Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

25 MART 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER CHP lideri Hikmet Çetin yeni kabinenin pazartesi göreve başlayabileceğini söyledi thşışteiTndeTsnıreiimıte Sıvas olaytarma tazminat öavası • ANKARA (AA)-Pir —Suhan Abda! Kükür Derneği'nin, Sıvas'ta 1993 yılınin Temmuz ayında meydana gelen ve 37 kişinin yanarak öldüğü olaylardan sonra, yayımladığı bir yazı dizisinde, derneği, Sıvas'ta meydana gelen olaylan provoke etmekle suçladıgı gerekçesiyle, Zaman gazetesi hakkında açtığı 1 milyar lıralık tazminat davasına devam edildi. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme başkanı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Murtaza Demir'in, yazı dizisinin yayımlandığı 30 Temmuz 1994 tarihınde demeğin yöneticisi olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Ankara Emniyet Müdürlügû Dernekler Masası'na yazı yazılmasını kararlaştırarak duruşmayı başka bir güne bıraktı. 'Çeklç Güç yok sayrimab' • ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Çağlayan, Kuzey Irak'taki operasyonun başansının kalıcı olması için bölgedeki otorite boşluğunun doldurulmasının şart oldugunu kaydederek, "Türkiye bölgedeki otorite boşluğunun gidenlmesi içın Çekiç Güç formülünü artık yok sayarak formül üretmelidır' dedi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Çağlayan, partı genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Irak operasyonu ile ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Irak operasyonunun Güneydoğu'da mevzilendırilen Çekiç Güç'ün varhğınm Türkiye'nın yaranna olmadıgını gösterdığıni savundu. üaşbakanm zamaıuyok' • ANKARA (ANKA)- Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, sorunlan iletmek üzere Başbakan Tansu Çiller ile görüşeceklerini, ancak görüşmek için Başbakan'ın "başınm boşalmasmı" beklediklerini ifade etti. Meral, yaptığı açıklamada, kamu işçilerinin yasa gereği ödenmesi gereken ikramiyelerinin hâlâ ödenmediğini belirtti Emeklilik prim gün sayısı ve emekli olabilme yaşını arttıran yasa çalışmalannı onaylamalannın mümkün olmadığını belirten Meral, "eylem nedeni" saydıklan bu iki konu da dahil bir dizi sorunu iletmek üzere Başbakan Tansu Çiller'i ziyaret edeceklerini ifade etti. İnsan hakları dersi srtunamair • ANKARA (ANKA)- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Haklan Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu, orta okullarda uygulanacak insan haklan ders programırun çok yoğun ve sıkıcı olmaması gerektiğini söyledi. Tekin Akıllıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın orta üçüncü sınıflar için insan haklan -ders programı hazırlamaya •başlaması üzenne yaptığı açıklamada, "Program, insan haklannı tümüyle •anlatmaya kalkan çok yoğun ve sıkıcı bir program olmaktan kaçınılarak hazırlanmalı. Sadece 1948 'tarihli bildirgenin 30 'maddesinin kısa bir tanıtımından ibaret 'olmalıdır" diye konuştu. Yaşlılar Haftası V ANKARA (AA)- 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Kamer Genç, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yaşlılan Koruma Derneği Genel Başkanı Mihriban < Kural ve Yönetim Kurulu -üyelerinı kabul etti. TBMM -Başkanvekili Kamer Genç, kabulde yaptığı konuşmada, "Yaşlılara 1 saygı göstermek toplumun görevidir" dedi. Yaşlılann huzur içinde hayatlannı sürdürmeleri için yasal "düzenlemelere gidileceğini 'kaydeden Kamer Genç, güçsüzlenn parasal sorunlannın çözülmesi için ' de varlıklı kişilerin yardım yapmasını istedı. ^ EhşişliteiT• CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, hiçbir mületvekiline bakanlık Önermediğini açıklarken Dışişleri Bakanlığı'na kimin getirileceği konusunda sıkmtı yaşanıyor. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Kabinenin CHP kanadındakı değışiklığın bugün netleşmesi bek- lenırken. dün Dışişleri Bakanı Murat Karayalçının. son gelışme- lerle ılgılı olarak lngıltere ve ABD'ye göndenlmesı olasılığı ye- nı bır ertelemeyı gündeme getirdı. Kabinenin CHP kanadındakı de- gışıklığın en erken pazartesi akşa- mı gerçekleşebıleceği ifade edili- yor. CHP'de Dışişleri Bakanlığı'na getirilecek isim konusunda sıkıntı çıktı. Kabinenin CHP kanadında yapı- lacak değışıklıgın. bugün yapılma- sı beklenırken, son anda Başbakan Tansu Çiller, Dışışlen Bakanı Mu- rat Karayalçın'ın önce ABD'ye, sonra da lngıltere'ye giderek Ku- zey Irak'taki gelışmeler konusun- da temasta bulunmasım istedı. Edinilen bılgıye göre Başbakan Çiller, CHP Genel Başkanı Hik- met Çetin'i arayarak, Karayal- çın'ın her ıki ülkeye gitmesinin zorunlu olduğunu bildırdi. Çetin, dün akşam konuya ılışkın bır soru üzerine, Başbakan'ın bu konuda kendısini aradığını belırterek, "Başbakan, 'Sayın Karayalçın'a bır seyehat görûnüyor olabılır' de- di"açıklamasını yaptı. Çetin, aynı konuda kendısine dün yöneltılen sorular üzenne, "Bir zaruret doğa- bilir dedL Ama yann (bugün) için olduğunu söylemedi" dedi. Çetin, bır başka soru üzenne, bugün ya da vann CHP'lı bakanlann listesi- rif»mii*ol Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye Ziraatçılar . Derneği'run(TZp)düzenlediğitanmsempozyumunailgi göstermeyen hükümet yetküilerini uyaracağını söyledi. Demirel, CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i sempozyumda yaptığı konuşmasından dolayı alkışladı. Sempozyumda yaşanan bir gaf. güliişmelere neden oidu. Konuşmacılan mikrofona daveteden Tanzer Kozan, DemireTi kürsüye da\etederken "Şim- di size sayın Cumhurbaşkanımız TurguU. Süley man Demirel hhap edecekler" dedi. (Fotograf: AA) ni verebılecegini belirterek,"Ama ne. Murat Karayalçın'ın kabınede nomık konularda yararlanmak is- kalmasının yararı konusunu ıma ettığını ıddıa ederek, Karayalçın'ın son anda Çiller tarafmdan yurtdı- şına göndenlmesine dıkkat çekti- ler benim devlet anlayışıma göre önemli olan Cumhurbaşkanı'na sunulup onayianmasıdır'1 görüşünü dıle getirdı. Karayalçın'ın her iki ülkeye ya- pacağı zıyaretın en geç pazartesi gecesi bitebileceğı, kabinenin CHP kanadındaki değişıkliğın de aynı gece ya da salı gününe kala- bıleceğı belirtilıyor. Kımi CHP çevreleri de, Çiller'ın Çetin ile yaptığı görüşmelerde. CHP lıden- Dışişleri sıkınüsı Dışışlen Bakanlığı'na kımın ge- tırıleceğı konusu sıkıntı yarattı. Kulıslerde bu bakanlık içın adı ge- çen Hatay Milletvekılı Onur Kumbaraabaşı'dan daha çok eko- tendıği öğrenıldi. Kulıslerde Erdal tnönü ve De- nız Baykal'ın da adı gündeme ge- tınldı. lnönü'nün bu görevi kabul etmesınin zor olduğu belirtilıyor. Baykal'a yakın çevreler Baykal'ın Dışişleri Bakanlığf nda ısrarlı ol- duklan, Denız Baykal'ın bu göre- ve getınlmesi halinde ağustosta aday olmayabıleceğinı ifade ettık- len kulıslerde dile getirildı. Bir çözüm bulunamaması duru- munda Dışişleri Bakanlığı'na Onur Kumbaracıbaşı'nın getiril- mesı olasılığının yüksek olduğu bıldınldi. Dışişleri Bakanlığı sorununun çözümlenmesı halinde Onur Kum- baracıbaşı'nın ekonomiden so- rumlu Devlet Bakanlığı'na getinl- mesınm söz konusu olduğu, ancak \ydın Güven Gürkan'ın da Sanayi ve Tıcaret Bakanlığı'nda gönlü ol- duğu, bır başka bakanlığı üstlen- mek istemedığı ifade edildi. CHP kulislerinde bakanlık içın çeşitlı dengelere göre, adları ge- çenler şöyle: Dışişleri Bakanlığı: Denız Baykal, Onur Kumbaracıba- şı, lsmail Cem, Abdülkadir Ateş. Adalet Bakanlığı: Mehmet Mo- gultay, Seyfı Oktay Çahşma ve Sosyal GüvenMk Ba- kanhğı: Nıhad Matkap, Cemalettın Gürbüz. Sanayi ve Ticaret Bakanlı- ğı:Onur Kumbaracıbaşı, Aydın Güven Gürkan. trfan Gürpmar. Kültfir Bakanlığı: Ercan Kara- kaş. Mehmet Se\ ıgen. Turizm Bakanltğı: Algan Haca- loğlu, Şahm Ulusoy, Cemalettin Gürbüz. Bayındırlık ve tskân Bakanlı- ğı:lrfan Gürpınar, Onur Kumbara- cıbaşı. İnsan haklanndan sorumlu Dev- let Bakanbğı: Mustafa Kul, Hasan Basn Eler Kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanhğı: Aysel Baykal. önay Al- pago. Şehirleşmeden sorumlu Devlet Bakanlığı: Alı Dınçer. Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığı: Hasan Akyol, Hasar Basri Eler. Ayrıca bakan olabilecek bazı mılletvekillerinın adları da şöyle sıralanıyor. Fuat Çay, Zıya Halıs, Fahri Gfindfiz veya Ural Köklü, Adnan Ekmen, Mehmet Alp. Kabine kulisinden notlar Kara kutu açılacak, kırmızı plaka dökülecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP-DYP genel başkanlannın 50. hüküme- te devam karannı verme- sinden sonra kabinede ya- pılacak değişiklik, millet- vekillerinin bakanlık bek- lentisini doruk noktasına ulaştınrken. iktidar kulısi Meclis'in en hareketli odağı haline geldi. Lacivertlerini giyen mil- letvekillerinin yerinde otu- ramayarak volta atmaya başladığı kulisin, önceki gûnkü en renkli ve espnli kişisi CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal dı Baykal, "Hikmet Çetin kimleri bakan yapacağı ya da ne yapacağı konusunda sizinle konuştu mu"diye soran gazetecilere şu yanı- tı verdi: "Hajır, Hikmet Be> be- nimle konuşmadı. Eğer gö- rüşmek, danışmak ihtiyacı hissetse>di elbette görüşür- düm. Ama. sannorum pek kimseyle de konuşmuyor." Devlet Bakanı Salih Sü- mer de Baykal'ı destekle- yerek Çetin için "Evet, tam bir kara kutu gibi" dedi. Baykal, "Ne demek kara kutu?" deyince, Sü- mer anlatmaya devam etti: "Hani uçaklarda kara kutu bulunur ya. Uçak dü- şer, ama hiç kimse kesin bir şey bilmez, kara kutu açıhncaya kadar. İşte Hik- met Bcy de o kara kutu gi- bi Yeni listey i açıklavinca- ya kadar kimse bir şey öğ- renemeyecek galiba." Köylüoğiu'nun benzini Koltuğundan ayrılmak istemeyen insan haklann- dan sorumlu Devlet Baka- nı Azimet Köylüoghı'nun. "Eğer beni bakanlıktan alırsanız üzerime benzin döküp kendimi yaka- rım"dediği söylentileri anımsatılınca da Baykal, "Azimet Bey benzini Hik- met Bey'in üzerine döker- se daha kesin sonuç alır" dedi. Bu arada sohbete katı- lan ve kabine dışı kalması- na kesin gözüyle bakılan Devlet Bakanı Diyarbakır MilleUekili Salih Sümer, "Şu işe bak. beni bir Laz bakan yaptı, bir Kürt au- yor"sözleriyle "hissiyatı- m" dile getirdı. Dertli Bakan Salih Sü- mer, anlatmaya devam et- ti: "Eskiden sadece Hik- met Çetin, Deniz Baykal ve Sümer Oral koşardı. Ne zaman Hikmet Bey genel başkan oldu, kabine deği- şikliği ortaya çıktı, herkes sporcu oldu. Hikmet Bey sonunda koşu güzcrgâhını Fikri Sağlar degiştirdi, ama miUervekil- leri yeni koşu güzergâhım dabukJu." Beşiktaşhlarartü Bu arada Sümer'in söz- lerinden çok hoşlanan De- niz Baykal, kahkahayı pat- latırken "Yeni kabine açık- lansın. artık sen de bizim güzergâhımızdan koşar- sın" dedi. CHP Içe! Milletvekili Fıkri Sağlar da Genel Baş- kan Hikmet Çetın'in tuttu- ğu takım olan Beşiktaşlı- lann sayısının hızla arttı- ğını söyledi. Herkesin sürekli haber almak için peşinde koştu- ğu milletvekillen. bu defa gazetecilenn peşinde koş- maya başladı. Milletvekılleri, her gör- dükleri gazetecıyi çevire- rek "Bakanlıklardan ne haber, kim bakan oluyor? Bugünlerde de bize haber \-ermezseniz ne zaman ve- receksiniz?" diye takılma- ya başladılar. Kulislerde bakanlık için herkesin adı geçer, gazete- lerde de bunlar yazılırken, Genel Başkan Hikmet Çe- tin de şıkâyetçı Çetin'in, "Bir tek benim adımı ba- kan olarak yazmıyorlar" esprisi de kulislerde konu- şuluyor. Kimlerin kırmızı plakalı araçlara bineceği kesinleş- tikten sonra, üzülenler çok olacak. Fikri Sağlar, bazı üzücü durumları önlemek için Genel Başkan Hikmet Çetin'e yöntem önerdi bi- le: "Kabineyi açık- layacağınız gün, TBMM önüne birkaç ambulans göndersinlerr Hukiımetm omru CHP kurultoyına bcığh ANKARA - Aylarca, CHP-SHP bütünleşmesine endekslenen hükûmetin geleceği, şimdi de 31 ağustosta yapıiacak CHP kurultayma bağlandı. CHP'nin 31 ağustosta yapıiacak seçimli kurultayında, Genel Başkan Hîkmet Çetin'in karşısma aday olarak çıkması beklenen eski Genel Başkan Deniz Baykal ın iiderliğe seçilmesinin, DYP-CHF koaiisyonunun sonu otabileceği savlanıyor. BaykaHa hükümet ortakhğına soğuk baktığı bilinen Başbakan Tansu Çiller. bu olasıhğa karşı ilk sinyalini, parti grubunda "Hüidimette bir olumsuziuk ohırsa, azınlık hükümetini gündeme getiririz'* diyerek \erdi. CHP-SHP bütunieşmesi öncesinde. "Baykal endişesâ" yaşayan Başbakan Çiller ve kunnaylan, Çetin formûlünüTi bulunması üzerine rahatlamışlardı. DYP kulislerinde, Başbakan Çiller"in, 31 ağustos kurultayında Deniz Baykal'ın seçilmesinden duyduğu endışeyi yakın çevresme ilettiği belirtilirken, Çiller'in bu olastlığa karşı kafasında. "azanhk hükûmeti" formülü olduğu belirtiliyor. DYP'nin çarşamba günü yapılan grup toplantısında da bu istemi dile getiren Çiller'in, bir yandan grubunda CHP ile koalisyona karşı çıkan miHetvekillerini yatıştırma, diğer yandan da Baykal'ın seçilme olasılığına karşı mesaj verme amacı taşıdığı ifade ediliyor. DYP milletvekilleri, CHP'lilerin ilk önce "51. hükümet". uygulama programı konusundaki ısrarian ve son olarak Baykalcı parti yöneticilerinin "Hükümete gjrmeyelim" yönünde tavır almalan için "CHPTde Baykakılar, Çetin'i yıpratarak kuruttaydald şansını azaltmaya çakşryoriar"' değerlendirmesıni yapıyorlar. ÇİZMEDEN YUKARI /MUSA KART Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu: Devlet, sözünü tutmadı • Azimet Köylüoğlu Radyo Televizyon Üst Kurulu'na başvurarak Gaziosmanpaşa olaylannın özel televizyon kanallannca çekilen filmlerini arşivlemek amacıyla istediklerini açıkladı. Köylüoğlu, çatışmalardan zarar gören yurttaşlara devletin yaptığı yardımın yeterli olmadığını da söyledi. EVtNGÖKTAŞ ANKARA - İnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Azimet Köytüoğhı, Sıvas katlıamı ile lstanbul Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen olaylann arşivinin yapıldığmı bildirdi. Köylüoğlu, Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) başvurarak özel televizyon kanallannca çektirilen filmleri istedi. Devletin, çatışmalardan zarar gören yurttaşlara yaptığı yardımın yeterli olmadığını belirten Köylüoğlu, Lice olaylannda meydana gelen zararlar için söz verilen paranın da henüz ödenmediğine dikkat çekti. 'Yardımlar yetersiz' Köylüoğlu, Cumhuriyet'e, Sıvas ve lstanbul olaylanna ilişkin çalışmalann gerekçesini şöyle anlattı: "Bu für olaylar, tarihe ışık tutan oiaylanür. Gelecek kuşaklann zaman zaman bu olaylan izleyip değerlendirme yapması gerekir. Onun için biz bu konuda bir arşiv oluşturmaya kairar verdik. Böylesine toplumsal ve acı olaylar yaşandıgında çekilen görüntüler ve yazdan haberierüı arşrvhıi yapacağız. Bakanhğmuz bundan sonra çok ciddi ve düzenli bir arşrve sahip olacak." Köylüoğlu, Gaziosmanpaşa'daki olaylar sırasında maddi zarara ugrayan yurttaşlara yardım için hasar tespit çahşması yapıldığmı belirtti. Bu tür olaylardan zarar görenlere devletçe yapılan yardımlann yetersiz olduğunu savunan Köylüoğlu, birinci ve ikinci Lice olaylannda söz verilen paranın da henüz ödenmediğini anımsattı. İnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu. şunlan söyledi: "Terör olgusundan dolayı zarar gören yurttaşlanıruza devletin yaptığı yardım çok yetersiz. Örneğin, birinci ve ikinci Lice oiayîannda mağdur olan vatandaşlara 29 mifyar Ura yardım sözü verildi. Ne var ki, aradan bunca zaman gemesine karşın bu para daha ödenmedL 29 milyar, bu enflasyon koşullannda 5 milyara düştü. Bu parayia ne yapuabinr? Hangi vatandaş yıkılan. yakılan evini yeniden yapabüir, tamir edebiür? Devtedn, bu tür toplumsal olay larda ölenlere kan bedeli ve maddi zarara uğrayanlara zamanında yeterli yardımı yapması gerekir." POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, 'önce de- mokratikleşme' diyor. CHP lideri Çetin, koalisyon protokolünde yer alan 'demokratikleşme'yte ilgili yasaların bir an önce çıkmasının, Türkiye'nin 'gümrük biriiği'ne ginmesinde önemli katkılan ola- cağına inanıyor. Artık hükümet tamam. Sıra CHP'li bakanlann saptanmasında... Başbakan Tansu Çiller de tıpkı Çetin gibi düşü- nüyor: "Demokratikleşmeyi hızlandıracağız...." Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir hareketlilik yaşanıyor... CHP kulislerinde konuşulanlara bakılırsa grupta bir sıkıntı gözleniyor. Deniyor ki: "lsmail Cem Dışişleri Bakanı olacak, Ercan Ka- rakaş da Kültür Bakanı..." Kimi eski SHP'liler, 'küçük balık' diye nitelendir- dikleri CHP'lilere Hikmet Çetin'in fazla ödün verdi- ğini söylüyorlar... Kulak veriyoruz: "Ege illeri CHP'lilere geçti..." örgütlerde 'sen-ben kavgası' sürüyor. Ancak kjeolojik bır kavga görülmüyor. CHP lideri Hikmet Çetin, 'Avrupa Birliği'rûn dtşi- lişkiler ve güvenlikten sorumlu komisen Hans Van Den Broek ve beraberindeki heyetle görüşüyor CHP grubunda sıkıntı sürerken. Gündem belli: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki harekâtının ne kadar süreceği ve sivil hal- ka zarar verip vermeyeceği... Hikmet Çetin 'hayır' yanrtını veriyor kendisine "Sivil halk zarar görecek mi" sorusu yöneltildiğin- de: "6u konuda TSK çok duyariı ve dikkatli..." ••• Türkiye zor bir dönemeci aşmaya çalışıyor... Yabancılar sormaya başladı: "Türkiye, Kuzey Irak'tan ne zaman çıkacak..." Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a girmesin- den dört gün sonra New York Tımes şöyle yazryor "Türkiye, K. Irak'taki operasyonun çabuk sona ereceğini vaat etmışti. Şimdi çarpışmalann aylarca süreceği ifade ediliyor. Anlaşıldığı kadanyla Clin- ton yönetimi, küçük çaplı bir sınır operasyonuna 'evet' demişti. Dolayısıyla ABD'nin ilkelerine daha sadık bir tavır takınması için zaman henüz geç de- ğiL." Bu arada ortaya çıkan olgu şu: ABD, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak top- raklannda uzun süreli kalmasına taraftar olmaya- cak. Dünkü yazımızda belirttığimiz gibi Almanya Dı- şişleri Bakanı Klaus Kinkel, "Türkiye, Kuzey Irak'tan çok kısa sürede çekilmeli" deyip eklemişti: "Dünya operasyonda ölmüş iki sivilin resmini gördüğünde, Türkiye açısından işler çok değişe- cektir..." Kinkel dün ise şöyle dedi: "Türkiye, Kuzey Irak'tan kısa sürede çekilmeli- dir..." Görüldüğü gibi Ankara'da trafik çok yoğun..: ' Bu arada hemen ekleyelim: '• "Batı'nın baskısı giderek artacak." Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın da yoğunla- şan tepkilere karşı Avrupa'ya bir 'yanıt paketi' sun- du. Okuyalım: 1- Türkiye bu askeri operasyonu Irak'ın fiili ege- menliğinin bulunmadığı bir bölgede yapıyor ve si- vil halka bir zarar vermiyor. 2- Irak'ın bölgede fiili egemenliği bulunsaydı bu operasyonu zaten yapmazdık. 3- Irak'ın bu bölgede egemenliğini kurmasını, Batılı müttefiklerin uyguladığı kararlar engelliyor. Irak'ın egemenliğinin yeniden kurulması halinde bu tür operasyonlan yapmak zorunda kalmayız... ••• Türkiye'nin iki önemli sorunu var şu anda. DYP- SHP protokolünde de 'ortak görüşe vanlan' bu iki sorunun çözümlenmesi sosyal, ekonomik iyileştir- meler ile 'demokratikleşme'den geçiyor. Süley- man Demirel ile Erdal lnönü'nün 1991 'de imzala- dıklan 'hükümet protokoiü'nde de aynı şeyler yer almıştı. Ama hiçbir şey yapılmamıştı. Aradan 14 yıl geçmesine karşın '12 Eylül hukuku ve yasaları'ndan arındırılamamış bir ülkede 'dû- şünce' hâlâ suç öğesi oluşturuyor. Terör, şiddet ve işkence, insanlık suçu olarak görülse bile önlene- miyor. Kardeş kanı durmadan akıyor. Laiklik, de- mokrasinin temel taşı ve çağdaşlığın vazgeçilmez koşulu olarak görülmüyor. Anayasalarda yer alan 'sosyal devlet' kavramı, bugüne dek az sayıda bir 'imtiyazlı' için geçerii kılınıyor. Tablo ortada... Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta operasyon- da... Batı, oldukça duyariı... Ve soruyorlan "Kuzey Irak'tan ne zaman çıkacaksınız?" SDÜ Burciur Eğitim Fakültesi Yaşar Kemal'i karalama kampanyası GÜLÇİNtLCİ BURDUR - Süleyman Demirel Üniversitesi Bur- dur Eğitim Fakültesi'nde açılan kampanyada, yazar Yaşar Kemal'in düşünce- leriyle "zehir" ürettiği öne sürüldü. Fakülte De- kanı Prof. Dr. Hüseyin Ayan'm üniversite senato- su ve fakülte yönetim ku- rulunun karan olmadan yürüttüğü imza kampan- yasında, Yaşar Kemal'i ve düşünce özgürlüğünü sa- vunanlann, "ihanet" için- de oldukları belırtilerek "Bjzier, Yaşar Kemal gibi 'düşünce' sahiplerini de- mir parmaklıklar arka- suıda degil. ülke ve millet bütünlügüne thizlikle bağ- h fildr ve kalem sahipteri- nin tavır ve tepkileriyle hak ettikleri manevi mah- kûmiyet içerisinde gör- mekten yanayız" denıldı "Ûlkesinin ve milletinin bütünlüğünü savunan ay- dınlara çağrı" başlıklı kampanya metni fakülte içinde huzursuzluk ve tepki yarahrken kampan- yaya öncülük eden ve öğ- retim üyelerinden, Yaşar Kemal aleyhine hazırla- nan metni imzalamalannı isteyen Burdur Eğitim Fa- kültesi Dekanı da kendini "Her tezin bir antitezi ota- biür" diye savundu. İmza kampanyasının başka yer- lerde açıldığını ve fakül- tede de sürdürüldüğünü belirten Ayan, "Kim açü? Metin size nasd ulaştı" so- rumuza şu yanıtı verdi: "Türkiye çapında açrt- mış. Bize gelen yerden böyle geldi. Bana Anka- ra "dan geldi. Üzerinde kampanyayı kimin açtığı- nı yazmıyor. Okudum. Doğru bulduğum için im- za tophryorum. Tıpkı Zül- fu Livaneh'nin yaptığı gi- bi sizin (Cumhuriyet'l kastediyor) yapüğmız gibi birhadise.'-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog