Bugünden 1930'a 5,490,782 adet makaleKatalog


«
»

KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3HAT) E R E N K Ö Y A P O L L O N ( 3 6 2 51 0 0 ) IBEYOĞLU ALKAZAR SİNEMA MERKEZİ 245 73 83 yYILIN F.N ATEŞLJ FILM1I1 MCHAH. I I DF.MIİ MOOBE I TACİZ12.00-14.311-17.00-19.15-21.45 [11.38-13.30-15.30-17.30-19.30-21.30İ ~1 T u r g a y N a r * • Yönaten: Işıl Kasapoğlu Tasanm: Duygu Sağıroğlu <'IE^LOWSK]'nın bulun b.^yıA leshvallerı sıiip supuen başyn:-..: I,..,,.-JACOB» teaııimın IKINın M-IAtjr BEYOĞLU ALKAZAR • 12.15-14.30-16,45-19.00-21.15 KAYBOLMA ÜZERİNE BİR PİYANO VE DÖKT OYUNai ÖJE FANTAZI Y\ZAN.VONETEN-OVI;NCL:I_\R NESR1N KAZANKAYA, MAHİR GÜNŞİRAY, AYŞE LJEBRİZ GÜNŞİRAV, ÖZDEN ÇİFTÇİ ller h;ı«lil pazaf günleri saat ]S Uo ve 18 Wtlj tslıınbul Sanat Merkezî'rtcie TEt: C212) 269 O9 22 î CEMALREŞİT REYKONSERSALONU •ISTANBUL BUYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6 Mart l'ayartcsi Saat 19.31 BİLKENT ULUSLARARASI AKADEMÜC SENFONİORKESTRASI Jcf: Ailrcd Mıchounıu.' Solisı: Strver (ianicv (KtmanV Vfcber, Mcnılelssohn. Rimski-Korsakuf BiİM Fivatlan: 250.000-200 (KX> Tl. Haluk Ahmet Zuhal Bilginer Uğurlu Gencer 7 Mart 1995 Salı Saat: 19.M AMATIDÖRTLÜSÜ Hanıln, Schııbcrt, 11 llalk-r, Ravel 'Swıssair ve Lsvıçre KııltıırVnkfı Pro Ik'lvaıa'nın kaıkılanyla" Bilel Fivadan: 250 000 - 200.000.- Tl Ş E H I R T I Y A T R O L A R I 9 MARÎ - 2 NİSAN BEVOĞLU KUCÜK SAHNE IHARBIYE MUHS.N ERTUGRUL SAHNESI ,240 77 20) Ptisemhe Cumc 21.00 (umc-tesi 15.30 21.00 ?mr 15.30 lılttkr Ki^ilt SaliM n Vgkkoroao git*ltrındc tahlaakladır. Gıt«W: (0212) 249 24 26 BuyaptmT.C KüttürBakanlığı ve EfesPilsenin I Parasal Oesteği ile gerçekleşmiştir. I gBUL B U Y Ü K Ş E H İ R B E L t : ŞEHIR TIYATROLARI 80. YUL KUTJ.AMA ETKINÜKLERİ "ŞEHIR TIYATROLARI VE DEVLET TIYATROLARI ELELE D E V L E T T I Y A T R O L A R I T A K S I M S A H N E S İ (249 69 4 4 ) ŞEHİR TIYATROLARI YAPIMI NIKOLAY GOGOL PALTO YÖNETEN BAŞAR SABUNCU 7-8-9-!0 Mart Saat 2000 /11 Kartiaat 150C-2000 • !2 Hart Saat 15 00 USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESİ (335 03 97) DEVLET TİYATROLARI YAPIMI MEMET BAYDUR YEŞİL PAPAĞAN LTD. YÖNETEN : CAN GÜRZAP 8 Mart Saat 15 00-20 30/9-10 Mart Saat 80. YIL KULTUR ETKINLIKLERI İSTANBUL DA YENİLİKÇİ TİYATRO ORTAMI-2" (SOYLEŞI) KATILANLAR: DERYA ALABORA BEKLAN ALGAN ORHAN ALKAYA HÜSEYİN KATIRCIOĞLU SELMA KÖKSAL ŞAHİKA TEKAND 6 Mart 1995 Saat : 14 00'de Giriş Ü c r e t s i ı d i r . gES488§ ORTAOYUNCULA1 M A R T T A N lîüCı -l830| ŞEHIR TIYATROLARI HARBIYE M U H S I N ERTUGRUL SAHNESİ (240 77 20) Ferhan Şensoy'un ÜÇ KURŞUNLUK OPERA Perşembe-G™-Cumartesi 21.00/Cumartesi 15.30/Pazor 15.3O-18.3C 1 Bılel Satıs Yerleri: SES-1885 Ortaoyuncular Tel: 251 18 65 VAKKORAMA Taksim-Rumeli.ÇARŞI Maslak-Bakırfcöy , Capitol Mağ. 8 Mart 1995 Çarşamba Saat: 20. 30 î OKAY m ü z & MAGNETICBAND Bilel Fıyjüarı: 250.000 - 200.000 • TL ' Mart 1995 Peryembe Saat: »9,30 T.C KU.TUR RAKANUĞI JlSTANBUL DEV1ET OPERA VE BALESI MOZART "REQU1EM H Orkestra Jcfi: Rcngını CfokiiK.il Koro {jeTı: Vıldız Kiinıılkıı Solisüer Rfsıın Özlnprak (Sopnınol. l.ynnT Çaijhrj (Mezzosoprano). CeıııaletUn Kıınısüllıı (Tenor), Sııat Ankan (Bas) Isıanhııl Devlel Openı ve Balesı Orkestra ve Korosu Bilet Fıy-JÜan: 200000 - 150OOffeTL CRR Konser Sılom:!« 06 9t-2« M12 AKM Konstf Gişejı; 251 56 00 CAPİTOL Mmindc 3911) M / 333 SsünmıınıiTifaı unn fr»l kuıltiiMVniKk' ı^nniRiHi^niK ı mn-klı ^ % h) indiruıı \apilnBkulir 7 -11 MART 1995 S E R G İ H A H İ P A Y I) O C D U " R E S 1 M S E R G I S I ' 9 M A R T - H N İ S A N 1 9 9 5 I9~6'üa ılk scrgisini ii,ın Ankaralı sanaK'i Habip AyıloSdu'nun resimk-rinde soyullama ile figür bir hareketı simjîclcr Sanatçı, (tcrck rcnk gcrcksc lckc dokusunda vc çizgilerinde, yılUrddn beri hep kcndine özgü bir us!uhu ırgcmcn kılmıştır. Bu .scrgisindc isc hûyuk hoyullu i>leriylc leke, renk vt; çizgı ustalıgını sürdürüyor T l Y A T « O M S T E B A ; İ Ş T E G Ö V D E İ 5 T E K A N A T L A R 1 Dugünı; dck dün ödûl kazanan bu oyunda geçmişle gck.-o.-gin. dû>k: gtTçegın iç içc gectigı fanlastik bir dûnya sergileniyar. Laser-dıSL terı biîyuk ekranda konser ORFF "Carmina Burana " (Seiji Ozauıa) Saat 12.30 ve 18.00 (1 sa. ı S M \R I (. ARSAMB.V Video'dan bü\ük ekranda film: UUES OF THE FIELD (Ralpb Nebon) Saat 12-30(1 sa 35 d.) 9 M A R I I» I; R S i: M B I! Laser-disc'ten büyük ekranda konser MOZART "Pkmo Comceno Na 26bı D, K. 537 - Coromatkm" •PUmo Omcerto No. 19MF.K 459 (Andn PrMm) Saat 12.30(2 -<ı ) .Sfluiam ıSvsıensı. EREN ENGİN -PARİS" Saat 18.00 \1 A K I ( l M A Laser-disc'teil büyuk ekra'id STRAVtNSKİ -Askrrtn Öyküsu" (Holianda Dans Tiyatrosu) Saat 12.30(1 M.2D d.) Tntıtm "tŞTE BAŞ İŞTE GÖVDE İSTE KANAT1AK" Saat 19.00 I I M \ R I < I Laser-disc'ten büyük ekranda konser- BRUCE SPR1GSTEEN Saat: 15.00 (2 sa.) STUDYO VE ATOLYELER Rcsim Atölycsİ nde Remzi Koklu ve O^TLTKiicri E! Yapımı Kagıt Sergisi 7-25 Maıt 1995; Lltograf! Atölycsİnde Halis Başarır. Serlgrafl Atötyesl ndc Prof özdcmır Altan, Balc Stüdyosu'nda Isunbul Dcvlet Opcra vc Bale-M, Mimar Sinan Cnivcrsitesi Devlet Konsorvatuvarı Halc Bölümü: Tlyatro Stüdyosu nda Hülya Karakaş'ın rcıısiyk- Hak Akınlı. Ak*v Oraloftlu. Entn Umulu. Esin L'mulu çalı<j,rtıalar yapmaktadıriar MÜZİK DİNLEME ODASİ Zemgim dishateğimiz4en $eçeceğiuix klasik batt müztgi CD'terfnt, Pazar ve Paxart€Sİ gHmleri dtşıttda ber gti* 14.00 16.00 ve 17.00 19.00 saatleri arasmtta özet hulakhhlaria dimtey«*iUrsimJx 'Ifte Baf ifte Gövde tf*e Kamatlmr' adi\ oyunun bttetlen AKSASATta 6OOOO 71dan salifü surıulmuşiur Akkan Kxtru ıv J Kart iabtpien ıçın fnletier 4O0O0 TVdır Dtger etkinlikler için ücretsiz davetiyeler AKSASATtan sa&ianabihr Çok amaçit salnndakt %öslerilere program başladtktan stjnra gınlmemest nca (jİunur AKBAIMK S a n a t ı n , S a n a t ç ı n ı n Y a n ı n d a AKSANAT. Ist.klal Ciddcsı WıOB0 Bcyoftlu • Islanbul Tel: (02121 2S2 35 00 - 01 - Ü2 Faks: (0212) 245 12 28 NEILSIMON İUCGENÇÜĞİM YÖNETEN ENGİN ULUDAĞ (1-2-3-4-5 Mart) Çocuk Oyunu W.SnA<ESPEARE BİR GECE HASAU >'LINL i ŞT!3.AN- v C^E~E\ NEŞ'E ERÇETİN (4-5 Mart Saat: 11.00) HARBIYE CEP T İ Y A T R O S U ( 240 77 20 r^ ORHAN GÜNER IKINCINOBETÇINIIKINCINOBETÇININ £x7 HKINnLARI / *O' YÖNETEN-ARİFAKKAYA A2B Subat Saat 18 00/20.30 2-3 Mart Saat 15 00) HAD1 CAUAN yEDITEPE OVUNCULARI Y u m ö ş ^ VENI COCUK OVUtJU KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ (349 04 63) | ' • " » * » • n. Tesvılııye Cad No 160 YEŞIM DOR.MAN YILDIRIM TÜRKER GOLGEUSTASI YÖNETEN ORHAN ALKAYA (1-2-3-4-5 Mart) Çocuk Oyunu ° BIRLIJCTE " OYNAYALIM • <Q\"l\ DENİZ UYGUNER I (4-5 Mart Saat : I 1.00) USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESİ (333 03 97) EKREM REŞİT REY CEMAL REŞİT REY UJKUSHAYAT YONFEN HALDUN DORMEN (1-2-3-4-5 Mart) Çocuk Oyunu Ş. AVŞAR-E.UGER- E=OSTOĞLU-M.D.KİLIÇ YAVRUKİMİN 'ÖNETEN ŞEVKETAVŞAR (4-5 Mart Saat: I 1.00) FATIH RESAT NURI SAHNESİ (526 53 80) LOLEH BELLON OYI£BİRSEVGIK1 YÖNETEN ENGİN GÜRMEN (I-2-3-4-5 Mart) Çocuk Oyunu F.K.WAECriTER SOYTARILAROKULU 'CNFEN TANER BARLAS (4-5 Mart Saat: I 1.00) GAZIOSMANPASA SAHNESİ (578 60 67) MEMET 3AY[ TEKSING ÇETİNİPEKKAYA Çocuk Oyunu r'IKRET TER2İ GÖLGENİN CANI YÖNETEN CEMDAVRAN BlLETLER SEHIR TiYATROLARI GISELER1 İLE KAOIKOT HALDUN TANER SAM AMCA'NIN ERLERİ Bıll Rago (Danny De Vito) reklam rmJdürlüğü gibi güzel bir işe sahıpken ışinı kaybeder iş bulma kurumuna başvurur ve bula bula askerı bırlıklerdeadışlanmış bir gruba temel anlayış derslen verme tşini bulur Zoruna gıtse de başka çaresı olmadığından kabul eder Bıll. ordudakı yaşama pek adapte olamaz Zaten askerler de hiç orduya uyumkj değıldırler Bıll. birgûn çavuşuyla lartışır ve eğıtmenlığe soyuny ve şaşırtıcı sonuçlar a!>r Sıvıl bırı, şırazesınden çıkmış bir askeri grubu egıtmeye başlarsa ve bu egitıci de Denny De Vıto olursa büyük bir şamata olacak demekîır Ancak Bill, larkıntla olmadan büyük bir tş başarmış. hem kendıne hem ögrencilefine hayal ettiklerinin ötesınde şeyler başarabileceklefiri! tspatlarnıştır.Hoş bir kahkaha lufanı, kaçırmayın MİMARLAR ArchiCAD Mimarİ TASARIM ve ÇIZIM programının eğllimi sadece BİZDE Yenl kayıtlarımıx başlamıştır. 248 90 91 - 248 81 57 no. 6 1 / 1-2 Teşvikiye BİR SİNAN ÇETİN FİLMİ. İZZETÖZ "Ne mutlu Ba\ E'de Görev aldım divene" nıı MOMCTIO» (0. SUNAR SİNAN ÇETEN KENAN DOĞULU "Hayatımda geçirdiğim en . keyifli 25 dakikaydt. En çılgmdan da çılgın Sinan'a teşekkürler." CANSLTAKBEL "Bizi şaşkınlıklara çeviren bir mucize olarak çıktı" FERDAANILYARK1N "Çok çılgın, çarpıcı, inantlmaz ama hunun yanında cıddi" ELIF KRAMER "Kamera arkası inanılma: eğlenceliydi" İLHAN KİLlMCİ "Normal insanın olmadığı bir set" ^ .•fi - 1 / <•*'» RASİM ÖZTEKİN "Sinan Çetinleştirehildik- lerimizdenmisiniz" MEHMET ALI ERBIL CEM CEMİNAY "Ba\ E'den sonra Amamn Bo, Emenin E oldu" MUSTAFA SANDAL "Anlayana bedava" YONCA EVCİMİK "Ben böyiefılm, böylc ekip görmedim" AGAH ÖZGÜÇ AHMET KAYA ALİ HAKAN ARA GÜLER AYKUT IŞIKLAR BEDRİ BAYKAM CANSL AKBEL CEM CEMİNAY CENGİZ ELBİYA CEYLAN ÇAPLI DENİZ ARCAK DUYGU ASENA ELIF DAĞDEYIREN ELİF KRAMER EMEL MÜFTÜOĞLU EROL KÖSE FATİH MÜHLRDAR FERDAAMLYARKIN KENAN DOGULU MELTEM CIMBUL MUSTAFA SANDAL NATHALIE HEROLX RANA PİRİNÇÇİOĞLU RASİM ÖZTEKİN GİOVANNİ SCOGNAMİLLO SADETTİN ERBİL HULKİ AKTUNÇ SEVDA DEMİREL İLHAN KİLİMCİ TERRAN GREENE İZZET GÜNAY TEMUÇİN TÜZECAN İZZET ÖZ YONCA EVCİMİK KAHRAMAN AFYONOĞLU ZELİŞ YÜCEL EROLKÖSE "Erol'da E ile haşlıyor, Ba\E'de demek ki iyi bir film" MELTEM CUMBUL "95 yılımn en iyifılmi" DENİZ ARCAK "Nereden çıktı bu Bay E, neden ı AHMET KAYA "Bay E'mi helal olsun valla" Müzik. TAMER ÇIRAY,' Şarkılar; MUSEUA SANDAL Kostüm: ŞAHASER BİRINCİ / KÎırgu: ÖMER SBİNÇ / Sanat Yönetmeni: .tflİN TİNEL Görûntü Yönetmeni: SİNAN ÇETİN. Yapım Yönetmeni: CEMİL ÇETİN Senano Yazarı. Yapımcı ve Yönetmen. SİNAN ÇETİN 10 MART'TA KARŞINIZDA ELİF DAĞDEVİREN Bnvle bir çaba ıçiıı sonsuz su\gılar" Etiler AKMERKEZ /Beyoğlu FİTAŞ Aeşvikiye AFM /Bakırköy AVŞAR /Altunizade CAPİTOL /Kadıköy KADIKÖY Çemberlitaş ŞAFAK /Maslak MÖVENPİCK / Ankara KIZILIRMAK/ İzmir ŞAN/ İzmir DENİZ /Adana METRO İLAN T.C SIVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESl EsasNo: 1994/323 Davacı Saliha Koru tarafindan davalılar Ali Hızar ve müşterek- leri aleyhine mahkememizde açılan izaleyi şüyu davasının yapılan açık yargılaması sırasında: Verilan ara karan gereğince. tüm araştırmalara rağmen kendi- lerine duruşma davetiyesi tebliğ edilemeyen ve açık adresleri büinmeyen davalılar Rüstem kızı Zahide (Ergökçek) Lök. Zehra (Ergökçek) Lök"ün, duruşmanın bırakıldığı 28.3.1995 günü saat 8.30'da mahkememizde hazır bulunmalan veya kendilenni bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdırde davaya yokluklannda de- vam edilerek karar verileceği hususu HUMK'nın 509. ve 510. maddelen gereğince işbu duruşma davetiyesi yerine geçerli ol- mak üzere ilan olunur. Basın: 9773 tSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1993/585 Esas Davacı tsmail Hakkı Imamoğlu tarafindan davalılar Tuncer Büyükpınar ve Muammer Başkan aleyhine açılan rnenfi tespit davasında: tstanbul 11. tcraMüdürlüğü'nün 1993/9091 esas ayılı dosyası ile takibe konulmuş olan 3 adet 3.000.000 liralık senetten dolayı davacının, davalılara borçlu olmadığının tespiti ve icraya teminat- la birlikte yatınlmış olan paranın alacaklılara ödenmemesi hususun- da tedbir istemli dava açılmış olup. duruşma} a gelmedikleri takdirde söz konusu senetlerin kendilerinde olduğu ve bu senetlerle davacının borçlu olmadığının tespitine karar verileceği. davalılann adres- lerinin meçhul olması sebebiyle isticvap davetiyesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş, duruşma tarihi 11.4.1995 günü saat 11.00 olup, iş bu ilanın neşir taıihinden itıbaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak kaydıyla, isticvap davetiyesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 9868 MALATYA ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1993/405 Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili tarafindan davalılar Miyasse tren. Mehmet Ferhat Iren. Mustafa Fikret tren, Mahmut Şevket Iren, Nedim Korkmaz, Nene ve Ali Fikret tren aleyhine açılan ınşaatın yıkılması suretiyle dava konusu taşınmaza vaki müdahalenin önlenmesi davasının devamı sırasında davalılar Nedim Korkmaz ve Nene'nin adresi meçhul olduğundan ad- lanna ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Davalılar Mustafa oğlu, Nedim Korkmaz ve Nene'nin duruşmanın atılı bulunduğu 22.3.1995 günü saat 9.00'da mahkeme salonunda bizzat bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri. aksi takdirde duruşmalara yokluk- lannda devamedilip, yokluklannda karar verileceği hususu dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 9282 İLAN T.C. ANTALYA 2. ASLİYE HIJKUK MAHKEMESl Davacı Kemal Yıldız tarafindan davalı Ümmü Yıldız aleyhine mahkememizde açılan boşanma davası 25.5.1994 gününde An- talya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1994,419 esas sayılı dosya ile açılmıştır. Davalının adresine davetiye tebliğ edilememiş. zabıta aracılığı ile yapılan tahkikata rağmen adresi bulunamadığından kendisine ilan yoluyla dava duruşma gününün tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 28.3.1995 günü saat 10.35"te duruşmarun yapılacağı Adliye Sarayı'na bizzat gelmeniz veya vekil gönder- meniz. muayyen günde ibraz etmek istediğiniz vesikalan gön- dermeniz ve her halde mahkemede bulundurmanız, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği HUMK.'nin 509-510. maddelen uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 9285
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog