilgi verdim" dıye konuşması. koalisyonun devam edeceğinin işareti olarak yorumlandı. Çetin. Çiller ile temasının ardından yaptığı açıklamada, "Sayuı Çiller, parlamentoda en faz- la üyeye sahip partinin genel başkanı \e başba- kan. Bu nedenle benim bir inisivatif alarak her- I Arkası Sa. 7,Sü. 7'de 4 Savcılar korkusuz olmak'• Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav, "Savcılar. yolsuzluklar konusunda, görevlerinin başında bulunan 'cumhuriyet' sözcüğünün gereğini korkmadan yapmalı. Savcılardan dedektiflik, yargıçlardan kahramanlık beklenmemeli" dedi. 1ŞIKKANSU .•VNKARA - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Önder Sav, savcıiann, yolsuzluklar ko- nusunda görev lerinin başında bulunan "cumhu- riyet" sözcüğünün gereğini korkmadan yapma- lan gerektiğini söyledi. Savcılardan dedektiflik, yargıçlardan kahramanlık beklenmemesini is- teyen Sav, "Yeni mahkemeier kurmak yetmez; yargıç, savcı açıgını kapatmak, müstakil adliye m Arkası Sa. 6, Sü.l'de Gol düellosu Galatasaray'ın • Galatasaray'm gollerini Hakan (2) ve Suat, Beşiktaş'ın gollerini ise Ertuğrul ve Sergen attı. • Gol düellosu şeklinde geçen maçtan sonra stat dışında olaylar oldu. Taraftarlar arasında yer yer kavgalar çıktı. I Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog