Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Yeni sevinçierle nice bayramlara... EMLAK BANKASI Cu mhuriyif>71. Yl SAYI 25848 /15088 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: Y1HU8IWH (1924-1945) BAŞYAZARI: f1945-7997) 3 NURT 1885 CUNU Üniversitelilerden uygulamaya tepki: Ozel polis kadrosu MHP'li olacak •Öğrenciler, "Yeni kurulacak bu birimde görev alacak kişilerin de MHP kadrolanndan yetişmiş kişiler olacağı endişesindeyiz. Bugüne kadar devletin kurduğu tüm özel güvenlik birimlerine MHP'liler yerleştirildi, şimdi de farklı olmayacaktır" dediler. AHMETŞIK FtGEN ATALAY Üniversıtelerde ülkücülerin saldınlanyla başlayan olaylar üzenne gündeme getirilen "üni- versitelere özel polis" projesi tepkilere neden oldu Öğrenci- ler. "ülkücülere kadro açıyor- lar" suçlamasında bulunurken bazı üniversitelenn rektörleri, "Böyle bir uygulama söz konu- su oiâcaksa üniversite kadrosun- da ve üniversite denetiminde ol- mabdır" dediler. M Arkası Sa.17, Sii5'te Hilafetin kaldınlışınm 71. yılı kutlandı 'Atatürk Türkiyesi'ne tehdit' • Halifeliğin kaldınlışı ile egitim birliğinin kabul edilişinin 71. yıldönümünde yapılan açıklamalarda şeriatçı gelışmelere dikkat çekildi. Türkiye'nin çağdaş güıünümden hızla uzaklaştığı dıle getırildi, M 17. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Kasaba Milletvekilleri... Türkıye, gümrük birliğine katılmakla neler kazanacak, neler kaybedecek? 6 martta Brüksel'de yapılacak görüş- melerde nasıl bir politika iz- lenmeli? Türkiye Büyük Millet Mec- lisi, bu konuları görüşmek üzere, geçen sah akşamı toplandı. llk yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısı yok. Hükümet koltuklarına ba- kıldı... Bomboş... Başbakan yok, vekili yok, • Arkası Sa. 17,S&3 'te Ataol Behramoğlu Cumhupiyerte TYS Başkanı şair-yazar Ataol Behramoğlu 'Cumartesi Yazılan' köşesinde Cumhuriyet okurlarıyla buluşuyor. Yann ve her cumartesi. Okurlanmızın Şeker Bayramı'm kutlanzCumhuriyet ÇtLLER'DEPv, ÇOCL KLARA 'MASALLAR'- Başbakan, umuttu ve güvenli döndüğünü açıkladı- ğı Japonya gezisi sonrasında. çocuklara da "umut dağıtü." Çiller, fahri başkanı olduğu Zübev de Ha- nım Şehit Analan Vakfi'nın Atatürk Spor Salonu'nda 5 bin kimsesiz ve yoksul çocuğu givdirme töre- nine kaoldı. Törene, vaklaşık 3.5 saat gecikmev le kaulan ve salona "Tiirkivem" şarkısı eşliğinde giren Çiller. minikiere, "Enflasyonu da beraber indireceğiz" sözû verdL (Fotograf: TARIK. TINAZAY) DemirePden bayramlık eleştiri • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, geleneksel bayram mesajında hükümete ağır eleştiriler yöneltirken "Pahalılık yüzünden, vatandaş için yaşam, zaman zaman çekilmez hale gelmiştir" sözlerini kullandı. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk mesajında, üniversitelerde yaşanan son olaylara ve düzenlemelere dikkat çekip öğrencileri uyararak "Haklannızın ertelenmesine alet olmayın" şeklinde konuştu. • 3. Sayfada Yollar dolu kazalara dikkat • Üç buçuk gün sürecek Şeker Bayramı tatili dün başladı. Tatil nedeniyle Ege ve Akdeniz'deki oteller doldu. Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de turistik tesislerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara ulaştı. • Bayram nedeniyle şehirlerarası trafiğın artacağı göz önünde bulundurularak sınırlamalar getirildi ve 07.00-20.00 saatleri arasında kamyon, çekici gibi ağır yük taşıtlannın trafiğe çıkmalan yasaklandı. • 3. Sayfada ANAP lideri Yılmaz'dan ÇîÜer'e yeni suçlama tkmci skamlal Erdenrir'de• ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Başbakan Çiller'in, TOFAŞ'taki kamu hisselerinin satışında olduğu gibi, Erdemir'in özelleştirilmesi konusunda danışmanhk yapacak firmaya da önceden teklif almaksızın usulsüz olarak doğrudan ihale verdiğini iddia etti. Yılmaz, Erdemir'de danışmanhk ihalesi için üç firmanm. 3 bin mark teklif görürdüğünüj ancak Çiller'in, dosyalan alarak ihaleye katılmayan ve Türkiye temsilciliğini aile dostlan olan Hüsnü Ozyeğin'e ait Finansbank'ın yaptığı First Boston Bank ile* Kredi Swiss'in ortaklığıyla kurulan firmayı mali danışman olarak seçtiğini bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - ANAP Genel Başkanı Me- sut Yütnaz. Başbakan Tansu Çil- ler'ın, TOFAŞ'taki kamu hisse- lerinin satışında danışmanfik ya- pacak fîrmanın seçimmde oldu- ğu gibi Erdemir ihalesinde de usulsüzlük yaptığını iddia etti. Yılmaz, Başbakan'm. Erde- mir'de mali danışmanhk yapmak için verilen tekhflen de doğru- dan ele aldığını ve 3 bin mark tek- lif götüren 3 firmayı gözardı ede- rek ihaleye hiç katılmayan Kredi Swiss-First Boston bankalannın oluşturduğu firmayı mali danış- man olarak seçtiğini ilen sürdü. Yılmaz, First Boston Bank'ın Türkiye temsilciliğini Çiller aile- sinin dostu olarak bilınen Hüsnü OzyeğnTin sahibi olduğu Finans- bank'ın yaptığına dikkat çekti. Başbakan Çiller'in TOFAŞ'ta- ki kamu hisse satışında danış- manhk yapacak firmalann seçi- mi için açılan ihaleye doğrudan müdahale ederek usulsüzlük yap- tığını belgeleyen ve savcılan gö- reve çağıran Yılmaz, Cumhuri- yet'in konuya ilişkin sorulan üze- rine, "Odahabaşlangıç.Onun gi- bi çokvar"dedı. Yılmaz, özelleş- tirmeyi yapacak hemen hemen tüm firmaların ihalesinde aynı prosedürün uygulandığını san- dıklannı, ancak ellerinde belgesi olan uygu- lamalan kamuoyuna açıkJadıklannı belırt- ti. Yılmaz, Erdemir için mali danışmanhk yapacak firmanın usulsüz olarak seçildığı yönündeki iddialannı şöyle anlattı: "Saöşta danışmanhk yapacak banka için 3 bin mark teklif vermişler. Başbakan tek- lifleri yine kendisinde toplamış ve üçüne de vermemiş. yine kendisi almış dosvalan. Bos- ton Bankası'na vermiş. Boston Bankası'mn Özellestirme Finansbank ağırlığı • Hüsnü Özyeğin'in bankası Finansbank, TOFAŞ dışında 3 özellestirme çalışmasında daha danışmanhk hizmeti verdi. Yetkililer, Finansbank'a danışmanhk hizmetleri için kuruluş başına ortalama 1 milyon dolar verildiğini belirtirken bankanın satışlardan da yüzde 1 oranında pay aldığını bildirdiler. • 17. Sayfada Bassavcı Nazmi Sarvan: Yetki Meclis'te • Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Nazmı Şarvan, ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın Başbakan Tansu Çiller için yaptığı ağır suçlamalara karşı soruşturma açma yetkisinin Meclis'te olduğunu belirterek savcılıklann kendi başlanna harekete geçemeyeceğini söyledi. • Yılmaz'ın, "Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" sözleriyle, yargıyı propaganda malzemesi olarak kullandığını savunan Şarvan, "Şayın Yılmaz da pekâlâ biliyor ki Başbakan veya bakanlar hakkında doğrudan bir soruşturma açmamız mümkün değıl" dedı.il 17. Sayfada da daha sonra Türkiye mümessili Finans- bank ülmuş. Dolayısıvİa işi Finansbankyap- ıruş. Hiç teklif vermeyen firmaya ihaleyi ver- miş. Orada korkunç bir keyfilik var ve her türlü kanuna aykın." Yılmaz, "Acaba, Özellestirme Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla Başbakan'ın böy- le bir uygulama vetkisi var mı" sorusu üze- nne, "Ne thale kanunu'nda ne Özellestir- me Kanunu'nda yüksek kurul başkanînın öyle bir vetkisi var. Alırsm zarfla- n, istediğin firmayı çağınrsın, dersin ki, 'Bak, öbürlerinin tek- lifi bu. bana yeni bir zarf ver.' Ondan sonra bütün zarflan açıp gönderirsin komisyona, 'Şu ka- zandı"dersin. Böyle şey olur mu?" diye konuştu. Türkiye'de yassı çelik üreti- minde tekel olması ve dünyada- ki diğer demir-çelik fabrikalan- nın tersine "istisnai olarak" yük- sek oranda kâr etmesi nedeniyle Istanbul Menkul KıymetlerBor- sası'nın lokomotifi olan Erde- mir'in blok olarak satışa çıkan- lan yüzde 30 hissesı ıçın Kredi Svviss-First Boston Bank 1 mil- yar dolar değer biçmişti Kuru- mun ıhalesine katılan firmalann 150 milyon dolarla 305 milyon dolar arasında teklif verdıkleri Erdemir'de mah danışmanhk ya- panfirmanın 1994baharaylann- da sunduğu raporda, 1 milyar do- lar gibi büyük bir değenn yerli sermaye tarafından karşılanama- yacağı, yabancı sermayeye satı- şının da "süreci uzatacağı"nın voırgulandığı bildınlmıştı. Özellestirme Idaresi Başkan- lığı yetkilileri. danışman firma- nın raporunu açıklamasının ar- dından, dönemın Kamu Ortaklı- ğı Idaresi Başkanı Tezcan Vara- mancı'nın, Erdemir'in satış sürecini kısalt- mak ve yerli sermayeyı desteklemek ama- cıyla kurumun değerinin 500 milyon dola- nn üzerinde olmadığı yönünde bir açıkla- ma yaptığına dikkat çektıler. Türk Mühendıs ve Mimar Odalan Birli- ği'nin (TMMOB) Erdemir'de ınceleme ya- pan uzmanlanyla eski Erdemir Yönetirrt • Arkası Sa. 17,Sü.8 'de TiTİyoıılıık servetAhmet Özal'lli malvarllğl Ahmet Özal'ın, babası Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde inanılmaz bir servete sahip olduğu ortaya çıktı. Ahmet Özal'ın 1992 yılı sonunda kredi almak için yurtdışında finans çevrelerine verdiği mal beyanma göre sadece bankalarda 30 milyon mark (bugünün değeriyle yaklaşık 1 trilyon lira) nakit parası olduğu saptandı. 1992 yilindaki servet Ahmet Özal, mal bildiriminde aynca şunlara da yer verdi: Türkiye'de Kanal 6 televizyonunun yüzde elli hissesi. Merkezi ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Anglo-Kazak In Corparation Petrol Şirketi (200 bin dolar sermayeli). Antalya'da üç ev. Büyükdere'de bir ev. Guernsey Adası'nda 5 milyon dolar sermayeli bir şirket. METİN DALMAN7AYŞE YILDIRIM Z.\FERAKNAR TBMM Liderlerin Mal Varhğını Araştır- ma Komisyonu'na mal bildiriminde bulun- mayan Ahmet Özal'ın 1992 yılında verdığı mal beyanına göre yurtiçınde ve dışında tnl- yonlarca liralık servete sahıp olduğu ortaya çıktı. Özal'ın sadece bankalarda nakıt ola- rak 30 milyon mark (l 992 rakamlanyla 165 milyar. bugünkü kur üzerinden ise yaklaşık l trilyon) parası olduğu belirlendı. Yapılan incelemede Özal'ın ABD ve "vergi cenne- ti" olarak adJandınlan Guernsey Adası'n- da şirketlen ile çeşitli gayrimenkulleri oldu- ğu da saptandı. Geçen günlerde. Semra ve Zeynep Özal, TBMM Liderlerin Mal VarJıkJannı ,^raş- tırma Komisyonu'na mal bildiriminde bu- lunmuştu. Ancak Ahmet veEfeOzal'ın mal bildiriminde bulunmaması çeşitli tartışma- lara yol açmıştı. Cumhuriyet, yaptığı araş- tırmalar sonucunda, Ahmet Özal'ın 1992 yılı sonunda kredi almak için yurtdışında fi- nans çevrelerine verdiği mal beyanını ele geçırdi. Bu bildırime göre Ahmet Özal'ın, babası TurgutÖzaJ'ın cumhurbaşkanı oldu- ğu dönemde inanılmaz bir servete sahip ol- duğu ortaya çıktı. Cıvangate skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte Özal döneminin ameliyat masasma yatınlması, bu dönemin çıkar ilişkilerinın bir böjümünü de gün ışığına çıkardı. Özel- likle Özal ailesinin serveti üzerindeki kuş- kular. gizli hesaplar ve çelişkıli mal beyan- M Arkası Sa. 17, Sü. l'de Civan'ın rüşveti belgelendi • Eski Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan'ın İsviçre'deki Bank Leu'de şifreli bir rüşvet hesabınm bulundugu ortaya çıktı. Engin Civan'ın, Zürih'teki Bank.Indosuez'de de işadamı Erol Özcan'a ait 'merol' şifreli hesapla aynı adı taşıyan bir başka hesabının olduğu belgelendi. Haber Merkezi - Rüşvet aldığı suçlamasıy- la tutuklu olarak yargılanan eski Emlak Ban- kası Genel Müdürü Engin Civan'ın Isviçre'nin Zürih kentınde bulunan Bank Leu'de şifreli bir rüşvet hesabının daha olduğu ortaya çıktı. Dün gece yayımlanan Arena programında gazete- ci Uğur Dündar, hesabın Bank Leu'de "tow- sen" şifresiyle kaydedildiğinı açıkladı. Daha önce işadamı Erol Özcan'a ait olduğu ortaya çıkan Zürih'te bulunan Bank Indosu- ez'deki "merol'' şifreli hesabıyla a>Tiı adh baş- ka bir hesabın da aynı bankada olduğu belge- lendi. Dündar, iddiasını. hesabın açılış belge- siyle kanıtladı. Açılış belgesindeki imzanın Engin Civan'a ait olduğu ve hesap sahibinin doğum tarihi hanesinde Civan'ın doğum tari- hi olan 19 Şubat 1954 tarihinin yazılı olduğu görüldü. Hesapla ilgili banka dekontlanndaki kayıt- lara göre 1989 yılında açtınlan hesaba, 1991 sonuna kadartoplam 220 milyarlira yatınlmış. "Merol" şifresınden Civan soruşturması • Arkası Sa. 17, Sü. l'de OLAYLARIN ARDENPAKÎ GERÇEK Gündemdeki Sorunumuz*. Bugün Şeker Bayramı! "ürkiye, bayramın gerçek anlamına bugünkü kadar hiçbir zaman "muhtaç" ol- rmdı. Şiddetin, nefretin, te- rörün, kavganın kol gezdiği bit topluma dönüştük. Ne yazık ki bu sonuçta adına "medya" dediğimiz "cana- var"\n da payı var... Çünkü medya akıl durdu- rucu bir hızla tekelleşmeye doğru yuvarlanarak son iki yıl içinde sağduyunun dışına düştü; bankalar, holdingler, televizyonlar, gazeteler, der- giler, reklam ajansları, dağı- tım ve dış alım-satım şirket- lerinden oluşan birkaç grup, kamuoyunu yönlendirmeye başladı. Böylesine olumsuz bir gelişmenin, demokratik- leşmesıni henüz gerçekleşti- rememiş Türkiye gibi bir ül- kede fikir özgürlükleri ve yurttaşın haber alma özgür- lüklerini kısıtladığı tartışma götürmez... 1995'te görünen manzara demokrasi bakımından iç açıcı değildir. Islamcı medya bir ayrı âlem oluşturuyor. Bu âlemin kökleri Suudi Arabistan'a dayanıyor, tarikatlarla bütün- leşiyor. Islamcı medyanın dı- şında iki büyük grupta top- lanan basının tekelleşmesi "çokseslilik" erdemini yiyip bitirmiştir. Çünkü "tekel" ile "çoğulculuk" birbirine zıt iki kavramdır. Eğer Türkiye'de liberalizm Batı'daki anlamıy- • • • M Arkası Sa. 17,SiL8'de 'İthal şeriatçılara' soruşturma üsküdar Cumhuriyet Başsavcıhğı gazetemizde dün yayımlanan haber üzerine Ümraniye Hazreti İmam Ali Camii yetkilileri hakkında soruşturma açtı. • 5. Sayfada F-16'lar için ağır suçlama Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Burhan'ın oğlımun, F-16'ların savaş sistemlerini yenileyen Mikes firmasında çalıştığı iddia edildi. • 9. Sayfada Kabine bayramı bekliyor Başbakan Tansu Çiller, hükümet konusundaki sorulara "Bayram sonrasında bakarız" yanıtını veriyor. • 5. Sayfada BORSA ûDun 30.195.37 Öncekı 29.781.63 DOLAR ûDün 41.600 Oncekı 41.450 MARK ûDun 28.450 öncekı 28.350 ALTIN ûDun 505.000 Öncekı 504.S00 Berin Nadi'y e Devlet Bakam Önav Alpago. gazetemiz imtiyaz sahibi Berin Nadi'yi ziyaret etti. Nadi isminin, aile olarak özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Alpago, - Nadi'ler, gerek aile yaşamı gerekse meslekte gösterdikleri süreklüik ile özel bir yere sahiptir. Yunus Nadi, Nadir Nadi, Doğan Nadi, Berin Nadi, Türkiye'deld aile yapısını en ivi şekilde temsil etmiş kişilerdir. Bu neden- le bakanlığımız adına size ve tüm Cumhuriyet ailesine bu plaketi sunmak istiyorum" diye konuştu. Berin Nadi ise plaket için tüm Cumhuriyet ailesi adına teşekkür etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog