Bugünden 1930'a 5,491,140 adet makaleKatalog


«
»

Yeni sevinçlerle nice bayramlara... ^ EMLAK BANKASI 71.Yİ. SAYI253611 ISmiL (KDV içmdej Cumhuriye^. . . _ - ' • - - — • - ' ' \ ' i KURUCUSU WmgflH&(1924-1945)BAŞYAZARI tUgHfUSâ (1945-1991) 5MAHT1896PAZJ» Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, değişiklik isteğini yineledi 4 Yeni hiikiimet gerefclT• Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel, gazetecilerle yaptığı sabah kahvaltısında "Bır partı, hukümet ortağı ıken ısmını değıştırmışse yenı bır hükümet kurulması gerekır" görüşünü savundu Demırel, "Sıyaseten benım söyledığım şu: Eğer ıkı aynı partı koalisyona devam edeceklerse bunlann yenı bır hüScümet çatısı altında devam etmelen kamuoyu tarafından beklenen bır olaydır" dedı. • "Ben, Sayın Çetırfın ışını hıçbır zaman zorlaştırmam" dıyen Demırel, "Sayın Çetin. çok zor bır görevı devır almıştır. Ama insanlara zaman zaman boyle görevler düşer, o da bu görevden kaçmamıştır. Başanlar dılerim. Hem geçmışten gelen yakınhğıma dayanarak söylüyorum hem de ülkemın ıstıkrarı bakımından başansı şarttır" dedı. BÜlfiVT ECEVtTto habari • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Birkaç Aylık Kredi Orhan Veli bugunlerı gorseydı, sanırım o unlu şıırını, "Hıçbır şeyden çekmedı, umuttan çektığı kadar" dıye değıştırırdı Yenı bır umut haftasına gınyoruz Gumruk bırlığı anlaşması ımzala- nırsa, "hayatımız değışecek." • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te CHP Cenel Baskanı Hikmet Cetin: Gümrük birliği abartılıyor • CHP lıden Hikmet Çetın, gümrük bırlığı anlaşmasının ımzalanacağı yönünde haberler aldığını belırterek, konunun abartıldığını söyledı. Çetın, "Her iki yanı da abartılıyor, gırmek de gırmemek de. Olay, ıkı tarafın yaranna olacak bır zemının yakalanması ve orada uzlaşılmasıdır" dedı. • Çetın, yenı hükümetle ılgıli olarak "Başbakan ıle görüşmeden bır değerlendırme yapmak ıstemiyorum. Önümüzdekı birkaç gün ıçınde Çıller'le görüşeceğım" dedı. Çetın, özelleştirme ıle ılgilı olarak da KtT'lenn halkın malı olduğunun unutulmaması gerektığını söyledı • 5. Sayfada Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, DGM ve askeri savcüann da bağlanacağı bir TC Başsavcılığı kurulmasını istedi Yargıda shıfleşıııe çağnsı• Başkanvekili Güven Dınçer, yargı sıstemının görev ve yetkı bakımından dağınık olması yüzünden adlı, toplumsal ve sıyasal suçlarla ılgilı kovuşturmalann sağhklı şekılde yürütülemedığını bıldırdı. Dınçer, Ankara'dan emır verecek bır 'TC Başsavcılığı'nın oluşturulup, kovuşturmaların bellı bır hıyerarşı ıçınde yürütulmesı gerektığını belırttı. EVtV GÖKT\Ş \NKARA-Ana>asa Mahke- mesi Başkanvekili Gırven Din- çer. Turkıve'de volsuzluklann onune geçılmesi ıçın tum olay- lann "açık ve şeffaP olması ge- rektığını vurguladı Dınçer, ba- kan va da mılletvekıllerının "adli suç" ışlemelen halınde. Meclıs yenne. doğrudan savcı- lann devreye gırmesını ıstedı Yargı sıstemının gore\ \e yet- kı bakımından dağınık olması > uzunden adlı. toplumsal ve ul- kenın guvenlığını ılgılendıren sıyasal suçlarla ılgilı kovuştur- malann sağhklı yurutulemedı- ğıne değınen Dınçer, bır an on- ce Ankara"da genış yetkılere sa- hıp bır "Turkiye Cumhuriyeti Başsavcıuğı'' kurumunun oluş- turulması gerektığını bıldırdı Dınçer, dağınık durumda bu- lunan "Başsa\cılik T ' muessese- sının kaldınlarak başta DGM ve asken mahkeme savcılan olmak Asım Ekren: Ozaflar'a damat olduğuma pişmanım • 8. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal"ın kızı Zeynep'ın eskı eşı Asım Ekren. Ozal aılesıne gırdığınden dolayı bın pışman Turgut Özal'la aralannın ıyı olduğunu soyleyen Asım Ekren"ın Semra Ozal'la yıldızlan hıç banşmamış • Batenst olduğu ıçın kamuoyunda 'Davulcu Asım' olarak tanınan Ekren, o donemde, koşeyı dönduğü yolunda dedıkodular çıktığını belırterek "Aksıne, bır de borcagırdım" dedı YUMZKMMBACAK'mhatarl H 4. Sayfada Malvarlığı Ahmet ÖzaTın yatırınıları yurtdışında • Ahmet Ozal'a yakın kaynaklar. hacızler ve ıpotekler yüzünden Türkıye'de uzennde gaynmenkul tutmadığını, bütun senetının vurtdışında bulunduğunu one suruyorlar • Cıvan olayından sonra adı ortaya atılan ve hakkında bazı ıddıalar gündeme gelen Ahmet Ozal'ın. Turkıye'ye dondukten sonra ozellıkle 1989-1993 donemınde uluslararası çapta bırçok ış yaptığı \ e bınlerce dolar 'komısvon" aldığı da ılen sûrüluyor • 3. Sayfada Kimi "görüş"e hasrettL, kimi >emeğe._ Cezaolerinde göriiş, imarethanelerde çıkan "bedelsiz" \emek bu açlıklan giderme- ye çareoldu. Yoksullar ve kimsesizler. sıcakaşı \erken "her gûn bayram olsa" der gibivdiler. (Fotoğraf UĞUR GUNYUZ) Bir anlıkmutluluk• Cezaevlennde anlık mutluluklar yaşandı bayramın ıkıncı günü. Günlerce önceden seçilmış gıysılerıyle, dışardakıler ıçerdekılere umut vermeye çalıştılar Içerdekılenn mutlandığı tek şey ıse, yakınlanna "dokunabılmek" oldu. tstanbul Haber Servisi - Şeker Bayramı nedenıyle adlı tutuklu ve hukumlulere Adalet Bakanlığı tarafından venlen açık goruş ıznı nedenıyle ceza- ev lennde mutlu anlar yaşandı Duvarlar arkasındakı torun- lanna. analannababalanna ka- vuşanlar. konuşmak venne ku- caklaşmayı, el ele tutuşmayı, dokunmayı tercıh ettıler Gunlerdır açık goruş hayal- • Arkası Sa. 6, Sü. 5'te BUGÜN GÖRÜŞGÜNLMLZ- Kısacık "goruş" suresinesığamayacakduvgularvedüşünceler, kimi zaman çocuklannyü- zündeki gülücükier, kimi zaman da kaçamak el tutmalaria geçip gitti. (Fotoğraf HATlCE TUNCER) uzere tüm savcılann "Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısrna bağlanmasını, her turlu kovuş- turmanın. Ankara'dan bellı bır hıyerarşı ıçınde yurutülmesını ıstedı Turkıye çapında bır suç ış- lendığı takdırde, bu suçla ılgilı dosyalann halıyle dağınık ola- cağına dıkkat çeken Dınçer, bu durumda soruşturmanın tek bır merkezden yurutulmesı halın- de, sonucadaha rahat ulaşılaca- ğını vurguladı Dınçer. "Tüm savcılann na- zari olarak bağlı bulunduklan başsa\ cının emirlerine riayet et- mesi gerekir. Çunkiı bir iilkede bir tane başsavcı olur, öbüıieri savcıdır. Bugun Sayıştay'da bfle başsavcı var" dı>e konuştu Türk Hukuk Kurumu'nun et- kınlıklen çerçevesınde hukuk- çulara goruşlerını açıklayan Dınçer, bakan ve mılletvekılle- nnın gorevlenyle ılgilı suçlan hanç, adlı suç ışledıklennde, bu konunun Meclıs'e yansıtılma- dan kovuşturmanın doğrudan savcılıklarca yapılması gerek- tığım bıldırdı Dınçer, sozlennı şo> le sürdürdu "Millenekili adli bir suç işle- diğinde soruşturma ev rakı sav- cmın onıine gelhor. Savcı e\Ta- kı Adalet Bakanı'na gönderiyor. Bakan uvgun gorürse Başba- kan'a, o da uygun gönirse • Arkası Sa. 6, Sü. l'de Samk, tamk oldu• Uyuşturucu kaçakçılığından cezaevınde yatan Rıfat Musa Salmanı, "sanık" değıl, "tanık" olarak nıtelendınldığı ıçın Turkıve'de yargılanamayacak • Uluslararası sözleşmelere gore Türkıye'de yargılanmasının ardından Isvıçre'ye göndenlmesı gereken Salmanı, Bakanlar Kurulu karanyla Türkiye"de yargılanmadan Isvıçre'ye ıade edılecek GÜNEŞGÜRSON ANKARA - Uyuşturucu ka- çakçısı olduğu gerekçesıyle In- terpol tarafından aranan ve ha- len Turk hapıshanelennde bu- Iunan Rıfat VIusa Sabnani adın- da bır tutuklunun. Türkıye'de kanştığı bır uyuşturucu tıcareti ola> ında, yargı organlannca • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te ^ L * Toptan eşya O » Tuketıcı 1991 1992 1993 1994 1995 (Şubat) Enflasyon düştü: % 130• Şubat ayı venlenne göre yıllık enflasyon toptan eşya fiyatlannda yüzde 149.8, tuketıcı fiyatlannda yüzde 130 oldu. Aylık enflasyon şubatta geçen yılın aynı ayına göre toptan eşyada 3.1 puan, tuketıcı fiyatlannda ıse 0.3 puan daha düşük gerçekleştı. • 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında yıllık enflasyon toptan eşyada yüzde 74.1 puan, tüketicı fiyatlannda 47 4 puan arttı ANKARA (Cumhurivet ayında geçen yılın aynı ayının, Bürosu)-De\ let lstatıstık Ens- tıtusu'nden (DİE) yapılan açıklamaya gore, şubat ayı ıtı- banyla aylık bazda toptan eş- ya fıyatlan yuzde 7 0. tuketıcı fiyatlan yuzde 5 7 oranında ar- tarken. yıllık enflasyon ocak ayına göre toptan eşyada 7. tu- ketıcı fiyatlannda 0 6 puan ge- nledı Buna gore 1994 Şubat-1995 Şubat donemı ıtıbanyla yıllık enflasyon toptan eşyada 149 8. tuketıcı fiyatlannda da yuzde 130 olarak belırlendı DİE venlenne gore, geçen yıl şubat ay ında toptan eşy a fı- yatlan yuzde 10 1, tuketıcı fı- yatlan ıse yuzde 6 0 artmıştı Böylece aylık enflasyon. şubat toptan eşyada 3 1 puan, tuke- tıcı fıv atlannda 0 3 puan altın- da gerçekleştı Şubat ayı ıtıban>la son bır vıllık enflasyon ıse toptan eş- ya fıyatlannda yuzde 149 8, tuketıcı fıyatlannda ıse yuzde 130 olarak hesaplandı Geçen >ıl şubat ayı ıtıbanyla yıllık enflasyon, toptan eşvada yuz- de 68, tuketıcı fiyatlannda ıse yuzde 73 olmuştu Buna gore, şubat ayı ıtıbanyla son 12 ay- lık donemde enflasyon, geçen yılın aynı donemının toptan eş- yada 81 8 puan, tuketıcı fıyat- lannda ıse 57 puan uzennde gerçekleştı • Arkası Sa. 6, Sü. 4 'te ESKİ İTALYA BAŞBAKAM Andreotti 'suçsıızum' diyor • Sıcilya'da oylann Hınstıyan Demokrat Partı'ye akması karşıhğında Sıcılya mafyasınm babalannı adalete karşı korumak. mafyaya çıkar sağlamak ve 1979 yılında bır gazetecının ölüm fermanını ımzalamakla suçlanan Gıulıo Andreotti, hakkındaki tüm ıddıalan reddedıyor. • Ancak hakkındaki ıddıalann oldukça güçlü olduğu Hınstıyan Demokrat polıtıkacı Andreotti, şımdı mahkeme karşısına çıkacağı 26 eylül gününü bekliyor. îtalyan halkı ıse bu suçlamalar karşısında dehşete düşüyor. • //. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Cutnhuriyet Savcılan Laık Turkıye Cumhuriye- ti 'nın yenne şerıat kuralları- nnn uygulanacağı bır devlet yıönetımını geçırmek ıçın s^çıkça surdurulen çabalar, üikenın geleceğıne ılışkın kuşkuları yoğunlaştırıyor Anayasamızda yer alan ve cumhurıyetın nıtelıklerı ola- rak sayılan kuralların korun- masında devletı oluşturan ve yasama, yurutme, yargı olarak sınıflandırılan guçlerın kendılerıne duşenı yapmala- rı gerekıyor Ancak gorunen, yasama ıle yurutme erklerı- nın, ulkenın geleceğıne de kendı polıtıka çıkarları açı- sından bakmak geleneğın- den caymayacaklarıdır Şerı- atçı kesıme prım vermenın kendılerınden de çok şeyler goturduğunu gormelenne karşın bu yoldan ayrılma- makta dırenıyorlar Bu ne- denle de gorev neredeyse tumuyle yargıya kalıyor Yar- gı denıldığınde akla doğal- lıkla mahkemeler gelıyor Oysa mahkemelerın bır olayla ılgilı yargılama yapa- bılmelen, kendılerıne ıletılen dosyalarla sınırlıdır Bu aşamada ılk gorev savcılara duşmektedır Ken- dılerıne cumhurıyet savcısı denılmesının başlıca kayna- ğı da, cumhurıyet ılke ve ya- salarının uygulanmasını ko- ruyup kollama görevlerınden dolayıdır Cumhurıyet savcı- lan, gelışmekte olan şerıatçı • •• • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de B U G L-: Cumhuriyet'le birlikte Sîgarasız dünya istiyoruz Sıgarayla Savaşanlar Vakfı, ABD'de her yıl 420 bın, Türkıye'de ıse her yıl 100 bın kışının sıgaranın neden olduğu hastalıklardan yaşamlannı yıtırdığını belırtıyor. • 4rka Sayfada Başbakan1 , Oscar'a aday The Madness of Kıng George' filmındekı roluyle en ıyı erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gosterılen Nıgel Havvthorne, yakında yıldız olacağı yolundakı soylentıler karşısında sessızlığını koruyor • 14. Sayfada Daniel Day-Levvis ve Adjani Unlu çıft Lewıs ve Isabelle Adjani arasındakı ılışkı, Adjanı'nın hamılelığının 7 ayında bıtmıştı The Sunday Tımes'ta Chnssy lley, çıftın ılışkılerını ve aynlışlarını ıncelıyor • 14. Sayfada Balkanlar'a Dönüş Babaannem Üsküp'te doğmuş, Seyfettin dedem de. Ama ılk büyük göçten sonra Türkıye'de evlenmışler. "Üsİcüp'e Sırp gırdı" dıye anlatırdı nenem. "neyımız varsa bırakıp göçtük." Göçmüşlerdi, ama Üsküp, bolluğu, hoşgörüsü, cumbalı ahşap evlen, ortasından akan Vardar'ı ve camılenyle hep peşlennden gelmiş, oraya dönme arzulannı depreştırmıştı. NEDİM CÜRSELin dizi yazısı • 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog