Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

MART1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gözler Ahmet ÖzaPm mal beyanmda Çivan'ın Bank Leu'daki şifreli hesabma para Özal'ın yeni gayrimenkulleri de ortaya çıktı. yatıran holdinglerin Tekfen ve Alarko olduğu öne sürülürken Ahmet Meclis Araştırma Komisyonu, Ahmet Özal'ın mal beyanını bekliyor İstanbul Haber Servisi - Ahmet ÖzaTın yurtdışında ortaya çıkan inanıl- maz servetinden sonra gözler şimdi Meclis Araştırma Komisyonu'na veri- lecek mal beyanına çevrildi. 1992 yılın- da yurtiçi ve yurtdışında sadece nakit olarak 30 milyon 717 bin Alman Mar- kı olan Ahmet Özal'ın. aynı tarihlerde gayrimenkullerinin sayısının da olduk- ça fazla olduğu ortaya çıktı. Ahmet Özal'ın kardeşi ZeynepÖzal'la birlikte Dalan döneminde yapılan Sanatçılar Yapı Kooperatifi "nde de birer dairesi ol- duğu öğrenildi. Meclis Araştırma Komisyonu daha önce Özallar'ın mal bildiriminde bu- lunması içın üç kez başvurmuş, Zeynep ve Semra Özal, ancak bu uyanlardan sonra eski beyanlanna oranla çelişki- lerle dolu mal beyanmda bulunmak zo- runda kalmışlardı. Ahmet ve Efe Oza- lise bugüne kadar bir bildınmde bulun- madı. Ahmet Özal'a yakm kaynaklar, ha- cizler ve ipotekleryüzünden Türkiye'de üzerinde gayrimenkul tutmadığını, bü- tûn servetinin yurtdışında bulunduğunu öne sürüyorlar. Civan olaymdan sonra adı ortaya atılan ve hakkmda bazı iddi- alar gündeme gelen Ahmet Özal'ın, Türkiye'ye döndükten sonra özellikle 1989- T993 döneminde ulusiararası çap- ta birçok iş yaptığı ve binlerce dolar 'ko- misyon' aldığı da ileri sürülüyor. Meclis Araştırma Komisyonu'nun, gerekirse savcılık kanalıyla mal bildiri- mini alacağını büdirdiği Ahmet Özal ise bu konudaki sessizliğini sürdürüyor. Özal'ın verdigi mal beyanmda yer al- mayan yurtdışında bir evi daha ortaya çıktı. Bedrettin Dalan'ın belediye baş- kanlığı döneminde Tarabya sırtlannda yapılan Sanatçılar Yapı KooperatiFf nde 'Ankara'ya tanınan 14 dairetik konten- jan'dan ikisinın Ahmet ve Zeynep Özal kardeşlere verildiği öğrenildi. Aynı ko- operatifte kontenjandan yararlananlar arasında Avni Akyol ve Bedrettin Da- lan'ın da bulundugu bıldirildi. Emlakbank'la ilişkiler Uğur Dündar'ın Arena programında, Engin Çivan'ın Zürih'teki Musevi işa- damlannın kurduğu Bank Leu'daki "Tawson" şifreli hesabma Türkiye'deki çok sayıda büyük devlet ihalesi alan bir holdingin de 750 bin dolarlık para akıt- masını açıklaması birçok soruyu da gündeme getirdi. Bu holding üzerine bazı iddialar ortaya atıhrken iş çevrele- ri, Tekfen ve Alarko holdinglerinin adı- nı ortaya attılar. Tekfen ve Alarko'nun hem devlet ihaleleri aldığı hem de Em- lak Bankası'yla iş yaptıklan anımsatı- larak Civan-Edes rüşvet davasında ya- şanan şu olaya dikkat çekildi: 23 ocak günü yapılan 'rüşvet' dava- sında duruşma salonuna giren Yusuf Engin adlı bir şahıs bütün gazeteciler ve televizyon kameralannın önünde Çi- van'ın üzerine yürüyerek. "Hıraz kö- pek" diye bağınyordu. Elindeki dosyalan sallayan Yusuf En- gin. Civan'a, "Beni görevden aldınp ha- yatunı yakbn. Tekfen "den rüşvet alama- dığın için benim ekmeğimle oynadm. Belld de aldın ama az geldi. Disütaş bir apartman flyatına saüldı. Ben bunu ön- lemeye çakştım. 45 milyar yerine 375 milyara satümasınj sağladığun için beni kızağa çektin" diyordu. Yusuf Engin, Emlak Bankası'ndan aldığı krediyi öde- yemeyince bankaya geçen Gülüm Süt'ün genel müdüriiydü. Daha sonra Gülüm Süt, banka tarafından Tekfen Holding'e satılarak Mis Süt'ün bünye- sine dahil ediliyordu. Civan'ın not defterinde 'Tawson' şif- reli hesabının yanında yer alan Necati is- minin, Tekfen'in ortaklanndan Necati Akçağhiar'ı akla getirdiği iddia edili- yor. Cem Uzan'ın eski kaympederi Feyyaz Berker. Necati Akçağlılar ve Nihat Gökyiğit tarafından kurulan Tekfen Holding, Emlak Bankası'na Sinanoba ve Mimaroba konutlannı yapmıştı. Fey- yaz Berker, damadının eski ortağı Ah- met Özal'a Ulus'taki villalanndan biri- ni kiraya vermişti. Tekstil işçisi: Grev şenliktir, böyle bayram görmedik •Adana'da Güney Sanayi, Bossa-5 ve Mensa işçileri, bayramı da grevde geçirmekten memnun. Ortalama ayhklan 4 milyon lira olan işçilerden biri 'Bu parayla evde olsak ne olacaktı? Hiçbir yere gidemez, hiçbir şey alamazdık. Grev ne demek, dayanışmak, şenlenmek. Bu bizim en güzel bayramımız' diyor. UFUKTEKtN IstanbuPda da GAMAK çalışanlan, bayramı grevde geçiriyor. İşçilerden Fahret- tin İnıalin grevine ailesi de destek veriyor. (Fotoğraf: DEVRİM BARAN) ADANA - Çukurova. "san sıcak bir yaz" habercisi pınl pınl güneşli bir güne başlarken, gülmeye ve sevinmeye hasret yüzlerin bir kısmı buruk, bayram bile olsa. 10 gün öne şalterlerin indirilmesiyle tekstil sektöründe başlayan grev. inanması güç ama ilk günlerdekinden de fazla bir coşkuyla sürüyor. Artık eskiden olduğu gibi çadırlan yok grev gözcülerinın. Grev süresince ne sıgorta primleri ödeniyor ne de vergileri. Ne de grev dönemi alacaklısı olabiliyorlar artık. Ancak Çukurova, İSDEMİR grevi hariç, son 15 yılın en moralli grevini yaşıyor. Güney Sanayi "de Öz tplik-tş Sendikası'na üye işçi|er grevdeler. Bugün bayram. Daha önce de 2500 ışçınin çalıştığı işyerinin girişine "Bu işyerinde grev var" diye >azmışlar. Sendika Başkanı Mustafa Sarıgül ile arkadaşlanndan sonra DİSK Bölge Temsilcisi Yiısuf Yürekli ıle Tekstil-lş'ten sendikacılar geliyor grev gözcülerinin ziyaretlerine. "Moraüme moral kattmız" diyor Hatice Üstün. Henüz 42 yaşında, "getenle gençleşiyor." 13 yılını geçirdiği fabrikadan en son 3.5 milyon lira ücret almış. Ikinci durağımız, eski adıyla Teksa, yeni adıyla Bossa-5. Havlu. kadife üreten, Sabancı Holding'e bağlı bir fabrika. Grev gözcülerinden Ümmûhan Vural ve Ümmüsü Avunç'a, erkek işçiler Yaşar Örnek ile Ayhan Beşken eşlik edıyorlar. Ümmühan 11 yıldır çalışıyor. Üç yıl önce özel zam alrmş. Maaşı, yani son aylığı 4 milyon 100 bin lira. İlk kez greve çıkıyor Ümmühan, arkadaşı Ümmüsü gibi. Ümmüsü, grevin çok güzel bir duygu olduğunu söylüyor. 7-8 kez toplusözleşme (Teksif bağıtlamış) görmüş. Prim ve diğer sosyal haklarla birlikte ücreti 4.2 milyon liraymış. Ümmüsü'yle Ümmühan, "Bayramla grev nasd bir duygu" diye sorunca bir an duraklıyor. "Yani herkes gezip tozarken. zharetler yaparken" deyince, inanmadığımızı mı düşünüyor, yoksa iyice vurgulamak gereğini mi, şöyle diyorlar: "Bu güzel havlular, kadifeler dün>a çapuıda iinlü. Biz üretijoruz onlan. Ama bize hayn yok. Bavram diyorsunuz, işte bayram. Grev ne demek. dayanışmak, şenlenmek. Seslenmek ne demek, o da bayram. Zaten bu parayla evde olsak, kötü olurdu. Hiçbir yere çıkamaz, hiçbir şey alamazdık. Artık Sasa'nın, Marsa'nın işçisinin yanında boynumuz bükük durmak istemiyoruz." Uzun sohbetlere ne gerek var, ne de zaman. "Yine bekleriz n diyerek uğurluyorlar bizi. Ve son durak, şimdilik. Havanın sıcağına Mensa'nın grevci işçilerinin açtığı kucak ekleniyor. 17 bin işçinin (85 bin kişilik bir İcitle) nasıl olur da "haber sayılmadığTna hayıflanıyorlar. Sohbetin mızrakları, Teksif'e yönelince, "Biz başannca TeksiTin tabutunu gömeriz" diyor içlennden biri. Ahmet Yavuz 4, Mehmet Polatkan 3.8, llhan Seringeç 4, Cabbar Yazar 3.8 ve Mesut Koca da 3.8 milyon lira almışlar. Beş gözcünün beşi de "Asl bayram bu. Vermeyince grev yapmak, verince- alınca bayram" diyor. Şalvarlı işçi Ahmet Yavuz. 4 milyon maaşı 18 yıllık çalışmanın ardından alabilmiş. **Yağma yok arük" deyip ekliyor. "SendikaVı da degiştirdik. Bu yaştan sonra iş değiştiremem. Maaşı değiştirmek daha akılhca. 38 yaşındayun ve ilk kez grev yapryorum. İnanın böyle bayram görmedim." 'Düşünce Suçuna Karşı Girişim' ses getiriyor İstanbul Haber Servisi - Aralannda Şanar Yur- datapan, Ali Rıza Dizdar. Orhan Pamuk. Cezmi Er- söz'ün de bulunduğu Düşünce Suçuna Karşı Giri- şim Grubu'nun, düşüncenin suç olmaktan çıkanl- ması için başlattığı kampanya ses getiriyor. Gru- bun, son olarak Jstanbul Üniversitesi önünde farklı iki görüşün temsilcisi olarak bilinen Toktamış Ateş ve Abdurrahman Dilipak'ı bir araya getirerek yap- tığı simgesel banş'eylemi. kamuoyu üzerinde olum- lu bir etki uyandırdı. 'Düşünce Suçuna Karşı Girişim' adı altında bir araya gelen bir grup aydın ve sanatçı, yüzyıllardır çok sayıda insanın öldürülmesine ya da cezalandı- nlmasına neden olan 'düşünce suçu'nu ortadan kal- dırmak için mücadele veriyor. Der Spıgel dergisine yazdığı bir makale nedeniy- le hakkında dava açılan Yaşar Kemal'e destek ver- mek amacıyla bir araya gelen grup, 23 ocakta im- zaya açılan "Düşüncesuçunaortakolma 1 " kampan- yası için çalışıyor. Geçen günlerde Üsküdar'daki 'ilk mahkeme binası' önünde toplanan grup üyeleri, dü- şünceyi ifade etmenin yüzyıllardır suç sayıldığını belirttiler. Farklı iki görüşün temsilcisi olarak tanınan Tok- tamış Ateş ve Abdurrahman Dilipak'ı, son günler- de saldınlann yoğunlaştığı üniversitelerden biri önünde bir araya getiren grup, simgesel olarak ger- çekleştirilen banş eyleminde "Düşüncelerine kaül- masam da ifade etme özgürlüğüne saygı gösterho- rum" mesajını verdi. "Düşünce suçuna ortak olma" kampanyasına atı- lan imzalar gün geçtikçe artıyor. Yaptıklan eylem- Ijerle kamuoyundan da destek gören Düşünce Suçu- ı)a Karşı Girişim Grubu. bugün Üsküdar Kuzgun- çuk'ta sinagog, cami \e kiliseden üç din adamını bir araya getirecek. DÜŞÜNCE SUÇUNA KARSI CIRİSİM Aşağıda adı, adresi ve imzası bulunan kişi (veya kuruluş) olarak, içeriğini onaylasam da onaylamasam da; sırf "Düşünceleri Açıklama Özgür)üğü"ne duyduğum saygı gereği olarak, yasal baskı altına alınmak istenen düşüncelerin tümünün altına imzamı atıyonjm. Bu imza yüzünden bana verilebilecek her türlü cezayı onurla taşıyacağımı duyuruyorum. Adı: Mesleği: Adres.Tel: İmza: Fax: 0.212.530 62 09 - 249 58 14 - 267 11 18 - 293 26 93 - 523 23 05 Kişi başına teminat (1994) 100.000.000.-TL 200.000.000.-TL (1995) Kişi başına teminat Trafîk Sigortası'nın yeni limitleri belirlendi... Daha yüksek, daha kapsamlı teminat için. T.C. Başbakanlık Hazine Mûsteşarlıgı tarafindan, Trafik Kanunu geregince, 9 Şubat 1995 tarihinden geçerti olmak üzere, Trafik (Zofunlu Malı Sorumluluk) Sigortası teminat limitleri ve primleri yenkjen saptanmıştır. Unutmayın, aracınızın trafik sigorlasını yeni teminat limttlerine yüksettmeyi ihmal etmeniz halinde, ölûme. yaralanmaya ya da hasara neden olocak kazalarda jahsi sonjmlulugunuz artacaktır. Sigorta şirketinize hemen başvurarak, trafik sigortası poliçesi ek belgenizi ve yeni "MOR - YEŞİL" renkli taşıt pulunuzu alın. Hem yasal bir zorunluiuğu yerine getirin, hemde trafik sigortasının yeni ve yüksek hasar ödeme otanogınckjn yararianın. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI MOTOSU) ARACIN IÜB0 İ-ÖIEIOTOMOSİLUR 2- TAJCSİ OTOMOatUJK î - KAMYONE1UR 4- MİNltUSliR «lla U Klfiy* kadaı oluıoco* y»flotonkx(Mdc*i«) 5- IŞ MAKİNEIERİ (Mutottarrtk Makln«tw) 6- KAMYONIAR 7- orosûstfg 25 Kifiy* kadar oturacak y*rl otanlaf (25 dohH) 25 Kifkton fazla ohjrocak yvrtotanlar TBOl£Y»ÜSUR »- TRAMVAYLAR 9* Inson Toşnrtodo KuHondon Rofnofkloı LasJik T»k«fl«kH TraktArtw 10-Moto«lkl*4l«fv« Y0k MotodkMtari 11 - ÖI£L AMAÇU TAŞITIAR MADDI Tl 50000000- 50000000- 50000000- 50000000- 50000 000- 50000.000- 50 000.000 - 50000000- 50000000- 50000000- 50 000000- 50000 000- 50000 000- TEOAl, f IWASRAFLAP( KtÇl BAŞINA u 200 000 000- 200000 000- 200000000- 200.000000- 200 000 000- 200000 000- 200.000 000- 200 000000- 200000.000- 200 000 000- 20C000 000- 200 000.000 • 2000ODCO0- KAZA BAŞINA Tl 1000 000 000 1 000 000 000- 2000 000 000- 3000000000- 2000 000 000- 3000000 000- 3000 000 000- 4000 000 000- 3000 000 000- 3000 000 000- 2000000 000- 300 000 000- 1000 000 000- TEOA / Gto€Rt£Rl OŞINOA DİĞER TAZMİNAT IAL£PÜR( VE OIUM KİŞİ BAŞINA 200 000000- 200 000 000- 200000 000- 200 000 000- 200 00OCO0- 200 000 000- 200 000 080- 200000000- 20O0OOOX- 200 000 000- 160 000 000- 160.000 000- 200D00 000.- KAZABAŞINA Tl 1000000 000- 1000 000 000- 2000000 000- 3000000 000- 2000000000- 3000 000 000- 3 000 000000- 4000 000X0- 3.000 M0 000- 3000 000 000- 1600000.000- 640000 000- 1 -000 000.000.- FtVATLARI TL 2000 0OO- 5300 000- 2600 000- 4400000- 900 000- 4100000- 5500000- leıooooo- 1600 000- 1600 000- 300000- 300 000- 2000000- Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Acaba Niçin? Yer: Başkentin göbeği. Yoldan geçenlerin tüm çabalanna karşın, yaşlı bir Milli Piyango satıcısı, tekme tokat dövülüyor. Sandalyesi, ma- sası kırılıyor. Günahı: Ramazan günü simit yiyip çay içmek. Saldırganlar: Örgütlü bir grup. Olayın tanığı bir bayan avukat, birkaç adım ilerideki po- lise koşuyor. Yardım istiyor. Ve işte aldığı yanıt: - Sen trafik polisiyim, görevim değil! Kim bilir, belki de içinden onaylıyor olanları... Aynı saldırganlar üniversiteleri basıyor. Gençlerin kaşı gözü yanlıyor. Kantinler kınlıp dökülüyor. Polis az ileride hazır ve nazır. Ama -her ne hikmetse- hep saldırganlar kaçtıktan sonra geliyor. Ve gene -her ne hik- metse- dayak yiyenleri gözaltına alıyor. Emir mi öyle? Yoksa içinden mi öyle geliyor? ••• Bir din bilgini olan Prof. Neşet Çağatay'ın sözleri çınlı- yor kulaklarımda: - Polislere laiklikle ilgili konferans vermiştim. Beni bir dövmedikleri kaldı. Atatürk'ün cumhuriyetini bunlar mı koruyacak? Ve polislikten aynlmış bir dostun sözleri daha taptaze: - Saldınya uğrayanı korumaya çalışırken, kendi emrim- deki polislerden dayak yedim! Elbette ki polislerin hepsi böyle değil... Elbette ki suçun tümü böylelerinde de değil... Elbette ki ne eğitim verirsen onu alırsın!.. • • • Bir avuç inançlı gencin çıkardığı Kemalist 'Devinim' der- gisi kapanıyor. Okunmamaktan değil, parasızlıktan. Kaynak sağlamak için başvurulan bazı yerierin 'ufak' bir tavsiyesi olmuş: - Yardım ederiz... Siz Cem Boyner'/e küçükbir söyleşi yapın yeter!.. Bu köşede zaman zaman altı çizilen bir gerçek giderek yadsınamaz hale geliyor. Haluk Geray'ın Cumhuriyet'te- ki araştırması, kapalı gözleri de açmış olmalı. llhan Sel- çuk ise 'Pencere 'sindeki görüntüyü fark edemeyenlere bir de gözlük takıyor. Amerika 'Kemalizm'den rahatsız! Çünkü 'yeni dünya düzeni'ne taş koyuyor Kemalizm... 'Devrim Tarihi'nden Atatürk adının çıkanlmasını öneren Amerikalı 'a/bay'larunutuldumu? Kitleörgütlerine, "Bıra- kın Atatürk'ü, koyun yerine Özal'/, istediğiniz kadar para yardımı yapalım!" diyen Amerikalılar, acaba nereden tali- mat almışlardı? Atatürk'ü 'sıradan bir kişi' gibi göstermeye çalışan kitap- lar, niçin 'bazı' Amerikan çevrelennce, 'çağdaş' dernekle- re yayımlatılmaya çalışılıyor?.. ABD ajanlan dışarıdan, 'besleme leri de içeriden saldı- nyorlar. Ama 'iyisözcü' Boyner, Atatürk'e her dil uzatışında öy- lesine tepki topluyor ki... Akla gelen 'yeniyol' Kemalistle- ri satın almak! Dıştan alınamayan kaleyi, içeriden ele ge- çirmek! Ne çaresizlik! Başarsalardı eğer, 'Devinim r \ okuyan mı kalırdı? ••• Amerikan 'resmi serv/s'leri, Kemalizmin Ortadoğu'da 'kötü' örnek olmasından endişeliler. Ama ABD'nin üç nu- maralı ismi sayılan Cumhuriyetçi Newt Gingrich, bir Ata- türk hayranı. Konuşmalannda bunu öylesine vurguluyor ki bir merak uyanıyor yeni kuşaklarda... Kimdir, neler yapmıştır bu Ata- türk? ABD'de Atatürk'le ilgili kitaplar kapışılıyor... Amerika'nın Türkiye'deki uyduları da pek endişeli. Kendi dergilerinde "Acaba solcular niçin Kemaiizme ka- yıyor?" diye tartışıyorlar. SHP içine sızmış ajanlan ise "Aca- ba yeni CHP'de tasfiye edilir miyim?" korkusu içindeler. Atatürkçü Düşünce Derneği ile Çağdaş Yaşamı Destek- leme Derneği'nin şubeleri birağ gibi sarmaya, kucaklama- ya başlıyor Anadolu'yu... Ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'ne bom- ba konuluyor. Acaba 'niçin' dersiniz?!.. suçlusu bulundu: Âvrupa UMIT OTAN İZ.MİR-Hamburg'da yapılan "Irkçıhk ve Göç" kongresinde. gelişmiş Kuzey ülkelerine göçün suçlusu bulundu: Avrupa. Kendılerinı anti-faşist diye ta- nımlayan sı\il gruplar, önce ucuz işgücü için göçmen çağıran A\- rupa ülkelerinin, daha sonra fa- kirleştirdikleri ülkelerden gelen göçe çare aramaya başladıklan- nı belirttiler ve göçmenlerin sı- nırdışı edilmesı uygulamasının durdurulmasını ıstediler. Türki- ye"den delegelerin de katıldıgı toplantıda, Güney ülkelerini sö- müren Kuzey ülkelerinin göçte asıl suçlu olduğu. "sızlanrnaya*' da haklarının bulunmadığı vur- . gulandı. Almanya"nın Hamburg ken- tinde 16-19 şubat tarihlerinde gerçekleşririlen kongreye Avru- pa'nın en çok göç edilen kentle- nnden delegeler katıldı. Kong- rede, Kuzey-Güney meselesi, ırkçılık, göç ve göçmenlerin sı- nırdışı edilmesi konulan tartişıl- dı. Kongrede, Avrupa'ya göçün iki ana nedeni üzerinde duruldu. Birinci neden sanayileşme süre- cindeki Avrupa'nın ucuz emek talebı. Ikinci neden gelişmiş Ku- zey ülkelerinin Güney'i sömür- mesi. bunun sonucunda fakirle- şen ve demokrasinin yerleşeme- diği bu ülkelerden Kuzey'e doğ- ru ekonomik ve siyasi kaçış. Her iki durumda da Avrupa'nın suç- lu olduğunu belirten sivil örgüt- lerin sözcüleri. göçmenlerin Av- rupa'da kalmalan gerektiğini sa- vundular. Üç gün süren kongre- de çeşitlı çalışma gruplan oluş- turuldu. fılm gösterisi yapıldı. BÜTÜN DÜNYA SENİ KONUŞUYOR Fakat sen bizi affet Dr. FATİH Buluşlarınla hepimizi mutlu ettin, gururlandırdın Sn. Dr. FATİH UÇKUN Sen 2000'li yıllann çığır açan FATİH'isin Sen başımızın tacı Türkün dünyaya armağanısın Seni bize tanıtmayanlar utansın Seni TV'de bir dakika bile göstermeyen yayıncılar utansın. DUVARDAN DUVARA HALI OTELLER, OFİSLER ve EVİNİZ İÇİN BATI HALI TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ULUS KAVŞAĞIMERMERLER StTESl D BLOK 80620 L£VENT-İSTANBUL T e l : 2 7 8 7 1 1 1 • 2 8 2 6 4 5 0 - F a k s : 2 7 9 4 7 0 0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog