Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

5MART1995PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Bakü: Erivan ile ticarete hayır • A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Azerbaycan Cumhuryeti Ankara Büyükelyiliği, Türkiye'den aidığı pelitik ve manevi destegi riç bir ülkeden almadığmı bildirdi. Azerbavcan Ankara Büyükel,"iliği'nin gazetemızde 28 şubat 1995 tarihindeyayımlanan "Bakü Ankara'vı kızdırdı" başlıklı haber üzerine yaptığı açıkiamada "Türkıye ile Ermenistan arasında ekonomik ıhşkılenn kurulması bununla beraber sınır ticaretinin başlaması gibi adımlar işgatci bir devlete politik, ekonomik ve manevi aianlarda destek olacağını düşünmekteyiz. Bu gibi adımlar Azerbaycan'ın geleceğini de etkileyecektir" ifadesi kullanıldı. Ermenistan'da büyük gösteri • MOSKOVA(AA)- Ermenistan'da muhalefet partilerinin girişimi ile düzenlenen gösteride. Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan f *istifayadavet edildi. Gösteriye çeşitli kaynaklara göre 30 ile 50 bin kişi arasında katılım oldu. Gösteride muhalefet, yeni bir ana>asa benimsenmesini. 5 temmuzda yapılacak seçimlerin ardından ~kurulacak hûkümetin işbaşına gelmesine ve yeni anavasanın kabulüne degin geçici bir ulusal uzlaşma hükümetinin görev yapmasını talep etti. Dudayev: Savaş yayılacak • MOSKOVA(AA)- ıÇeçenya Devlet Başkanı Cahar Dudavev. Rusya"yı. savaşın Kafkaslar'ın ötesine yayılabileceği yolunda uyardı. Dudayev, tngiliz Sky Nevvs televızyonuna yaptığı açıkiamada. Rusya"dan erken bir zafer beklememesını, savaşın uzun süreceğini söyledi. Dudayev. bu savaşın yalnızca Kafkaslara degil. daha da ötesine yayılabıleceğini yineledi. Clrirac, Balladur'u geçtl • STRASBOLRG (AA) - Fransa'da yapılan son kamuoyu yoklamalan, nisan ve mayıs aylannda iki aşamada yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Jacques Chirac'ı, ilk defa olarak Başbakan Eduard Balladur'un önünde daha şanslı durumda gösteriyor. CSA kamuoyu araştırma şırketinin yaptığı son ankete göre. Chirac"ın. Balladur karşısında yüzde 51 'e karşı yüzde 49 ile üstünlük sağlaması bekieniyor. Sırplara Fransızateşî • SARAV BOSNA (AA)- Birleşmiş Milletler'in Bosna- • Hersek'tekı banş gücünde yeralan Fransız askerleri, Saraybosna'dakı bir bulvarda Sırp keskin nişancılannı topa tuttu. BM Sözcüsü Miriam Souchakı. zırhlı araçlardaki Fransız askerlerinin Miljacka nehri karşısındaki Sırp keskin nışancılan üzerine 20 milimetrelik toplarla ateş ; açtıklannı açıkladı. Sırp , keskm nişancılan tarafından ( açılan karşı ateşte de bir • askeri aracın vurulmasına ! karşın ölen ya da yaralanın ,' olmadığı bıldirildi. Aral GöKi'nü : BDAŞAUZ/ ; TÜRKMENİSTAN(AA)- | Orta Asya'nın Bağımsız 1 DevletlerTopluluğu(BDT) üyesi 5 ülkesınin devlet Tbaşkanlan. önceki akşam J Türkmenistan'ın Daşauz ' kentinde bir araya gelerek. ; Aral Gölü'nde yaşanan , ekolojik felaketi görüştüler. I Zirvede. ülkelerin kendi i aralannda ve diğer ülkelerle I "eşıthukuklu ve karşılıklı ,' yarar ilkesine dayanan j ilişkiler" geliştirme niyetleri j bir kez daha ifade edildi. ! Salinas açlık : grevindsn j vazgeçti i • MONTERREY(AA)- ! Meksıka'nın eski devlet ; başkanı Carlos Salinas de ; Gortari, sa\cılik adının [ kanştınldığı bir siyasi > suikast ile hiçbir ilgisinin ! bulunmadığını açıklayınca ! perşembe günü ilan ettiği ! açlık grevı karanndan geri J döndü ve açlık grevini 1 ertdedi. 'Türkiye için tarîhi adım' Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Murat Karayalçm'a mektup yazarak gümrük birliğinin tarihi bir adım olduğunu belirtti Dış Haberler Servisi - Güm- rük birlığıne Batı Avrupa ve Kıbns Rum Kesimi olumlutep- ki gösterirken Yunanistan'da muhalefet partileri ve basın an- laşmaya sert tepki gösterdi. 9 Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Alain Juppe, 6 martta Brüksel'de yapılacak Ortaklık Konseyi toplantısını, Türkiye- AB ilişkilerinde "tarihi bir aşa- ma" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlıği'ndan ya- pılan açıkiamada,'Juppe'nin Dı- şişleri Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı Murat Karayalçm'a gönderdiği mektupta, toplantı- nın gerçekleşmesi için elde edi- len olumlu neticeyi resmen bil- dirdiği ifade edildi. Açıkiamada aynca, "AB ile aramızda \ıl sonunda kurula- cak olan gümrük birliğinin iş- leyişi ile ilgili alınacak ve da- ha önce bizimle müzakere edilmiş olan kararlar hakkın- da AB fiyeleri arasında muta- bakat sağlanması üzerine Or- taklık Konseyi'nin 6 Mart 1995 tarihinde Brüksel'de toplanarak bu kararları res- men kabul etmesi mümkün ol- muştur"' denildi. # Türkiye'nin Gümrük Bir- liği'ne katılması ile ilgili olarak Brüksel'de vanlan mutabakat, Kıbns'ta değişik tepkilere yol açtı. AA'nın haberine göre JCKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. asıl değedendirmeyi. Türk hükümetinin açıklamasını gördükten sonra yapacağını be- lirtirken Rum yönetimi başkanı Glafkos Klerides, karan mem- nunlukla karşıladığını bildirdi. • KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. "Türkiye'nin gümrük birliğine girmesiyle, 'Kıbns' adı altında Rum kesi- minin, Avrupa Birliği'ne gir- mesi arasında bir bağlantı ku- SaclihuııMiuı yalanlama • Bağdat, Erbil ve Süleymaniye'nin bombalandığı yolundaki haberleri yalanlarken, muhalefet bu kentlere saldınlann sürdüğünü bildiriyor. Dış Haberler Servisi - Irak ordusunun. Kürt gruplarının kontrolü altındaki ülkenin ku- zeyini bombalamayı sürdürdü- ğü bildirildi. Bağdat ise bölge- de askeri faaliyete geçtiği yo- lundaki tüm haberleri yalanla- dı. Kuzey Irak'taki Selahaddin kentinde merkezı bulunan mu- halifgruplannoluşturduğu Irak Ulusal Kongresı'nin radyosu tarafından verilen habere göre, Irak bombardımanı sırasında can kaybı olmadı. Haberde, Irak'a ait savaş uçaklannın önceki akşam Erbil kentinin güney kesimini bom- baladıgı kaydedildi. Celaİ Talabani liderliğindeki Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği de (IKYB) AFP'ye gön- derdiği mesajda, Irak ordusu- Irak ordusunun saldırdığı bıloınlen bölgeler AFPgrafik nun, Kerkük'teki kentleri bir- birlerine bağlayan karayolu üzerindeki Koriş ve Şamşamal yerleşim bölgelerinın yanı sıra Süleymaniye kentine yönelik bombardımanlannı sürdürdüğü belirtıldi. Irak Ulusal Konseyi tarafin- dan perşembe günü yapılan açıkiamada, Irak ordusunun söz konusu bölgede ilerleme kay- dettiği ifade edilmişti. IKYB de Irak ordusunun Kuzey Irak'ın güneydoğusundaki Kifri yerle- şim bölgesini bombaladığını duyurmuştu. Irak ordusunun son saldınla- n üzerine Talabani önceki gece yaptığı açıkiamada, kendisine bağlı birliklerin Kerkük bölge- sini ele geçirmek için saldınya geçeceği uyansında bulundu. Mesud Barzani liderliğinde- ki Irak Kürdistan Demokratik Partisi de (IKDP) onbinlerce Irak askerinin Kerkük ve Musul kentlerine sevk edildiğini belirt- ti Bağdat reddetti Irak yönetimi, askerlerini Kuzey Irak'a doğru kaydırdığı ve bölgedeki kentleri bombala- dığı yolundaki iddialan yalan- ladı. AFP'nin, Irak resmi haber ajansı INA'ya dayanarak verdi- ği haberde, muhalefet raporla- nnın "Tamamen yalanlara da- yahoMuğu " belirtildi. Irak as- keri sözcüsü INA'ya verdiği de- mecinde. u Bir1ik)erimizin Ku- zey Irak'a doğru askeri faaliye- tegeçtikleri ve bölgedeki kentle- ri bombaladıklan iddialan ke- sinlikle doğru değildir. Kuzey Irak'taki durum. her iki tarafi da çıkarian doğnıltusunda ya- lan sövlemeve itivor" dedi. rulamaz. Kurulması halinde bu, Kıbns sorununun hallini daha da zorlaştırmaktan baş- ka işe yaramaz" dedi. # Glafkos Klerides ise Kıb- ns'ın AB'ye üyelik görüşmele- rinin başlatılmasını öngören Brüksel ilke anlaşmasını mem- nunlukla karşıladığını vurgula- yarak, "Sonuçtn tamamen tat- min oldum" dedi. 9 Yunanistan'da Papandreu hükümeti, Brükselde CORE- PER toplantısında yeni ilke an- laşması üzerinde vanlan muta- bakattan memnuniyetini dilege- tirirken muhalefet partileri ve basın anlasmaya sert tepki gös- terdi. Gazeteler "ihanet" ve "felaketten" söz etti. Anamuhalefet partisi Yeni Demokrasi (ND) açıklamasın- da, "bir zaferden söz edileme- yeceğini" belirtti. Gümrük birliği konusunu manşete çıkaran dünkü Yunan gazetelerinin kullandıklan bazı başlıklar ise şöyle: Apoyevmatini: "Türklere Avrupa kapılannı açtık... Ve- to, paçavrava döndü." Avrian: "İhanet fımnası... Papanderu-Samaras ortaklı- ğı Yunanistan'ı Türklere peş- keş çekti" Elefteros: "Türkiye'yi kur- tarıp Yunanistan'ı mahvedi- yorlar." # ABD Dışişleri Bakan Yar- dımcısı Richard Holbroke, Türkiye'nin ABD için soğuk sa- vaş döneminde olduğu kadar "stratejik önemi" bulunduğu- nubelirterek. Türkiye'nin güm- rük birliğine girmesinin çok önemli olduğunu söyledi. # lngiliz basını, gümrük bir- liği konusundaki Yunan vetosu- nun aşıldığını ve Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortaklık Anlaş- ması'nın 6 martta Başbakan Tansu Çiller'in katılımıyla Brüksel'de imzalanacağını bil- dirdi. ttalya eski başbakanı, mafyayla işbirliği yaptığı yolundaki iddialan reddetti Andreotti 'suçsuzum' diyorDış Haberler Servisi - Italya'da yolsuzluk davalan yağrnur gibi yağı- yor. Eski başbakan Giutib Andreot- ti'nin mafyayla işbirliğı yapmakla suçlanarak yargilanmasına karar ve- rilmesinin ardından, yine eski başba- kan Sttvio Berlusconi hakkında yeni bir sonışturma başlatıldı. Mafyayla işbirliği yapmakla suçlanan eski Baş- bakan Andreotti. suçsuz olduğunu söyledi. Italya'da 1946yılmdanberi siyaset sahnesinde bulunan. 21 kez bakanlık yapan, 1972-1992 yıllan arasında 7 kez başbakanlık koltuğuna oturan ve ömürboyu senatörlük unvanını ka- zanmış olan Andreotti, şimdi mahke- me karşısına çıkacağı 26 eylül günü- nü bekliyor. Sicilya'da oyların Hıristiyan De- mokrat Parti'ye akması karşılığında Sicilya mafyasının (Cosa Nostra) ba- balannı adalete karşı korumak, maf- yaya çıkar sağlamak ve 1979 yılında bir gazetecinin ölüm fermanını ım- zalamakla suçlanan Andreotti. tüm iddialan reddediyor. Eski başbakan, Palermo Mahkemesi tarafından yar : gılanmasına karar verilmesinin he- men ardından devlet televizyonu RAl'ye verdiği demeçte. yanlış bir şey yapmadıgını ve vicdanının rahat • Eski başbakan Andreotti'nin mafya üyeliğiyle suçlanmasının şoku sürerken, yine eski başbakan Berlusconi hakkında yeni bir suçlama ortaya atıldı. olduğunu söyledi. Ancak kurt politikacınm hakkm- daki iddialann kanıtlan oldukça güç- lü. Itirafçı mafya üyelerinin ifadele- rine bakılırsa, Andreotti başbakan ol- duğu dönemlerde Sicilya mafyasının üyeleriyle pek çok kez gizli buluşma- lar gerçekleştirdi. Hatta iki kez maf- yanın gizli toplantılanna katılan eski başbakanın 'mafya üy'esi olduğu' yo- lundaki en güçlü iddia ise Andreot- ti'nin 1987'de Sicilya mafyasının li- deri Salvatore Riina (Toto) ile bulu- şarak mafya usulü öpüştüğü yolunda. Kimliklerini gizleyen mafya üyeleri, yabancı bir ortamda karşılaştıklann- da birbırlerine sıkı sıkı sanlıp öpüşe- rek 'Bendesizdenim' mesajı veriyor- lar. Andreottı'nın 'babalann babası" Toto ile mafya usulü öpüştüğü iddi- asının kanıtlanması durumunda, eski başbakanın hakkmdaki diğer suçla- malar da açıklığa kavuşmuş olacak. *Bizi mafya mı yönetti' Eski başbakan Andreotti'nin maf- yayla işbirliği yapma suçlamasıyla yargılanmasına karar verilmesi, Ital- yan halkını dehşete düşürdü. Siyaset sahnesinde geçmişte yapılmış tüm yolsuzluk ve pisliklere alışmış olan Italyanlar, '20 yıl boyunca bir mafyo- zo tarafindan yönetilmiş olma' fikri- ni hazmedemiyorlar. Corriere Della Sera gazetesinin olayla ilgili manşe- tinde şu ifade göze çarpıyordu: "Eğer Andreotti'nin gercekten suçlu olduğu kanıtlanırsa. bu demektir ki biz 20 yıl boyu yalnızca hırsızlar değiL mafya tarafindan dayönetildik." Jtalya'da Andreotti şoku sürerken ülkenin son başbakanı Silvk) Berius- coni hakkında yeni bir suçlama orta- ya atıldı. Hakkındaki yolsuzluk suç- lamalan nedeniyle geçen aralık ayın- da istifa etmek zorunda kalan eski başbakan Berlusconi, bu kez hükü- mete baskı yapmakla suçlanıyor. Id- dialara göre ttalya'nın en büyük işa- damı olan Berlusconi, 1990 yılında dönemin başbakanı Andreotti'ye lüks maliara uygulanan vergi oranlannın düşürülmesi için baskı yaptı POÜTtKADA SORUNLAR ERGUN BALCI ANDREOrn - Vkdanım rahat Türkiye'nin Kafkasya'daki İkilemi ABD'nin Hazar petrolünün Bakü-Ceyhan boru hattıy- la Batı'ya pazarlanmasını desteklediğini açıklamasının ardından Türkiye, Ermenistan'a yumuşama sinyalleri ver- di. Bu politika özünde doğruydu. Boru hattı için en kısa yol Ermenistan'dan geçecek olanıydı. Aynca Ermenis- tan'la diyalog hem Dağlık Karabağ bunalımının çözümü için Türkiye'nin Ermenistan'a daha güçlü telkinde bulun- ması için olanak sağlayabilir, hem de ABD ve Fransa gi- bi ülkelerdeki Ermeni lobilerinin Ankara aleyhindeki faali- yetlerinin frenlenmesine yol açabilirdi. Ancak Çiller hükümetinin bu girişimi Türkiye'nin Kaf- kasya'daki ikilemini de gözler önünde sergiledi. Ankara'nın Erivan'la diyalog arayışı Bakü'yü rahatsız et- mişti. 24 şubatta Ankara'da yapılan 'Güney Kafkasya'da Istikrar" konulu konferansa katılmak üzere ülkemize ge- len Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Alryev'in dış po- litika danışmanı Vefa Gulizade düzenlediği basın toplan- tısında Ankara'nın girişimine sert tepki göstererek "Azer- baycan topraklan Ermeni işgali altındayken Türkiye Eri- van'la ilişkı kurarsa bu Azerbaycan'a ihanet olur" dedi. Bakü'nün uyansı Türkiye'nin, Hazar petrollerini pazar- layacak uluslararası konsorsiyumdaki % 1,75'lik hisse- sini, Azerbaycan'ın resmi petrol şirketi SOCAR'dan ala- cağı % 5 payla arttınnaya çalıştığı bir sırada yapılmıştı. Nitekim Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Çiller'in biraz fazla aceleci biçimde yöneldiği Erivan'la yumuşa- ma politikasını dengeleyip Bakü'nün kaygılannı yatıştır- mak gereğini duydu. Cumhurbaşkanı, Kafkasya Konfe- ransı için Ankara'da bulunan Ermenistan Cumhurbaşka- nı Levon Ter Petrosyan'ın danışmanı Jirair Liberid- yan'a yaptığı açıkiamada "önce Azeri topraklanndan çekilin. Uzlaşıcı davrandığınız takdirde Tünkiye'den kar- şılığını görürsünüz" diyerek işgal sona ermediği sürece, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişki kurmayacağı mesajını ver- di. tki gün sonra ise Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Azeri yetkililerin demeçleri eleştirilerek "Türkiye'nin dış politikasının Azerbaycan'ın ipoteğialtında olmadığı" be- lirtildi. • • • Gerçek şu ki, Ankara, Bakü ile Erivan arasında kalmış- tır. Erivan'la ilişkilerini yumuşatması için Batı Avrupa ve özellikle ABD'rJen yoğun baskı geliyor. Cumhuriyetçi se- natör Bob Dole'un "Insani Yardım Koridoru" tasansı Temsilciler Meclisi'nin gündemindedir. Boru Hattı'nın gü- zergahı konusunda Türkiye'nin tezini destekleyen Was- hington, Ankara'dan Erivan'a karşı bir jest bekliyor. Ancak Azerbaycan 'daki işgal sona ermeden Türki- ye'nin Ermenistan'a yapacağı bir jest, Bakü'yü gücendi- recektir. Ankara'nın Erivan'a sert çıkış yapması ise boru hattı ko- nusunda tercihini Türkiye lehine yapmış olan ABD'yi kız- dıracak, bu olgu da Rusya'nın işine yarayacaktır. Aynca Kafkaslar ve Ortadoğu'da Türkiye'nin Rusya'dan sonra ikinci büyük rakibi iran da Ermenistan'ı kollayan politika- sı ile puan toplayacaktır. • • • Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan'ın aslında ılımlı, en azından gerçekçi bir lider olduğu söyle- nebilir. Petrosyan'ın Dağlık Karabağ yönetimine zaman zaman yaptığı "itidal" telkinleri çok daha radikal olan ay- nlıkçı Ermenilertarafından geri çevrilmişti. Örneğin nisan 1992'de Dağlık Karabağ Parlamentosu Başkanı Arthur Mikriçyan, bilınmeyen kişiler tarafından öldürülerek ye- rinefanatik Taşnak Partisinin bölgedeki temsilcisi Geor- gi Petrosyan seçilmiştir. Bundan sonra, Dağlık Karabağ yönetimi tutumunu da- ha da sertleştirmiştir. Nitekim Levon Ter Petrosyan 9 ma- yısta Tahran'da Iran'la ateşkes imzalarken Karabağ Er- menileri başlattıklan saldırıyla Şuşa'yı el geçirmişlerdır. Ter Petrosyan, haziran 1992'de televizyonda yaptığı ko- nuşmada Georgi Petrosyan'ı Ermenistan'ın çıkarlanna ters düşen bir politika izlemekle suçlamış, Taşnak Parti- si'nin Erivan'daki sorumlusu Jirahir Marukyan'ı sınırdı- şı etmiştir. Petrosyan aynca dış Ermenilerden olan sert- lik yanlısı Dışişleri Bakanı Raffi Hovanisyan'ı da görev- den almıştır. Ermenistan Devlet Başkanı, son olarak Taşnak Parti- sini kapatıp soykınm iddiasını öne sürmekten vazgeçti. Türkiye Kafkasya'da içine düştüğü ikilemden kurtula- bilmek için çok ince ve temkinli bir politika izlemek zo- rundadır. Ankara bir yandan Bakü ile sıkı işbirliği yapıp Aliyev yönetimini kuşkulandıracak aceleci davranışlardan kaçınırken, öte yandan Levon Ter Petrosyan'la diyoloğu sürdürüp Karabağ sorununa banşçı çözüm bulunması için girişimlerini yoğunlaştırmalıdır. Bay İtalya'nın onlenemeyen düsusu 1992 yılında başladı 24 Nisan 1992: Andreotti, Hınstiyan Demokrat Parti'nin seçimlerde büyük bir yenılgiye uğramasının ardından başbakanlıktan istifa eder. 15 Ocak 1993: Sicilya mafyasının patronu Toto Riina. eski şoförü BaMassuredi Maggio'nun ifadesiyle tutuklanır. 27 Mart 1993: Palermo Savcılığı, Andreotti'ye "Mafj'ayla bağianhsı" nedeniyle hakkında soruşturma başlatıidığını bildirir. Savcılık dokunulmazlığının kaldınlması için senatoya bir rapor sunar. Raporda. sekiz Mafya üyesinin, Andreotti'nin örgütle baölantısı olduğu yolunda verdikleri ifadeler yer alır. 14-16 Nisan 1993: Senato'da oluşturulan komisyon tarafindan sorgulanan Andreotti. "Kendimi bu iftiralara karşı savunmak zorunda kalmaktansa mafya tarafindan öMürülmeyi terclh ederdini" der. 27 Nisan 1993: Senato komisyonu Andreotti'nin yargılanmasına karar verir. 30 Nisan 1993: Palermo Savcılığı, eski mafya üyesi Di Maggio'nun, Andreotti ve tutuklanan mafya babası Rima'yı 1987'de "Mafj i a usulö öpüşürken" gördüğü yolundaki ifadesını senatoya yollar. 4 Kasım 1994: Televizyonda kendisiyle yapılan bir söyleşide suçlamalan reddeder. ancak "Siciha'daki Hıristi> ı an Demokratlara bir örgüt tarafindan bfiyük oy desteği sağlandığınr kabul eder. 26 Ocak 1995: Palermo Savcılığı'nca sunulan 2 bin sayfalık raporda, Andreotti 15 eski örgüt üyesi tarafından mafyayla ilişki kurmakla suçlanır. 14 Şubat 1995: Hıristiyan Demokrat Partisi'nin eski bir yetkilisi, partinin son yirmi yıldır Sicilya Mafyası'yla bağlantı içinde olduğunu açıklar. 2 Mart 1995: Roma'da başlatılan ön davaya bakan mahkeme, Andreotti'nin 26 eylülden itibaren Palermo'da yargılanmaya başlanmasına karar verir. 'Tıtanik'i buz değü ateş batırdı' NEW YORK (AA) - Deniz- cilik tarihinin en büyük faciala- nndan biri olan tngiliz transat- lantiği Titanik'in AtlasOkyanu- su sulanna gömülüşünün üze- rinden 83 yıl geçtiği halde dev yolcu gemısinin batışıyla ilgili hâlâ yeni teoriler öne sürülüyor. Titanik'in bir buzdağına çar- parak battığı yerde enkaz için- den değerli eşyalan çıkarma hakkına sahip olan ve enkazdan 4 bınin üzerinde değerli parça çıkarmış olan "AMS Titanic" adlı firmanın yöneticisi George Tuüoch'un önceki gün yaptığı açıklamaya göre facianın esas sebebı şu tahmıne dayanarak or- taya konuyor: Tersanedcn yeni çıkmış "bat- maz" unvanı ile reklamı yapı- • 83 yıl önce bir buzdağına çarparak sulara gömülen dev yolcu gemisinin aslında ambarlannda çıkan yangın nedeniyle battığı öne sürüldü. lan, ancak ilk seferinde okyanu- sun dibine gömülen Titanik, So- uthampton (tngiltere) - Nevv York (ABD) seferi için liman- dan henüz ayrılmadan kömür ambarlanndan birinde yangın çıkmıştı. Bu yangın, denize açıldıktan sonra devam etmiş, bir ifadeye göregemi 15Nisan 1912'deba- tarken dahi hâlâ söndürüleme- mişti Gemi şirketinin mürettebata verdiği sıkı talimatla kömüram- barlanndaki yangın, yolculann sigortada hak arayışına başviir- mamalan için gizlenmişti. Esas büyük hata. geminin bağlı oldu- ğu şirket VvTıite Star'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruce Is- msıy'dan geliyordu. Ismay. bu- harlı geminin yakıt deposu olan kömürlükteki yangın bir türlü söndürülemediğinden Tita- nik'in bir an önce Nevv York li- manına varması için çarkçıbaşı Joseph Bell'i mütemadiyen sı- kıştırarak ilave buhar kazanlan yaktınyordu. Tüm dikkatler ge- minin mümkün olduğunca sü- ratli seyretmesine sevk edilmiş- ti. Oysaçarpışmadan 11 saat ön- ce gelen, ileride buzdağı bulun- duğuna ilişkin telgraf. Kaptan Edward Smith tarafından Is- may'e iletilmişti. Birtaraftan da gemi ambanndaki yangının, gündüz Nevv York limanına va- nşta düzenlenecek törenden ön- ce söndürülmesine gayret edili- yordu. 1500'ün üzerinde kişinin öl- düğü kazada gemisiyle birlikte okyanusa gömülen Kaptan Smith, resmi soruşturma sonu- cunda aşın hız yapmaktan dola- yı sorumlu görülmüştü. Ama asıl ihmal, hayatta kalan gemi acentCsi White Star'ın patronu Ismay'e aitti. RMS Titanic firmasının bu konuyla ilgili "Titanik'in Kaşif- leri" adlı belgeseli bugün Ingil- tere televizyonlannda yayına girecek. MİT'İN İNGİLTERE SKANDALI! MİT MENSUPLAfll, İNGİLTERE'DE NE YAPMAK İSTEDİ?.. NEDEN BAŞARAMADI?.. İNGİLİZ ADALETİNİN PENÇESİNE NASIL DÜŞTÜ?.. SENDİKACI NAFİZ BOSTANCI'YA DÜZENLENEN SUİKASTİN PERDE ARKASI... ŞOK İDDİALAR. ÇARPICI DETAYLAR... ALMANYA'NIN <4 GİZLİ" PKK RAPORU ALMANYA, 70 BİN KAÇAK TURK-Ü VE PKK'ULARI İADE EDECEK... BAZI ALMAN SOSYAL DEMOKRATUR İLE PKICLILAR ARAS|NDAKI IÜŞKİLER.. KUNDAKUMA EYLEMLERİNDE PKK-NAZ1 İŞBİRLİĞİ... NOKTA. ALMAN HÜKÛMETI'NIN TÜRKİYEYE GÖNDERDİĞİ "GIZLT PKK RAPORUNU YAY1NLIYOR SOSYAL DEMOKRATLARIN BIRLESME SONRASI HESAPLARI KRİZ BİTMEDI. . KULİSLER. SENARYOLAR, İSİMLER, HESAPLAR... KİM. NEYIN PEŞİNDE? KARAYALÇIN'A ADIYAMAN YASAK! GÜNEYDOĞU'NUN TÜTÜN ŞEHRİ ADIYAMAN HALKI MURAT KARAYALÇINA KIZGIN VE KUSKUN... "ARTIK ADIYAMANA GİREMEZ BILEI" DİYORLAR... • ISRAIL PARLAMENTO B.VİKAN1 VCEISS DFN NOKTA YA OZFL ACIKLAMA "TLRKIYF YF COK IHTIYACIMIZ VARr • BİK KFDİSI BILF YOKTl" MMIM. TAR\FT\RURI YFM BİR K1"RT P\RTISI Kl RITOR • KN'KKJl SAVA.MARINDA TIÎRKİYETE MRTLAN PAY1 MI. l'AY! MI'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog