Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

5 MART1995 PAZAR SAYFA 13 Mt 0JH2J12 05 05 MK 0.212313 90 9S KİM KİME DUM DUMA HKHIÇAK Ofsayttan golyiyen vatandaşlar ezaevinden çıkan futbolcu Tanju Çolak için medyada müthiş bir iade-i itibar kam- panyası sürüyor... Doğru ya da yanlış... Çolak, geçmiştekj hatala- rından arınmak istediğini söylerken gerçekten dürüst ve samimi davranı- yor olabilir. Bunu zaman gösterecek. Ancak, bu olanak kendisine verilmeli, Tanju Çolak toplumdan dışlanmamalı. Yalnızca Tanju Çolak için değil, adı sa- nı duyulmamış herkes için geçerii ol- malı bu kural... Belki pek bir bağlantısı yok ama AJi Ibrahim Onsoy, Tanju Çoiak gibi se- sini medyada duyurabılen bir vatan- daş değil. Ali Ibrahim Onsoy'la Tanju Çolak ara- sındaki tek bağlantı ikisinin de ceza- evinde yatmış olması. Çolak, cezaevinden çıktıktan sonra omuzlara alınıyor, Onsoy ise omuzlara alınmak değil hakkını almak istiyor. 1973 yılında iik kez sigortalı olarak işe başlayan ve sryasi düşünceleri ne- deniyle 1980 yılında tutuklanıp ceza- Zarlar nerede? evine konan Onsoy, 1991 yılında tah- liye edildiğini belirterek aynı yıl yeni- den işe girdiğini anlatıyor ve şimdi ce- zaevinde geçen 11 yılının emekliliğine sayılmasını istiyor... Bunu isterken şöyle diyor: "Askeriikte geçen süre borçlanı- lıyor. Güzel sanatlar dallannda çalı- şanlarta düşünür ve yazarlann si- gortasız geçen hizmet süreleri borçlandınlıyor. 30 yıl önce sigorta- sız çalıştığını öne süren işçinin, hiç bir belge olmaksızın tanık ifadesiy- le bu sürenin emeklilik hesabında dikkate alınması konusunda mah- kemece ısrar ediliyor. Devlet güvencesi(!) altında bulun- durulan kişilerin de tutukluluk ve hükümlülükte geçen sürelerinin si- gortadan sayılması ya da borçlan- dınlması gerekiyor." Onsoy, siyasi düşünceleri nedeniyle devlet tarafından çalışma yaşamına ara verilmiş bir vatandaş... Devlet, dü- şüncelerinden dolayı özgürlüğünü elin- den alarak vatandaşı cezalandırmış... Cezasını çeken vatandaşı bu kez emeklilik süresine ilişkin yeni bir ceza- ya çarptırmanın manttğı ne? Evet... Cezaevinde geçen süre için- de vatandaş emeklilik için gerekli pri- mi odemiş değil. Oysa... Vatandaş askerlik hizmetini yaparken de prim ödemiyor... Ama borçlanabiliyor... Tamam... Askerlik bir yurttaşlık gö- revidir, devlete hizmettir. Peki... Güzel sanatlarla iştigal eden- lere, düşünenlere, yazı yazanlara si- gortasız geçen süreleri için borçlanma hakkı verilmesi onlann da bir "devlet hizmeti" yaptığını mı gösteriyor... Tekrar Tanju Çolak'a dönersek... Ço- lak'ın emeklilik hakkını elde etmek gi- bi bir sorunu yok.Eğer olsaydı, ceza- evinde geçen günleri nedeniyle yitirdi- ği yıllar, medya tarafından gündeme getirilir ve oluşturulacak kamuoyu bas- kısıyla borçlanma hakkı sağlanırdı. Evet, herkes Tanju Çolsk gibi gol ata- mıyor ama binlerce kişi de ofsayttan gol yemek zorunda mı? O rta okul birinci smıftaki kız öğrencinin, annesi sinema ve ses sanatçısıydı. Adına da I "Ayşe" diyelim... "Ayşe", bir gün okul dönüşü, "Zar kontroJu yapı- lacakmış, zan olmayan kızlar okul- dan atılacakmış" demışti... Annesi, erkek öğrencilerin yaptığı bir şaka ol- sa gerek diye konunun üzerine fazla gitmemişti... Geçenlerde eve konuklar geldi. Er- kekler aralarında tavla oynamak iste- di. Tavlayı çıkardılar fakat içinde zaria- n yoktu... Sağı solu araştırırken, ko- nukların küçük çocuğu, "Ayşe"nin odasında yaramazlık yapıyordu ki, ça- lışma masasının üzerindeki kalem ku- tusunu yere düşürdü... Ne oluyor diye "Ayşe"nin odasına girdiklerinde, yerde kalemler ve tavla- nın iki zan vardı... Tavla başında bekleyenlere "Zarla- n bulduk" diye seslendiklerinde "Ay- şe" itiraz etti: "Hayır onlan vermem, okula götürüyorum..." Sonradan öğrendiler ki, "Ayşe" ve sınıfından birkaç arkadaşı, "zar korrt- rolu" söylentisi üzerine, kalem kutula- nna tavla zarlan koymuş... Okullarda "bekâret kontrolu" pe- şinde koşanlar utansın! Hiçbir gün hiç kimseden yardım talebimiz olmadı. Zeynep Özal Ey Türk gençliği ve de orta yaşlılan! tatürkçü Düşünce Derneğı üyelerinden Op.Dr. Celal Kı- lıç, Ankara'da demek genel merkezinin bombalanması üzerine "Ey Türk gençliği, orta yaş- lılan ve yaşlılan" diyerek herkese bir çağnda bulunuyor: "Bugünlerde birinci vazifeniz, Ata- türkçü Düşünce Dernekleri çevresinde örgütlenmektir." önce bir saptama yapıyor Dr.Kılıç: "Kökü dışarda, sapık, yobaz ör- gütleri, önlerinde en büyük engel olarak Atatürkçü Düşünce Dernek- lerini görüyor olacaklar ki, önce he- def gösterip, sonra da bombalama- ya kalkıştılar. Atatürkçü Düşünce Dernekleri sizlerie güçlenirse, vatan hainleri- nin, yobazlann, mikro milliyetçile- rin hevesleri kursaklannda kalaca- ğı gibi, ülkemizin zaranna olan sa- kat politik girişimler de engellene- bilecektir." Dr.Kılıç, daha sonra örgütlenme çağ- nsının gerekçesini açıklıyor: "Bilimin öncülüğünde, akla daya- lı, modern eğitimle çocuklannızın güvenli bir şekilde okumasını isti- yorsanız. Laik, demokrat, sosyal bir hukuk devleti istiyorsanız. Çağdaş, bağımsız, güçlü, başı dik bir Türkiye istiyorsanız. Kısacası vatanınızı, milletinizi, omu- riliğinizle değil de beyninizle sevtyorsa- nız sizleri Atatürkçü Düşünce Dernek- lerinde güçlenmeye çağırıyorum. . Karanlıktanşikayetçiyseniz, birmum da siz yakın." 4 Yarınlann dünü olacakbugüne çakdıp kalacakmıyız?' M imar Sinan Üniversitesi öğre- tim görevlilerinden, emekli hukukçu M.Tului Sönmez, 1 biryargı karan üzerine "içime oturdu inanın" diyerek içini Vaziyet'e dökmek istemiş... Biz de kendisine yardımcı oluyoruz: "llahi komedi gökyüzünde yazılmı- yor. Bir de bakıyorsunuz gerçeklerin komedisi yazılmış, çizilmiş, gözlerimiz önünde sahnelenmekte. Bi-baht, maz- lum Anadölu insanı, bağrından yetiş- tirdiği isimli, isimsiz filozoflanyla bera- bergülmesini bilir. Kuru ekmeginegül- meyi de katık eder. Bektaşileriyte Ho- ca Nasreddin'leriyle, erenleriyle körta- lihine kafa tutar Anadolu halkı. Işte Anadolu'nun son soylu erenle- rinden biri de Aziz Nesin'dir. Insan sevgisinin, özgür düşüncenin, insan haklarının serdan, alemdarı, beyler- beylerinden biridir çağımızdaki Aziz Nesin. Bunu herhangi bir insan söyle- miyor. Bunu, ulusumuza onuriar ka- zandıran Aziz Nesin'e üstüste yağdın- lan ödüllerte uluslararası büyük banş örgütleri söylüyor. O ise, büyük tevazu içinde 'ben mil- letimden aldığımı milletime veriyorum' demekle yetiniyor. Peki biz onun için ne yaptık? Işte 'in- saniık komedisi' burada başlıyor. Aziz Nesin'in kellesini getirene yüzbinlerce dolar ödüller mi koymadık? Akıl almaz bir hukuk mantığıyla onu idamlara mı mahkûm etmedik? Fakat bütün yanılgılar, yanlış adım- lar, ihanetler bir yana, beni bir emekli hukukçu olarak, bir vatandaş olarak, bir gazete haberi çökertti, dehşete dü- şürdü: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yazar Aziz Nesin'in milli değeıiere ve ulusal çıkarlara ters düşen dü- şüncelere sahip olduğunu öne sü- rerek, kendisine hakaret edilebile- ceği görüşüne vardı.' Neyi kanrtlamak ve dünyaya ilan et- mek istiyorlar? Türk ulusunun 1789 Avrupası'ndan daha da geri olduğunu mu? Yoksa anayasanın 10. maddesin- deki 'Herkes... siyasi düşünce, felsefi inanç... sebeplerie aynm gözetilmek- sizin kanun önünde eşittir' temel hük- mü yürürlükten kaldırıldı mı? Bugün milli değerler' olarak algıla- dığımız, kabul ettiğimiz değerierin ye- rini, yann daha üstün görülen ve kabul edilen değerler almayacak mı? Deli Ibrahim devrindeki topluma ait değer- ler bugün de mi sürüp gitmeliydi? llla ki yannlann dünü olacak bugüne çakılıp kalacak mıyız? Ne korkunç şey Ya Rabbi! Anayasa- nın gözünün içine baka baka iki va- tandaş arasında bir aynm yapabil- mek... Biri bugünkü toplumsal değer yargılannın ötesinde düşünebiliyor di- ye onu alçaltıp yerin dibine sokmak, di- ğeri bir yarasa gibi düşündüğü için ona toz kondurmamak! Ben artık gü- lemiyorum, ağlanacak halimize dost- lar." Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Müzik ruhun gıdası ise ıslık fast-food mu oluyor? BAKIRKÖY 4. İÇRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL HÜKMÜNDE GEMİSATIŞ İLANI Dosya No: 1995/340 Tal. Sayılı Dosya Satılmasına karar verilen Tekne Kütük No: 18426, Bağlama No: Istanbul 42260 plaka No: 34 08 1362 Gemtesan Tersanesi Tuzla/ 1987 yapım ve 1993 tadil yıllı. GRT/NRT: 91.73/48.20, Boyu: 21.76 m. kütük boyu: 18.26 m, eni: 6 m, derinliği: 3 m, makineleri: Vetüs Cum- mins 6 BTA 5.9 - N1 Model 250 HP 2600 RPM 2 adet ana makine. 1992 model, sürati: 12 MPH, salonun iskele baş tarafi cockpit olarak düzenlenmiş olup, hidrolik dümen dolabı MT2 Morse Control Makine Kumanda kollan ve sistemi, Vetüs Makine devir saatleri, kontrol geyç ve alarm panelleri, Shipmate RS 8000 VHF, Raytheon Rasterscan R 21, 32 mıllik radar, Seafarer 700 echosounder, Mase Marine jeneratör paneli, plastimo rüzgâr indıkatörleri, plastimo speedlock. veglia dümen müşin, otomatik sigortalı 12 V-24 V DC ve 220 V Ac. ana elektrik panelleri, inverter, jeneratör, sahil besleme, redresör panelleri, plastimo pusula. elektronik pusula sökük KVH, cam silgeci steiner 7x50 dürbün 2 adet, barigo Quartz saat, hidrometre, termometre, barometre mevcuttur. Yaşam mahalli ve mobilyalar cilalı maun ve teak masif kaplama ve su kontrplağıdır. Zemin halı kaplı. ısıtma elektrikli hiterlerle yapılmaktadır. Banyo ve tuvalet TMC el pompalı klozetli, zeminler seramik kaplıdır. Baş tarafta banyo ve tuvaleti olan 2 kişilik 2 adet kamara, yemek salonunda mutfak seti, bulaşık maki- nesi, çamaşır makinesi, mini fınn, buzdolabı. set üstü dört gözlü ocak. fritöz ve tost makinesi, iskele tarafta U tipi oturma grubu, 3 kişilik masa. 4 portatif sandalye, 55 ekran TV, Scotsman ice maker, teac 5- 400 Stereo casdeck, 4 adet hoparlör. 3 kolon, tek kasetli radyolu müzik seti, çalışma ve harita masası. kıç tarafta banyo ve tuvaletli 2 kişilik 2 adet kamara, sancak tarafta ranzalı 2 kişilik kamara, iskele tarafta 2 kişilik kamara, misafır banyo tuvaleti, kilerde derin dondurucu makine dairesinde Velvet drive S 7000 hidrolik, şaftlar krom, fleksibil kaplinli, pervaneler 4 kanatlı bronz, mase marine IS 8000 diesel jeneratör, Yamaha EF 5000 E benzinli jeneratör, ana makine susturuculan vetüs, kent redresör 24 V ve 12 V ve 24 V alternatör, hidrolik ırgat pompa sistemi, 4 adet 200 Amp start aküsü, 1 adet 90 amp jeneratör start aküsü, sintine ve pis su tankı pompası, Arçelik şohben, 2 adet ana şalter, cankurtarma techizatı: 1 hizmet botu, 4 can simiti, 16 can yeleği, yangın sön. techizatı: 1 yangın tulumbası, 8 portatif tüpü mevcut olan M/S Sitare isimli ticari yat bir borçtan dolayı haczedilmiş ve açık arttırma sureti ile satışa çıkanlmıştır. Yat üzerinde hacizden önce tesis edilmiş 4.000.000.000. -TL'lik ipotek mevcut olduğundan, ipotek alacağını geçmek kayıt ve şartı ile satışı yapılacaktır. Satış ilanı, ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılmaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ılanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. KJYMETİ: Satışa konu yata 3.000.000.000. -TL kıymet takdir edilmiştir. Ihale damga pulu bedeli, tellaliye resmi, KDV, tescil sırasında alım harcı. alıcıya aittir. ARTTIRMA ZAMANI VE YERİ: tlk açık arttırması 10.04.1995 Pazartesi günü saat 10.00-10.20'ye kadar satış Bakırköy Zuhurat- baba Adliyesı 4. lcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 09.03.1995 tarihinden ıtibaren müdür- lüğümüzde açık bulundurulacaktır. Ilk açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetlerin yüzde 75'ini ve varsa rüçhanlı alacaklılann bu gemiler ile temin edil- miş alacaklan mecmuunu aşmadığı takdirde en çok arttıranın taahhütü baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 20.04.1995 Perşembe günü yine Bakırköy Zuhuratbaba Adliyesi 4. lcra Müdürlüğü'nde ve aynı saatlerde yapılacak. 2. arttırmada muham- men bedelin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihalesi yapılacaktır. Yat, kendisine ihale olunan kimse verilen mehil içinde ihale bedelini ödemezse namma yapılan ihale fesh olunarak ÜK'nin 133. maddesi hükmü tatbik olunur. İki ihale arasındaki fark ve geçen günlerin yüzde 30'undan hesaplanacak faiz ve diger zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın alıcıdan tahsıl olunur. İpotek sahibı alacaklılarla diger ilgililerin faız ve masrafa dair olan ıddıalann dayanağı belgelerle 15 gün içinde icra dairesıne bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan gemı siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç kalırlar. Masrafı verildiği takdirde şartna- menin bir örneği isteyene gönderilir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin arttırma şartnamesini okumuş ve miinderecatını aynen kabul eimiş ad ve itibar olunacaklardır. Ihaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya o miktar milli bir bankanm teminat mektubunun tevdii mecburi olup, alıcı binde 3.6 damga resmini ihaleye müteakip ödemeye mecburdur. Fazla bılgi edinmek isteyenlerin dosya numarası ile müdürlüğümüze müracaatlan ilan olunur. Basın: 10120 jbnc». ceti ekmeiimi Ve (?</ev verc/ı- ÇİZGİLİK KİMİL MASARACl HARBt SEMİH POROY BULUT BEBEK NURAY çtrrçt TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN SMart HARSKZT/N Ff'ZYOLOJİSİ.. DO- 183OM 8U6ÜN, FKANSIZ Err£MM£ JULEC AMK£/ DOĞMUÇTV. LAfrUI,KALP l/£ K/ISlARtfJ SJI İHCELeMEKj FÎZYOLOTiK ofirAv* çtıeAeAAAK üze/ee MARgy, SU KOK/UDA &4Zr gu£.L/fL4G Mrf77. £A/ ÖNEMU 8ULUÇU, 108O ' 6ELrÇrr£Of£t "KGOUOFOroĞ&IPt "YÛI. İNeMA K*ME&*L4G'NrA/ /LICEL ÖŞUEĞİ OLAN AYGtr, FfLM L£Rı ÜZ£G/N£ ÇOIC SAYtO/1 Ö DR, BÖYLECe MASEKET FlZ- YOLOr/Sr DAHA <4Çr/H BrÇıMOB /ZL£Aje- ANMA Meğer hayat ne kadar kısa, ölüm sizi bizden ayıracakmış. Hayat devam etse de acınız ve yokluğunuzla Sizi özlüyor, anyoruz. "Nur içinde yatın." ASUMAN-AYKUT-GÜLDEN-ÇAĞDAŞ-SE\T\LER İZMİR6. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 994/297 E. 995/73 K. Davacı Abbas Özgezer tarafından davalı Leyla özgezer aley- hine açmış olduğu şıddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasının yapılan duruşması sonunda: Mahkememizin 9.2.1995 tarihli karan ile davacı tarafından davalı aleyhine açmış olduğu boşanma davası sabit olduğundan kabulü ile Buca ilçesi Yiğitler Köyü Cilt: 021/01. Sahife: 73. Sıra No: 80'de nüfusa kayıtlı Ibrahim ve Aliye'den olma 1941 doğumlu Abbas özgezer ile aynı hanede kayıtlı Ahmet ve Sev- gi'den olma 1963 doğumlu Leyla Özgezer'in M.Y.'nin 134/1. maddesi uyannca boşanmalanna. Davacı tarafından yapılan 370.000 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine dair verilen işbu karar, davalı Leyla Özgezer'e karann tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 24.2.1995 Basın: 9428 AFYOIV ASLİYE 1. HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1994/378 Karar No: 1994/705 Davacı: TEK Afyon Elektrik Dağıtım Müessesesi, Canlıgöz Cad. Vakıf Işh. Kat: 1-2 Afyon Vekili: Avukat Adil Yılmazaslan - Afyon Davalılar: Şükrüye Toybaş, adresi meçhul ve 33 arkadaşı Dava: Cebri tescil Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan cebri tescil davasının mahkememizde yapıian açık duruşmalan sonunda: Davanın kabulü ile Afyon merkez ömekevler Mah. 1045 ada. 4 parselde kayıtlı taşınmazın 385.90 m2'lik kısmının ıstimlak ne- deni ile tapunun iptali ile 2942 sayılı yasanın 4, 16, 17, 19, 27. maddeleri gereğince davacı TEK Genel Müdürlüğü adına tapuya cebren tesciline karar venlmiştir. Davalı Şükrüye Toybaş adına ilan olunur. Basın: 8^49 ACI KAYBIMIZ Sendikamız Genel Başkan Danışmanı Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu Üyelerinden Ekrem AYDINi 3 Mart 1995 Cuma günü yitirdik. İşçi önderi, değerli insan, arkadaşımız Ekrem AYDIN'a tanndan rahmet, Sendikamız camiasına ve ailesine başsağbğı dileriz. DİSK BtRLEŞlK METAL-İŞ GENEL YÖNETTM KURULU Not: Cenazesı, 5 Mart 1995 Pazar günü. Öğlen namazım müteakip, Ankara Hacı Bayram Camii'nde kıhnacak cenaze namazı sonrası toprağa veriiecektir. ŞİŞLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Musaleh Darülaceze Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan müteveffa Ayşe Eşki'nin vasiyetnamesinin yapılan açık duruşmasında; Gülbağ Caddesi. Kurtuluş Caddesı. Memu Apt. 7 apt. D: 1'3 - Mecidiyeköy adresinde ikamet etmekte iken ölen Ayşe Eşki'nin mirasçılan olan Aydın Eşki. Hatıce Eşki. Me\lüde Eşki (Man- dacı)ya davetiye teblığ edilememış. yapılan polis tahkikatından adresleri bulunamamış olmakla mırasçılara duruşma günü olan 16.3.1995 günü saat 09.35'te bulunan duruşmaya gelmeleri için ilanen teblığine karar verilmiş olmakla davetiye yerine kaim ol- mak üzere mırasçılara ilanen teblığ olunur. 7.2.1995 Basın: 9130
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog