Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 MART 1995 CUMARTESİ HABERLER Hun'dan Kinkel'e mektup • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHPKars —MtHefvekfh ArrHa Htm; Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel'e bir mektup verdi. Hun, mektubunda, "Türkiye'de gerçekleştirilecek bir demokratikleşme, başta Kürt sonınu olmak üzere hemen birçok sorunun ortadan kalkmasına, gündeme getirilmek istenen mezhep sorunlannın büyümeden önlenmesine neden olacaktır" dedı. RP'nin bayramı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP. Türkiye genelindekı oy oranını yükseltip Ankara ve Istanbu! büyükşehir belediye başkanlıklannı da kazandığı 27 Mart yerel seçimlerini "belediyeler bayramı" ılan etti. RP. seçimlerin l.jıldönümü nedeniyle Ankara'da etkmlikler düzenleyecek. Yunanistan'a i • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu. Yunanistan'ın ülkesindekı azınlık haklannı "ıhlal" etmesine karşın. dünya kamuoyu önünde Türkiye'nin demokrasi ve insan haklan konusundaki sorunlanru kullandığını söyledi. Köylüoğlu. "Yunanistan, dünya kamuoyunu 'ahmak' yerine koyan bu tutumunu en çarpıcı biçimde tşkeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga olayında sergilemektedir" dedı. Sırma'ya beraat • Istanbul Haber Servisi - Miraç Kandili gecesi Fatih Camii'nde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında "bölücülük" yaptığı iddiasıyla dava açılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Oyesi Prof. Dr. thsan Süreyya Sırma, Istanbul 3 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmasında beraat etti. Şevki Yılmaz itade verdi • RİZA(AA)-Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz, TBMM'yi alenen tahkir ettiği gerekçesiyle dün Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Yılmaz ifadesinde, bir açık oturumda "Çekiç Güç'ün Türkiye'de bulunmasına destek veren milletvekillerini vatan haini olarak ilan ediyorum" dediği gerekçesiyle hakkında yapılan suçlamayı reddetti. DYP'li Diker, yurttaşlann tatillerde bile polisçe 'izlenebilmesi' için yöntemler önerdi devletfne^davetiyeA.NKARA - Başbakan Tansıı Çffler'e, gündemdeki 'sıcak'olaylarla ilgili raporlar hazırlamasıyla tanınan DYP Manisa Milletvekili Tevfîk Diker. Istanbul olaylan sonrasında hazırladığı 'R; güvenlik raponı'nda da terörün kökünün '6 a> içinde kazınacagını" iddia etti. Raporunda. "polis devlet' olgusunu çağnştıran önerileri ile dikkat çeken Diker, yurttaşlann evlerinde, seyahatlerinde. tatillerde bile polis tarafından 'izknebilmesi' için yöntemler önerdi. Diker, Istanbul olaylan sonrasında hazırlayarak Başbakan Tansu Çflkr'e sunduğu raporda, olayın faıllerinın yakalanamamasını. istıhbarat birimleri arasındaki koordinasyon eksikliği ve polisin eğitim eksikliğine bağlarken terörle mücadele için 'sivil istihbarat' birimlerinin devTeye sokulmasmı öneriyor. Diker'in, terör olaylannın önünün 6 ayda alınabilmesı için getirdiği önerilerden bazılan şöyle: Her türlü istihbaratın değerlendirildigi ve denetlendiği güvenlik koordinasyonundan sorumlu bir devlet bakanlığı kurulmalı. İkametgâh kimliği: Kimliği belirsiz kişilerin saptanabilmesi için nüflıs cüzdanı ile birlikte taşınacak ikametgâh kimliği sıstemi geliştirilmeli. bu kimlik her yıl muhtarlar aracılığıyla değiştirilmeli. Muhtarlıklarda, ikametgâh envanterleri oluşturulmalı. Apartman. site, çarşı ve han, sanayi, fabrika, resmi kurum. sosyal ve siyasal kumluşlann yönericilerine, bölgelennde ıkamet eden kişilerin kimlik bilgilenni saptayarak ilgili ünitelere bildirme zorunluluğu getirilmeli. Yolcu manifesrosu: (Jçak, tren ve otobüsle şehirlerarası seyahat edecek yolcular için bilet satış gişelerinde, kişiye özel bilgilerin yer aldığı yolcu manifestosu hazırlanmalı. Bu belgenin birörneği, bölgedeki karakol aracılığıyla koordinasyon merkezine ulaştınlmalı. Seyahat belgesi: Özel aracıyla şehirlerarası seyahat edecek kişiler, bağlı olduklan ışyeri. meslek kuruluşlanndan, 'seyahat belgesi" almalı. Kişiler, seyahatleri sırasında bu belgeyi taşımaya zorunlu olmalı. Devletin topyekûn mücadele master planı: Terör boyutlu toplumsal olaylarda devletin güvenlik güçlerinin yaru sıra vatandaşın da görev ve sorumluluklannın smırlannın belirlendiği ve ekonomik, sosyal, siyasal. külturel birimlerin görev ve sorumluluğunun saptandığı master planı hazırlanmalı. Halka açılan ateş sonrası yaşamını yitiren Hasan Baltacı'nın yoksul evinde yas sürüyor Yoksuüuğamıyanarsıngiden canamıl MİYASE ÎLKNUR 1 Mayıs, şimdiki adıyla Mustafa Kemal Mahalle- si'nin arka sokaklannda yoksulluğu dışa vnran bahçeli bir gecekondu; bahçede karalar giyinmiş ağıt yakan kadınlar... Er- kekler sigaranın birini söndürüpdiğerini yakıyor. Bu "sefH" gecekondunun bir cenaze evi olduğunu anlamak zor değil. ümra- niye olaylannda halka açı- lan ateş sonrasında yaşa- mını yitiren 40 yaşındaki İsmail Baltacı'nın baba e- vi burası. Hasta olan eşi ve üç çocuğu çok etkilendiği için başsağlığı dileklerini babası Mahmut Baitacı. kendi evinde kabul ediyor. tsmail Baitacı, Mahmut ve Hacı Has Baltacı'nın beş çocuğundan en büyü- ğü. Babası, annesi ve kar- deşlerinın oturduğu bu ge- cekonduyu kendisı yap- mış. 1 Mayıs Mahalle- si'nin kuruluş aşamasında çok çaba göstermiş. Gece- kondulann elektrik tesisat- lannı karşılıksız bağlamış. Evin en büyük çocuğu ol- duğu için ailenin geçim or- ganizasyonunu küçük yaş- tan itibaren üstlenmiş. -t»> Sıvas'ın Imranlı ilçesine bağh Ank Kö- yü'nde dünyaya gelen İsmail Baltacı, aile- nin makûs talihini yenmek için köyünü terk etme karan veriyor. 1970'li yıllann başın- da önce Ankara'da, sonra Istanbul 'da çeşit- li işlerde çalışan Baitacı, üç yıl kadar da Al- manya'da kaçak işçi olarak şansını deniyor. Sonuçta 1977 yılında henüz yeni yeni ku- rulan 1 Mayıs Mahallesi'nde kendisiyleay- nı statüyü, aynı ideolojiyi paylaşan insan- larla birlikte yaşamaya karar veriyor. Köy- de kalan anne, baba ve kardeşlerini de Üm- raniye'ye getıriyor. Iş olarak inşaatlarda elektrik işlerini yapıyor. Kardeşleri de ken- disine yardım ediyor. 1975 yılında evlenen tsmail Baltacı'nın bu evlılıkten ikısi kız, üç çocuğu dünyaya geliyor. En büyüğü 17 ya- • Ateş açılması halinde çocuklara bir şey olur diye kaygılandı. Çocuklardan en küçük olanı kucağına alarak sevdi ve emin bir yere bıraktıktan sonra tekrar yürüyüşçülerin yanına gelmişti ki ortalık bir anda cehenneme döndü. Hasan Baltacı'nın annesi ve babası oğulannın polis kurşunlanyla ölümüne ağıtlar yakıyor şında çocoklann. İsmail Baitacı, yaşamı boyunca sigortasjz çalışmış. O nedenle ge- ride kalan çocuklannı, kardeşlerini, ana ve babasını gelecek korkusu sarmış durumda. 5 kurşun Baitacı, arkadaşlanyla olay sonrası Ka- racaahmet Dergâhı 'na giderek ne yapılabi- leceğini tartışıyor. Bir şeyler yapmak, Ga- zi Mahallesi'nde saldınya uğrayan insan- larayalmz olmadıklannı duyurmak istiyor. Ümraniye'de yürüyüş yapılacağmı öğ- renmişti. Ancak önceden aldığı bir işi bi- tirmesi gerekiyordu. Kardeşi Hasan Balta- a'yı alıp işe gitti. Dönüşte meydanda ma- halle halkının yürüyüş; yaptığını gördü. Ön safta yürüyen çocuklar, polislere taş atıyor- du. Birden heyacanlandı. Karşı tarafta mev- zilenmiş rcsmi polislerden çok, okulun bahçesinin ardında siper almış sivillerden korkuyordu. Ateş açılması halinde çocuk- lara bir şey olur diye kaygılandı. Çocuklar- dan en küçük olanı kucağına alarak sevdi ve emin bir yere bıraktıktan sonra tekrar yürüyüşçülerin yanma gelmişti ki ortalık bir anda cehenneme döndü. Bu cehennem- de kendinin de payına 5 kurşun düşmüştü. Başından, boğazından ve kalbinden 5 kurşun çıkanldı Numune Hastanesi'nde. Kardeşi Hasan Baitacı, olayın etkısınden hâlâ kurtulamamış: "Abim yolda sağdı. Şu- uru da yerindeydi. Benimle konuştu. Has- taneye görürürken sonra bir polis beni bir sandarme oturttu. Başıma daha sonra 4 polis daha dikildi. Beni arka kapıdan çıka- np emnivete götürdüler. Geceyansına ka- dar sorgulandun. Üsküdar Emniyetf nde, Ümraniye Emıûyeti'nde ve son olarak Üs- küdar Cumhuriyet Savcılıgı'nda ifadem alındL Sonra akrabalanm gelip beni aldılar. \blda abimin ölüm haberini akhm.'" İsmail Baltacfnın aılesı, şımdı ölen ogul- lannın acısından çok, geride kalanlan dü- şünüyor. Eşi sakat olduğu için çalışamaya- cak durumda. Üç çocuğu okula gidiyor, ba- başi yaşlı, kardeşlen "Bizebütünişleriabim avarİardı, şimdi bizûn is bulmamı/ çok zor" diyor. Hiçbir sigortası olmayan tsmail Bai- tacı 'nın ailesini gelecek korkusu sarrruş du- rumda. Hıç konuşmadan bızlen izleyen Ha- cı Has Baitacı, "Devletten beklediğun hiç- bir şey yok. Bize daha fazla Uişmesinkr, diğer çocuklanmı rahat bıraksınlar yeter" diyor. . KOCAELİ 1. ASÜYE HUKUK M.4HKEME- Sİ'NDEN EsasNo: 1995/116 Davacı Tüpraş tarafın- dan 1leri Mühendislik Sa- nayi ve Ticaret Lımited Şirketı aleyhıne açılan taznıinat davasına aıt mahkememiz karan Yar- gıtay 15. Hukuk Dairesı karan ile bozulmasına ka- rar verilmış. bozma kara- n da^acıya davetıye ile davahya gazete ile teblı- gat yapılmış. süresinde tashıhi karar yapılmadı- gından. bozma karan üze- rine davacı vekılı yenile- me talebınde bulunmuş olmakla. davalı tlerı Mü- hendislik Sanayi Ticaret " Limıted Şırketi'nin yeni- leme üzenne \enlen du- ruşma günü olan 18.04.1995 saatO9'dadu- ruşmada bulunmalan ve- ya bir vekil ile kendilen- ni temsil ettırmelen. du- ruşma günü tebliğıne ka- im olmak üzere ilan olu- nur. Basın: 12910 İLAN İZMİR 13. ASLrV E HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1993/897 Karar No: 1994/856 Davacı Mehmet Özşen, vekili Av. Cengiz Dipçin tarafından da\alılar Hikmet Işık, Mehmet Akdemir ve Mehmet Yaz aleyhine mahkememize açılan men'i mü- dahale davasında, mahkememitde 21.11.1994 tari- hınde yapıian duruşma sonunda; Davacının davasımn kabulüne; lzmir ili, Buca ilçe- si. tnönü Mahallesi'nde kain. pafta no 21 M-l 11-b. a- da no: 40324,8 parselde kayıtlı dava konusu taşınmaza davalı Hikmet Işık'm müdahalesinin men'ine. Davacının, davalılar Mehmet Akdemir ve Mehmet Yaz hakkındaki davasımn vazgeçme nedeniyle reddine. 7.125.000. -TL harç, 200.000. TL ücret-i vekâlet ve 2.790.300.-TL yargılama giderinin. davalı Hikmet Işık'tan davacıya verilmesine dair verilen karar, davacı Mehmet Özşen ve vekili Av. Cengiz Dipçin ile, davalı Hikmet Işık ın yüzlerine karşı, davalılar Mehmet Akdemir ve Mehmet Yaz'm yokluklannda kanun yol- lan açık olmak üzere 21.11.1994 tarihli. 1993/897 e- sas, 1994/856 karar sayılı, mahkememiz ilamı. du- ruşmada hazır bulunamayan davalılar. Mehmet Akdemir ve Mehmet Yaz'a tebligat yerine kaim olmak ve Yargıtay yolu açık olmak üzere, ilanen tebhğ olunur. • - Basın: 12719 NEVŞEHİR tKİNCt İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞt DosyaNo: 1995 455 Alacakh: Atıf Bilgın - Nevşehir. Vekili: Av. H. Yaşar Oğuz - Atatürk Bulvan, Nevşehir. Borçlu: Mahmut Düzgün - Adresi meçhul. Borçmiktan: 194.400.000.-TL Yukanda yazılı borcunuzdan ötürü adınıza düzenlenen ödeme emrini havi tebligat bilatebliğ iade edilmiş bulunduğundan ve zabıtaca adresinizin tespiti de mümkün ol- madığından ödeme emrinin ilanen teblığine karar verilmiştir. Borcunuzu işbu ilanın gazete ile yayırru tarihinden itibaren yasal 10 günlük süreye takdiren 10 gün ilavesi ile 20 gün içinde ödemeniz, bu süre içinde mal beyanında bu- lunmanız: Senedin kambiyo senedi olmadığı veya altındaki imzanuı size ait bulunmadığı ve- ya borçlu olmadığınız veya borcun ödendiği veya ertelendiği veya zamanaşımına uğ- radığı iddiasında iseniz ilanın gazete ile yayımmı müteakip yasal 5 günlük süreye 5 gün ilavesi ile 10 gün içerisinde Jcra Tetkik Merciı Hâkimliği'ne birdilekçe ile baş- voırmanız, imzaya dair ıtirazınız var ise aynı süre içinde tcra Tetkik Mercii Hâkimli- ği'ne yapmanız Aksi halde işbu ödeme emrinin yayımı tarihini izleyen 10. gün sonunda takibin ke- sınleşeceğinin bilinmesi. Belirlenen süre içinde mal beyanında bulunmamak veya aykın beyanda bulunma- ıun ilanın neşri gününü müteakip 20. günün sonunda cezai mesuliyetinizi gerektirece- MERSİN5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GEMİ SATIŞ İLANI 19943280 Bir borçtan dolayı hacizli olan ve aşağıda kıymeti ve evsafi yazılı bulunan gemı satışa çıkanlmıştır. Bınncı arrtırma 24.4.1995 Pazartesi günü saat 9.00- 9.30 arasında Mersın 5. lcra Müdürlüğü odasında yapıla- cak ve o günü takdir edilen kıymetın ° o75'ıne istekli bu- lunmadığı takdirde 4.5.1995 Perşembe günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılacaktır. Şu kadar ki arrtırma be- delının malın tahmın edilen kıymetinın 0 /b40'ını bul- masının ve satış ısteyenın alacağına rüçhanlı olan ala- caklann toplammdan fazla olmasının ve bundan başka paraya çevırme \e paylann yapılaştırma masraflannın geçmesinın sart olduğu. mahcuzun satış bedeli üzerinden hesap edilecek KDV'nın alıcıya aıt olacağı ve satış şart- namesının ıcra dosyasından görülebileceği. masrafı ver- ıldığı takdirde sartnamenın bir örneğınin ısteyene gön- derilebileceği, fazla bilgi almak ısteyenlenn yukanda yazılı dosya numarası ile daıremıze başvurmalan ilan ol- unur. 14.3.1995 Muhammen Kıymeti Lira Adet 1.950.0OO.00OTL. 1 Cinsi ve özellikleri Mersin Limanı ıçensinde demırlı Dilo>' ısımli gemi olup. gemınin vinç, bubba donanımlı üç amban olan 64 metre bo>Tinda 10.70 metre genişlığinde 6.45 metre de- nnliğınde 1224grostonluknettonuise793tondur. 1955 yılı yapımı olup, Panama bayraklıdır. Yük gemisıdır. Basın: 12939 İLAN ARGUVAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995/4 Hakaret ve müessir Fıil suçundan müşteki sanıklar Ku- bilav Toraman ve Salman Karaca haklannda mahke- memizde açılan kamu davasının yapılan tensıbi uyann- ca; Müşteki sanık Ahmet oğlu, 1958 D.lu Kubilay Tora- man "ın adresi yapılan zabıta araştırmalanna rağrnen s- aptanamadığından, ilanen teligat yapılmasına karar ver- ilmiş olmakla, sanığın mahkûmiyetine ilışkin mahke- memizin 9.6.1993 gün 1991' 11 esas 1993,12 karar sayılı karan Yargıtay 4. Ceza Dairesı'nin 29.12.1994 gün ve 1994/7423 esas, 10558 karar sayılı karan ile mahke- memiz hükmünün bozulmasına karar verilmiş olup, dosya mahkememize iade edilmekle esasın yukandaki sırasına kayıt edılıp bozma ilamı doğrultusunda ışlem yapılmak ve sanığın dıyeceklerinın tespiti için duruşma 4.4.1995 günü saat 9.00'a bırakılmıştır. 7201 sayılı Tebli- gat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddelen uyannca du- ruşma gününün adresi tespıt edilemeyen sanığa ilanen tebliğıne, ılamın yayımı tanhınden itibaren 15 gün son- ra tebliğ edilmiş sayılacaği ilan olunur. 3.2.1995 Basın: 12882 T.C. ŞANLIURFA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNtN İLANEN TEBLİĞİ DosyaNo: 1994 1935 Alacaklı: Ömer Aksoy Vekili Av. Müslüm Avcı, Urfa tşhanı Kat: 3 No: 324 Ş.'Urfa. Borçlu: Mahmut Kurtaran, Bağlarbaşı Mah. Doğumevı Cad. M.Faruk Apt. No: 6-7 S.Urfa Borçmiktan: 104.000.000 TL.asılalacak, 15.600.000 TL. 6.12.1994'ten itibaren aylık %15 faiz, 119.400.000 TL. Toplam alacak icra masrafı, ücreti vekalet ve ayhk %15faiz. Takibin dayanağı: 05.12.1994 vadelı 1 adet bono. Yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrinin teblığı tarihinden itibaren 25 gün içinde ödemeniz, tak- ibin dayanağı senet kambiyo senedi nıteliğıni haiz değilse 20 gün içinde mercıe şikâyet etmenız, takip dayanağı senet altındaki ımza size ait değilse yıne bu 20 gün içinde aynca ve açıkça birdilekçe ile icra tetkik merciine bildir- menız, aksi takdirde kambiyo senedındeki imzanın siz- den sadır sayılacağı, ımzanızı haksız yere inkâr ederseniz, takıp konusu alacağın yüzde 10'u oranında para cezasına mahkûm edıleceğıniz. borçlu olmadığınız veya borcun ıtfa veya ihmal edildiğı veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetkı hakkında ıtirazınız varsa bunun se- beplen ıle birlikte 20 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ıle bıldırerek mercıden ıtirazın kabulüne daır bir karar getırmedığinız takdirde 25 gün içinde 74'üncü maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulun- mazsanız hapısle tazyık olunacağınız, hıç mal beyanın- da bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız aynca hapisle cezalandınlacağınız ıhtar olunur. 20.02.1995 Basın: 12285 İZMİR 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1994/506 Davacılar Yusuf Aydın ve Bayram Aydtn tarafından, davalı Celal Tosun aleyhine açılan senet iptali davasımn yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan gereğince: Mahkememizin 1994/506 esas sayılı dosyasında, davalı Celal Tosun için tzmir Balçova Atlas Sokak, No: 8/3 adresinde rüm aramalara rağmen bulunamadjğmdan, adına duruşma gününün ilanen tebliğıne karar verilmiş olmakla, duruşma günü olan 3.4.1995 günü saat 09.15'te lzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hazır bulun- ması veya kendisini kanunı bir vekille temsil ettirmesi, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediği veya kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde, yargılamanın yokluğunda devam edeceği ve yokluğunda karar ver- ileceği davetiye yerine kaim olmak üzere iianen tebliğ olunur. Basın: 12697 CUMARTESİ YAHLARI ATAOL BEHRAMOĞLU Ükbahar Cumartesileri yayımlanan yazılanmı geneflikle haf- tanın ilk günü, pazartesi sabahlan yazmaya koyulu- yorum. Bugün 21 mart pazartesi. llkbahann ilk gü- nü. "Bahar" sözcüğü dilimize Farsçadan gelmiş. Ama artık, ekmek gibi, su gibi, hava gibi bizim dilimizin, bizim kültürümüzün bir sözcüğü. Üstelik, Türkçe "ilk"\e birieşerek, iki dilin, iki kültürün sonsuz birlik- teliğini oluşturuyor. "tlkbahar", anlamıyla olduğu ka- dar, ses tadıyla da dilimizin en güzel sözcüklerinden biri. 20 ya da 21 marta, mart ayının "ılım noktası" de- niyor. Böylece başlayan ilkbahar mevsimi, 21 ya da 22 hazirana kadar sürüyor. Toplam 92, 81 gün... • • • Sayılar, tanımlar, bize bir şeyin bilgisini sağlıyor. Bir şeyin biigisine sahip olmadan onu yaşamak olası mı- dır? Belki de daha çok bir ilkbahar şairi diye adlandı- rabileceğimiz Orhan Veli, lise yıllanmdan beri ezbe- rimdeki bir küçük şiirinde şöyle der: Düşünme, •. Arzu et sade! ;, . Bak, böcekler de öyfe yapıyor. Şiirin güzelliğine, verdiği öğüde itirazım yok. Yine de düşünmeksizin yaşamak, eksik bir yaşamak de- ğil midir? • • • Ruhi Su, bütün kır çiçeklerini, bitkileri, yaban ot- larını tek tek tanıdığını, bildiğini söylemişti bir gün. Bu bilgiye sahip olan kişiyle olmayanın doğadan aynı hazzı alabileceği söylenebilir mi? Büyükada'da gerçekten de birkaç kanşlık toprak parçasını iki hafta kadar önce havalandırmış, çiçek tohumları ekmiştim. Bu işten anlayan bir arkadaş, halktan birı, toprağa "cemre "düşmeden bu işi yap- makla acele ettiğimi, bana sanki günlük yaşamın çok bilinen bir olgusunu, elle tutulurcasına maddi birşe* yi anlatır gibi anlattı... Bu cemre sözünü elbette ben de herkes gibi çocukluğumdan beri duyanm ve ne olduğunu da bildiğimi düşünürüm. Acaba biliyor mu- yum gerçekten? "Cemrât", yanmış kömür parçası, kor anlamına gelen Arapça bir sözcük. Bu sözcükten türetilmiş olan "cemre" ise, "Şubatayının ikinciyansıyla, mart ayının ilk yansı arasında, önce havaya, sonra suya, en son olarak da toprağa düşerek onlann ısınması- nı sağladığına inanılan enerji" diye tanımlanıyor... öyleyse, benim arkadaşın, effyle toprağa dokunarak, maddi bir şey anlatırcasına anlattığı gibi bir şey ol- masa gerek bu cemre... Fakat, önemli olan, onun bu konuda bir bilgiye sahip olması ve bu bilginin onun hayatında bir yer tutmasıdır... • • • Kır çiçeklerinin, yaban otlannın adlannı bilen, bil- mek isteyen kaç kişi var? Buna karşılık, günlük ko- nuşmadilimiz, hayatımız, yeni sözcüklerle dolup ta- şıyor. Üç tane çiçek adı saymakta zorlanan çocuk- lanmız, yabancı araba markalannı bir çırpıda saya- biliyor Audi, Opel, Mazda, Mercedes, Pegeout, C% roen, Scoda, Suzuki, Toyota, Mitsubishi, BMW, Flas, Broadway, Spring, Fiat, Alfo Romeo, Tıpo, Jaguar._ Ben bu markalan da. hangi arabalara ait olduklarını da, birkaç tanesi dışında, bilmiyorum. Bazen merak edip öğrenmek istesem de, aklımda tutamıyorum... İlkbahar, bütün canlılann uyandığı, yaşama sevinci- nin hayat kıpırtılannın çoğaldığı mevsim. Salacak'tan evimden sahil yoluna inerek Usküdar'a doğru yürür- ken, asfalt yolun iki yanında park edilmiş arabalann çoğalmış olduğunu görüyorum. Içindekiler, birkaç metrekarelik özel yaşam alanlarında, baharın ve Bo- ğaz'ın tadını çıkarma çabasındalar. ••• İlkbahar... Şimdi Toroslar'da olmak... Şimdi biryay- lada... Şimdi bir dağ gölünün kıyısında... Şimdi bir kır- da alabildiğine koşmak... Şimdi bir atın yelesine yü- zünü gömmek... Şimdi bir buzağının sımsıcak sağ- nsını koklamak... Şimdi birormandayürümek... Şim- di dağlardan kopup gelmiş bir ırmağın buz gibi su- larında yüzünü, alnını, boynunu yıkamak... Tüketim toplumunun değil, hayaton, gerçek hayatın biigisine sahip olarak yaşamak... Din dersi zorunlu okutulmasın' Alevi mîlletvekîlleri,: Alevilik dersine karşı • TBMM Başkanvekıli Genc, CHP milletvekilleri Mehmet Kerimoğlu ve Güler Ileri, din derslerinin zorunlu olmaktan çıkanlmasuıı isterken 'Eğer Alevilik ders olarak okutulsun dersek, o zaman asıl tezimizi savıuıamayız' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Yapılan düzenlemeyi doğru Bürosu) - Hükümet uygula- buluyorum. Eğer biz Alevilik ma prograrrunda, "AteviB- dersolarak okutulsun dersek, ğin" de din dersleri içinde din dersleri zorunlu olmak- okutulmasına olanak tanıya- tan çıkanlsın tezimize ters cak bölümün çıkanlması, düşeriz. Aileler çocuklanna Alevi milletvekillerini zaten Alevilıği öğretiyorlar. "memnun" etti. CHP'li Ale- Mehmet Kerimoğlû(CHP- vi milletvekilleri, bu konu- Ankara): Alevilik bir mez- nun program metninden çı- hep, bir din değil ki din ders- kanlması için özel bir çaba- leri içinde okutulsun. Alevi- lan olmadığını belirtirken, lik. Anadolu'da bir yaşam bi- "Ancak isabetii bir karardır, çimidir. Din dersleri zorunlu eğer biz Alevilik ders olarak olmaktan çıkanhrsa, eğitim okutulsun dersek, zorunlu kitaplanna Alevilikle ilgili din dersinin kaldınlması iste- bilgiler konulabilir. Ama bu ğimize ters düşeriz" görüşü- zorunlu olmamalıdır. nü dile getirdiler. Ziya Halis: Aleviliğin ders Cumhuriyet'in görüştüğü olarak okutulmasına da, Di- CHP'li Alevi milletvekileri. yanet Işlen Başkanlığı'nda bu konuda uygulama proto- Alevi temsılcı bulunmasına kolünü hazırlayan komiteye da karşıyım. Alevi yurttaşla- herhangi bir önerilen olma- nmızarasındabunu savıınan- dığını, ancak bu ibarenin çı- lar olabilir, anlayışla karşılı- lcanlmasmı olumlu karşıla- yorum, ama ben hem Diya- dıklannı bildirdiler. Alevi net tşleri Başkanlığı'nın, milletvekillerinın bu konuda- hem de zorunlu din dersleri- ki görüşleri şöyle: nin kaldınlması gerektiğine TBMM Baskanvekili Ka- inanıyorum. Laik devlet zo- mer Genç: Uygulama prog- runlu din eğitimi yaptırma- ramından Alevılığin din der- malıdır. sinde öğretilmesine yol aça- Tahir Köse (CHP-Amas- cak böJümün çıkanlması son ya): Konuya ilişkin ayrmtıh derece doğru olmuştur. Cün- bilgim yok. Bence sadece kü bizim amacımız, Alevilik Alevilik değil. bütün inanç- öğretilsinden çok, din ders- lar, mezhepler konusunda lerinin zorunlu olmaktan çı- bilgi verilmelidir. Hiçbir şe- kanlması. Alevilik, zorulu yin gizli kalmasından yana din dersi kaldınldıktan sonra değilim. isteğe bağlı olarak seçmeli n>rahim Tez: Çocuklan- dersler içinde okutulabilir. mıza. her külrür, her inanca Gûler 1leri (CHP-Tokat): ilişkin bilgi verilmeli.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog