Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Yenî sevinçferle nice bayramlara... EMLAK BANKASI Oaha U/gar Brr Y*}im ( ç < Cumhuri71. Y l SAYI 25850 /15000 Tl (KDV ıçmde) KURUCUSU- YUNU8IWH f7924 IW0İR M t f (1945-1991Ş Gölgeli ihaleye dava• CHP'li Mümtaz Soysal, Tansu Çiller'in kapalı zarflan istediği Erdemir'deki danışmanlık ihalesine karşı dava açılacağını açıkladı. Soysal, "Özelleştirme konusunda ne yaptılarsa ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Et- Balık rezaletini yenileri izleyecek" dedi. • TOFAŞ ve Erdemir'de Çiller müdahalesine yönelik tepkiler sürerken, CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, konuyu aynntılı olarak inceleyeceğini açıkladı. DSP Istanbul Milletvekili Nami Çağan, "Soygun aracı olarak kullanıyorlar. Bu işi bıraksmlar" dedi. • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Credit Suisse First Boston firması, Erdemir hisselerinin halka arzında uygulanacak stratejinin Türkiye kanalını yönlendirmek üzere Finansbank AŞ'yi yönetici lideri olarak bizzat kendisi seçmiştir" denildi. TÜREYKÖSE ANKARA - ANAP Genel Başkanı Mesut Vılmazın. Başbakan Tansu Çil- ler'ın TOFAŞ ve Erdemır"in özelleştınl- mesiyle ılgilı damşmanlık ıhalelerine müdahalesıyle ilgılı savlan tepkı çektı CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ıse savlar konusunda bılgısı olmadığmı. ko- nuyu'aynntıh olarak inceleyeceğini söy- lerken, CHP Ankara Miüetvekilı Müm- taz Soysal da Erdemir'deki danışmanlık ihalesine karşı dava açılacağını açıkJa- dı. Soysal "Özelleştirme konusunda ne yaptılarsa, ellerine > üzlerine bulaştirdı- lar" dıye konuştu DSP Istanbul Millet- vekili Nami Çağan "hükümetinözelleş- tirmeyi soygun aracı olarak kullandıği- nı" savunarak. "Bu işi bıraksmlar. bu kadrolarla yüriitemeyecekleri aşikâr" dedi. Özelleştirme İdaresi Başkanhğı tara- fından dün yapılan yazılı açıklamada ıse Erdemir malı danışmanlık hizmetle- nnın önceden teklif alınmaksızın doğ- rudan bir fîrmaya ıhale edildiği yolun- daki savlann gerçekdışı olduğu vurgu- landı. ANAP lıden Mesut Yılmaz, Baş- bakan Tansu Çiller'in TOFAŞ'takı ka- mu hısselennın satışında olduğu gibı, Erdemır'in özelleştınlmesı konusunda danışmanlık yapacak fırmaya, önceden teklıf almaksızın, usulsüz olarak ıhale verdiğıni öne sürmüştü. Yılmaz'ın sav- lan üzerine CHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal. "Mali danışmanlık hizmeti ihalesi için dava açılacak. Özelleştirme konusunda ne yaptılar- sa ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ef- Balık rezaletini yenileri izleyecek" de- di. Bılındığı gıbı Mümtaz Soysal'ın ku- rucusu olduğu Kamu Işletmelen Gelış- tirme Merkezı (KİGEM) aracılığıyla sa- tışına karar verilen Petlas ve Kardemir ıçin ayn ayn Oanıştay'da yürütmenın durdurulması ıstemini de içeren iptal davalan açılmıştı Bu davalarda Petlas için Petrol-lş baş- vururken, Kardemir için Karabük De- mir-Çelik Fabnkalan'nda çalışan bir M Arkası Sa. 17, SH3'te DGM şeriatçılardaıı tetlirgnı• Ankara DGM Başsavcısı ve savcılan, şeriat yanlısı örgüt ve tarikatlann son zamanlarda etkinliklerinin artması üzerine, Içişleri Bakanlığı'na sunulmak kaydıyla aynntıh bir rapor hazırlayacak. Edınilen bilgiye göre, savcılar raporda Atatürkçülük ve laiklik konusundaki görüşlerini dile getirdikten sonra, aşın sağ ve irticai alandaki gelişmeleri anlatıp bu konuda emniyet birimlerinin son derece duyarlı olması gerektiğini vurgulayacaklar. • "Nurculuk, Süleymancılık, Nakşibendilik, Bahailik ve Yehova Şahitleri" gibi tarikatlar hakkında da aynntıh bilgilere yer verilecek olan raporda, silahh terör ve şiddet olaylan kadar bunlara destek veren zihniyetlere de açıkça karşı olduklannı belirtecek olan savcılar, özellikle son günlerde yoğunluk kazanan laiklik karşıtı eylemler karşısmda cumhuriyetin temel ilkelerine her zamankinden daha çok sahip çıkılması gerektiğini vurgulayacaklar. • Raporda, başta IBDA-C örgütü olmak üzere irtica yanlısı örgüt, vakıf, yurt. dernek ve tarikatlarla ilgili aynntıh bilgilere de yer verilecek. Laiklik karşıtı örgüt, vakıf ve tarikatlann dış bağlantılan konusunda da görüşlerini belirtecek olan savcılar, aynca bunlann gençlik kesimindeki faaliyetleri, orta ve yükseköğrenim gençliğini etkilemek için başvurduklan usul ve metotlar ile istismar edilen konulan dile getirecekler. EVİI GÖKHIŞ'H laİNri • 4. Sayfada Mercümek kdıfinda Ozal soruşturması • Basm mensuplanna izıni kaybettıren Istanbul Mali Şube Müdürü Salıh Güngör'ün, Özal ailesinin tsviçre bankalanndaki gizli hesaplannı araştırdığı öğrenildi. Salih Güngör'ün tsviçre'dekı araştırmalannda Türk ve Amerikah kaynaklann yardımcı olduğu belirtiliyor. METtNDALMAN ZÜRtH / CENEVRE / BONN - Bosna için toplanılan yardım- ların Mercümek tarafından Refah Paıtısı'ne aktanlması skan- dalını araştırmak için Almanya'ya gelen Istanbul Mali Şube Müdürü Salih Güngör'ün gızlice lsvıçre'ye geçerek Ozal aıle- sinın gizli hesaplannı araştırdığı bıldırilıyor. Refah Partısi'nın Bosna vurgununu araştırmak ıçın Fatıh Cumhunyet Savcısı ile birlıkte Almanya'>a gelen Salıh Güngör'ün, peşindekı basın mensuplannı atlatarakgiz- lice Isviçre'ye geçtiği. ban- kalardakı kayıtlara ulaşa- rak gizli hesaplardaki Özal a ı l e s ' bağlantısını belgele- yecek deliller toplamaya çalıştığı öğrenildı Konuya yakın kaynaklar, Mercü- mek soruşturmasına Al- manya'daki karnaval şenhkleri nedenıyle zorunlu olarak ara ve- ren Salıh Güngor'ün bu dönemı bilinçli olarak seçtiğini ve olu- şan boşlukta Ozallar'ın gizli hesaplan dosyasını soruşturduğu- nu bıldıriyorlar. Mercümek olayına îlişkin tüm bilgilerin Alman • Arkası Sa. 17.S0.3 'te Çocııklaraı bayram coşkusu tstanbullular bayrama güneşli ılık bir havada girmenin keyfryle dün caddeleri doldurdular. Bayramhklannı gjyen çocuklar akraba ziyareti sonrası gidecekleri lunaparkın se- vincini yaşıyorlardı. tETT otobüsleri ve tramvayuı bay- ram süresince ücretsiz olması nedeniyle duraklarda zaman zaman izdihamlar yaşandı. Lunaparklarda çocuklar kadar büyükler de eğlendiler. Dönme dolaplara. athkanncalara, çarpışan otomobillere binmek isteyenler yer bulabilmek için birbûieriyle adeta yanştılar. Türkiye'de son yıllarda gi- derek daha da artan oranda görmeye başladıgunız, Ata- türk'ün gi\si de\rimini yok sayıp kıhk kıyafetle ilgili yasa- lan çiğneyen sankh, cübbeli, çarşaflı anne babalar da ken- dileri gibi giydirdikleri çocuklarim lunaparka getirmişkr- di. Ancak, çocuk her yerde çocuktu işte. Çarpışan arabalara bindiklerinde dünya onlann olmustu bir anda. (Fotoğraflar: HATİCE TUNCER) Başbakan Tansu Çiller, Hikmet Çetin ile görüşmesini, gümrük birliği sonrasına erteledi ¥dmaz9 ANAYOCu isteınîyor • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, yeni hükümet tartışmalanyla birlıkte işadamlannın gündeme getirmeye çalıştığı ANAYOL tartışmalanna, "Seçimden önce olmaz" yanıtını verdi. DYP'nin tabanıyla bir sorunlan olmadığını ifade eden ANAP liden Mesut Yılmaz, RP'ye karşı alternatif konumunu korumaya çalıştığmı da ifade ederken, "DYP'nin kusunı. tabanında degil, başmdadır" dedi. • Başbakan Tansu Çiller'in, ANAP ile koalisyona "Başbakan ben olurum, erken seçim olmaz" koşuluyla olumlu yanıt vermesı, "sıyasi manevra" olarak nitelendinldı. Başbakan Çiller'in, koşullu evet yanıtı kulislerde, "Çiller, işadamlannın baskısını üzerinden atmak ıçın ve Yılmaz'ın koalisyon önerisini kabul etmeyecegini bildiği için olumlu tavırtakındı" diye değerlendiriliyor. • Çiller'in, Çetin'e hükümet görüşmelerinin bayram sonrası başlatılacagı görüşünü ilettiği öğrenildi. Çiller'in, Türkiye'nin gümrük birliğine girişi konusunda Yunanistan'ın vetosunu kaldırması üzerine pazartesi günü Murat Karayalçın'la bırlikte Brükseî'e gitmesi kesınleşti. Çiller'in Çetin'le görüşmeyi bu nedenle 7 mart sonrasına bırakacağı belirtiliyor. • 5. Sayfada Gümrük birliğinde ıızlaşıııa saglandı • Türkiye'nin gümrük birliğine girmesi konusunda Yunanistan'ın veto tehdidiyle ortaya çıkan sorun aşıldı. AB DairrTi Temsilciler toplantısmda üye üJkelerin büyükelçileri, Yunanistan^ın uzlaşmayr kabul etmesi üzerine, ertelenmesi gündeme felen 6 marttaki ürkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısının yapılması konusunda yazılı teyit verdiler. • 77. Sayfada Türkiye tehlikede' •ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesinin birinci sayfasında önceki gün yer alan bir haber- vorumda, bir zamanlar bölgesinde 'istikrar adası' olarak görülen Türkiye'de lslamcı hareketlerin giderek yayıldığına dıkkat çekildi. •Yükselen lslamcı hareketin laik devlete karşı ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen yorumda, devletin insan haklan konusunda zaaf içinde olduğu da vurgulandı. • 9. Sayfada Memurun •• •• gozu siyasette • Kamu calışanlan; grçvli, toplusözleşmeli sendıka hakkı ıstemlerine bir yenisini daha ekledi. Sendikal haklannı fiili mücadele ile meşru zemine tasıyan memurlar, siyaset yasağını delerek demokrasi mücadelesı vermeyı hedefliyor. • 5 Nisan paketine ve özelleştirmeye karşı çıkan kamu calışanlan, özerkleştirme ve kamulastırma programının uygulanmasmı önerdiler. Çatı sorununu 4 ay içinde çözme karan alan kamu calışanlan, bütünleşme sürecini hızlandırmak için "işkollannı netleştirmeyi" hedefliyor S&HEŞ GÛMOKm I • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ahlakınız Nasıl Olsun? "Olup bitenler, çileden çı- karıyor insanı/Memleket baştan başa azapla kıvranı- yor/Yıldan yıla büsbütün al- lak bullak.../Bir öncekini aratıyor her geçen gün/Kapı dışan ettiler adaletı/Haksızlık • Arkası Sa. 17, Sü. 2'de OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Skandal ve Özallar Ozallar'ın karıştığı Civan- Ecfes davası, dallanıp bu- daclanarak sürüyor. Ancak kanuoyu işin nereden baş- lek^ıp nereye geldıği konu- sı_jıda yeterınce bilgi sahibi değildir. Çünkü gazetelerde bölük pörçük çıkan ve çoğu boşlukta uçuşan haberler, yanıltıcı başlıklarla okurlara sunuluyor. Bu bakımdan şu güne kadar gelen elle tutulur gelişmelerin önce bir özetini yapmakta yarar var: 1) Skandal, 19 eylül akşa- mı Engin Civan'ın Şişli'deki Avrupa Hastanesi'nin önün- de kurşunlanmasıyla patlak verdi. Civan, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, ken- disinı "para aldığı halde ışini yapmadığı" Selim Edes'in vurdurduğunu söylüyordu. Bu açıklama, ikinci bir kez Civan'ın ağzından çıkmadı. Civan, belki öleceğini dü- şündüğü için gerçeği açıkla- mıştı. Başlatılan soruşturmada Selim Edes, Dündar Kılıç ve tetiği çeken, Alaattin Ça- kıcı'nın adamı Davut Yıldız gözaltına alındılar. Dündar Kılıç, olayda "hatırlı bir ba- yanın" isteğı üzerine aracılık yaptığını söylerken daha sonra bu kişinin Semra Özal olduğunu açıkladı. 2) Selim Edes, Emlak- bank'a Engın Civan'ın genel müdürlük yaptığı dönemde ESKA'nın bir arsasını satma • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 7'de Ataol Behramoğhı Cumhıriyefte TYS Başkanı şaır-yazar Ataol Behramoğlu 'Cumartesı Yazılan' köşesınde Cumhunyet okurlanyla buluşuyor. Bugün ve her cumairtesi. Citar yeniden 1 numara önceleri orkestralarda nefeslilerı izlemek ve ritim üretmek için kullanılan, ardından elektrikli klavyeye yenik düşen gitar, uzun süren çabalardan sonra 90'larda zirveyi geri aldı. • 12. Sayfada Haliç Köprüsü genişliyor STFA'nın başvurusu üzenne ihalesi yargı tarafından iptal edilen Halıç Köprüsü genişletme inşaatı, SİT alanında tahribata yol açtığı için Koruma Kurulu'nca onaylanmayan projeye göre yapılmak isteniyor. I Arka Sayfada Çevreciler yürüyecek Batı Akdeniz bölgesinde yer alan il ve ilçelerin çevre örgütleri, Gökova Termık Santralı'nın kapatılması için Ankara'ya yürüyecek. • Arka Sayfada AB. çeliğin suyunu kesmek ıstiyor Topluluk, çelikte teşviklerın kesilmesi ve üretimin dondurulması konusunda ısrarlı. • 7. Sayfada ŞişK'de yeşü alan kavgası YILMAZ KARABACAK Plansız kentleşme sonucu insanlannın her geçen gün bi- raz daha fazla kirli hava solu- duğu Istanbul'da, ANAP'lı Şiş- li Beledıye Başkanı Güla> Aöğ, ilçenin en önemli yeşıl alanı olarak tanımlanan 38 bin metrekarelık araziye daha ön- ce tanınan yapılaşma ızninin kapsamını genışletmeye hazır- lanıyor ANAP ve DYP'Iiler- den oluşan Şışli Belediyesi Imar Komısyonu'nca hazırla- narak belediye meclisine sunu- lan ve ilçede Galatasaray Ku- lübü Futbol Şubesı Sorumlusu Adnan Polat'ın babası işadamı Ibrahim Potat'a aıt 38 bın 82 metrekarelık arazi üzennde 104 bin metrekareye dek yapı- • Arkası Sa. 17,S&6'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog