Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için.. Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B ı r Y i j a m I ç ı n Cumhuriyet r İhtiyaçlarınız için I en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D a h a U yga r B ı r Y ı j ı m I ç ı n * 71. Yt SAYI Z«74 /16000 Tl (KDVtçmde) KURUCUSU- YUNUS NAflİ (7924-7945] BAŞYAZARI. HAPH NAPt (7945-7997J 28MMT1MMU Kömür işletmesindeki göçük sonucu toprak altmda kalan işçilerden umut kesildi Diıi cliıigömüldüler• Yozgat'taki Özel kömür ocağında ısmın 3 bin derece olduğu, bu nedenle cesetlenn çıkanlamadığı belirtildi. Özel ekipler, ısı derecesini düşürebümek amacıyla soğutma çahşmalan yapıyorlar. Bu arada gaz sızıntısı olan galerilerde beton setler yapılıyor. YOZGAT/ANKARA (Cumhuriyet) - Yozgat'ın Sorgun ılçesınde bulunan Mad- san Komür lşletmesı'ne aıt ocakta meyda- na gelen göçuk sonucu toprak altında ka- lanlardan umut kesıldı Göçuk altından 15 kışının cesedı çıkanlırken, 22 ışçı göçuk al- tında bulunuyor Yozgat Valisı Ertuğrul Er- so>. ocağa gıden yollann tahnp ol- masının aşın kar- bonmonoksıt ga- zı bınkmesıne se- bep ulduğunu ve bunun kurtarma çalışmalarını güçleştırdığını söyledı Ersoy, Sorgun Cumhuri- yet Savcılığfnın patlamaya ılışkın Sorular • Bölge Çalışma Müdürlüğü'nce "can gü\enliği yok" gerekçesiyle kapatıldığı halde, kapatma kararı Kayseri İş Mahkemesi'nce nasıl iptal edildi? • tşyennın havalandırması bulunmadığı halde bu ışyennde üretıme nasıl ızın venlebılmıştır 17 U Arkası Sa. 19,SHS'te adlı bır soruştur- ma açtığını bıldır- dı Türk-lş Baş- kanı Bayram Me- ral ülkemızde her yıl buna benzer "işcinayederi"nın olduğunu belırte- rek.budefabucı- nayetın **katli- am"a donuştuğu- nu ıddıa ettı Dun kurtarma çahşmalannın sürdürül- duğu Madsan Komur lşletmelen'ne aıt ma- den ocağından şu ana kadar 15 ışçının ce- sedı çıkanldı. Işçılenn adlan şöylc Murat Tannverdi, Dursun Pötür, Aydın Kayabaş- çık, Muzaffer Eüioglu. Murat Yümaz, Hü- seyin Çakıcu Aydın Öztürk, Ahmet Öznar, M Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Kömur ocağında olen işçilerin cesetleri arkadaşlan tarafindan çıkanldı. (Fotoğrafiar: AA) Vııraumduymazhk • Kömür ocağına patlamadan hemen sonra girmek ve arkadaşlannı kurtarmak isteyen işçiler bunu gerçekleştiremiyor. Çünkü ortada ne gaz maskesi ne koruyucu yelek ve benzeri malzeme var. Oğlunu bekliyor. Bir umut; belki kavuşacaklar. YOZGAT - Yine göçük. yıne onlarca can ve yıne aynı vurdumduymazlık' Bu kez Yozgat'ın Sorgun ılçesınde bulunan Madsan Komür lşletmesı'ndekı kömur ocağın- da komür tozu patlamış Patlamadan 1S dakıka sonra polış vejandarma telsızlennden anonslar yapılıyor Sorgun ılçesındekı polıs vejandarma olay mahalline anonslan takıben ulaşıyor Bütün yetkılıler 45 dakıka sonra kömür ocagının başın- dalar. ll yönetıcılen. ıl düzeyındekı beledıyeler- den ıtfaıye, sağhk kurumlanndan da ambulans ıstıyor Patlama sonrası kurtarma çahşmalanna dışandaki ışçıler tarafindan hemen başlanmak ıstenıyor Ancak ıçenye gırebılmek ıçın ortada ne gaz maskesi ne koruyucu yelek ve benzen malzeme var. Ocak ağzında oluşan duman yü- zünden ıçenyı gormek mumkun değıl Saat 16 30'u gösterdığı sıradaolay mahalline kalabalık bır halk topluluğu bınkmış. Canlar toprak altında. Bu sırada başına mıgfer geçıren • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de OCAĞIN KAPATILMA KARARIN1 MAHKEME BOZDU • 19. Sayfada Ahnanya yardnm kesiyor'Süleyman Demlrel'ln sözleri şoke etti' Kinkel, dün düzenlediği basın toplantısında "Cumhurbaşkam Süleyman Demirerin Türk birliklerinin Kuzey Irak'ta 1 yıl kalabileceği volundaki sözleri benı şoke etti. Demirel geçen hafta bana Kuzey Irak'tan kısa sürede çekıleceklerini söylemışti" dedi. 150 milyon mark donduruldu Mmanya, Türkiye'nin Kuzey Irak harekâtını protesto amacıyla, Türkıye'ye satılacak 2 firkateyn için vereceği 150 milyon marklık yardımı donduracağını açıkladı. Almanya Dışışlen Bakanı Klaus Kinkel, bu konuda Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün onayımn alındığını bildirdı. Coz yumuyorlar Tahran'a PKK uyarısı • Dışışlen Bakanhğı'ndan üst düzey bır yetkili. TSK'nın K. Irak'ta sürdürdüğü harekât nedeniyle üstlendıkleri kamplan terk eden PKK'lılerin bır bölümûnûn Iran'a kaçmasına Tahran tarafindan göz yumulduğunu söyledı DOĞANAKIN ANKARA - Türk Sılahlı Kuv- \etlen'nm (TSK) Kuzey Irak'ta sürdürdüğü harekât sırasında üstlendıklen kamplan terk et- mek zorunda kalan PKK'lılenn bır bölumünun Iran'a sızmalan- na Tahran tarafindan göz yumul- duğunun belırlendığı öğrenıldı. PKK sızmalan konusunda Iran'ı uyaran hukumet, Tahran'dan, PKK'lılere goz yumulmadığı, ancak önlemlenn arttınlacağı • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Kuzey Irak'tald PKK kamplannda ele geçirüen silahlar basına gösterildi. (Fotoğr Ankara: Tutum 'dostane' değil Ankara'daki diplomatik kaynaklar Almanya 'nın tutumunun 'dostane' olrnadığını belirttiler. Kaynaklar, Bonn yönetiminin 2 firkateyn için yapacağı mali yardımı kesmesinin Alman silah firmalannm aleyhine bir gelişme olacağını bildirdiler. • 10. Sayfada PKK kaçıyor Suriye smıruula çabşma • Kuzey Irak'ta 25 dolayında olduğu bıldınlen kamplarda denetimı sağlayan Türk birliklerinin, Sunye smınnda PKK ile sıcak çatışmaya girdiğı belirtildi. DİYARBAKIR / ANKA- RA(Cumhuriyet) - Turk Sılah- lı Kuvvetlen'nın (TSK) Kuzey Irak'ta gerçekleştırdığı harekât güneyden kuzeye doğru arama- tarama çahşmalanyla surerken, Sunye sınınna yakın Zaho ken- tınde PKK ile çatışma çıktığı bıl- dinldı PKK mıhtanlannın Sun- ye'ye kaçmak ıstedıklen, bu ne- denle operasyonun bölgede yo- ğunlaştığı belirtildi Çatışma sı- rasında 2 PKK'lının öldürüldü- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te SCHV/ARZKOPF VE ARNETT ORALÇAUŞUBT» • 19. Sayfada Demirel, bakanlan onayladı Kabinede CHP ağırliğı• Solda bütünleşmenin ardından, "Yeni hükümet istasyonda" diyerek 51. hükümetin kurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkam Demirel, Başbakan Tansu Çiller'in direnci üzerine bu konudaki ısranndan vazgeçti ve yeni bakan atamalannı onayladı. Demirel, Inönü'nün Dışişleri Bakanlığı'nı "Devlet açısından hayırlı oldu" diye yorumladı. • Hikmet Çetin, Erdal Inönü, Aydın Güven Gürkan, Onur Kumbaracıbaşı ve Ercan Karakaş'ın kabineye girmesiyle, CHP "güçlü ortak" görüntüsü verdi. Çetin'in, yeni bakanlar için ortaya koyduğu tercıhlerle, parti içi muhalefetin önünü kestiği bildirildi. • 5. Sayfada HİKMET ÇETİN ^Koşullar güveni gerektiriyor9 • Önlerinde pek çok sorun bulunduğunu ve 'her şeyin güllük gûlıstanlık olmadığını' belirten Hikmet Çetin "Hükümet karşılıklı güvene dayalı bir olgudur. Türkıye'nin koşullan bu güveni zorunlu kılıyor" dedi. Çetin "Meclıs'e hâkim değiliz, onu kabul etmek lazım. Hükümet başladıktan sonra iki partinin gruplan bir araya gelerek Meclıs gündemini belirleyecek. Biz zaten orada anlaştık. Protokol de onu gerektiriyor" diye konuştu. • 5. Sayfada MURAT KARAYALÇIN 4 Çetîn benimle konıışmadı' • Liderlik yanşına katılmak için açık kapı bırakan Karayalçın "Çalışmalanmı sürdürmem doğal" diye konuştu. Kimseye kırgın olmadığını vurgulayan Murat Karayalçın "Hikmet Çetin, Erdal lnönü'yü neden seçti, o konuda bir şey söyleyemem. Ama Sayın Inönü'nün çok başanh bir Dışışlen Bakanlığı sergileyeceğine içtenlikle inanıyorum" değerlendirmesinı yaptı • 5. Sayfada DENİZ BAYKAL ' Bir başkan dışarıda kalsm 9 • Deniz Baykal, kabmede kendısi dışında üç yeni ve eski genel başkan bulunmasını değerlendirirken, "Bütün genel başkanlan, bütün yumurtalan aynı sepete koymamak lazım. Bir genel başkana ihtiyaç olursa, dışanda da birisi kalsın" dedi. ÇHP kanadındaki değişıklikte Doğu ve Güneydoğu bölgelennden hıç bir milletvekilınin kabineye girememesı, bölge mılletvekıllermin sert tepkilerine neden oldu. • 5. Sayfada GERÇEK BİR AYDINDI Memduh Altar toprağa verfliyor • Müzikolog Cevad Memduh Altar bugün toprağa veriliyor. Cumhunyet Türkıyesı'nın önde gelen isımlerinden olan Cevad Memduh Altar aynı zamanda gıderek kaba sabala^an toplumumuzda örneği tükenen ınsanlardandı. • Cevad Memdub Altar'a göre herkesin kendini bir aydın olma yolunda egîtmesı ve aydın olmanın da bedelini ödemesı gerekırdı. • 15. Sayfada Komisyonda güven buııahım Istanbul'daki olaylardan sonra kurulan komisyondaki çatlak büyüyor. CHP'liler, DYP'li Köse'yi önyargılı olmakla suçluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tstanbul'da, 30'un üzennde yurttaşın ölumuyle sonuçlanan olaylann ardından kurulan TBMM Araştırma Ko- misyonu'ndakı çatlakbüyüyor CHP'lıüyeler,ko- misyon başkanlığını üstlenen ve MHP'ye yakın görüşlenyle bılınen DYP Erzurum Milletvekıli IsmaO Köse ile dığer üyelen olaylara önyargılı bakmakla suçladılar Üyelerden CHP Ankara Mıl- lenekılı Sahnan Kay% komısyonun sağhklı bır ra- por hazırlayacağına ınanmadığını belırtırken, CHP'lı MehmetSe\Tgen,"Koınis\on başkanı ken- dini şartlamış, onunla aynı rapora unza atmamız mümkün değil" dedi CHP'lı Salman Kaya, Cumhuriyet'e yaptığı de- ğerlendırmede, komısyon uyelennın peşın bırta- kım hukümleri bulunduğunu söyledı. Komısyo- nun "işi uzataraksulandınnastnın"' bır anlarru bu- lunmadığını anlatan Kaya, sonuçta ortak bir rapor çıkabıleceğıne ınanmadığını, bu nedenle muhte- melen ayn bır raporda kendı belırlemelennı ka- muoyuna duyuracaklannı bildirdı. Kaya, şunlan SÖVİedr "Olaylann gr/K hiryanı katmamnh. Kim- •'Arkası Sa. 19, Sü. 8'de ASKERDEN GELDİ, GAZİ'DE VURULDU Mty»8E kJuMUrin yaiM • 4. Sayfada G U N D E M MUSTAFA BALBAY Refah Sollarken... 27 Mart yerel seçimlerinin birinci yılı doldu. Başta Is- tanbul ve Ankara olmak uzere büyük kentlerde beledı- ye başkanlıklarını RP'lı adayların kazanması, bu seçim- lere ıster ıstemez Refah damgasını vurdu. Bugün 2710 beledıye başkanlığından 895'i DYP'nin, 789'u ANAP'ın, 499'u CHP'nin (SHP 436, CHP 63), 327'sı RP'nın, 117'si MHP'nın, 23'ü DSP'nin, 11'i BBP'nin, 6'sı DP'nın, 43'ü de bağımsızlann elinde. RR sayısal olarak dördüncü sırada görünüyor, ama anakent ve ıl belediye başkanhklarının çoğunluğu bu partiden. 15 anakentten 6'sı, 61 il beledıye başkanlığın- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Arayiş Toktamış Ateş'in, Hayret Bi'şey yazısı • 7. Sayfada Gökçek'in bir yıllık icraatı Sanatın ıçıne tukurüldü, futbolculann şortu uzatıldı. Su, doğalgaz, ekmek ve otobüse yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. 3 bin işçinin görevine son verildi. 346 yeni ışçı alındı. • 4. Sayfada Çevreciler buluşuyor 1992 Rıo Zırvesı'nde ele alınan 'Iklim Değişimı Sözleşmesı' yenıden görüşülüyor. MArka Sayfada Bakanlıfiın gözü çeyiz sandığında Evlennde etnografik eser bulunduranlar 6 ay ıçınde bunlan muzelere bıldınp belge almazlarsa 2-5 yıl hapıs, yanm mılyar liraya kadar para cezası ıstemiyle yargılanacaklar. • Arka Sayfada Sırplar seferberlik ilan etti Radovan Karadziç, hükümet askeıierinin ilerleyışi karşısında genel seferberlik ilan etti. • //. Sayfada BORSA ûDun 37.397.49 öncekı 36.693.19 DOLAR ûDün 42.125 Oncekı 42.100 MARK ODun 29.800 Öncekı 29.925 ALTIN Dun 520.000 Öncekı 520^00 Barzanl-Talabanl güçleri çatışıyor Kuzey Irak'takı Kürt gruplararasında son üç gun ıçinde meydana gelen çatışmalarda an az 150 kışınin öldüğü bildirildi. • 10. Sayfada r -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog