Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5MART1995PAZAR HABERLERİN DEVAMI Yılmaz: Hükümet gösteriş peşinde OSM\NAYDOĞAN RİZE-ANAPGenel Başkanı Mesut \ ılmaz. hükumetın gum- ruk bırlıği konusunda bılınçlı dav ranmadığmı ılen surdu Ka- moyunda "kıyak emeklilik" dı- ye adlandınlan duzenlemenın, başından ben vanlış olduğunu soyleyen \ ılmaz, "Dılerım ki kamuoyunda oluşan tepki mıl- letvekiUeri açısında da uyarıcı olur" dı>e konuştu ANAP lıden \ ılmaz, Şeker Bayramı nı geçırmek, çeşıtlı te- mas \e zıyaretlerde bulunmak amacıyla geldığı memleketı Rı- ze'de, oncekı akşam bır verefte- levızyon kanalının canlı yayının- da sorulan >anıtladı Kıyak emeklılık konusundakı bırsoruuzenne "Bubenceyan- hş bir tasarnıftur" dıven Mesut Yılmaz buvanlışıngeçmışeda- yandığını vurgulayarak şoyle konuştu "Bugun \apılan veni bir du- zenleme değıl, geçmışte vapılmış bır duzenlemenın de\amını sağ- lamav a \ onelıktır. TBM M 'de 50- 60 kışiM ilgılendıren bır hadıse- dır. Bır daha seçılememış eskı mıllenekıllerinın TBMMdekı arkadaşlannı etkıleverek vapıl- masını sağladıklan bir uvgula- madır. Bence 8-10 senedır vapı- bgelen uygulama, baştan ben ol- maması gereken bir yanlış du- zenlemedir. Dilenm kı. kamu- oyunda oluşan tepkı, mittetvekıl- leri açısından da uyancı olur." Yılmaz Turkıye nın Avrupa Bırlığı ıle gumrak bırlığıne gır- mesını yararlı bulduklannı da belırterek "Ancak gumruk birtı- ği akıllı, bilınçli vapılmazsa Tur- kıve'nın havah çıkartan dıkkate alınmazsa ulke ıçın zararlı sonuç- lara neden olabilır'7 dedı Huku- metm gumruk bırlığı konusun- da bilınçli davranmadığmı one suren > ılmaz "Hukumetgoste- riş peşinde. Basarısı/ bır gum- nıkbırlığuTurkıve'nın Batı'dan kopmasına neden olarHİır" dıye konuştu 'Bu hükümet volcu' Bayramı hemşerılerıyle bır- lıkte geçıren Mesut Yılmaz dun de Rıze nın Çaykent Pazar Hemşın ArdeşenveGuneysuıl- çelerınde yurttaşlarla bayram- laştı \ ılmaz mıtınge donuşen bayramlaşmalarMrasındayaptı- ğı konuşmada "koalis>ona or- tak olmama karannı" hemşerı- lenne onaylattı Hukümetın 3 s yıldırhıçbırvaadinı vennegetır- medığmı aksıne her şeyı daha kotu vaptığını soyleyen Yılmaz gıttığı her verde hemşenlenne "Şimdi aracılar gondenp beni bu hukumeteortakvapmakıstivor- lar. Bu beceriksızlere ortak olma- mızı istivor musunuz" sorusuııu vonelttı "Hayır'" vanıtını alan Yılmaz "O zaman bana destek olun. Bu iş fazla surmevecek. Bu hukumetin omru fazla değil. 6 ay daha dişınızı sıkın, bu hukumet volcudur" dedı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı I. Sayfada Yenı hukumet yenı bır protokolle goreve başlarsa, butun beklentıler tazelenecek Gumruk bırlığı ıle ılgılı haberlenn bırı dığerını tutmuyor Zaman za- man bırı dığerınden 180 derece farklı ıkı haber art arda ulaşıyor Bu durum bıraz da Turkıye'nın anlaş- ma konusundakı ıplerı tumuyle AB'ye vermesınden kaynaklanıyor Oysa olayın ozu 22 yıl once yapıl- mış bır anlaşmanın yururluğe gıre- cek olması Bu anlaşmayı yururiuğe sokmayan taraf yasal bır sorumlu- luğun da altına gırmış olacak An- cak gorunen o kı hukumet her şey daha dun kesınleşmış gıbı tum ge- lışmelen pazarlık konusu yapıyor Hukumetin tutumu kaygı verıcı Ne pahasına olursa olsun anlaşma metnını ımzalamak gıbı bır hava esıyor Turkıye ıçın yaşamsal onem taşıyan bır anlaşma ıç polıtıkanın basıt bır malzemesı olarak kullanılı- yor endışesı hakım Bu endışemızın "yersız" olmasını dılıyoruz CHP Genel Başkanı Hıkmet Çe- tin le dun sabah CHP nın ıç sorun- larından gumruk bırlığıne kadar gundemdekı konuları konuştum Sohbete "Hukumet ıçın bır şey soylemem" dıye başladı Gazete- lerde kendı adına değeriendırmeler yapıldığını anımsattım başından yakındı "Selam versem, altına bır şeyler ekleyıp haber yapıyorlar" Çetın hukumet konusunda "ke- tum" olunca gazetecıler de zaman zaman dozu aşan zorlamalara gırı- yorlar Hukumet bır bayram daha gordu Birkaç Aylık Kredi Şımdı yarından başlayarak yenı beklentı değışıklıklerın kuçuk çaplı kalmayacağı genel bır ıma] tazelen- mesıne gıdıleceğı Çetın, hukumetı konuşmuyor ama yenı donemde kafasına koyduklannı gerçekleştıre- bılmesı ıçın protokolun yenılenme- sı, koalısyonda "sosyal demokrat rengın" daha belırgın olması gere- kıyor Uzun sure Dışışlerı Bakanlığı yapmanın verdığı alışkanlıkla da ol- sa gerek ılk kaygılarını dışardakı gelışmeler konusunda dıle getırdı "Çevremızdekı ateş çemberı de- vam edıyor Hatta daha da alevle- nıyor Balkanlar'dakı gelışmelerden kaygılıyım Turkıye ıçındekı guç du- rumun yanı sıra dışardakı gelışme- ler de çok onemlı" değerlendırme- sını yapıyor Ne var kı ıçerdekı yangın gıderek alevlendığı ıçın halkımız once ken- dıne ve çevresıne bakıyor SHP- CHP bırleşmesının ardından "kolay unutan", "çabuk affeden", "kolay umutlanan" halkımız butunleşmış sola da bır mıktar kredı açmış go- runuyor Demokratık kıtle orgutlerınden senaıkalara, ışçılerden memurlara kadar 49 ve 50 hukumetten um- duğunu bulamayan kesımler arayış ıçınde Butunleşmış sola umut bag- lamaktakı bır nedenın de "çaresız- lık" olduğunu unutmamak gereklı Gorebıldığım kadanyla Çetın bunun ayırdında Şu değerlendırmeyı ya- pıyor "Halkımız bıze bır mıktar kredı açtı Bu kredıyı desteğe donuştur- mek zorundayız " Çetın haklı Bır mıktar kredı açıl- miş durumda Kredının mıktannı kestırmek zor ama suresının birkaç ayı geçmeyecegı kesın Tabıı kı bir- kaç ayda mucıze yaratılması bekle- nemez Olsa olsa bunun ışaretlerı beklenebılır Eğer Çetın, CHP Genel Başkanı seçıldığı gunden bu yana verdığı demeçlerın, CHP Partı Mec- lısı'nın kamuoyuna açıklanan ılkele- nnın gereğını yapabılırse, kredı su- resı bıraz daha uzayabıhr Ancak Çetın halkın kredısının birkaç aylık, partının kredısının ıse en geç ağus- tos ayına dek olduğunu unutma- malı Olağanustu bır değışıklık olmaz- sa, 6-7 mart gumruk bırlığı goruş- melerının ardından yenı bır huku- metle tanışacağız Henuz çoğumu- zun adlarını bıle ezberleyemedıgı, televızyonda gorunce, "Bır yerler- den tanıyorum ama kımdı" ya da 'Bakan ama ne bakanı olduğunu çıkartamadım" dedığı 50 hukume- tin uyelen gıdecek, yenıterı gelecek CHP kanadında gorebıldığımız ka- darıyla 'Koalısyona hayır" dıyen- den çok, "Ben nerede yer alınm" soaısunu soranlar ağıriıkta Bakan- lık bekleyenlenn sayısı dogal olarak ıkı katına çıktı Olası bır 51 huku- mette çıfte denge olacak, CHP ıçınde rahmetlı SHP'den gelenlerle eskı CHP'lıler arasında ve CHP ıle DYP arasında Çetın'ın ne tur hesaplar yaptığını birkaç gun ıçınde goreceğız Genel sekreter ve sayman seçımınde Baykal ekıbının damgasını vurduğu ıddıaları kabıneye de yansıyacak mı"? Çetın renk vermıyor "CHP bu- tunleşmeye mecbur Kamuoyunu yenıden partı ıçı sorunlaha meşgul etmeye hakkımız yok Bu nedenle ben partı ıçındekı koltuklara yenı oturan arkadaşlara, bır ekıbın ada- mı olarak değıl, demokratık bır se- çımle oraya gelmış kışı olarak bakı- yorum Bız Turkıye'nın en buyük sosyal demokrat partısını demok- ratık bır seçımle kapattık Bu aşa- madan sonrakı hedef de ıl ve ılçe- lerdekı butunleşmedır" dıyor Çetın'ın Karayalçın la "soğuklu- ğu" geçmış gıbı Dışışlerı Bakanı Karayalçın Bruksel donuşu Çetın'ı telefonla aradı Tokyo ve 3ruk- sel'dekı temaslarıyla ılgılı bılgı verdı Karayalçın, yardımcılığını yuruttu- ğu Çıller ı Istanbul'da, genel baş- kanı Çetın'ı de Ankarada bılgılen- dırdı Gerek Çıller'ın gerekse Çetın'ın ağzından yenı donemdekı en onemlı hedefın "demokratıkleşme" olduğunu duyunca ınsan ıster ıste- mez gulumsuyor Ikı hukumet eskı- ten demokratıkleşmeyı yaşama ge- çırmeye, bakalım uçuncu hukume- tin omru yetecek mı'? Çetın başkanlığındakı CHP, yenı kredıyı kullanmaya onumuzdekı haftadan ıtıbaren başlayacak Çe- tın'ın sırtında daha oncekı batık kredıler de var Bu durumu, bır şır- kete ıflastan once venlen "kurtarma kredısı "olarak nıteleyebılınz Yargıda sivifleşme çağrısı Ejıflasyon düştii: Yüzde 130 • Boştarafi 1. Sayfada TBMM Başkanı'na. o da u>gun gorurse, ılgılı komisvona gonde- ri\or. Konu Meclıs'e gelırse do- kunulmazlığın kaldırılıp kaklı- nlmayacağı tartışılrvor. Bo\le tahkikat obnaz. Bakan gore\i>- le ilgili bir suç ışlediğınde de, kımse bunun hakkında soruş- turma açmıyor. Bir anda butün mekanizma çalışsa bile, Vleclis suçlu>u korumuş olu\or. Orne- ğin Meclis'te, bır mıllet\ekılı öburunu oldurnıek isterken dı- ğenni oldum\or \e Meclıs bu adamın dokunulmazlığını kal- dırmıyor Olmazbovleşev. Dun- yanın hiçbırverindecinayetişle- yen bır adam. hâkım onune gıt- mekten alıkonulama/. Mılletve- kiHen ve bakanların. gorrv k-rı\- le ilgili suçlan hanç, dığer adam öldürme \e trafik kazası gıbı suçlan mahkemekr tarafından incelenmelıdir O\sa şımdı bo\- le değıl. Adlı suçlan.ceza sistemi- mızin dışında bırakılmış. Mah- kemeye gıdınce\e kadar da ken- ddenne has yontemlennı kulla- nıyoriar. Beş-altılık takıp siste- mını kaldırmak la/ım. Milletve- killerinin dokunulnıazlıklannın kaldınlmasında Meclis'ın i/ıııni kaldırmak gerekir." Dınçer. -\dalet Bakanı ve musteşannın Hâkımler ve Sa\- cılar Yuksek Kurulu nda (HSYK) gorev vapmasının "hu- zun verici'" olduğunu \urgula- yarak Danışta> %e >argıta> a uye seçımınde çesıtlı sı>ası pa- zarlıklann yapıldığını öne sur du Adalet Bakanı nınadaletten uzaklaştırılıp sadece adaletın alt\apısi ve ınsan vapısı ıle ılgı- lı gore\ ler üstlenmesınısa\unan Dınçer hâkım \e savcılann sık sık rotasyona tabı tutulmasmı ıs- tedı Hâkım %e ba\cılann bır\erde 4-^ vıldan tazla kalması haltn- de doğal olarak o çe\re ınsan- lan ıle duvgusal ılışkılere gıre- bıleceğıne dıkkat çeken Dınçer bunun da vargıda bu\uk sakın- calar \aratabıleceğıne dıkkat çektı \nkara ve tstanbul gıbı kent- lerde uzun sure gorev yapan ha- kım ve savcılann yerlennı ko- ruvabılmek ıçın çesıtlı yontem- lere başv urdugunu belırten Dın- çer, ozellıkle her turlu kotülu- gun kavnağı olan Istanbul a sa- hıp çıkılması gerektıgını bıldır- dı Hakım ve^avcı atama ışının •\dalet Bakanı ndan alınıp ba- gımMz bır kurul halıne getınle- cek olan HS> k >e venimesını ısteven Dınçer bır sure once sı- yası bır cınavete kurban gıden eskı Adalet Bakanı MehmetTo- paç ın Kemal Horzum una\u- katlığını vapmı^olmasma ıse bır turlu akıl erdıremedığını anlat- tı >azılı ve gorsel medvayı da agır bır dılle eleştıren Dınçer "Bugün Turkhe'deherkesin ba- şından odu kopuvor. Bu durum- dan derin endişe duvuyorum. Bu duruma artik bir dur de- mek lazım" dedı Dınçer medvanın ıçtevedış- ta bellı malı gruplann etkısı al- tında olduğunu one surerken "Bu gruplar kı. ne mılli mucade- leve katildılar. ne de cumhurıye- tin onavına izin verdiler" 1 dıve konuştu Kışı hak veozgurluklennete- cavuz eden vazılı ve gorsel ba- sina karşı vargı organlannın ha- rekete geçıp agır tazmınat ceza- lan vermesını savunan Dınçer kanal ve tıraj kavgası yüzunden ınsanlann heba edıldığını bu durumdan da toplumun ve dev- letın zarar gorduğunu. Radyo ve Televızyon Yuk<<ek Kurulu'nun da bu konuda hıçbır gorev yap- madığını anlattı Dınçer basını yargı yoluyla denetlemenın mumkun olmadı- gını \aırgularken şunlan sovle- dı -TıpkıABDdekıtapukaut- lannın açık olması gıbı, açıkbk ve şeffaflık lazım. Kımın ne ka- dar malı var. nerelerie kredi iliş- küeri var, bilınmesi lazım. Boyle olursa. volsuzluklann onune ge- çilebılir. Zaten buna karşı çıkan insanın. mutlaka karanlık Uışki- lerı vardır. \vrıca, çeşıtiı mali gruplar ıçinde bulunan gazeteler hakkında. bu tur ılışkılere sahıp olmavan ga/etelenn araşbncı bır ga/eteıılık vapıp gerçekleri ortava çıkarması gerekır" • Baştarafı 1. Sayfada Şubat ayına gore yıllık enflas- yon oncekı ocak ayı yıllık enf- îasyonuna gore toptan eşyada 7 0. tuketıcı fıyatlannda da 0 6 puan genledı Bu yılın ocak ayında yıllık enflasyon toptan eşy a fiy atlann- dayuzde 156 8, tuketıcı fiyatla- nnda da yuzde 130 6 olmuştu 12 aylık ortamalara gore ge- çen yıl şubat ayında toptan eşya- da yüzde 60 4, tuketıcı fiyatla- rında yuzde 68 1 olan yıllık enf- lasyon ıse bu yılın şubat ayında, toptan eşyada yuzde 134 5, tu- ketıcı fıyatlannda ıse yüzde 115 5 olarak belırlendı En yûksek artış 12 aylık ortalamalar dıkkate alındığında şubat avında vıllik enflasyon toptan eşyada 74 1 puan, tuketıcı fıyatlannda 47 4 puan arttı Şubat ayında Turkı- ve genelınde tuketıcı fıyatlann- dakı ortalama artış yüzde 5 7 olurken. ıllcr bazında en yüksek artış yuzde 7 9 ıle Antalya ve Malatya'da gerçekleştınldı DlE'nın seçılmış bazı ıller ıtıbanyla belırledığı tuketıcı fi- vatlan endeksıne gore, fıyat ar- tışında Antalya ve Malatya'yı >uzde 7 2 ıle Trabzon yuzde 6 8 ılede Kavsen ızledı Şubat av ında tuketıcı fiyatla- nnın en az arttığı ıller ıse vuzde 3 7 ıle Erzurum \-uzde 4 4 ıle Samsun vuzde 4 5 ıle de Gazı- Şubat Mart Nısan Mayıs Hazıran Temmuz Ağustos Eytüt Ekım Kasırr Aralık Ocak Ş^oat antep olarak belırlendı Şubat ayı ıtıbanyla son bır v ıl- da tuketıcı fıyatlannda en vuk- sek artış ıse yuzde 142 4 ıle Adana'da oldu Yıllık enflasyonda bu ılı > uz- de 140 4 ıle Kaysen yuzde 138 7 ıle Antalya'ızledı Yıllık fiyat artışlannın en duşük ger- çekleştığı ıller ıse vuzde 133 5 ıle Izmır yüzde 123 8 ıle Anka- ra ve yuzde 124 9 ıle de Zon- tıuldak oldu Bolgeler ıtıbany la şubat ayın- da en yuksek fıv at artışı ıse yuz- de 7 ıle Akdenız bolgesınde ol- du İç Anadolu Bölgesi Aynı avda tuketıcı fıvatlann- dakı artış Iç Anadolu bolgesın- de yuzde ^ 6 Ege ve Marmara bolgesınde vuzde 5 5 Karade- nız bolgesınde yuzde 6 9 Doğu ve Guneydoğu Anadolu bolge- sınde ıse yuzde 5 8 oranında gerçekleştı Ote yandan. şubat ayı ıtıbanyla yıllık enflasvon oranına bakıldığında da, yuzde 142 5 ıle Akdenız bolgesının ılk sırada yer aldığı görüldu Yıllık bazda tuketıcı fiyatla- nndakı artış tç Anadolu bolge- sınde yuzde 128 3, Ege ve Mar- mara bolgesınde yüzde 128 5 Karadenız bolgesınde yuzde 134 8 Doğu ve Guneydoğu Anadolu bolgesınde ıse yuzde 126 I olarak gerçekleştı F-16'larda komutan parmağı • Hava Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Halıs Burhan'm oğlu ve gelınının yanı sıra yeğenı Atıla Ozkefelı ve Genelkurmay eskı Başkanı emeklı Orgeneral Necıp Torumtay'ın kızı \yda Torumtay'ında,Türk F-16'lann savaş sıstemlennın yenılenmesı ıhalesını alan ABD'lı "Mıkes" fırmasmda çaltştıklart öne sürüldu ANK\RA (Cujnhuriyet Bürosu)- Hava Kuv-vetlen Komutanı Orgeneral Halis Burhan'ın oğlu ve gelınının yanı sıra yeğenı Atfla Özkefeli ve Genelkurmay eskı Başkanı Necip Torumtay'ın kızı Ayda Torumtay'ın da, Türk F-16"lannın savaş sıstemlennın yenılenmesı ıhalesını alan ABD'h "Mflces" fırmasmda çalıştıklan one sürüldu Torumtay'ın kızı Stratejı Grubu'nun "Gûndem" adlı haber bültenınde, Hava Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Halıs Burhan ın oglu Nejat Burhan ve gelını Mukaddes Burhan'ın yanı sıra yeğenı Atıla Özkefeli nın Mıkes'te çalıştıklan savunuldu Elektronık muhendısı olan Ozkefelı'nın F-16 savaş uçaklanna yerleştınlen sıstemlenn Hava Ku\vetlen üslenndekı kontrolunde "saha muhendis'r gorevınde bulunduğuna yer venlen bültende. Genelkunnay eskı Başkanı Necıp Torumtay'ın kızı Ayda Torumtay'ın da aynı şırkette çahşhğı ılen sürüldu Amenkan LORAL şırketmın Mıkes ıçındekı Türk hısseknnı satm alması ıçm kendılenne 21 mıjyar 858 mılyon lıra "borç" verdığı Mıkes Yonetım Kurulu Üyesı Engin Ankan'ın basında çıkan haberlerle ılgılı olarak Genelkurmay Başkanlıği ve Hava Kuvvetlen'ne •'savunmasınr verdığı kaydedıldı Ankan suçladı Bültenlerde, Genelkunnay ve MİT tarafından venlen, gızlılık tasıvan evrak ve yerlere ulasma olanağı tanıyan "güvenfik kleransı'' 1990 nısan ayında ıptal edılen Engın Ankan'ın, bülten ve kupürlerle destekledığı sav\ınmasında tekrar güvenlık kleransı aldığını ve kendısıyle ılgılı haberlen yazanlarm "vatan haini ve PKK işbirtikçisi r olduğunu ılen sürdüğü yönünde bılgılere yer venldı ^ tanik oldu Bir anhk ınuthılıık SSK ÜMİTYAŞARSANATGALERISI ) (KADIKÖY ŞUBESI) TEKİN ARTEMEL Resım Sergısı 5 Mart - 24 Mart 1995 Bağdat Caddesı Rıfalbey Sokak No 293 / 3 Goztepe Tel (0216)352 52 84 • Baştarafı 1. Sayfada "samk"değıl "tanık"olarak nı- telendınlmesı Salmanfnın Tur- kıye de vargılanmadan isvıç- re'ye ıadesını gundeme getırdı Uluslararası sozleşmelere go- re Salmanı'nın Turkıye'de yar- gılanmasının ardından Isvıç- re ve gonderılmesı gerekıvor Isvıçre nın hakkında20yılaya- kın hapıs cezası ıstedığı Salma- nı nın yenıden Turkıye'ye mde edılmesıne olanaksız gozuyle bakılıyor "Suçlu" olduğuna ılışkın sav- lara karşın Bakanlar Kurulu ka- ranyla İsvıçre'ye ıadesı onayla- nan Salmanı'nın, Turkıye'de ka- nştığı uyuşturucu tıcaretı ola- yında suçlu olup olmadığı. onu- muzdekı ay yapılacak olan "•yu7İeştirmede''anlaşılacak Is- vıçre de kanştığı sahte kımlık bulundurma, saldın hırsızlıkve sahte oturma ıznı suçlanndan yargılanacakolan Salmanı. mde edılırse Turk yargı sıstemınden kaçmış olacak Isvıçre'nın eroın kaçakçılığı suçundan dolayı ıadesını ıstedı- ğı Salmanı. Interpol tarafından 8 Mart 1993 tanhınden ıtıbaren aranmaya başlandı 21 Hazıran 1958 Kosova doğumlu Salma- nı'nın adına. Turkıye'de 1993 yılı Eylul ayında yapılan bırope- rasyonda rastlandı 11 Eylul 1993 tanhınde Istanbul'da Te- rorle Mucadele Şube Müdurlu- ğu'nce Zeytınburnu Telsız Ma- hallesı 85 B Sokak Numara 4 adresme bır ıhbar uzenne yapı- lan operasyonda 14 adet nay lon torba ıçensınde 6 kılo 410 gram eroın ele geçınldı Saadet Akyüz ıle eşı Mustafa Ak>'ûz"ün evındeeroın ele geçı- nlmesı uzerıne sanık Mustafa Akyuz tutuklandı "Ozbad" ad- lı şırkette şofor olarak çalışan Akyuz, Istanbul Devlet Guven- Iık Mahkemesı'nde (DGM) 18 Ekım 1993 tanhınde verdığı ıfa- desınde, ev ınde bulunan eroının bulunduğu çantayı Davut Kadri Evskiadlı \ugoslavdan aldığını ve ıçınde ne olduğunu bılmedı- ğını soyledı Akyüz un vargılan- ması surecınde, Akyuz'ün ıfa- desınde adı geçen Evskı nın gerçek adının "Musa Saünani" olduğu ve Bayrampaşa Ceza- evı'nde bulunduğu belırlendı Akyuz un avukatı AB Rıza Dız- dar Salmanı'nın Mustara Ak- yuz ıle yuzleştınlmesı talcbınde bulundu Interpol tarafından Isvıçre ye ıade edılmek uzere aranan Sal- manı. Istanbul da yakalandıktan sonra, 9 Kasım 1994 tanhınde, "Suçlulann İadesine Daır Avru- pa SozJeşmesi"nın 16 maddesı- ne gore, Bakırkov 3 Sulh Ceza Vlahkemesı nce "iade amacıya muvakkaten" tutuklandı Hak- kında Turkıye'de bır uyuşturucu tıcaretı olayına kanştığına daır suç ıddıası bulunan Salmanı bu ıddıaya karşın, Istanbul DGM sı tarafından, "tanık" olarak nıte- lendınldı Istanbul DGM Adalet Ba- kanlığı nın Salmanı'nın duru- munu sorması uzenne, "Rıfat Musa Salmani'nin bu dava ıle ü- gisı hakkında dava açılmadığı, ancak dava nedenıye tanık sıfa- tıyla dinlenmek uzere, Istanbul Kapalı Cezaevı'nden celbıne ka- rar venldığı anlaşılmışhr" yanı- tını gonderdı \kyuz un yargı- lanmasının ardından "suçunun kesinleşmesi"" gundemde olan Salmanı 14 Şubat 1995 tanhın- de yapılan duruşmaya. "rahat- sız" olduğu gerekçesıyle katıl- madı ve yuzleştırme yapılama- dı Istanbul DGM Salmanı nın "teşekkul halinde eroin ticareti yapmak" suçuna kanşıp kanş- madığtnı, 6 Nısan 1995 tanhın- de Akyuz'le yapılacak yuzleş- tırmeden sonra karara bağlaya- cak Suçlulann Iadesı Aniaşma- sı nın 19 maddesıne gore İsvıç- re'ye gondenlecek olan Salma- nı'nın, bu ülkede 20 yıla yakın hapıs cezası ıstemıyle yargıla- nacağı oğrenıldı I Baştarafı 1. Sayfada lenyle yasamıştı ıçerdekıler de dışardakı ler de Içerdekıler, go- ruştegıyeceklen kıyatetlen gün- lerce önceden seçmış hazırlan- mı^lardı Zıyaretçıye lyı gorünmek ıçın saçlar ozenle taranmış, buluna- bıldığı kadar kokular kolonya- lar surulmuştu Zıyaretçıler de ıv ı gorunmeye çalışıvorlardı Kotü haber vermek yokru Dışarda her şey ıvıvdı, merak edılecekbırşevyoktu Açıkgo- ruş salonuna uzun kuyruklar- dan aramalardan sonra gelen- ler sevdıklennekavuştuklanbu sayılı anlann bıteceğını hıç du- şunmedıler Saatı dakıkalan duşunmedı- ler Karşılıklı masalarda gozler bırleştı, karşılıklı guluşuldu. hasret gıdenldı Saadettin Durdu adlı huküm- lu torunlan Hakan ve Özlem'ı goruş, bovunca kucağından ın- dırmedı Oktay Topçu veğenle- nyle hasret gıderdı Bay rampa- şa Kapalı Cezaev ı ndekı yaban- cı tutuklu v e hukumlüler de bav - ram goruşunun mutluluğunu v a- şadılar Muhammet Musa, sah- te pasaportla Turkıye'ye gınş yaparken yakalanan eşı Lovet'ın elını görüş boyunca bırakmadı Mınık oğullanEbezze-Er ıse her seyden habersız babasının ku- cağında uyudu Bayrampaşa ve Metns ceza- evlennde açık goruş dün yapıl- dı Yanmşarsaatsurengörüşten sadece adlı tutuklu ve hukumlu- leryararlanırken Bucave'Vnka- ra Merkez cezaevlennde de açık gorüş yapıldı Cezaevlennde mutlu anlar y a- şanırken ımarethanelerde de bayram nedenıyle yoksul ve kımsesız yurttaşlara ucretsız ye- mek dağıtıldı Her öğrenciye üniversite umudu ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Y uksek Oğretım Kurulu (YÖK), 1994 yılında kontenja- nını yuzde 100'un uzennde art- tırmasına karşın oğrencılenn ıl- gısını Açıkoğretım Fakultesı'ne çekemeyınce, bu yıl da meslek yuksekokullan ve ıkıncı oğretı- mın kontenjanını arttırarak oğ- rencılere "unhersite umudu" dağıtmayı planlıyor Geçen yıl yapılan ek yerleştır- me ışlemınde örgün bolumlerde 9 bın, açıkoğretımde de 300 bın kontenjanın boş kalması uzenne YOK, sıstemı değerlendırerek, yenı duzenlemeler yapma kara- n aldı YOK'ün herkese üniversite olanağı sağlamayı amaçlayan projesı, "yerel meslek vukseko- kullan", "ikıncı oğretımde kon- tenjan arttınmı" v e "yeni açılan fakuhe ve yüksekokuUar"a da- yanıyor YOK uzmanlan, yapılan araş- tırmalarda, üniversite onundekı yığılmalann en onemlı nede- nının, "üniversiteler arasında bolum değiştırmek ıstevenler, bir üniversite bıtırdikten sonra tek- rar sınava başvuranlar ve mesle- ki yuksclmeler ıçın sınava gıren- ter'den kaynaklandığının belır- lenmesı uzenne, ozellıkle lıse- den yenı mezun olan oğrencıle- re unıversıteye gınş olanağı sağ- layacak yontemler üzennde ça- lışmalannı yoğunlaştırdılar Üniversite sınavına yalnızca lıseden yenı mezun olan oğren- cılenn gırmesı durumunda kon- tenjan sorunu bulunmadığını be- lırleyen YOK geçen yıl da uy- gulanan "yerel meslek yukseko- kullan projesi"yle yenı mezun oğrencılere bolgelennde eğıtım görme olanağı sağlıyor 26 trilyon alacaklı AMC\RA (Cumhurivet Bu- rosu)-Sosval Sıgortalar Kurumu (SSK) Genel Mudur Yardımcısı Behçet Özceylan. 26 tnlyon 508 mılvar lıralık gecıkme zamlı pnm alacaklannın tahsıhnın hız- İandınlması ıçın kuruma bın kı- şılık kadro venldığını söyledı Özceylan bu kadrova ılk olarak Adalet Vuksekokulu mezunu 150 hacız memurunun atandığı- nı belırttı SSK Genel Mudür Yardımcı- sı Özceylan, kurumun pnm ala- taklannm gecıkme zammı ıle bırlıkte 26 tnlyon 508 mıly ar 861 mılyon lıra olduğunu bualacak- lann 14 tnlyon 52 mılyar lırası- nın kamu sektorune, 12 tnlvon 456 mılyar lırasının da özel sek- tore aıt bulunduğunu sovledı Özceylan pnm alacaklannın tahsıhnın hızlandınlmasi ama- cıyla, devletın kuruma bın kışı- lık bır kadro verdıgını belırterek, bu kadroya ılk olarak A.dalet Meslek Yuksekokulu mezunu 150 hacız memurunun atandığı- nı belırttı Özceylan, hacız me- murlannın kurum ıçın eğıtımden geçınldıkten sonra gorev yerle- nne gondenleceğını, bu kışıle- nn > anı sıra sıgorta mudurlukle- n bunyesınde bırer kışının de ha- cız ışlemlen ıle gorev lendınldı- ğını kaydettı 6183 sayılı "Amme Alacakla- nnın Tahsiü Usulii Hakkındaki Kanun" un 1 Ekım 1994 tanhın- de uygulanması ıle kunun gelır- lennde onemlı artışlar olduğunu bıldıren Özceylan. şu bılgılerı verdı "1 Ekim-31 Aralık 1994 tarihlerini kapsayan üç aylık donem içinde 282 milyar 219 mil- yon 122 bin lıralık kurum prim alacağı tahsıl edildı. Bu sure için- de 40 bin 309 kişı ve kurum hak- kında ıcra takibine başlandı ve bunlardan da 5.272'sinden prim alacağı tahsıl edUdL" OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada akıma karşı ılk ortak değer- lendırmeyı, 22 Nısan 1994 gunu sona eren Antalya'dakı "Yargı ve Cezaevı Sorunlan" konulu toplantıda yapmışlar- dır 76 ıl ıle 8 ılçe cumhunyet savcısı ve 8 DGM başsavcı- sının ımzasını taşıyan ortak btldırı, onemlı bır belge oluş- turmuştur Bıldınnın bazı bo- lumlennı anımsamakta yarar var "Devletın vazgeçılmez, ıh- mal edılmez, yadsmamaz temel ılkesını oluşturan laık- lıkten venlecek odünun, de- mokrasıden, cumhunyetten ve hukuk devletınden vaz- geçmek anlamını taşıyacağı, bu yuzden laıklık karşıtı akım ve eylemlere karşı her za- mankınden daha çok uyanık olmak zorunda bulunuldu- ğu, demokratık, laık Turkıye Cumhurıyetı'ne her ne pa- hasına olursa olsun bundan sonra da sahıp çıkılacağı, bunda son derece kararlı olunduğunun ıradesı açıkça ortaya konulmuştur " Bu çok onemlı bır belge- dır Devletın temel ılkesı çağ- daşlıgın kuralı, demokrasının "o/mazsa o/maz" koşulu sa- yılan laıklıkten sapmanın savcılarımızı da tedırgın ettı- ğı gorulmektedır Cumartesı gunku Cumhu- rıyet'te "Devlet güvenlık mahkemelen şerıatçı akım- lardan kaygılı" başlığı ıle ya- yımlanan haber de bu yolda bır gostergeyı vurguluyor, hazırlanan yenı raporda laık- lık karşıtı orgut, vakıf, yurt, dernek ve tarıkatiarla ılgılı belgelere yer venleceğı be- lırtılıyor Içışlerı Bakanlığı'na ıletılecek raporun demokra- sıyı temelınden kemıren şen- atçılığın gelışmesınden kay- naklanan bır tedırgınlığı yan- sıttığı dıle getırılıyor Toplumun genış katmanla- rının yanı sıra laıklığı koru- makla yukumlu kesımlerde bır tedırgınlık başlamıştır Ya- sama ve yurutme organla- rındakı sıyaset gelışmekte olan tehlıkeyle yargıyı baş başa bırakmaktadır Bır ulkede toplumun gele- ceğını saptayan en onemlı etken eğıtımdır Eğıtım ve oğretımı şerıatçılığa bağla- yan ve yurtdışı kaynaklardan gelen desteğı laıklık temehnı kundaklamak yolunda kulla- nan akımların guçlenmesı karşısında çağdaş demokra- tık cumhunyet nasıl koruna- caktır'' Hıç kuşkusuz bu ış- levı yalnız yargıya bırakmak, tavşana kaç tazıya tut pofıtı- kasından başka bır şey de- ğıldır Yargıç ve savcılar kesımın- de bu yoldakı tedırgınlıkler haklı nedenlere dayanıyor Elı sılahlı şerıatçılığın gunden gune guçlendığını gorme- mek yalnız aymazlıkla açık- lanamaz, bu çok onemlı so- run, yarın daha da buyuye- bılır, Turkıye'yı, "ınananlar" ve "ınanmayanlar" dıye ıkıye ayıranların ıstedıklerı kanlı bır seruvene surukleyebılır Bu aymazlığın orneklerı Cezayır, Iran ve daha nıce ulkede yaşanıyor • • * Özellestirme Başbakanhk ANAPı suçladı ANKARA (Cumhunyet Bûro- su) - Başbakanhk Erdemır'ın ozelleştınlmesı konusunda danı>- manlık y apacak olan fırmaya ıha- lenın ANAP ıktıdan donemınde venldığı bıldınldı ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ın ıddıalanna dayanılarak Cumhunyet gazetesı taratından surdurulen yay ınlar uzenne Baş- bakanlık Basın Merkezı'nden dun vapılan açıklamada şoyle dendı "Erdemir'in ozelleştirü- mesi konusunda danışmanhk ya- pacak firma, bu hukumet done- minde değil, ^NAP'ın ıktidar ol- duğu donemde, Haziran 1989'da Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı tdaresı Başkanlığı'nca açılan iha- leyle beliıienmıştir. Dolayısıyla, Başbakan Saym Tansu Çiiler'in adı geçen firmaya danışmanhk hızmetini teklif almaksızın vc usulsu/ olarak vermesi sözkonu- su olamaz. Bu hususun, Başba- kanhk Özellestirme tdaresı Baş- kanlığı tarafından dun açıklan-' mış olmasına rağmen, Cumhuri- vet Gazetesfnin gerçek olmayan ıddıasını surdurmesı ve bu iddiaya taraf toplamak gav retıne düşmesi, Başbakan tarafından kamuoyu- nun dogru bılgılerle bılgilendiril- mesı ılkesının ıhlalı anlamında değeriendınlmıştır." '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog