Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 MART 1995 CUMARTESİ HABERLER Belçika, Europalia 96 - Türkiye Festivali'ni askıya aldı Eczacıbaşı: Neden, mali Tmz degîTsîyasi Kültür Servisi - Bruksel'dekı Ulusla- rarası Europalıa Vakfı Yonetım Kurulu, öncekı gûn yapılan toplantısınm ardından bır basın bıldınsı yayımlayarak Europalıa 96 - Turkıye Festıvalı gostenlennın Bel- çika tarafından fınansmanında belırsız- lıkler ortaya çıktığını, vakfı ağır bır malı knz- den korumak endışesıyle hazırlık çalışmalannı ge- çıcı bır sure askıya aldık- lannı duyurdu Europalıa 96 - Turkıye Festıvalı Ge- nel Dırektoru Büknt Ec- zacıbaşı da dun bır basın toplantısı duzenleyerek bu 'mali kriz' gereİcçesı- nın altında sıyası neden- ler, ozellıkle Kurt sorunu olduğunu bıldıklennı, ça- hşmaların bu nedenle durdurulmasını esefle karşıladıklannı belırttı Bu festıvalı çok büyük ve değerlı bır kültür, sa- nat olayı olarak gorüp ha- Europalia 96-Turkhe Festi- vali Genel Direktöru Bulent Eczacıbaşı 'mali kriz' gerek- çesinin atanda siyasi neden- leriıı olduğunu sovledi. (Fo- zırhkl'arını bu şekılde toğraf. DEVRİM BARAN) yönlendırdıklerını dıle getıren Eczacıbaşı, Europalıa'nın temel felsefesınde de olduğu gıbı çalışmalarda hıçbır sıyası amacın ağırlık taşımaması gerektığını vurguladı Eczacıbaşı "Böyte bir temel feisefeve hizmet etmek için dü- zenlenen festivallerin politik amaçlarla baskı altina sokulmasını çok üzüciı bir durum olarak karşılnoruz" dedi. Vakfın karannda geçıcı bır uzamadan soz edıldığını anımsatan Eczacıbaşı, ken- dılen ıçın festıvalın bıtmedıöını, ancak bu geçıcı sure uzarsa testıvalın zamanın- da yetışmesının guç olacağını belırttı Eczacıbaşı, 'Bu sorunlar Belçika hükümerinin Fia- man kesiminden ka>nak- lanıyor. Europalia'ya kat- kıda bulunmama karannı açıkladılar, onların bu açıklamasından rüm yerel \onetimler, Europalia'nın ozel sponsorian etkilendi. Etkinliklerle ilgili bazı ola- nakların geri çekilmesi, bazı kentlerde sergi salon- larının verilmemesi gibi festitalin kalitesi>le ilgili önemli sorunlar oluşmaya başladr dedı Eczacıbaşı, bu gelış- melenn bırkaç gunluk ol- madığını tekraıiadı Bugune kadar 1 mılyon dolarlık bır harcama ya- pıldıgını bıldıren Eczacı- başı, Türk tarafma aıt toplam butçenın 20-25 mılyon dolan bulabıleceğını ıfade ettı Ancak son gelışmelerden sonra, fes- tıvalın hıç gerçekleşememesı olasılığmı da goz onunde bulundurarak boşuna har- cama yapmamaya dıkkat edeceklennı de sozlenne ekledı CHP Ankara Milletvekili Soysal, Batılı ülkelere karşı sert çıktı: Operasyon geç bfle kaldı Dişişleri g R Mümtaz dun ç Düşünce İstanbul Haber Servisi - CHP M.llenek.l, Mümtaz Soysal, Kuzey Irak operas- yonunun "geç kalınmış" bır operasyon olduğunu soyle- AtatÜrkçÜ Soysal. operasyonu eleştı- ren Batılı ülkelere karşı f "sertvanrtlar"venlmesıge- duzenledlgl rektığını ıfade ettı "Yeni Dünya E;,kı Dışışlerı Bakanı Düzeni ve Türk Mümtaz Soysal. dün Ata- c o ] n " Vonu \u turkçü Düşunce Derneğrnın ?OlU c K o n u ı u duzenledığı "Yeni Dünya konteransa Duzeni \e Türk Solu" konu- katlldl. Soysal, lu konferansa katıldı konferansta « £ : K S J Î S S S ^ yfP^'konuşmada,başta ABD ve Fransa nuyia ıigıh sorulanm yamt- olmak uzere bazı Batı ulkelenne sert çıktı. layan Soysal, "ABD ve başta çozmesi gerekir, bizim de ona yar- dımcı oimamız gerekir. Mesele orada- ki Kürtlere karşı bir harekât degil, Bağdat'la birlikte Kürtler konusunda insanca ve demokratik bir ortak çö- züm getiştinnek." Fransa olmak üzere bazı Batılı iılkele- rin Türkiye'yi Kuzey Irak'ta kauş sii- resiyle ilgili olarak Hkışdrmalan" ko- nusunda şunlan soyledı "Niye sıkıştınyorlar ki. Kendileri yıllardır Ortadogudalar. Biz, onlan sıkıştınyor muyuz? Türk kuvvetleri orada amaçlannı gerçekleştirinceye kadar kalacaklardır. \ma dediğim gibi bu amaçlar bizim gerçekleştir- memiz gereken amaçlar değildir. Biz, geçici sonucun sonrasında yine Bağ- dat'la dialoga girmek. Bağdat'la bir- likte soruna daha demokratik bir açı- dan bakmak zorundayız. Vani sorunu ne biz çözeriz ne de Amerika çözer. Doğrudan doğruya Irak'ın kendisi Çözflmler farkh Irak'ın bulacağı çözümle Türkı- ye'nın bulacağı çözumun bırbınnden farklı olacağını anlatan Soysal, "Irak için geçerli olan federatif çözüm Tür- kiye için geçerli değildir" dedı Turkı- ye'nın operasyon konusunda Ba- tı'nın destek vencı ve onaylayıcı tu- tumlanna muhtaç olmaması gerektı- ğını vurgulayan Soysal, şöyle dedı "Biz bölgenin devletiyiz. Söz konusu olan bizim hal- kımız, Irak'ın halkıdır. On- ların halkları değil. Onlar çıkaıian için buradalar. On- lann başka konularda yap- madıklarına biz yeteri ka- dar fazla ses çıkaramadık şimdiye kadar. Bosnada, Çe- çenya'da yapamadıklan şey- ler var. Biz, bu konularda şimdiye kadar en azından zoriuk çıkarmıyorsak onla- rın da bize zoriuk çkarma- ması lazun." Soysal, Batı'nın eleştınsı- ne karşı Dışışlen'nın sert yanıt vermesı gerektığını de sozlenne ekledı Daha sonra konferansa katılan Soysal, "yeni dünya düze- ni"nı eleştırdı Cumhunyet'ın ılk 15 yılını "Dev- rimci dönem" olarak adlandıran Soy- sal, son 15 yılının ıse "Şaşkınlık dö- nemi" olduğunu soyledı 1950'lerden sonra Türkıye'de devnmlerden yavaş yavaş ödünler verıldığını belırten Soysal, "Yanm kaJmış bir devrim ta- mamlanmadan demokrasinin kurba- nı oMu" dedı Bunun asıl suçlusunun sol oldu- ğunu savunan Soysal, "Tercihleri, toplumda çok kesin yapmak gerekir. Partimizin bugun uğradığı durum da tercihini net, kesin yapamamasıdır" dedı Caz konseri Eliane Eias Trio tju akşam CRR'cte CEM YEGÜL Cemal Reşıt Rey Konser Salonu ve Pozıtıf'm bırlık- te hazırladıklan 1994-1995 Caz Konserlen Sensı bu akşam Eliane Eias Trio'nun konsenyle devam edecek Brezılyalı pıyanıst Eliane Elıas klasık müzık, swıng geleneksel ve modern caz arasında sallanarak buyü- muş Sao Paolo doğumlu Eliane Elıas. ılk pıyano eğıtı- mını caza âşık klasık bır pıyanıst olan annesınden al- mış Daha sonraları da Sao Paolo'nun meşhur Free Center of Musıc Apprentıceshıp'ınde klasık geleneğın teknık ağırlıklı yaklaşımı ve caz dunyasının bıreysel ıfade ağırlıklı yaklaşımlan arasında gıdıp gelerek bır altı yıl geçır- mış Brezılya'nın en buvuk pıya- nıstlen onun karıyennı sağlam temellere oturtmuşlar Gerçek anlamda klasık eğıtımını, Amilton Godoy'un yanında al- dıktan sonra Amaral VTeria ıle kendını sağlama almış Pıya- nosunun Latın ntmık karakte- nnı caz akımlanyla harmanla- yarak farklı bır kulvarda koşmaya başlamış Genellıkle İstanbul'da ızleyeceğımız formasyonda konserler ver- meyı tercıh eden Eliane Elıas, solo pıyano konserlen vermeyı de ıhmal etmıyor Solo konserlennde genellık* le Heitor VlUa-Lobos, Maurice Ravel, J.S.Bach ve Fre- deric Chopin'ın eserlenne yer veren Eliane Elıas'ın Hr tanbul'da ızleyeceğımız uçlüsü pıyanoda Eliane Elıas, basta Marc Johnson ve davulda Satoshi Takeishi'den oluşuyor Eliane Elıas Istanbul'un ntmını yakalayabı- lırse oldukça keyıflı bır konser ızleyebılınz KÜLTÜR • SANAT ORTAKÖY KÜLTLIR MERKEZI Azgın Somuru Çarkı ve Bu Çark 'çındekı Insar II şkıle Öykü : Hasan Kıyafet Yön : Faik Ahmet Akıncı BERHAN ŞİMŞEK-SUMRU YAVRUCUK-SAVAŞ YURTTAS Fılnnıp geluının bır bolumu Gazı ve 1 Mayıs mahallelerınde şetııtduşenle'r mezarlamn vapım •ç n yurutulen kamDO n yaya ve Pendık Be'edıyesı ıle Express Kargc da ışten atıbn şç lere aktcrıbcaktır Beyoğlu PERA SİNEMASI 251 32 40 Yalnız 1 hafta |Kraliçe Margot "L K M"La Yon- Claudc Berri K ıİx_lk \t!j.ını .N. l") ınıcl \ u K u ı l \ Hit t nl I \ K / 1 2 OO-1 5.OO-1 8 OO-21 .OO (KÂYBÖLMÎ ÜZERMBKPI\1\O\T DÖRTOYUNa'ILEFAPn'AZl ATŞE LEBUZ GUNŞDLAL OZDEN QFTÇI Her hsru pazjr gunien sajt IS 00 ve 18 40 da Isunbul Sarut Mcrkezı nde ^ TEL. (212) 269 O9 22 J KIMO?NAZ ERAYDA Curıartes Pa ar 18 0" Islanbul Sanat Mertıezı KUMPAHVA SAHN6SI Sakusdac Cad Es*ı Çeşme Sok 12 TarUıas T a k s m ^ a ı î U a S M S (Kjllur Pa^snli n n Mifcrlaoyte bahar isyancıdır! 16 ttari Puar 1« 00 S ' • S«ı<l t Cad 4S 9 Tahslır SHP II Ma k«ı «.ı Tel (0 212)249 69 i c Ferhan Sensoy un ŞU GOGOL DELİSİ Derya Baykal Şensoy Sc 2 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy'un ÜÇKURŞUNLUKOPERA j , l - 3 Ferharı Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarjombo 2 1 00 S O N 2 O Y U N |lı(«l5JtısYtrt«ı:5ES-1M5 0r1joyuncuUrTn ERENKOY APOLLON (362 51 OO) I OıUkij OKM |25ISSI7] 12 0«-1«00-1i 00-11.00-20.00 Kl^ıkoı IEKSİV V1K. (34! Î1 55! 13.0O-15.M-17.OOU.0O Sine»ilıon Kirli HS5IN » YK.M, (353 37 711 11 30-17.30-20.00OK\A Ortokoy De ebc/L Cd \ o 110 Tel 253 6Q İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE PERDELERİNİ AÇIYOR BUYUK SALON G Puccını TURANDOT opera 3 perde Ortcestra Şefi Antonıo P1B0U.I Sahneye Koyan Vfekta KAflA 25 Mart Cumartesı saat 20 00 - 30 Mart Perçemt* saat 20 00 8 Nısan Cumartesı saat 1530-13 Nısan Perşembe saat 20X10 F Lehar ŞEN DUL operet 3 perde Oricestra Şefr SenJar YALÇIN Sahneye Koyan Aydın GUN 28 Mart Saiı saat. 20 00 4 Nısan Sab saat 20 00 -15 Nısan Cumartesı saat 15.» L Mınkus DON KİŞOT Koreografıve bale 3 perde Sahneye Koyan \felentm YEUZAfllEV Orkestra Şefr Elsad BACIBOV 29 Mart Çarsamba saat 20 00 - 5,12 Nısan Çarsamba saat 20 00 G . Verdı DON CARLOS opera 4 perde Orfcestra Şeft Antonıo PIR0UJ Sahneye Koyan Gûrçıi ÇEÜKTAS 1 Nısan Cumartesı saat 15J0 - 6 Nısan Persembe saat 20 00 11 Nısan Salı saat 20 00 KONSER SALONU K Ludvvıg BİR TENOR ARANIYOR müzikal komedi 2 perde Sahneye Koyan Adnan BRINE Muzık Yönetmenı Serdar YALÇIN 26 Mart Pazar saat 15 00-7 14 Nısan Cuma saat 19 00 W A. Mozart KUŞ ADAM ve PRENS çocuk operası 2 perde Sahneye Koyan Sumeray ARIMAN Muzık Yönetmenı Huseyin KAYA 25 Mart Cumartesı saat1500 1815Nısan Cumartesı saat 11 00 \ ON RICH \ R D \TTENBOROUGH ANTHONV HOPKUSS GOLGE DtBR\ WINGER TOPRAKLARDA"SHADOVVLANDS" 11 30-14 00-16 30-19 OO-21.30 Afktan guçlü silah yoktur. BLUE SKY JESSia LANGE TOMMY LEE JONES 12.00-14.15-17.00-19.15-21.45 r i TıvatroSmdyosu Tu r g a , N o r ç o p l u k KENT OVtl>CtLARl 2-(6 35 89 247 36 34 NEIL SIMON Sultanahmet CAFERAGA MEDRESESI EL 5ANATLAR1 VE MUSİKI ATÖLYE ÇAU1Ş/VIALAR1 KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR. • HAT-TEXH1P EBRU - AĞAÇ OYMA VE StMFKARUK - PORSELfM SÜSLEME (»cak-soguk) - KUMAS DESENLEME - CAM SÜSLEME (vitray)- DEKORATİF SERAMİK - TAKI - RISİM • UD-NEY TAMBUR KLASİK KEMENCE-KANUN KUDÜM • OSMANUCA : 513 18 43 - S27 31 44 F*x : 5 I I 41 37 n lO.OO-IS.aO Aiası) HEDEF MÜZIK VE SAHNE SANATLARI MERKEZI 10Nisan-17Mayıs (1.KUR) KONSERVATUARLARA H A Z I R L I K KURSLARI (TIYATRO-MUZIK) Tel: 345 18 53-347 18 23 Maluk A>ıme» Zufal Bılgıner Uğurlu Gencer 9 MART • 2 NISAN BEVOGLU KUCUK SAHNE reramke-CaiKi 21.00 CorrartKi-15.30 Î I . O O P J I B 15.30 »ılelltı. G,t . Tel |02U! 249 24 26 brs.lCISK.kWj. KOMEDİ 2 BOLUM Persembe 21.00, Paur 1S.0O (Persembe İndirimlidir.) MUZAFFER İZGÜ KOMEDİ 2 BOLUM SOH 2 OYTJrt Cuma 21.00, C.tesi 15.00-21.00 (C.tesı 15.00 Indirimlrtir.l KUIlur lıklnliü Kalkılarıyla. H A D I Ç A M A N YEDITEPE OYUNCULARI Tuncer CUCENOĞLL Cuma 18.30-21.15/C.tesi 15.00 MATRUŞKANİLGÜN BELGÜN / HADİ ÇAMAN Yöneten : KENAN IŞIK Tesvikiye Cad. No: 160 Nisantası Tel: 233 40 19-224 14 39 CAGDAŞ RESIM / KITAP / CD ITHALATI TOPTAN PERAKENDE SATIŞI TOPLUMSAL ARASTIRMALAR VAKFI 25-26 MART 1995 TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ Sakızgulu Sok. 33 2 Bahanye IST. fUc Donalds Karsısıl Tel: 41417 61 •ILETLERAmmK KUITUR MERKEZI GISEIERINDE SATILMAKTADm. A.K.M.Gi»Tel:(0.2l2)2SI 10 13 ' 251 St 00 (7 hıt) 254 < . E r baraı yap m nederryte fca'aıın DulundLgu botgede^ı <o/ler boşalt I r ve / (f nr ınsanlar yerıeş "i olge ennden kavulrrıjş ac ve ış^zdırler Yer'einden vjr'larından edılmış olan nsan ann bır kısmı baraı ipiT nda çalıştınlmak jzere ışe a n r Azgın bır sjmurj ş: nazalar ve bu nedenle o j"nle! yoksu Koyluter n ye' nıdır artık Oleilenn ' i yer re şe alınacak r anlar < L ç n bsbac r r Kardeştn'n ^ . akratasınıp o jrr jnu PA . ^ .^L .^k .^k .^k .^k .^^ ^ B BAKIS EKONOMIYE SOL'DAN Heınrıch-Boll-Vakfı Işbırlığıyle I VAKIF I. Oturmn-C.fsi- 1 1 -OO DUNYA EKONOMİSI IÇİNDE TURKIYE Doç Dr Ahmet Çakmok Prof Dr Tuloy Ann Dr Hayrı Kozanoğlu Dr 5ungur Savran Dr Ergın Yrldızoğlo II. Orunjm-C.resi- 15.15 TURKIYE KAPfTAUZMININ DİNAMIKLERI VE EKONOMIK KRİZ Rıdvan Akar Prof Dr Korkul Boratav Azız Konukman Prof Dr ızzQtlın Onder Mustafa Sonmez III. Otumm-Poıor-1 1 .OO DEMOKRATİK VE KATIUMCI BİR EKONOMI ARAYIŞI Doç Dr Hocer Ansal Dr /V\elth Boş Prof Dr Ahmet Insel Doç Dr Nurcan Ozkaplan Dr Noıl Satılgan Btrol Sumer IV. Oturum-Poıar-15.15 KRİZ EMEK LEHINE ÇÖZÜUEBIÜR Mİ ? Mehmet Atay Atılay Ayçın Vıcdan Boykara Yıldtrım Kaya Erfuğrul Kurkçu Oğuzhan AAuftuoğlu Soruhon Olu<p Voysı Sansozen Sabrı Tppçu Başağa Çeşmesı Sk No 17 Galatasaray Tl 293 10 96/3 ht Fx 293 10 95 Kültür Sanat lanlannız ıçın 293 89 78 (3 hat) Yerli Forrest Gump" ffOlMıYET YILIN KOMEDİSİ 1OO. OYUN 23NISUIDABİTIYOK TÛy BILETLER SIDŞA ÇIKTL. ÖNDENrBIBUUIUISTIYOMUIC HOm GISEYE DCMYIN. P«ş i X Cu 21 00 Ctes 18 00 2100 P> 15 00 16 OC TELCFOM (O 212) 23O 16 ORALOGLU TIYATROSU LALE ORALOGLU SARAH BERNHARDT Yoncıen I 1/vct B\N \ Ğ Mlunı/.nk < \PUO1 Mıi[daK...«nT»Jtnı< <-llunu T«_l ^')l 6 ' ANKARA SANAT TIYATROSU JOSE SANCHIS SINISTERRA AY, CARMELA ! "(h."urluk Sai'auıta Ağıl Rcp Rutka) A23Z Turkçesı Yalçın BAYKLt Ojnav anlar Allan rRKEKLl Aslı ONGOREN Y A L N I Z 1 G U N 2 8 M a r l 1 8 Î 0 2 1 1 5 V><;uiı Istck l 7CIHU- Beyoğlu Kuçuk Sahnede Bıki Satıs Tı>atro Oışc^ı Taksım \akkorama Cı^e Tel 2-t9 24 2b B i z i m T i y a t r o Altunizade CAPITOL (Üst Kat) Tel : 391 65 38 INefıs tıyatro metnını ve|o( unlaşhraıı-^oıı Zafer DIPFR ' a f e r Oıper'ın vırtuoz' syunculuk gösterısını açırmayın. / BASIN YARGI ;umartes ' 8 30 SON OYUN MİLENA'DAN KAFKA'YA MEKTUPLAR Pazar 15 00 KARTAL SANAT IŞLIGI TIYATROSU Bertolt Brecht İHSANIN EVRELERİ. Fotıh Altınoz Duzenleyen Serhot Ozcon i YONETEN Ce' n Et Her Çarsamba 20.30 / Pazar 20.00 YER Pend'k Ataturk Kuıtur Evı Tel 390 40 19 ŞEHIR TIYATROLARI l HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) ! T C K'JLTUP BAXANUGI DEVLET TIYATROLARI I I İSTANBUL DEVLET TİYATROSUİ NIKOLAY GOGOL PALTO Çocuk Oyunu W SHAKESPEARE BIRGECEMASAU YONETEN BAŞAR SABUNCU (22-23-24-25-26 Mart) ( 2 5 .2 6^art sLt I I 00) i HAKIIYE CEP TIYATROSU ( 240 77 20 ) FERENC KARINTHY PEYNİRLI YUMURTA YONETEN CANDOĞAN (21 Mart Saat 18 00-20 30/23-24 Mart Saat 15 00) KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESI (349 04 63) TURKULERIMIZ 1 ORHAN GUNER IKINCİ NÖBETÇİNİN SIK1NT1LARI Y0NFEN ARIFAKKAYA (22-23-24-25-26-27 Mart) Çocuk Oyunu HEİNRICH BOLL DENIZ UYGUNER BIRUKTEOYNAYAUM rONFENDENIZÜYGUNER (25-26 Mart Saat 11 00) ÜSKUDAR MUSAH1PZADE CELAL SAHNESI (333 03 »7) î- Sîvas ejlerinde saztm çaîjnır. 2- Gesi bağîarı. 3- O gönîer. 4- Adaletin bu mo dünya. 5- TaHı dillîm. 6- Çemberimde güi oya. 7- Yoslan dönyo^ {Seido / Moğollor) 8- Kalenin dibî. (Sefda / Woğoîlar) 9- Anayasso {Selda / Moğoüar) 10- Mapusanefere giineş doğrnuyor. 11 - Dane done benlerî. 12- Bütbül. 13* BÖlemedim feiek ile kozumu. 14- Maposane ictnde. 15- Eyvah gonûl. 16- Alttn kofes. \7- Nem kaîd. (Selda / Kardaslar) MEMET BAYDUR TENSİNG YONETÎN ÇETIN IPEKKAYA (22-23-24-25-26-27 Mart ) (2S-26Mart Saat Çocuk Oyunu Ş AVŞAR E ULGER M D KILIÇ E POSTOGLU YAVRU KIMİN YONETEN ŞEVKET AVŞAR I I 00) F A T I H REŞAT NURI SAHNESI (526 53 80) ERGJN SAV BIR BAŞKASI YÖNETEN ENGINGURMEN (22-23-24-25-26-27 Mart) Çocuk Oyunu F < VVAECHTEH SOYTARILAROKULU YONETEN TANER BARLAS (25-26 Mart Saat I I 00) | G A Z İ O S M A N P A Ş A SAHNESİ (57» 60 67) MOLIERE TARTUFFE M  ΠO R M Ö Z İ K Y A P I M T e t ( 0 . 2 1 2 ) 2 7 6 1 2 8 jEAN-LOUIS MART1N BARBAZ (22-23-24-25-26-27 Mart) Çocuk Oyunu FIKRfTTERZ GÖLGENİN CANI YONPEN CEMDAVRAN (25-26 Mart Saat I I 00) T A K S I M SAHNESİ 293 31 08 Halta ıcı saai 20 00 Cml 15 00 ve 20 00 ARTHUR MILLER CADI KAZANI Yöneten : CÜNEYT GÖKÇER 2^ 28 29 30 31 Mart 1 Nısan TURHAN SELÇUK ABDÜLCANBAZ Oyunlaştıran veYön.: Y. KENAN IŞIK 4 5 6 7 8 Nısan TAKSIM SAHNESI UST FUAYE 293 31 08 Çarsamba ve Cuma Sıı\ 17 30 ŞEHIR UYKUDA |UyarlayanweYöneten : OZGUR ERKEKLİ| 29 31 Mart 5 7 Nısan (Saat 18 00) AKM ODATİYATROSU 251 56 00/254 Hallaıçı Saal 19 00. Cml 15 00-19 00 Pazar 15 00 TLRK SF.SSIZ TIV VTROSU GÜNGOR DİLMEN KURBAN Uyariayan ve Yöneten : SUMRU YAVRUCUK 26 rVart D ?za^Saat 5 00 ÂZÎZ NESİN HADİ ÖLDÜRSENE CANJKOMI Yöneten : METIN BELGIN | 28 29 30 31 Mar 2 N san HAROLD PINTER GIT GEL POLAP Yöneten : METIN BEYEN 4 5 6 "" 8 9 N sanAKM BİRİM TİYATROSU 251 56 00/254 Halta Icı Saat 19 30 Cmt 15 00 19 30 PAZAR SOHBETLERI-7 TIYATRO ANILARI 26 Mart Pazar Saat 15 30 WOOPY A"LLEN FINAL Yöneten : CÜNEYT ÇALIŞKUR 27 28 2_3_Ç_3 3j_Mart_1 Nısan BE'HIÇ AK BİNA Yöneten : ÖZGÜR YALIM 4 5 6 7 8 NISAN ÜLKU.AYVAZ TENEKE ŞOVALYELER (Muz klı Çocu" Oyunu) Yöneten : ORHAN KURTULDU Her Pazar Saat 12 00 Topm Salışlar Içın 244 28 11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog