Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

25 MART1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Genç şairlerin 'şiir cumhuriyeti' ilan ettiği Kız Kulesi, 49 yıllığına özelleştirilmek isteniyor Kız Kulesi%de 12 • Türkiye'de anayasanın askıya alındığı 12 Eylül döneminde yürürlüğe girdiği için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılamayan ünlü Turizmi Teşvik Yasası; Istanbul'daki Park Otel, Conrad, Swiss Otel, Gökkafes gibi kentsel yağma projelerinden sonra şimdi de Kız Kulesi için kullanılmak isteniyor. OKTAYEKİNCİ Demokratikleşme konusunu özelleş- tirmeden sonraya erteleyen koalisyon hü- kümeti, yakında ortadan kaldınlacağı sö- zü verilen '12 Eylül hukuku'nun toplum yarannı ve demokrasiyi rafa kaldıran ya- salannı işletmeyi sürdürüyor. 1982 Anayasası 'nın geçici 15. madde- siyle yûksek yargıya karşı koruma altına alınan 12 Eylül yasalanndan 2634 sayılı "Turizmi Teşvik KanunıT, ülkenin en de- ğerli doğal ve tarihsel alanlannın yağma- ya açılmasından sonra şimdi de Kız Ku- lesi'nin "49 yıliığına özeDeştirilmesi'* için kullanılıyor. Oysa, hükümet demokratik- leşmeye de öncelik tanısaydi ve özellik- le 12 Eylül döneminin bilime ve kamu yaranna aykın yasalan artık yürürlükten kaldınlabilseydı. Kız Kulesi'yle birlikte ülke zenginliİderi üzerinde tehdit oluştu- ran bu tür "rant kararlan" için hukuksal dayanak pek bulunamayacaktı... Koruma YasasTna aykın Resmi Gazete'nin 14 Mart 1995 gün ve 22227 sayılı baskısında ilan edilen Tu- nzm Bakanlığı'nın Kamu Arazisi Tahsis Duyurusu'nda. Ege ve Akdeniz bölgele- rimizdeki bazı turizm alan ve merkezle- ri ile Kars (Sankamış),Bursa (Uludağ) ve Kayseri (Erciyes) kış turizmi merkez- leriyle birlikte "İstanbul-Üsküdar-Kız Kulesi" de yer ahyor. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası'na dayanılarak yapılan tahsis duyurusunda, Kız Kulesi ve Bozcaada'daki 4 günübir- lik kullanımlı parscl. "Turizm alan/mer- kez dışı" alanlar içerisinde sayılıyor. Ya- ni Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi'ni aslın- da bir turizm merkezi olmadığı halde, ör- neğin Izmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Is- tanbul"daki "ayncahklı imar izinleri" bu- Iunan turizm alanlanyla "aynıstatü" içe- risine alarak 49 yıllığına kiraya çıkan- yor. Üstelik, yine tahsis duyurusunda, "kafeterya ve saöş ünjteleri" işlevi de ve- rerek ve hatta aynı duyuruda, "900 m2 ka- 25 üniversiteye özel 'güvenlık' •Özel güvenlik birimi bulunduran üniversitelerde toplam 3 bin 591 güvenlik elemanı görev yapıyor. 1267 tabanca ve 79 uzun namlulu otomatik silah bulunuyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Mar- mara Üniversitesi'nde yaşanan olaylann ardından gündeme getirilen "üniversitele- reözelpoHs" tartışmalan sürerken 25 üni- versitede özel güvenlik birimi kurulduğu belirtildı. Bu yüksek ögrenim kurumlann- da görev yapan 3 bin 591 güvenlik elema- nının 1267 tabanca ile 79 uzun namlulu otomatik silah taşıdığı bildirildi. Marmara Üniversitesi'nde aşın sağ egi- limli gerici kişilerin oruç tutmayan öğ- rencilere saldınsıyla başlayan olaylar son- rasında, lçişleri BakanlığYncagerçekleş- tirilen toplantılarda ortaya atılan ve üni- versite çevreierinde tepkiyle karşılanan "üniversiteye özel polis" uygulaması yaşa- ma geçirildı. Özel üniversiteler içerisinde yalnızca Bilkent Üniyersitesi güvenlik birimi Jcu- rarken Koç Üniversitesi ve Sakarya Üni- versitesi de Başbakanhğa başvuruda bu- lundu. Özel güvenlik birimi oluşturan üni- versiteler şunlar: "Uludağ Üniversitesi, Harran Üniversi- tesi, Gazi Üniversitesi, Afjon Kocatepe Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Atatürk Üniver- sitesi, Erciyes Ünhersitesi, Muğia Üniver- sitesi,Mustafa Kemal Üniversitesi, 100. Yıl Ünh«rsitesi, Kafkas Ünhersitesi. Ege Üni- versitesi, Hacettepe Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi. İnönü Üniversitesi, Fı- rat ÜniversitesL, 19 Mayıs Üniversitesi, Ak- deniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi' 1 Üniversiteler içinde Hacettepe 616 gü- venlik görevlisiyle başta gelirken Harran Üniversitesi 17 personelle en alt sırada yer alıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan üniversiteler ile şe- hir dışında kampusu bulunan üniversite- lerde güvenlık görevlilerinin tabanca dı- şında uzun namlulu silah da taşıdıkian bildirildi. Turing tesisleri, farklı kullanıma açılamayacak MEHMET DEMİRKAYA Istanbul Büyükşehir Belediyesi, işlet- me hakkını Turing'den geri aldıgı köşk. kasır ve bunlara aıt tesisleri, Kültür ve Ta- biat VarlıkJannı Koruma Kurulu'ndan ge- rekli onayı almadan farklı bir kullanıma açamayacak. Kültür Bakanlığı lstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Ku- rulu, Büyükşehir Belediyesi'nin işletme hakkını Turing"den geri aldıgı söz konu- su yerlerin. onay alınmadan farklı bir kul- lanıma açılmamasına karar verdi. lstanbul Büyükşehir Belediyesi, işlet- me hakkını geri aldığı tesislerde onanm yapmak için 18 ocak günü Kültür ve Ta- biat Varhklannı Korumu Kurulu'na baş- vurdu. Başvuruyu degerlendiren tstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu şu karan aldı: "Önerüen onanmlann ilke alarak yapı)- masuıda sakınca olmadığına. ancak ona- nmlann geniş kapsamh bir çalışmayı ge- rektirdiği anlaşıldığından, yüksek kuru- lun 28 Şubat 1995 tarihinde akhğı ilke ka- ran da göz önünde bulundunılarak, yapt- larla ilgili herhangi bir uygulamaya geçil- meden önce mevcut durumun aynntıh fb- toğraflar ile yapıbnak istenen onanmlar- la ilgili öneri programın projeleri üzerin- de belirtüerek ivediükle kurulumuza geti- rilmesine, bahsi geçen yapı vealanlann ge- rekli onav alınmadan farkfa bir kullanıma açılmamasına karar verildi." tstanbullu genç şairler, Kız KulesPni şiirsel bir simge olarak kabul ediyorlar. Tatih ve söylence kulesi XII. yûzyılda Bizans lmpamtoru Manuelos Comnenos tamfından yaptınlan Kız Kulesi 'ne Damalis \<eya Leandr kulesi de denmektedir. lstanbul 'unfethinde kulenin yıhlmasıyla verine geceleyin gemilereyol göstermesi için yapılan meşaleli tahta kule kandilden sıçrayan bir alev ile 17I9yılındayanar. Bugünkü kule 1719yılında Sadrazam Nevşehirii tbrahim Pttşa tarafindan taştan yapılır. I. Mahmud zamanında 1749yılında hzlarağası Beşir Ağa, 1755 yılındada III. Osman 'ın azlettigi sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa bu kuleye hapsedilir. Kule ile ilgili çeşitli efsanelerzamanımvza kadar yaşamıştır Imparatorun hzı Leandra âşığı Heroyüzündeg suç işlediğinden buraya hapsedilir. Kuleye bu nedenle Leandr Kulesi (Kız Kulesi) adı verilir. Tekfiır 'un hzı, Battal Gazi 'nin kaçırmaması veya bir kâhinin hz içinyılan sokması ile öleceğini söylemesi üzerine bu kuleye hapsedilir paiı inşaatalanı" olduğundan söz ederek. Oysa Kız Kulesi, Turizm Bakanlığı 'nın bu tür bir "tasarrufta" bulunabileceği ve yetkisini de 12 Eylül döneminin 2634 sa- yılı yasasından alabileceği yerlerden ol- madığı gibi aslında bir "tescilH esld eser" niteliği taşıdığından yine bu tür yeni iş- levler öngörülen durumlarda öncelikle '2863 sayılı Koruma Yasası' kapsamında ele almması gereken bir miras. Çünkü 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Yasası, kültür mira- sı niteliğindeki bu tür yapılann nasıl ve hangi amaçlar için kullanılabileceği ko- nusunda, Kültür Bakanlığı ve koruma ku- rullannın karartnı şart koşuyor. Bu ne- denle Turizm Bakanlığı'nın koruma ku- rulu karannı almadan ve bu anlamda Kültür Bakanlığı 'nın onayı bulunmadan. Kız Kulesi gibi "Türkiye'de ve dünyada tek"olan çok özel bir mimari mirasa ye- ni işlevleT yükleyerek 49 yıllığına kiraya çıkarması, turizm mevzuatı açısından tar- tışmalı olduğu gibi koruma hukukuna da açıkça aykın bir davranış özelliğı göste- riyor. İstanbul'a sa\gısızük Anımsanacağı gibi Kız Kulesi'nin "ge- leceğT üzerine son tartışmalar, 1992 yılın- da Usküdar Belediyesi'nin burayı "lûks birtokanta" yapmak üzere kiraya verece- ği söylentileriyle başlamıştı. Kız Kule- si'nin "Istanbul'un şiirsel bir süngesi" ol- duğunu savunan şairler, yanlanna duyar- lı çevrelerin oluşturduğu kamuoyu deste- ğini de alarak kentin bu "duygu vüklü ant- Onın"sıradan birrantprojesine kurban git- memesi için yoğun etkinliklerdüzenledi- ler Bu coşkulu süreç içerisinde Prof. Dr. Mehmet Bayhan ve bir gnıp sanatçının yönetiminde Kız Kulesi Derneği kurüldu. Bu tartışmalann ardından ve yaklaşık bir buçuk yıllık bir "sessiztik" dönemin- den sonra Kız Kulesi'nin Resmi Gaze- te'deki tahsis listesi içinde birdenbire yer alması, Ankara'daki Turizm Bakanlı- ğı yetkilılerinin Istanbul'daki "srvfl top- lumsal duvarhhğı'' yine bir kenara ittikle- rini gösteriyor. Aynı anda, "Istanbui'a da saygısızlık'' anlamına gelen bu tür bir davranışı "fiili bir durum" olarak gündeme getiren An- karalı bürokratlann, Kız Kulesi'yle ilgili örneğin Kız Kulesi Derneği'ni bile devre dışında bırakmalan, "demokratikleşme kültürü n nün bakanlık yöneticilerine hâlâ yeterince etki edemediğini de kanıtlıyor. sResmi Gazete'deki ilana göre Kız Kule- si'ni kafeterya yapmak üzere 49 yıllığına kiralamak isteyen "müteşebbisler'', ge- rekli belgeleri ve teminatlanyla birlikte 15 Mayıs 1995'e kadar Turizm Bakanlı- ğı'na başvuracaklar. Bu arada danıştığımız kimi hukukçular, idari yargıda dava açıldığı takdirde bu tah- sis işleminin iptal edilebileceğini; çünkü Kız Kulesi için ilan edilen kafeterya işle- vinin koruma kurulunca onayı obnadığı gibi yine Kız Kulesi'nin herhangi bir imar planında ya da Bakanlar Kurulu karany- la "turizm alan ve merkezi'' niteliğini ta- şımadığını belirtiyorlar. Bakalım, Kız Kulesi de tıpkı Swiss O- tel, Conrad, Park Otd, Gökkafes vb. ör- neklerde olduğu gibi 12 Eylül'ün yasala- nyla turizm merkezi adı altında bir "yağ- ma merkezi'' mi olacak; yoksa Resmi Ga- zete'de ilan edilmiş bile olsa "kültürel du- yarhlık'' ağır basıp bu yanlış karardan vaz mıgeçilecek?..Busorununyanıtı, 15 ma- yısa kadar uygarlığımızın da göstergesi olacak... ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Müdahalenin Düşündürdüklerî Bu satırtan karaladığım sıralarda Türk Silahlı Kuv- vetleri'nin Kuzey Irak'ta başlattığı geniş çaplı "hare- kâtın " dördüncü günüydü. Ne diyelim, Allah yüzümü- zü kara çıkartmasın. Bu işin kararını verenler, herhal- de enine-boyuna düşünüp taşınmışlardır. Herhangi bir sorunun silahla çözümlenmesi, hiç kuşku yok ki gerçek bir çözüm değildir. Eğer silahla sağlanan bir düzen, sosyo-ekonomik yapıdaki dü- zeltmelerle geliştirilmezse, kalıcı olamaz. Ancak ge- ne hiç kuşku yok ki sorunun nedeni ne olursa olsun, eğer iş silaha dökülmüşse, silaha silahla karşılık ver- mekten başka çare yoktur. Eğer bir adam kendince ve nesnet olarak çok haklı olsa bile, silahını size doğ- rulttuğu zaman, vurulmamak için vuracaksınız. Bu- nun başka çaresi yoktur... Türkiye'nin böylesine geniş çaplı bir harekâta gi- rişmesi ve ABD'nin bunu desteklediğini ıvedilikle i- lan etmesi, her şeyden önce ABD'nin Ortadoğu po- litikasını değiştirdiğini ve "Kürt kartını" oyuna sür- mekten vazgeçtiğini gösteriyor. Bunun çok değişik nedenleri olabilir. Ama bana öyle geliyor ki, Kuzey I- rak'taki Kürt gruplan arasında bir türîü dengenin sağ- lanamaması da bu nedenler arasında. ABD'nin dış politikasında tek başına "sadakat" yeterii olmuyor. "Istikrar" ve "güç" aranıyor... Ordumuzun müdahalesi Avrupa'da da oldukça "anlayışla" karşılandı. Bundan birkaç yıl önce olsay- dı, yer yerinden oynardı. İşin aslı astannı bilmeseler bile, bir grup aydın sokağa dökülürdü. Ama şimdi çrt çıkmıyor. Bayan Mitterrand bile PKK'ye karşı beya- natlar veriyor. Sanıyoaım belirii gruplar Avrupa'daki moral des- teklerini yitirdiler. Ulusal tepkilerin şiddete ve şove- nizme dönüşmesi, Avrupa demokrasilerini ürküttü, kulaklanna kar suyu kaçmasına neden oldu. Hele 19. yüzyıldan kalan kimi zorlamalar; "sürgün parla- mentosu", "sürgündekihükümet" vb. girişimler, pek çok Avrupa başkentinde, bu konulardaki politikala- nnı yentden gözden geçirmek gereksinimini ortaya çıkarttı. Avrupalı insan için her şeyden önemli olan husus kendi huzur ve refahının korunmasıdır. Eğer birtakım gelişmeler bu huzuru bozarsa, ya da bozacak gibi görünürse, bunlan keseratar. Hele, hiçbir biçımdeta- raf olmadıklan bir çatışma kendi gündelik yaşamla- nnı tehdit etmeye başlarsa, buna katlanmalan ve göz yummaları mümkün değildir. 1984 Orly Havaalanı katliamını yapan Ermeni terör örgütü Asala'nın so- nu, bu söylediklerimin somut bir kanıtıdır. Bundan üç-dört yıl önceydi. Bir yemekte, o zama- nın HEP kökenli çok önde gelen bir milletvekili Gü- neydoğu olaylarını analiz ederken, "PKK, umutsuz- luk ve isyanın silaha dönüşmesidir" demtşti. Doğru- dur. Ama silaha sanlan, karşısındakinin de silaha sa- nlmasını meşru ve zorunlu kılar. Türkiye'de Kürt kökenli olan, ya da olmayan kimi vatandaşlanmız PKK'ye sempati duyabilir. Bu, onla- nn bileceği bir şeydir ve bir demokraside bunu da hoşgörüyle karşılamak gerekir. (Nelere hoşgörüyle bakıyoruz_bizt.J Arrraeğer iş silaha ve şiddete yöne- lirse, iş p^t6^P|W^S)oyutlanna tırmanırsa, o za- man ne hoşgörü kaltfa» ne de demokrasi. Geçen yıl haftalık bir dergi, askere giden çocukla- nmıza yapılan uğurlama şenliklerini eleştiren bir ka- pak ve haber yapmıştı. Hak ettikleri bir biçimde ya- nıtladım elbette. Bir hafta sonra "towrtmaya"çalışb- lar. Aslında amaçlan bu kirli savaşı durdurmakmış, kan dökülmesini engellemekmiş... Aradan 5-6 ay geçti. Yaz sonlannda bir gece bir grup arkadaşla Telemak'ın Boncuk'undan çıkmış yü- rüyorduk. Sokaktaki masalardan birinde bir hanım kızla baş başa "demlenen" bir delikanlı kalktı, yanı- ma geldi. "Siz" dedi, "beni tanımazsınız. O eleştirdiğinizha- beri ben yapmıştım." "Herhalde kutlamamı beklemi- • Arkası 19. Sayfada [Bu arabalar da nereden çıktı?] Netaş'tan yılın kampanyası... Inanılmaz fırsat! Şimdi herkes cep telefonu saliibi olabilecek. Lider Netaş teknolojisiyle. Sadece Netaş'ın sunabileceği güvenceyle. Ve Netaş armağanlanyla. Yapılacak çekılışte 1 kışıye Rover 420 GSI... 5 kışıye Renautt 19 Europa._ Ve 50 adet Netay Combl GSM Araç Telefonu... Mortajına kadar her şey dahıl Herkese, ama herkese araç kiti. Armağan [Netaş Cep Telefonu'ndan!] ••&. _ 1 Kçp/e Pove- 420 GSI Piyasanın en uygun nyatı. en uygun PEŞİN Fi Y ATI 43.900.000 TL PEŞİNAT 6000 000 '2 000 000 VADE 3 6 9 3 6 9 ay ay ay ay ay ay aksıtı. en düşük faızı! TAKSİT 13 7 5 1 1 6 4 300 300 300 000 100 400 000 000 000 000 000 000 TOPLAM 45 49 53 45 48 51 9CC 600 700 000 600 600 coo 000 000 000 000 000 5 Kışrye RenauN 19 Europa Fıyattarmma KOV daMI, Talsim SIM kart bcr*4ı (1.6OO.00O.- TL} *• PTT hst Ûcı«tı (13-1 »7JWO.- TL] tfahil d«4«dir. PTT hat ucretini, 4.197.8OO. TL P«»i«: 3x3.8O0.0O0 • TL t a k s H l e 64«y*İMİİrsiniz • Çe**şe 20 03 '99S-26 Û4 1995 tanrtert arasffvte Uetaş Ceo Tei^onu a«c P~T lattn*» ahnvas>«- şiemte' n Tetem Şeoekes; r>der ^aobfarta» KanaEMr -(.artenanmn srwt aay-oa* • Çetot? 15 * '99£ tarı"«noe ı*ner ve Ul> Pryangc O N«aş Spar T n M r r a e yatMacak taaMrier ve yede* aw«er 19 05 '995 tanrmöe h»r«r gazetemie duy «onw*n tBrt*05 06 1986 ta- Veüeft Bhr*teı ıçn sor tesfcm sar*» 20 06 '395» • Çetak^ 16 yaprdan kuçjuer Netaş çahş»Vs> Yattı* s (*saiar da vma^an ksaanarvoBa; * Katrra m ü » v« ttvcvralv ıkrnnyc *asman <şhrgiıçdere M » • 6o katnoanya ^Mİ P77>go IdaresranTS03 1995 önh v« B 07 t MPt ü 13 00 02/437 5496 say* ıznyte aerçe«la5»*- s L«ra KDV « n v*wtacal'> « Nela« Almıdaî CacMes, 612« Isfartnjı Armağan çekilisi ve hediyelerden yalnızca TELSİM SIM kartını tercih edenler yararlanabilecektir. En,sadece2or ses ayar dûgmell yaygtn servs. aksesuar zengınfiQl rlanabilecektir. • (»a»Harpm Taelon 359 a 11 M | — (411) TanMjl Ttarm 816 X 5 9 * f t w (tT»| Ttteenen 215 30 3 0 * • * » — (3111 Annara Neaef «17 2200 *lesan Z30 62 63 Betnas Haben«sıne 231 59 06Ber*Muh«x*s*«i7 22 55Çagdas He»5pnı«i9 «ooçantaya Telekom «68 i0 80Ema5«37 39 8« Hkam Teiekom«i9O3B«(>saBeklr* 311 45 78 Ofla Araoolu««6 38 9eSo*'slar«17 5i 61 Te»ne 23<85 8O Y9nı9SBmT»efer«25 57 66Ve(iıs«wTete<on«lB 18 58 Aatohm ( M İ ) M H M (Alanya) 5*3 99 97 AdlBİsan 2«7 66 OOEteTıcarel 2«1 «9 26 Gürtaj Teteton 247 69 00 Orerleı 2<1 «5 55 SCM Cengııte'(Kumuca) 887 10 31 ŞanogıuOtomolıv 323 18 98 leleses Tetekom 248 80 8 0 * M " ( 1 W ) N« Tele»om (Kusaöaa) 614 70 0 0 M l ı k M k | 3 M | BılsamBılgsayar 2«3 75 76 ••hı (174) Net Tete«cm21J 34 92 0outTe«ton(rjûîce) 514 37 37 — | m i &rcnrtar 221 05 24 Netses 252 96 06 Ç — H ı n l l l » « ) Çanattale Tetefcom ?17 a 11 D l i t l » [ M « ) EW ?6< 75 50 D t » f * ^ l ı r (411) Gap Nel 223 97 77 Gfana Slaf 228 20 98 Tor> Tddon 221 88 «6 Mfcn» ( » 4 ) Ustûn EleMnk 225 2« 36 twımmm (44H Erzırjn Taelon 218 8« 24 1«M««M> ( M « t Esna Tate>c«n 221 70 66 Ozlurl. Teletan 231 '6 67 O a t a k » (J41) Aya«ı TeWon 232 27 32 E»san Tetetoo 232 4« 33 « İ R M I («M| Şenel r«olon 216 74 80 Hataır ( 1 M | Haıpul Teletoi (Anlakya) 212 55 66 HBrpul reHfco (IskKiOonjn) 614 37 77 I f * ( ) M | Telemarke! 237 57 86 Telemekan* 231 «3 78 I s U a M ( « » ) As Elektron* 254 81 45 Ayka 256 44 34 Busa lleasım 511 48 33 Oalakom 227 72 67 Rxs BaUroM 275 34 45 llelım TtMıom 2'2 22 66 Metkeî T»eton 275 19 38 Nenel 638 23 73 N« Te«*o<n 274 83 33 Nelsef 275 39 25 OaurtElektrı*5e5 23 73 SOzpa 245 14 24 Şımse* Konnmnaıyon 267 22 19 Tan Talolon 232 «7 37 Tetetonjan 2«1 53 53 TelemarHel 571 82 61 Uça Te>ekom 211 42 49 llllııb»! ( H « ) MB Telecom 348 80 lOAIkanlel 384 08 88 Oatalon 417 49 91 Nus Eleklron»» 366 04 97 letenng 325 67 68 Unıvefsaı 341 42 27 Yaacı Elemrom» «18 08 2< I m l r (111) DMC Telekom 441 62 S4 Ege Telekom441 41 74 Egeneiser 489 05 22 Eslel T » r * 4 9 g 7750M3CUJ 489 22 62 Mıkro Telekcm 445 26 00 Netkotn 463 97 44 Netun 489 55 25 Satdar Taelon 441 77 07 Tatnael 445 05 91 «.H«r«ı Q 4 4 ) HaB«r 7«ttort 214 89 5ı K « r « 1 « » (»J») Enun Tslslon 213 15B0K4qrwri ( M İ ) Ut»u Telelon 231 06 11 K*ca«il ( M l ) Can Pajarlama 321 84 22 Htnar, Tetenom 324 74 74 » H | | (331) Erkın lelelon 236 01 17 Kon.TM-San 322 42 56 Neı«on 351 32 55 (23i) Tetnık Tslelon 231 38 96 mtlm | 1 M ) Ergene (BoCunı) 316 95 86 Hetmar (BMrım) 316 64 53 Netnur IFettvys) 612 31 85 Neimar (Marmarıs) 412 51 81 »Mkmrrm ( M 4 ) L 3er £ieHf* 277 84 27 l u u m ( M Z I Den-Tal 432 30 09 T « * M a f ( M l | Nel Se'vs (Corlu) 651 98 2fi T n l n ı (441) Kamet reiakom 321 80 40 Sanlel 322 45 38 »•* (431) Mesul lelekorr, 214 27 99 " Ş i m d î b i r C e p T e l e f o n u a l m a n ı z b a k ı n n e l e r e y o l a ç a c a k !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog