Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

ŞMART1995PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER TBnHM heyeti MoJdova'da • AÎSKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Gaga\uz Türklennin yaşadığı bölgelerde bugün yapılacak özerl ik referandumuna gözlemcı olarak katılacak olan 4 kişilik parlamento heyeti dün Moldova'ya gitti AGİK Parlamentosu Türk Grubu Başkanı. DYP Kastamonu Mılletvekili Münif Islamoğlu başkanlığındakı heyette, Parlamentolararası Bırlık t ü r k Grubu Başkanı. DYP Izmır Mılletvekili Yıldınm Avcı, CHP Ankara MilletvekıtıAli Dinçer, RP Ankara Mılletvekili Ömer Faruk Ekinci yer aldı. 25 PKK'Iİ oMuruldu • Haber Merkezi -Güvenlik kuvvetlerı ıle PKK'li teröristler arasında Ölağanüstü Hal Bölgesi'nde çıkan çatışmalarda dün 25 PKK'li oldüriildü; Diyarbakır, Hakkâri ve Tunceli'de 3 PKK'li yakalandı. Ölağanüstü Hal Bölge Valılıği'nflen yapılan açıklamada. Bitlis'in Gazetepe ve Sehi Ormanlan bölgesınde sürdürülen operasyonlarda lOteröristin öldürüidüğü bildırildı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine baglı Hamzalı köyünü dün sabah basmak isteyen PKK.'lılerdenl5"iölü olarak ele gecınldi. Çatışmada 1 güvenlik görevlısi şehit oldu. 5 korucu yaralandı. Hamzairyı daha önce de basan teröristler 19 kişiyi öldürmüştü. Böylece bölgede 27 şubattan bu yana yürütülen operasyonlarda öldürülen PKKli sayıst Î2'ye yükseldi. Askeri birlikte yangm: 1 şehit • MİDYAT(AA)- Mardin'in Midyat ilçesindeki 3 Komando Tugayı K.arargâhı'nda çıkan yangında bir er şehit oldu, 3 er yaralandı. Midyat-Gercüş karayolunda bulunan Komando Tugayı Cephanelıği'nde önceki gün iaat 17 00 sıralannda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ağır yaralanan komando er Hıdır Âkan'ın dün sabah şehit olduğu öğrenıldi. Devrek'e Uğur Mumcu Parkı • DEVREK (Cumhuriyet) - Devrekın SHP'lı Belediye Başkanı Nadir Saraç, ilçeye Uğur Mumcu Parkı yaptıracaklannı açıkladı. Saraç, yurttaşlarla bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, •Demokrat, Atatürkçü. laik düşünce adamımız Uğur Mumcu'nun adını Devrek'te bir parka vermekten övünç duyuyoruz" dedi. CHP llce Başkanı Yaşar Esen ve eski SHP llçe Başkanı Halil Kodaman da Başkan Nadir Saraç'a bu konuda tam destek verdiklerini açıkladılar. "Zonguldak'a bomba düştü • DEVREK (Cumhuriyet) - ANAP Zonguldak MılleUeküi Necdet Yazıcı, "Hükümet. TTK, Erdemir ve Kardemir'e yapılan uygulamalanyla Zonguldak'a bomba düşürmüştür" dedi. Yazıcı. Devrek'te yurttaşlarla bayramlaştığı sırada yaptığı açıklamada, "Ben DYP'de iken Zonguldak maden ocak- lanna 15 bin ışçi alacağımı belırtmiştım Oysa DYP ikti- darı 19 bın işçıyı haksız yere işten attı" dedi. ••" baypamda faili meçhul • ADANA (Cumhuriyet)- Adana'da Ramazan Bayramf nın ilk günü bir kişi elleri bağlı, silahla pldürülmüş olarak bulundu. Malatya ve Elbistan cezae.lerindeki açlık grevleri sona erdi. Yurttaşlann bayraTiı huzur \e güven içerisnde geçirmeleri için Adanı'da valilik tarafından çeşitl tedbirler alınırken, 19 Mayı> Mahallesı 1034'56 Sokak içerisinde faili meçhul cina>:t işlendi. Diyarbakır'ın Silvaı ilçesi nüfusuna kayıtlı 18 yaşındakı Cevdet Bozocmak, kımtıği belirsiz kişilarce elleri bağlandıktan sonrs başına sıkılan tek kurşuıla öldürüldü. Yetkiiler, PKK kampına gıtmtyı kabul etmeyen Bozetmak'ın infaza kurban gitmş olabıleceğini öne sürdiler. Cumhurbaşkanı, yeni bir hükümetin kurulmasının daha tutarlı olacağı görüşünü yineledi Demirel, değişiklik istiyor BLLENT ECEVİT AiNTALY A-Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL DYP-CHPkoalisyonununde\a- mamının söz konusu olması halınde 51. •Gazetecilerle >aptığı sabah kahvaltısında "bir parti, hükümet ortağı iken ismini değiştirmişse yeni bir hükümet kurulması gerekir" görüşünü savunan Demirel, "Siyaseten benim söylediğim şu: Eğer iki aynı parti koalisyona devam edeceklerse ri bakanı olarak üzerindeki görev hep be- raber kalkmıyor. Gcrçi ilk bakısta bunla- nn birbirleriyle ilişkisi var gibi görülüyor, ama o biraz siyasidir. Hukuken bir sakın- cayoktur" diye konuştu. hükümetin oluşturulmasıgerektıgını tek- bunlann yeni bir hükümet çatısı altında devam etmelen kamuoyu _ Cu ™ h "^> an . 1 Süleyman Dem.rel, rarlad. Demirel.gümrükb.rlığ, tartışma- tarafından beklenen bir Oİaydir" dedi. gumrukbırhgmeuyeolmatart.şmaların-, gümrük bırlığı tartışma larında Kıbrıs sorununun Türkiye'nın önüne kovulması ile zorlanıa bir çözü- mün ileride daha sıkıntılı durumlar )ara- tabileceğini dile getırdi. "Kıyak emekli- likyasasrnı kamuoyunun tepkilerini göz önüne alarak değerlendireceğini belırten Demirel. yanlışlık varsa veto edebilece- ğıni vurguladı. Hükümet senaryosu Şeker Bayramı tatilmı geçirdiği Antal- ya Beldibi'ndeki Club Alda'da dün gaze- tecilerle kahvaltı yapan Cumhurbaşkanı Demirel. hükümet senaryosu egzersizi yapanlann "yoladevam" etmesını istedi. Hındistan gezisı sırasında "51. hükümet istasyonda bekiiyor" diyerek yeni hükü- metin kurulması gerektiği ısteğını belır- ten Cumhurbaşkanı Demirel, bu yöndeki soruya »u yanıtı verdı. "Halen SHP'den CHP'ye dönüşmüş bulunan parti, hükümet meselesinde na- s|l hareket edeceğini ortaya koymamıştır. Önce onlar bir ortava koysunlar. Eğer ye- ni bir şekle girmiş olan siyasi parti Ben. bu ışin ıçinde yokum' dersebaşkabirtab- loçtkar. Bugün bunlarbelli değiL'51. hü- kümet ısta^yondadır. vola çıkar mı çık- maz mı bılemeın' dedim. Bugün de ay- nı kanaattevim. Bunlar tartışılıyor di- ye Türkiye bir istikrarsızlığın içinde fa- İan değildir. Çoksesü bir ülke burası." CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'le görüşüp göriişmedığı ;?eklindeki bir soru üzerıne Demırel"Ben, Sa>ın Çetin'in işi- ni hiçbir zaman zorlaştırmam. Sayın Çe- tin, çok zor bir görev i devir almıştır. Ama insanlara zaman zaman bö>le görevler düşer. o da bu görev den kaçmamıştır. Ba- şanlar dilerim. Hem geçmişten gelen ya- kınlığıma dayanarak şöylüyonım hem de ülkemin istikran bakımından başansı şarttır"dedı. Gazetecılerin "DYP, CHP ile birlikte olduğu zaman Başbakan'dan istifasım bekliyor musunuz" sorusu üzenne Demi- rel. şunları söyledı: "Tabii ki bir parti. hükümet ortağı iken ismini değiştirmtşsc > eni bir hü kümet ku- rulması gerekir mi gerekme/ mi tartışılır. ValniASİyaseten benim söylediğim şu: Ye- ni bir hükümet kurulması daha tutarlı ol ur. Eğer iki ay nı parti koalisyona devam edeceklerse bunlann veni bir hükümet ça- tısı altında devam etmeleri kamuov u tara- fından beklenen bir olavdır. Bir /.orlanıa olmaz. Bundan sonra Türkiye'nin çok önemli işieri var. Bu önemli işler vapılır- ken hükümet şeklen veva sivaseten tartı- şılmış olmaktan çıkar. Benim mülazam o şekildevdi. Bugün de av nı şekilde düşünü- vonım." Karayalçın'ın bakanlığı Demirel. Murat Karayalçın'ın bakan- lık konusuna da değindi. Karayalçın'ın resmen Dışişleri Bakanı olduğunu belır- ten Demtrel. "Yasalar miHetvekili olması gerektiğini sövlemivor. O nedenle hukuki durumu tartışma konusu olmaz. Sayın Karayalçın'ın üzerindebulunanSHPCe- nel Başkanlığı'nın ü/erinden kalkmış ol- masıv la Başbakan ^ ardınıcılığı ve dışişle- DemireFin bayramlık tekne sefası \ntah a Beldibi'nclc ba> ranı tatilini geçiren Cumhurbaşkanı Süleyman De- mireteşi ve vakınlarıyla bir tekne gezisi vaptı. Bavramın ikinci gününe, ikamet ettiği Clup AJda Tatil Kövü'nde gazetecilerie bir sobbet toplantısı yaparak başlavan Demirel, daha sonra eşi ile Beldibi'nden tek- ne ile denize açıldı. Demirel Akla Tatil Köyü'nün sahibi olan Bavındır Holding t önetim Kurulu Başkanı Kamuran Çörtük'e ait "Prin- ce of Kemer" adlı tekne ile Antaha koylannda dolaştı. Cumhurbaşkanı'nın tekne gezisine eşi Nazmiye Demirel'in yanı sıra. kayınbira- deri Ali Şener ile eşi ve çocuklan, Çörtük'ün ailesi ve bazı vakınları katıldı. (Fotoğraf: AA) CHP Genel Başkanı Çetin, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı: Gümrük birliği abartılıyorANKAR.A (Cumhuriyet Büro- su) - CHP Genel Başkanı Hik- met Çetin. soldaki birleşmenın ardından halkın açtığı kredıyi, sola bagladığı umudu. desteğe dönüştüreceklerıni söyledi. Çe- tin. mart ayı ıçinde bütünleşme- nın tamamlanacağını, nısan ayın- da Anadolu turuna çıkacağını açıkladı. CHP hderi. özelleştırılecek K.lT"lenn halkın malı olduğunun unutulmaması gerektiğine dik- kat çekerken. bu konuda yapıla- cak tüm çalışmalann 'şeffariıkla yürütülmesinınkaçınılmaz oldu- ğunu vurguladı. Gümrük anlaşmasının ımzala- nacağı yönünde haberler aldığı- nı anlatan CHP Genel Başkanı Çetin. "Ancak. bu olayın çok abartıldığı dikkatimi çekivor" dedi "Her iki yanı da abartılıyor, girmek de girmemek de. Olay iki tarafin yaranna olacak. Önemli olan, bir zeminin yakalanması ve orada uzlaşılmasıdır" diye konu- şan Çetin. Dışişleri Bakanı Mu- rat Karayalçın'ın önceki gün kendısıni arayarak. Tokyo ve Brüksel temaslan hakkında bil- gi verdiğini açıkladı Geniş tabanlı hükümet CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin. iç v e dış siyasette yaşanan konulara ilişkin olarak dün Cum- huriyet'in sorulannı yanıtladı Çetin'in sorulara verdiği yanıtlar şöyle: -Yeni hükümetle ilgili çalışma- lar ne zaman başlayacak? ÇETİN - Sayın"Başbakan'la görüşmeden bu konuda bir de- ğerlendirme yapmak istemiyo- rum. Eğer Brükscl'e gitmezse. önümüzdeki birkaç gün içinde Başbakan'la görüşeceğinı. - Zaman zaman gündeme ge- tirilen Anayol ve gcniş tabanlı hü- kümet tartışnıaları v eniden orta- va atıldı. Ne diyorsunuz? ÇETİN -Demokratık sistem içinde bunlar da tartışma konu- sudur - Halk. uzun süreli olmasa bi- le. CHP've bir kredi açmış görii- nüyor. Ancak bu kredinin değer- lendirilip deöerlendirilmeyeceği yolunda kuşkular var... ÇETİN-Önümüzdeki dönem- de birinci görevimiz bütünleş- mek ve yenileşmektir. Bunu he- men başarmak çok güç Ama yapmak zorundajız Evet. halk bize kredi açmış durumda. Bunu kısa sürede desteğe dönüştüre- ceğiz. Umudu desteğe dönüştü- rürsek. solun yeniden eski gücü- ne kavuşacağına inanıyorum Çağdaş ve laik bir Türkiye'nın savunucusu olan sola. halkın ye- niden destek vereceğıne inanıyo- rum. - Ancak bütünleşme çalışmala- rının sağlıksız girtiği > önünde yo- rumlar var. Buna katılıvor musu- nuz? ÇETİN - Halk bızi dıkkatle Umut desteğe dönüşecek: CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin. soldaki birleşmenin ardından halkın açtığı krediyi, sola bağladığı umudu. desteğe dönüştüreceklerini söyledi. Mart ayı içinde bürünleşmenin tamamlanacağını, nisan ayında Anadolu turuna çıkacağını açıklayan Çetin, "Halkbizidikkatle gözlüyor. tç sorunları ön plana çıkarmaya hakkımız yok" dedi. gözlüyor. Bu aşamada iç sorun- lan ön plana çıkarmaya hakkı- mız yok. Şimdilik. öncelikle ge- nelgelerle illerdeveilçelerdebü- tünleşmeyı sağlamaya çalışıyo- ruz. Çalışmalar programlandığı şekliyle gıdiyor. Hedefimız CHP'yi ilkeleri net, temiz yöne- tilen bir parti yapmak. - Baykal ekibinin partiye dam- gasını vurduğu, sürecin de böyle devam edeceği yorumlan var. . ÇETİN - Hayır. ben yeni kol- tuklara gelen arkadaşîara. de- mokratik seçimle bunu hak et- miş kişiler orak bakıyorum. Biz demokratik yöntemle Türki- ye'nın en büyük sosyal demok- rat partisini kapattık. Artık hep birlikteyiz. - Yurt gezilerine çıkmayı düşü- nüyor musunuz? ÇETİN - Mart ayı içinde bü- tünleşme tamamlanınca muhte- melen nısanda Anadolu turuna çıkacağım. Aynı dönem içinde partiyi dışa açma çalışmalanmız dabaşlayacak. - Gençliğin RP've ve MHP'ye eğilim gösterdiği dikkat çekiyor. (niversitelerde onlar etkin. Dışa açılmak derken, gençlerle ilgili bir planınız var mı? ÇETİN- Bugün gençlik sahip- siz. 80 öncesindekı tablonun ya- şanmaması gerekii. Anayasade- ğişikliklennin tamamlanmasıy- la birlikte gençlere siyaset yap- ma hakkı da yasal güvence altı- na alınmış olacak. Biz gençlerin sıyasi parti çatısı altında faaliyet gösterebileceğini düşünüyoruz. - Gümrük biıiigiyle ilgili size ulaşan haberler var mı? ÇETİN - Anlaşmanın imzala- nacağı yönünde haberler alıyo- rum. Ancak. bu olayın çok abar- tıldığı dikkatimi çekiyor. Her iki yanı da abartılıyor, girmek de girmemek de. Olay iki tarafin yaranna olacak bir zeminin ya- kalanması ve orada uzlaşılması- dır. - Karavalçın'la diyaloğunuzun zayıfolduğu söyleniyor. Örneğüı, gümrük birliği görüşrrieleriyle il- gili temaslan konusunda size bil- gi verdi mi? ÇETİN - Dün (önceki gün) te- lefonla aradı hem Briiksel'deki hem Tokyo'daki temaslan hak- kında bilgi verdi. Her şey plan- landığı gibi yürürse pazar akşa- mı yeniden Brüksel'e gideceği- nı söyledi - ÖzelleşrJrme konusunda ge- lişmeler kamuoyunun tepkisini çekiyor. Siznasıl değerlendiriyor- sunuz? ÇETİN - Bu olayın başlangıcı çok önemli. İlk aşamada verile- cek imaj devam edecektir. Te- melde şeffaf olunması ve satılan KlT'lenn hiçbir zaman halkın malı olduğunun unutulmaması gerekli. Oldu bittiye getirilırse ve bazı şey ler kamuoyundan sak- lanırsa olmaz. Biz ılke olarak özelleştırmeye karşı değilız, bu bızım programımızda da var. da Kıbns'ın 1996 yılında üyeliğinin de kabul edılmesi şartının ileride sıkıntı ya- ratacağını söyledi. Demirel, son dakika- ya kadar meydana gelebilecek değişiklik dolayısıyla kesin "Bu iştamam" gibi bir bilgi alınmadığını, ancak Tamama ya- kındırB denildiğini belirtti. Demirel, söz- lerini şöyle sürdürdü: "Umuyorum ki Türkiye'nin önüne çı- kanlan engeller ortadan kaldınlmış ol- sun. Gayet tabii Türkiye'nin G B'ye üye ol- mak hakkıdır. Bunun birtakım sancılan olacaktır. Bu sancılan karşılayacak şekil- de Türkive'nin mali yardım görmesi la- am. Bu protokol vardır, bu protokol işle- medi. Şimdi AB, bu protokole Yunanis- tan'ın yine karşı çıkması neticesinde kap- samlı bir yardım, geciş için lazım olan yar- dım bakımından irade beyanında bulun- muştur. Önümüzdeki birkaç gün zarfin- da GB olayının mali destekk beraber çö- zülmesi lazım geldiği kanaatindeyim. Bunian gormek istiyoruz." Cumhurbaşkanı Demirel, "1996 yılın- da Kıbns'ın da üyeliğinin kabul ediİmesi sıkıntı yaratmaz mı" şeklindekı soruya. "Yaratır. Ama bu safha- da, buna karşı çıkarak bir netice almak mümkün değil. Zaten Türkiye'nin tasvibine hağlı değil. Bu AB'nin '96 ortasından sonra GB'ye alınsın mı müzakereleri sürdürülecek. Bu müzakerelerin ne kadar süreceği belli değil. O zamana kadar veva müzakerele- rin devamı sürecinde Kıbns'ta si- yasi çözüme vanlabilir. Kıbns müzakereleri sadeceGüney Kıb- ns'la yapılmış olmaz gibi bir var- sayıma dayanıvor. Böyle bir olay her şekilde Türkiye'yi rahatsız edecek bir olavdır" yanıtını ver- di. Demirel. Türkiye'nin Avru- pa ve ABD ile ılişkilerinde Kıb- ns ve ınsan hakları ihlallennın engel oluşturduğuna dikkat çek- ti. Kıbns konusunda Demi- refKıbns meselesi, Türkiye ik Avrupa veva ABD arasındaki mesele değildir. Sorun. adada ya- şayan 2 ay n milletten müteşekkil topluluklann orada bir arada y a- şamayı başanp başaramayacak- landır"dedi. Milletvekıllennin kıyak emekliliğı konusuna değinen Cumhurbaşkanı Demirel, sözle- rine şöyle devam etti: "Henüz inceleyemedim. Ama kamuoyunun fevkâlâde hassasi- yeti var. Benden o kanunun veto edilmesi isteniyor. Bu rejimin panzehiri kamuoyu baskısıdır. Bizim zaman zaman rejim sıkın- tuanna düşmemizdeki sebepleri de anlatmak istiyorum. Örgütlü toplumun peşindeyim -ki toplum kendi meselelerine sahip çıksın-. Toplumun reaksiyonunu gör- düm ve Ankara'ya gider gitmez bakacağım. Tabii bütün bu reak- siyonlara karşı yanlış da yapma- mak lazım."Toplum böyle ıste- di, böyle yaptım' olmaz. Sonra kamuoyu döner, 'Doğrusunu y apsaydı n" der. Yanlış hesap Bağ- dat'tan döner. Ben, Türkiye'nin menfaatlannın bekçisivün. Hal- kın hu/urunun bekçisjyim.\ede- mokrasinin bekçisiyim." tş âleminden gelen DYP- ANAP koalisyonu şeklindeki önenler konusunda Demirel. "Bu tartışmalar her zaman yapı- lır. Kimse rahatsız olmasın. Ha- len bir hükümet vardır. Benim bir senaryo egzersizi içinde ol- mam söz konusu değildir. Senar- yx> egzersizi yapanlara diyorum ki. vola devam" dedi. POUTIKA GUNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA TOFAŞ... ANAYOL formülü kimilerine göre 'direkten döndü', kimi- lerine göre her zaman olduğu gibi ısıtılıp ısıtıtıp politika ma- sasına sunulan 'bayat bıryemek' olarak nitelendıriliyor. ANAP lideri Mesut Yılmaz, TÜSİAD Başkanı Halis Ko- mili ve işadamı Şank Tara'ya ne dedi: "Erken seçim koşuluyla tarafsız başbakan yönetiminde geniş tabanlı birhükümete girebiliriz. Ancak ANAYOL for- mülünde yokum..." ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, TOFAŞ'taki iha- le skandahnı ortaya attığı günlerde meydana gelen ANA- YOL formülü gerçekten çok düşündürücü. Türkiye bir soygun ülkesı. Önüne gelen iktidarın nimet- lerinden yararlanıyor, herkes "Yağma Hasan'ın böre- ğı"nöen koparmayaçalışıyor. Sanki yemeyen aptal, salak. Özelleştirme idaresı'nın TOFAŞ ihalesinde zarflann, Baş- bakan Tansu Çiller'ın 'sözlü buyguğu'y\a açılmadan ma- kamına götürülmesine ne denir? Bakın Özelleştirme idaresi bu konuda ne diyor "TOFAŞ hisselerinin buyük bir bölümü 1994 mart ayı ba- şında arz yoluyla satılmıştır. Bu ihalede ise beş konsorsi- yum teklif vermeye davet edilmiş ve üç konsorsiyumdan yanıt alınmıştır. Daha sonra bu konsorsiyumlardan birisi teknik yetersızlik nedeniyle elenmiştir." Acaba sonra ne olmuştur? Elbet tekliflerin degerlendirilmesı... Bundan sonra olanlan birlikte izleyelim: "Ihale komisyonunca yeterli bulunan iki diğer danışman konsorsiyumdan alınan teklifler, işlemlen gerçekleştirecek malı danışman firma seçiminde toplam satış miktannın ulaşılabılecek en üst noktaya çıkanlması, Hazine ile diğer kanallardan Başbakanlık makamına ulaştınlan önenler de dıkkate alınarak teklıflenn değehendırilmesi, söylentılenn önüne geçilmesı ıçın bılgı dahılınde Başbakan Tansu Çil- ler'e verilmıştir..." • • • ANAP lideri Mesut Yılmaz, Özelleştirme idaresi Başkan- lığı gibi düşünmüyordu... Ne diyordu Yılmaz? Şöyle: "TOFAŞ hisselennin satışına fesat kanştınldı..." Şımdı de Mesut Yılmaz'ı dınleyelım: "Olay 1993 ağustos ayında oluyor. O zamanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi bir ihale açıyor. Ihalenin konusu TOFAŞ araba fabnkasının devletin elınde olan his- selerinin satılması. Teklifler gelıyor. Sonra teklifler ikiye in- dirıliyor. Ihale komisyonu toplanıyor." Sonra ne oluyor dersiniz? Şunlar: "Teklif zarflan açılacak. Komisyon fdari Yüksek Kurulu Başkanlığı 'nda toplanıyor. Komisyon altı kişiden oluşuyor. Komısyonun karan şöyle: Şu şu fiyatlann 18.8.1993 tarih 520 hesap kayıt numarasıyla vermiş olduklan kapalı zarf içindekı son tekliflerin zarflan komisyon huzurunda adı ge- çen ortaklık temsılcılehnin ımzaladığı ve Başbakanlık ma- kamının talimatlan doğrultusunda zarflar açılmadan Baş- bakan'a gidiyor..." Olay oldukça karışık... Işin içınden çıkmak olanaksız... Mesut Yılmaz açıklık getiriyor: "Şımdi bakın hadise şudur: İki firma son teklifleri veıi- yor. Ikı özel banka, ıkısının de yabancı ortakları var. Baş- bakan diyor ki 'Zarfları alın bana getırin.' Başbakan, zarf- lan açıyor. Değışiyormu, değışmiyormu? Rastlantı buya, bankalardan biri Başbakan'a çokyakın." • • • Mesut Yılmaz politikada ilginç bir yöntem izliyor... Bugüne dek hiçbir liderin yapmadığını yapıyor, 'medya patronları'r»n üzerıne gıdiyor... Sıyasal iktidarın, kredi verme yoluyla basının hemen he- men tümünü etkisi altına almayı amaçladığmı söylüyor Haksız mı? Elbet hakh... Işte o yüzden Mesut Yılmaz bugün medyanın sevılme- yen kişisi... Basın tarafsız mı yoksa özgür mü olmalıdır? Elbet özgür olmalıdır. Ama bugün basın özgür değildir... Şimdilerde basının belli bir kesimi Mesut Yılmaz'ın TO- FAŞ olayıyla ilgili ıddialannı görmemezlikten geliyor. Engtn Civan ve Selim Edes'le ANAP lideri arasında ilişki kurmak istiyor... Neden oluyor tüm bunlar? Kimi gazete patronlarına dokunduğu için... Banka patronluğuyla gazete ve televızyon patronluğunun iç ıçe girdıği bir dönemde, kimi köşe yazarlarının 'reklam komisyonculuğu', kimi şovmenlerin, program yapımcılan- nm 'reklam aracılığı' yaptığı günümüzde Mesut Yılmaz gi- bi politikacıların işı çok zor. Biz, Mesut Yılmaz'ı yolsuziukiann üzerine gittiği sürece destekleyeceğiz... Ne diyoruz? Temiz toplum.... Pislenen bir toplumda temizlik çok zor, ama olsun var- şın. Temizliğe geç de başlanılsa ilerisi için umut vericidir. Önce şu pisliklerı görelim... Çiller'in yalısına ziyaretçi akını İstanbul Haber Servisi - Bayramını Istanbul'da geçiren Başbakan Tansu Çiüer dün. Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısf nda bayram tebriklerini kabul etti. Çiller'le bayramlaşmaya, Devlet Bakanı Yıldınm Aktuna. Sağlık Bakanı Doğan Baran. tstanbul Valisi Hayri Kozakçıoglu. İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı RecepTayyip Erdoğan ile DYP istanbul II Teşkılatlandırma Başkanı Tekin Enerem başkanlığındaki parti il ve ilçe yöneticileri katıldı. Başbakan Çiller'ın yalısından çıkışında vatandaşlar da sevgı gösterilerinde bulundular. Başbakan Tansu Çiller, vatandaşlann da bayramtnı kutladı. Başbakan Çiller'le bayramlaştıktan sonra yalıdan aynlmak üzere dışan çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı Yıldınm Aktuna vatandaşlarla da bayramlaştı. Recep Tayyip Erdoğan daha sonra vatandaşlara çıkolata dağıttı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog