Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Bireysel kredilerinizle her zaman yanınızda... EMLAK BANKASI " D a h ı U / g a r B>r Y ı j j m I ç ı n " 71. YL SAYI 26373 /16000 Tl (KDViçinde) Cumhuriyet r KURUCUSU: YUNU» MMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: HÜDİB HAÜ (1945-1991) Kredi Kartlarmız... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... EMLAK BANKASI Dahı Uyjar Bir Tı|im I r i •• " 1 CTMMTIMGMZMTEti Yozgat'tagöçük: 2 öKiYbzgat'ın Sorgun ilçesinde kömür ocağında meydana gelen grizu patlaması sonunda 45 işçi göçük altında kaldı. Patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. 9 işçi yaralı olarak hastanelerde tedavi altına alındı SEYFİÇEÜKKAYA YÖZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 45 ış- çı göçük altında kaldı. Grizunun neden olduğu patla- madan sonra Cevat Tannverdi ve Aydın Kubaşçık ad- lı işçiler ölü olarak çıkanhrken işçilerle jandarma ve emniyet güçlerinin oıtaklaşa sürdürdükJeri kurtarma çalışmalannda 9 işçi yaralı olarak çıkanldı. 34 işçinin 900 metre derinlikte göçük altında kaldığı ve zehirli gazdan dolayı kurtarma ekıplerinin madene girmekte zorlandıklan öğrenildi. Curnhurbaşkanı Süleyman De- mird yayımladıği mesajda, "Sorgun'daki kömür oca- ğında grizu paüaması sonucunda 45 vatandaşınuz gö- çük altında kalmıştır. Bundan büyük üzüntü duydum. Göçük aftuıda kalan vatandaşlarunjzuı kurtanlması- m diliyorum" dedı Başbakan Tansu Çiller, gnzu pat- laması nedenıyle Yozgat Valisi Ertuğnıl Ersoy ile Sor- gun KaymakamıNecmi Kurt'a başsağhğı ve geçmiş olsun mesajı gönderdi. Matsan Madencilik Şirketi'ne ait kömür ocağında dün saat 15.30 sıralannda grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 45 işçi göçük altında kaldı. îlkel yön- temlerle işçiler, jandarma ve emniyet güçlerince sür- dürülen kurtarma çalışmalannda, göçük altından Ce- vat Tannverdi ve Aydın Kubaşçıkölü olarak çıkanhr- ken, tsmail Türkyümaz, Abidin ÜnaL, İdris Demirbi- lek, Sevfettin Banş, Hasan Eserii Ibrahim Şimşek, Os- man San, Mehmet Onhan, Müdai Sankan, Vlusafa Eserli yaralı olarak çıkanldılar. Yarahlar Kayseri 'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olay yerine ge- len Yozgat Valisi Ertuğrul Ersoy, Sorgun Kaymakamı Necmi Kurt, Emniyet Müdürü Hüseyin Bahar, AJay KomutanıTahsin Bahacıoğlu v e Sorgun Belediye Baş- kanı Zübrü Acun kurtarma çahşmalan hakkında bil- gi aldılar Göçük altındaki işçilerin yakınlan işletme önünde büyük kalabalıklar oluşturarak yakınlarmda^ bilgi almak ve yetkilılerle görüşmek ıstediler. Dün sa- at 15.30'da meydana gelen gnzu patlamasından son- ra TKİ ve Merzifon Kömür Işletmeleri'nden uzman özel kurtarma ekiplerinin istendiği ve ekiplerin dün ak- şam saat 19.00 sıralannda olay yenne henüz gelefnç-' dikleri öğrenildi. Çevre il ve ilçelerden olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. Yozgat Vahsi Ertuğrul Ersoy, kömürocağında mey- dana gelen patlamaya grizunun neden olduğunun tah- M Arkası Sa.19, SiLl'de Istanbul Film•• Festivali Ozel Eki bugün Cumhuriyet le 4-5 hafta olarak öngörülen operasyonun 6 ay kadar sürebileceği belirtiliyor Harekat uzuyor bıönü Ehsfeleıi3 3 Cumhurbaşkanı: En çok 1 yıl sürer Türk birliklerinin, sınır ötesinde 4-5 hafta kalmalannın öngörüldüğü, ancak son yapılan değerlendirmeler ışığında Kuzey Irak harekâtının 6 aya kadar uzayabileceği Öğrenildi. Cumhurbaşkanı Demirel AFP'ye verdiği demeçte, harekâtın günler ve haftalarla değertendirilemeyeceğini, en fazla l yıla kadar uzayabileceğini belirtti. Notlar Kirak'ta yine göç var • Yaklaşık bir yıl önce Türkiye'de güvenlik güçleriyle PKK'liler arasındaki çaüşmalardan ve baskılardan bunaldıklan savıyla Kuzey Irak'a göç etmek zorunda kalan Kürt kökenli Türk vatandaşı sığınmacılann. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu üzerine Dahok yakınlanndakı Artuşkampına nakledilmelerine başlandı. ÇETİNYtĞENOĞLU ZAHO - Türk Silahlı Kuvvet- leri'nin PKK kamplanna yönelik harekâtı kuzey doğu Irak yönün- de yoğunlasarak sürerken bir yıl önce Türkiye'den aynlarak Ku- zey Irak'a yerleşen 1400 kadar Kürt kökenli Türk vatandaşı, Birleşmiş Milletler (BM) göze- timinde Zaho bölgesinden Aıtuş kasabasındaki mülteci kampına nakledildi. BM Sözcüsü Rupert Coiyiüe, tahliyenin gerçekleşmesinde Türk makamlannın kendilerine yardımcı olduklannı ve boşalt- ma işleminin hiçbir sorun çık- madan düzenJi bir biçimde ya- pıldığını söyledi. Colville, Türk otoritelerinin, Kürtlerin yanla- nnda eşyalannı büiikte götürme- lerine izin verdiklerini de sözle- rineekledi. Kürt Federe Devleti Meclis Başkanı Cevber Namık, dün bir basın bildirisi yayımlayarak Türk askerinin Kuzey Irak top- raklanndan çekilmesini istedi. Namık açıklamasında, "Tfirk devleti büyük bir kuvveöe Kür- distan'a girdL Basın, görünrüle- ri dünyaya yansrtü. Askerter, ha- rekât sırasûıda halka zarar ver- dL Baskı yapb. Irak Kürdistan'ı olarak Türkiye'nin tecavüzünû kabul etmeyeceğiz. Tüm ülkete- M Arkası Sa. 19, Sü.4'te PKK'liler kaçtl Darkarajan bölgesindeki birliklerin sorumJuluğunu üstlenen Tuğgeneral Hüseyin Erim, "PKK'liler dağlarda değil, yeraltında" dedi. Yaralı yakalanan Suriye uyruklu Ahmet tsmail adlı terörist, operasyon olacağını haber aldıklannı söyledi. Kuzey Irak'ta dün bir yerleşim birimine yanhşlıkla havan isabet etmesi sonucu 3 sivil öldü. Bir Kuzey Iraklı sivil de kaza kur^ıınuvia yaşamını yitirdi Karar. slyasl otoritenln Gazeteciiere PKK kamplannın bulunduğu Darkarajan bölgesinde bilgi veren Tuğgeneral Hüseyin Erim, bölgeden çekilme karannın hükümetin inisiyatifinde olduğunu söylerken, "Biz askeriz. Dön derlerse döneriz. Çok fazla değil, ama bir süre daha kalmamız gerekiyor. Bu da PKK'ye bağlı. Şu anda sığınaktalar. Güneye kaçtılarsa, Genelkurmay izin verirse gideriz" dedi. • 19. Sayfada Karayalçın: Suriye ile sorunlar çözülürse askeri harekâtlar tekrarlanmaz 'Tampon bölge yapay çözüm' • Karayalçın, K. Irak'ta bir tampon bölge oluşturulması önerisi için, "Böyle bir şey olmaz demiyorum. Ama yiae yapay, geçici, yine Irak'ın toprak bütünlüğünü olumsuz etkileyebilecek yapılanmalara gitmek yerine, Irak'ın her yerinde otoriteyi tesis eden çözümler bence daha uygun" görüşünü dile getirdi. Karayalçın, bilgilendirme ağını anlatti: ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Dışişleri Bakanı Murat Karayalçuı, Türk Sitehlı Kuvvet- leri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta de- vam eden harekâtını değerlendirirken, PKK'lileri topraklannda banndırmakla suç- lanan Suriye ile Türkiye arasındaki sonınla- nn çözümü için 'ivediHkle'' çalışma başlatıl- ması gerektiğini söyledi. Karayalçın, "Suri- ye ile itişküenn iyüeştirümesi, bu rür operas- maa oiaa baskısı da dikkate ahn- dıgmda, etkin sınır güvenügi için tampon bölge olusturulabileceği yohında bir hesap var mı? - Birdefa kendimizi baskı altın- da görmüyoruz. Batı ülkelerinm dışişleri bakanlanna söyledik, bü- yükelçilerine söyledik, söylemeye de devarri edeceğiz; Körfez Sava- şı, doğrusu bize çok pahalıya mal oldu. Once 20 milyar dolarlık bir yükü yüklendik. Bugün de, hem güvenlik açısından, hem parasal açıdan baska yükler var önümüz- de. Biz buraya keyfimizden gir- miyoruz. Topraklanmıza,yurttaş- yonlann bir daha yapümamasuu da sağtaya- rine,Irak'ınher yerindeotoriteyitesisedençö- lanmıza yönelik tehdıdı ortadan kaldırmak bflir" dedi. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin et- zfîmler bencedaha uygun" göriisünü dile ge- içingiriyoruz. Sordular,efendimniyegiriyor- kin sınır güvenliği için Kuzey Irak'ta birtam- tirdi. Murat Karayalçın, Cumhuriyet'in, Ku- sunuz? Işte bu nedenle giriyoruz. Ne kadar zey Irak'ta devam eden asken harekâta iliş- kalacaksınız? Amacımızı gerçekleştirip dö- kin konulardaki sorulanna özetle şu yanıtla- necegiz. n verdi: - Harekâtın kısa sünnesi için Batı'nın art- îç ve dış basına operasyon ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, Türk Silahlı Kuvvet- leri'nin Kuzey Irak'ta bir hafta- dan beri sürdürdüğü harekât ko nusunda Türk ve dünya kamu- oyunun bilgilendirilmesi için iç ve dış basına "operasyon yapök- bumı" söyledi. Karayalçın, ope- rasyona ilişkin bilgilendirme yöntemiyle, önemli yeniliklerin uygulamaya konduğunu, hükü- metin ilk kez Genelkurmay Baş- kanlığı'ndan önce bir askeri ha- rekâtı Türkiye ve dünyaya duyur- dugunu vurguladı. "Hem iç basına, hem dış bası- na yönetik çok büyük bir operas- • Arkası Sa. 19, Sü. 4'te pon bölge oluşturulması önerisi için. "Böyle birşeyolmazdemiyorum.Amayineyapay,ge- çici, yine Irak'ın toprak bütünİüğünü ohınv suz etkileyebilecek yapılanmaiara gitmek ye- \ Arkası Sa. 19, Sü.2'de Bakanı • Çetln zoriandı CHP Genei Başkanı Hikmet Çetin kabine değişikliğini gerçekleştirirken zorlandı. Hikrnet Çetin, özellikle yeni Dışişleri Bakanı'nı belirlemekte çok sıkıntı çekerken, dün son dakikada CHP Izmir Milletyekili Erdal înönü'nün ikna edildiği haberleri yaygınlaştı. Çetin, yeni bakanlann atanmasından sonra sıkıntı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Kırgmlık, dargınlık olmaz" yanıtını verdi. • ilk deöerlendirme CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, kabinenin kesinleşmesinin ardından ilk degerlendirmesini Cumhuriyet'e yaptı. Hikmet Çetin, kabinede eski ve yeni 3 sosyal demokrat genel başkan bulunmasından memnun olduğunu, özellikle Erdal înönü'nün Dışişleri Bakanlığı'nı kabul etmesini çok sevindirici bulduğunu söyledi. • 6. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY ZOP DoğumKuzey Irak operasyonu, hükümetin ku- ruluş çalışmalannı göfgede bıraktı. Gaze- te manşetlerinı, televızyon haberlerinin ilk sırasını operasyon alınca, Çetin'in bütün- leşmiş soldaki aynlıklan giderme ve ner- kesi ikna etme çabalan ikinci planda kal- dı. Hikmet Çetin ne kadar zor bir gorevi devraldığını adım adım yaşamaya başla- dı. Sosyal demokratlar genetik yapılan geregi her şeyi bildikleri, kendilerini pek çok makama uygun gördükleri için hökü- • Arkası Sa. 19, Sü. 2'de Belgin Doruk artıkyok • Türk sineması bir yıldızıru daha kaybetti. Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında yaşamını yitiren Belgin Doruk, yann Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu MezarhğVnda toprağa verilecek. • Arka Sayfada SELİM İLERİ'NtN KÜÇÜK HANIMEFENDİ'YE MEKTUP BAŞLKLIYAZISI • Arka Sayfada OLAYLAREV ARDCNDAKt GERÇEK Koalisyona DevamL DYP-SHP koalisyonu, ye- rini DYP-CHP koalisyonuna bırakıyor; Çiller-Karayalçın ikilisinin yerine Çiller-Çetin ikilisi yönetimin başını çeke- cek. 1991 'de kurulan koalisyon hükümeti, bugüne değin ba- şan gösteremedi. Merkez sağ ve merkez sol koalisyonu, iki başbakan, üç başbakan yardımcısı ve çe- şitli bakan değişiklikleriyle yoluna devam ediyor. Bundan sonra ne ola- cak?.. Hükümet ortaklığında bundan böyle söz sahibi olacak Hikmet Çetin'e iliş- kin bütün değerlendirmeler şimdiye değin olumludur. Çetin, dengeli, deneyimli, serinkanlı bir siyasetçi olarak tanınıyor; iç ve dış polftikada üstüne aldığı görevleri hak- kıyla yerine getirmiştir; Plan- lama Teşkilatı'nda çalıştığı için ekonomiye dönük yet- kînliği de biliniyor. Ancak bu yeni dönemde Çetin'in karşısına çıkan güç- lükler azımsanır gibi değildir. Şöyle ki: 1) Once zamanlama kötü- dür. Hikmet Çetin yaklaşık dört yıllık bir gecikmenin ar- dından işe başlıyor. önün- deki süre ile yapılacak işlerin sayısı ve yoğunluğu ölçülüp tartılınca iyimser olmak güç- leşiyor. Ekonomi berbat, si- yaset çözük, terör azgındır; demokratikleşme yasalannın çıkarılacağı Meclis'te çalış- ma hızı yavaştır. 2) KoaJisyon ortağı Çiller'le daha önce çalışan Hikmet Çetin, bu alandaki zoriuklan bilryor. Bir koalisyon, sonuç- *•• --s I Arkası Sa. 19, Sü. l'de Döviziniz şimdi daha çok kazanıyor! IMtolz* usoDM 1 •» a nr • • •» ı t yıl «•dali n«*ll , vadali ' radcll 1.5 4.5 5 5.5 1.5 4.5 5 5.5 50 000 USD *c DM ye k»dar Oöviz Tevdiat Hesabınız. şımdi VakıfBank'ta daha çok kazanıyor Gelin VakıfBank'a, dövız tasarruflarınızı yeni faiz oranlanyla ^ft değerlendirin, daha çok kazamn VOKlHMHHL Devlet esclnsel memur istemlyor Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliği' taslağında, hakkında araştırma yapılacak personelin 'eşcinseJ' olup olmadıgına dikkat edilmesi istendi. M 3. Sayfada Rusya, boru hattı İçin bastınyor Azeri ve Kazak petrollerinin Batı pazarianna ulaştırılmasında Ruslann tercih ettiği güzergâhlann izleneceği öne sürüldü. • 11. Sayfada Beledlyelerde kimlik bunalımı Geçen bir yıl içerisinde, RP'li belediye başkanlannın partili kimliklerini öne çıkarmalan yüzünden, kent sorunlannın tartışılması yerine "siyasi polemiklerin" ağır bastığı bir yerel yönetim gündemi ülkede ve kamuoyunda egemen oldu. M 4. Sayfada İSCİ cıkarma rekoru RP'de 27 Mart 1994 yerel seçimlerinden bu yana geçen bir yıllık süre içinde, çeşitli belediyelerde çalışan 26 bin 623 işçinin işine son verildi. • 4. Sayfada 27 Mart Dünya Tlyatrolar cünü 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlama etkinlikleri kapsamında, Istanbul Devlet Tiyatrosu, Taksim Sahnesi'nde "Cadı Kazanı" ye AKM Birim Tiyatro da "Finari, izleyicilere ücretsiz olarak sunacak. • 75. Sayfada öğrencl kredlslne enflasyon falzl Şu yıl kredi kullanmaya başlayan öğrenciler, okulu bitirdikten sonra dört yıl içinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na olan tüm borçlannı ödeyecekler. • 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog