Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

25 MART 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA BILGISAYAR DUNYASI Canlı video bağlantısıyla t^ıraTnelîyâtrÇeviri Servisi - General Elektrik'in New York'taki Araştırma Gdiştirme Merkezi ile çeşitli hastanelerin ortak girişimleri sonucunda, uzmanlar beynin 3 boyutlu görûntüsûnden -amefiyatlar sırasında yararlanılması konusunda test çalışmalanna başladılar. Mikrosistemlerden oluşan bir birimi, Ethernet bağlantısıyla ameliyathaneye taşıyan bu sistem, bir standart video kamera, bir Panasonic video mikser ve bir NTSC konverter aracılığıyla, bir görüntü algoritması kullanarak hastanın beyninin 3 boyutlu bir modelini çıkanyor, daha sonra ise bu 3 boyutlu görüntüyü hastanın videodaki canlı göriintüsünün üstüne yerleştiriyor. 1993 yılı sonbahannda California'da dûzenlenen tEEE Görüntü Canlandırma Konferansı'nda General Elektrik'in grafik mühendisi WIUiam Lorensen, bu deneysel sistemin gerçek bir ameliyatta kullanılabilirliği konusunda açıklamalarda bulundu. KJonferansta, bir kadının beyninin üst kısmından golf topu büyüklügünde bir tümörün çıkanlma çalışmalannın yapıldığı bir operasyon ana hatlanya ele alındı. Beynin, ekrandaki açık Kütüphaneler ve enfonnasyon teknolojisi SERDAR KATtPOĞLU Günümüz bilgi toplumunda, öncelerikâ- ğıda basılan bilginin büyûk bir kısmı elekt- ronik ortamlarda tutulmaya başlanmıştır. Yerel veri tabanlan, kitaplar. dergiler, ansik- lopediler, sözlük indeks vb. referans kay- naklan elektronik ortamlarda üretiliyor ve bu ortamlar aracılığıyla hizmete sunuluyor. Enformasyon teknolojisinin kütüphane- cilik alanında yaptığı ana değişiklik sonu- cunda ise; klasik "koleksiyon ağırlıkiı kü- tüphane" yerini her türlü bilgiyi elektronik ortamlar aracılığiyla saglayabılen veya ile- tebilen "erişim temelli kütüphane~ anlayı- şı ve uygulamasına bırakmıştır. Bir bilgiye ulaşmak için onu içeren kaynağın tûmûnün alınması yerine sadece istenilen bilginin el- de edilmesi olanağı doğuyor. Kullanıcı ise kütüphane kurumu ve ko- leksiyon ile iletişimi elektronik yolla kuru- yor. Bina içinde materyal kullanımı sona eriyor. Artık kütüphanelerde verilen hizmet fiziksel bina ile sınırlanmıyor. Kütüphane- ye gelip araştırma yapmak ve bilgi sağla- mak yerine kullanıcı, bulunduğu yerden araştırma yapıp bilgiyi elde ediyor. Bugüne değin merkezde bulunan bilgi kaynaklannın etrafında dolaşan kullanıcınm (Ptolemaic yöntemi) artık kendisi merkez oluyor. Bilgi kaynaklan onun çevresinde y- eralıyor (Copernican yöntemi). Politik bir çagnşımla yerel başat olmaya başlıyor. Fotokopi çekme işlemi yerini bılgisayar çıktısı veya diskete kaydetmeye bırakıyor. Kitap okuma ve çahşma alanlanna ek ola- rak enformasyon teknolojilerini kullanım birimleri oluşturuluyor. Kâğıda basılı eser- lerin yarattığı yer sorunu yavaş yavaş orta- dankalkıyor. Budeğişimlerkütüphanelerin iç ve dış mimansini etkilediği kadar yeni ör- güt, yönetim ve hizmet yaklaşımlannı da zorunlu kılıyor. "Kâğıtsız toplıun", "Dn- varsE kütüphane" veya "sanal kütüphane'" gibı kavramlar lıteratürde yer almaya başlı- yor. Abartılı bir örnek ve çağnşım da olsa Umberto Eco'nun Gülün Adı romanındala kütüphanecihk yaklaşımı tamamıyla spn- ianmaktadır. Genelde kullanıcılar kütüpha- ne kaynaklannın hiçbir zaman tümünün far- kında oiamazlar ve kulianamazlar. Kütüp- hanecınin bilgısi ve hizmet anlayışıyla sınır- lı olan bu durum, enformasyon teknolojile- rinin kullanımı ile boyut değiştirmeye baş- lamış ve buna bağlı olarak kürüphanecinin yeni görev tanımını da zorunlu kılmıştır. Kütüphaneci kaynak ile kullanıcı arasında ve fîzıksel uzaklıkJan ne olursa olsun bu i- ki birimi birbirine yönlendiren ve sonunda buluşturan, bunun için de gerekJi teknik ve entelektüel donanımı olan elemandır. Bura- daki kiitüphanecinin bir tür yetersizliği kul- lanıcıya her çeşit kolaylığı gösteren tekno- loji tarafından gecikmeli de olsa kapatıla- caktır. Yine de kütüphanecisiz bir elektro- nik kütüphanenin düşûnülmesi mümkün de- ğildir. Bilimin, öğretimin ve kültürün aynlmaz bir parçası olan kütüphaneler, entelektüel teknolojiyi kullanabilen enfonnasyon kirli- liği ve karmaşasına yakalanmayan bilgi ça- ğı araştırmacı tavnna sahip kullanıcılar oluşturmayı hedefleyen hizmet ve eğitim politikalan sunmahdırlar. göriintüsünün 3 boyutlu şekli ile beraber ele alınmasıyla, operatörlerin başka hiçbir şekilde ulaşma olanaklan olmadığı kesitler ortaya çıktı. Sistem henüz deneysel sürecini tamamlamadığı için, amelıyathanelerde sadece araştırma ve değerlendirme amaçlı kullanılıyor. Lorensen, yararlı olması için sistemi geliştirmeye çalıştıklannı söylerken görüntünün sadece ekranda olmasının yeterli olmadığını, her noktada cerrahın gözlerinin önünde olması gerektiğini vurguluyor. CD-ROM pazannda ışbırlığı Tüm dünyada kullanımı hızla yayılan ve satışlan artan CD-ROM'lar Türkiye'de de büyük bir hızla yaygmlaşıyor. Bilgisayar sektörünün donanım ve yazılım alanında iki dev şırketı Karma ve Microsoft bu alanda yeni bir işbirliği başlartı. Sony, Mitsumi ve Toshiba marka CD-ROM üniteleri ile Microsoft'un CD-Sampler ve TechNet ürünlerini ücretsiz verilecek. Gelecek ay bu markalara Acer CD- ROM'lar da ekJenecek. Microsoft'un CD- Sampler'ı; 8 oyun ve Microsoft ev üriinlerinin kısa tanıtımlanndan oluşuyor. TechNet (Technical Information Netvvork) isimli Microsoft ürünü ise; Microsoft ürünleri ve teknolojileri hakkmda en güncel ve kapsamlı bilgilere kolayca ulaşmayı sağlayan bir ürün. Lider Derneği müşteri seminerleri Link kullanıcılannın örgütlü korunması amacıyla kunılan Lider Derneği, son yasal değişiklikler nedeniyle muhasebecilerin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak ve oluşabilecek hatalan önlemek amacı ile "1994 YıhVfergi Bevannamelerinin Düzenlenmesi" konulu bir seminer düzenledi. Marmara Oniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Bumin Dogrusöz ve Dr. Veysi Seviğ (Mali Hukuk Öğretim Uyeleri), Gelir ve Kurumlar Vergisindeki değişiklikleri uygulamalı olarak anlattı. Müşteri seminerlerinin gelecek aylarda da süreceği bildirildi. Mıcrosott I N o v e l l CORİÎİ lıil-ııı«»rk BORLAND uİNK T.C. MİLL.I EĞİTİM BAKANLIGIT . C . M L L E Ğ İ M bil-merk BİLSİ5FVRR KURSLARI MtcrCSOÜ OFFICE 7TJRKCE -Bilgisayara Giriş -W!ndows 3.1 -Excel 5.0 -Word 6.0 12saat 16saat 28saat 24saat Toplam 80 saat NOVELL PERFECTOFFICE TOVVORK -Bilgisayara Giriş -VVindovvs 3.1 -Quattro Pro 6.0 -Word Perfect 6.1 12 saat 16 saat 24 saat 20 saat Toplam 72 saat LOTUS SMARTSUITE WORKING TOGETHER WITH LOTUS -Bilgisayara Giriş 12 saat -VVindovvs 3.1 16 saat -Lotus 123/5.0 , 24 saat -Lotus Organizer 8 saat İŞLETMENLİK KURSU T.C MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI SERTİFİKALI -Bilgisayara Giriş 12 saat -MS Dos Işletim Sistemi * 12 saat -VVindovvs 3.1 16 saat -Excel5.0 J ^ 28 saat -Word 6.0 <-•<* 24 saat -dBase III + V* 12 saat -ünk Muhasebe -.* 40 saat -Bellek Hizmet 16 saat Toplam 160 saat TICARI IŞLETME PAKETI LİNK YAZILIIVI PROGRAMLARI -Bilgisayara Giriş -MS DOS Işletim Sistemi -Link Muhasebe -Link Fatura,Senet,Çek,Cari v> 12 saat 12 saat 40 saat 16 saat Toplam 80 saat ( O R I I . The Best \n Graolıic* -VVindovvs 3.1 Toplam 60 saat 12 saat 48 saat YETKİU EGİTİM MERKEZ! • > , ÜhÇozüm r??f Ortağı ,;"?- Yakili '' Egiürn i , W«kei Lir.K YETKİU EĞİTİM MERKEZİ' Toplam 60 saat NBavsoft YETKILI SATICISI b İ 1 I t i e r k RumeliCaddesı VîllaMUk BlokKat2.80220Nisanto,İstanbul BİLGİSAYAR veEĞİTİMHİZMETLERİ A.Ş. Tel: (0-212)2304849 • 230 66 00 (PBX)' Faks:(0-212)248 59 02 Uç kullanıcı sorgulamada devrimyaratan ESPERANT Datamation ve PC Week dergileri tarafin- dan yılın ürünü seçilen, anabilgisayar. AS/400, UNIX ve PC gibi çeşitli platforrn- lardaki ilişkisel veri tabanlanna SQL bilgı- si gerektirmeden erişimi sağlayan, uç kul- lanıcı sorgulama aracı ESPERANT'ın Tür- kiye tanıtımı geçen günlerde yapıldı. ESPERANT, SQL bilgisi veya fıziksel veritabanı yapısını bilmeyen kullanıcıya, herhangi bir ilişkisel veritabanındaki bilgi- lere Windows bazlı grafiksel kullanıcı ara- yüzü kullanarak erişebilme ve doğru olarak rapor alabilme olanağı veriyor. ESPERANT, pek çok uç kullanıcı sorgu- lama aracında henüz çözümlenememiş olan. üç kritik problem alanını adresleyebi- len tek üriin. Kullanıcılann, yanıltıcı veya yanlış rapor üretmesine neden olan, anlam olarak yanlış SQL deyimleri (patent-pen- ding) kullanmasını engelleyen uzman tek- noloji -ESPERANT SQL Expert - kullanı- lıyor. SQL Expert, ESPERANT'ın bir par- çası olan Query Assistant bölümünde kul- lanıcuıın bir sorgulamayı tanımlamak için yaptığı her seçimi düzenli olarak kontrol ediyor. Sorgulamanın içeriğine dayanarak. kural dışı veya mantıksız SQL sorgulama- lanna neden olacak seçimleri ortadan kal- dınyor. Patricia Seybold Group'un Başkan Yar- dımcısı John R Rymer, bu konuyla ilgili şunlan söyledi: "Her ne kadar, daha herkes tarafindan anbşılmamış olsa da. hemen hemen bütün uç kullanıcı sorgulama araçlannı kullana- rak yanılöcı ve yanlış raporlar üretmek mürnkündür. Ne yazık ki, kullanıcılar ço- ğunlukb bu hatalannın farkına btte varmaz- lar. ESPERANT, kullanım kolaybğı dışın- da, bu kofluya önem veren ve çözüm geti- ren, gördüğü ilk üründür." ESPERANT, aynca kullanıcılann kap- samlı sorgulama yapmalanna olanak veren, 'CREATE/DROP \TEW", UNION', 'sup- query' gibi karmaşık SQL deyimlerini oto- matik olarak yaratıyor. Piyasada bulunan diğer pek çok sorgu- lama aracı ise sadece, pekaz kullanıcıyı tat- min edebılen, SQL SELECT deyimlerini yaratabiliyor. ESPERANT, aynı zamanda fıziksel veri- tabanı yapısının, kullanıcımn daha iyi anla- yabileceği kavramsal bilgi yapısına dönüş- türülebilmesine olanak sağlıyor. ESPERANT'ın Administration System'i ile veritabanı yönetmeni (DBA) veritabanı- na kavramsal bir katman ekleyebilir. Bu şe- kılde kullanıcınm veritabanının fıziksel ya- pısını veya tablolar arasındaki ilişkileri öğ- renmesi gerekmiyor. Aynca Client/Serverortamlan için önem taşıyan, kaynak kullanımı ve güvenliği ko- nulannda da DBA'lere yardımcı olacak se- çenekleri de bulunuyor. Sofhvare AG'nin Uygulama Mühendis- liği Müdürü Rob Vonderhaar konuyla ilgi- li şunlan söyledi: "Uç kullanıcılara. güçlü veri sorgulama ve raporiama olanağı sağlamak ticari başanda vazgeçflemez bir şart ofanuştur. İnann-oruz Id, ESPERANT'ın eşsiz per- formansi, organizasyonlann SQL bazlı' Da- ta warehousing' sistemlerine geçişlerinde çok önemli bir kriter olacakür." IBM, geçmişe şık tutuyer— Tarih Vakfı arşivinde bulunan eski piyango biletlennden Ismet Inönü'nün orijinal imzasına kadar çeşitli orijinal belgeler IBM'in katkılanyla araştırmacılann doğrudan kullanımına sunuluyor. Tarih VakfVnda bulunan pek çok tarihi belge, bundan böyle daha iyi değerlendirilebilecek. Bugüne kadarki uygulamada bazı materyallerin daha fazla yıpranmasını engellemek için araştırmacılar bu materyal lerden doğrudan yararlanamıyorlardı. Bilgi Belge Merkezi 'nde yürütülen Görüntü Işlem Projesi'yledeğerli materyalin scannerde taranıp görüntü olarak bilgisayar ortamına alınması ve istenen belgenin ekrandan görüntülenmesini sağlayan bir program aracılığıyla araştırmacı lara doğrudan hizmet verilebilecek. Görüntü Işlem Projesi kapsamında IBM tarafından Bilgi Belge Merkezi'ndeki 6 adet IBM kişisel bilgisayar büyütülerek, bu konfigürasyon üzerine IBM Image Plus Visualinfo ürünü kuruldu. Kütüphanedeki genel işleyişi belirlerken Vakıf'ın IBM'inde kullanılmakta olan UNESCO ISIS kütüphane uygulaması göz önünde bulunduruldu; hangi belgelerin, hangi indeksler kullanılarak görüntü arşivine alınacağı saptandı. Araştırmacılann ve bilgisayar bilgisi sınırlı diğer kullanıcılann rahatiıkla kullanabilmeleri amacıyla, Visualinfo ürünü üzerine Türkçe arayüzlü bir uygulama geliştirildi. Proje süresince IBM Tarih Vakfi'na; bilgisayarlann, belgeleri tarayan scannerin ve optik diskin kullanımı, kuruluşu, yürütülmesı, backup ve recovery mekanizmalanna ilişkin her tür konuda gerekJi danışmanlık hizmeti verdi. Microsoft üriinlerinin eğitimi Idea 'dan Pres Bilgisayar bünyesinde faaliyetini sürdüren Idea Danışmanlık, dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft Corp'un tüm üriinlerinin eğirimini veriyor. Eğitimler gelen isteklere bağlı olarak müşterilerin kendi ofıslerinde ya da Pres Bilgisayar'ın kendi ofisinde yapılıyor. Bilgisayar ve yazılım ürünlerinin sürekli arttığı şu günlerde, daha kısa zamanda daha çok başan elde etmek için alınan bilgisayar programlannın eğitimi de isteniyor. Pres Bilgisayar bünyesinde faaliyet gösteren Idea Danışmanlık, Microsoft ürünlerinin eğitimini sürekli verme karan aldı. tdea Danışmanlık Bilgisayar aynı zamanda Microsoft'un Netvvork Specialist, yetkili satıcı, Solution Provider (Pressoft), Authorized Training Center (Idea) olarak faaliyetini sürdürüyor. Word (Kelime Işlem), Excel (Elektronik Hesap Tablosu), Povver Point (Grafik ve Sunu), PC Mail (Elektronik Haberleşme) ürünlerinin yetkili satıcısı olan tdea Danışmanlık, Netvvork Specialist olarak Wîndows NT ve diğer Netvvork ürünlerinin satışını yapıyor. Kâğıtsız ofis ortamı, enerji tasarrufu Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfı, ofis otomasyonuna Unisys PC'ler ile geçti. TEMA Vakfı yetkilileri, araştırma faaliyetlerini sürdürürken, son teknolojik gelişmeleri kullanmanın, etkinliklerini arttırmada önemli olacağını belirttiler. Enerji tüketimini en az düzeyde tutmak amacıyla ileri düzey güç yönetim mimarisinde olan PC sistemleri bekleme süresinde (sleep mode) 15 vvatttan daha az enerji harcıyor. Iki aşamalı olarak düşünülen projenin ilk aşamasında Unisys PC sistemlerinin yerel iletişim hattı ile bağlantısı gerçekleştiriliyor. Bilgi işlem kaynaklannın ortak paylaşıma açılması planlanıyor ve kâğıtsız ofis ortamı hedefine yönelik faaliyetlere yer veriliyor. Ikinci aşamada ise TEMA ile aynı amaçlara yönelik çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişimde buiunmak için internet bağlantısı da kuruluyor. PARAN1Z KAÇIYOR! Çünkü gerçek vade farkı hesaplan yapılamıyor... Şimdi her türlü faiz, bileşik faiz ve vade farkı hesaplan ile stok maliyeti, para maliyeti hesaplan bir tuşun ucunda. PARAFESOR UVUMLU Mıcrosott N o v e l l C OK1 I hil-morli BORLAND LİNK Para kazandıran bilgisayar programı. PARAFESOR {PARA HESAP PROGRAMI) • Döviz hesaplan • Çapraz kur ve pariteler • Vade hesaplan • Enflasyon hesaplan • Borç / alacak analizi • Ödemeler ortalaması • Faiz ne? • En uygun satış teklifi • Banka faizleri • En uygun vadeli alım / satım • Repo ve bono getirisi • Bireysel banka kredileri • Çok yönlü hesap makinesi KİŞİSEL SET 1.950.000 TL TÎCARİ SET 4 . 9 5 0 . 0 0 0 TL EKONOMİST PAKET 5 . 9 5 0 . 0 0 0 TL TİCARİ SET + KİŞİSEL SET Fryatlara KDV dahil degildir. Kredi karrJı alışverişler için (0212)281 20 81 Bu programı kullanmak için bir PC, MS VVindovvs, mouse ve 4 MB RAM yeterlidir. PRES BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Büyükdere cad. Yeniçeri Sok. No: 2/3 4. Levent 8O6SO Istanbu! Tel: (0212) 28) 20 81 <PBX) - Faks. (0212) 279 01 22 Parafesörle tanışabileceğiniz yerler: • Centrum - Akmerkez • Epsilon - 3M Migroslar • Specrrum - ikıtclli • Spectrum - Ga>rertepe • Spectrum - Pendik • Time Computer Super Store - Mecictiyeköy • Connect - Kızıkoprak • Herti - Kozyarağı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog