Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

25 MART 1995 CUMARTESİ • • • • CUMHURtYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 İmren Aykut çark etti 'Turgutadlı hesabım yok' • ANAP tstanbnl Mületvekılı eskı Bakan tmren Aykut, dûn yaptığı açıkJamada, Bank Indosuez'e gızlı hesap açtırmak ıçın başvurduğunu, ancak ışlemlen tamamlayamadığı ıçm 'Turgut' adlı hesabı olrnadığını söyledı Aykut, Bank Indosuez yetkılılennce kendısıne göndenlen ve adına 'Turgut' adlı hesap açümadığlnı bıldıren belgeyı dûn açıkladı ANKARA (Cumhuriyet Buro- su) - ANAP ıktıdan donenunde Devlet, Çalışma ve Sosyal Gü- venhk bakanlıklan yapan ANAP lstanbul Mılletvekılı Imren Ay- kut, Isvıçre'de bulunan Bank In- dosuez'e gızlı hesap açtırmak ıçın başvurduğunu, ancak for- mahtelennı tamamlayamadığı ıçm "Turgut" adlı hesabı olma- dığını açıkladı Tmren Aykut, Zunh'te "Tur- gut" şıfresıyle gızlı hesabı bu- lunduğuna ılışkın haberler ûzen- ne yaptığı açıkJamada, 1989 yı- lında Bank Indosuez'e böyle bır başvuru yaptığmı anımsadığını, ancak formalıtelen tamamlaya- maması uzenne Isvıçre'nın An- kara Büyûkelçılığı aracılığıyla adına bır hesap açılmadığının bıldınldığını belırttı Bank Indo- suez yetkılılennce göndenlen ve adına "Turgut" adlı bır hesap açılmadığını bıldıren belgeyı de açıklayan Aykut, şunlan kaydet- tı "Üzerinden 7 yıl geçtiği ve bu süre içinde de hiçbır kuruş para yaanhp çekflmedigi için böyle bir hesapla flgili aynntüan ve Tur gut dıve bır şıfrevı de hatniaya- madığımı ıfade etmıştım. Ancak hiçbir kuşkuya yer bırakmamak için Arena programı yetküileri- ne derhal vekâkt verdim. Aynı vekâleti Türkiye Cumhurive- ti'nin tûm savcılanna. tum dene- tim elemanlanna ve ıste>en her- kese vermeye hazınm. Bu vesile ile parianıenterlcrin, bakankk yapmış kişılenn rating uğruna yiptanİmasını doğnı bulmadtğı- mı ıfade etmek isterim." Broek, ülkesine dondu. ilişkisini zedelememeli • Operasyonun Türkiye ve AB arasındakı ılışkılere zarar vermemesı gerektığını söyleyen Avrupa Komısyonu Dış thşkıler ve Guverdıkten Sorumlu Komısen Hans Van Den Broek, görüşlennı AP'ye empoze etmesının ıse mümkun olmadığını vurguladı ANKARA(Cumhuriyet Büro- su)-Avrupa Komısyonu Dış îlış- kıler ve Gûvenlıkten Sorumlu Komısen Hans Van Den Broek, Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın (TSK) Kuzey Irak'ta başlattığı operasyonun amacı konusunda ıkna olduğunu, ancak bu görüş- lennı Avrupa Parlamentosu'na (AP) kabul ettıremeyeceğını soy- ledı Ankara'dakı temaslannı dün tamamlayarak Turkıye'den ayn- lan Hans Van Den Broek, duzen- ledığı basın toplantısında, terör olaylan nedenıyle masum ınsan- lann yaşamlannı yıtırdıklennı kaydederek "Bu terör durmab- dır.PKK,şiddetyoluylasiyasi he- deflere ulaşma doneminın ka- pandığını arük anlamalıdır" de- dı Kuzey Irak'ta gerçekleştınlen operasyonla ılgılı aldıklan bılgı- lenn kendılen ıçın tatmın edıcı olduğunu belırten Broek, operas- yonun, bölge terönstlerden te- mızlenır temızlenmez bıteceğı ve sıvıllenn zarar gormeyecegı ko- nulannda guvence aldıklannı söyledı "Bu operasyonun Türki- ye ve AB arasındaki ilişküere za- rar vermemesı gerekir" dıyen Broek, bu goruşlennı AP'ye em- poze etmesının ıse mumkün ol- madığım vurguladı Broek, hare- kâtla ılgılı bılgılenn değışmesı durumunda Turk hükümetı ıle ılışkıye geçeceklennı ıfade ede- rek, harekâtın bır yabancı ülke- nın topraklan ûzennde ve kımse- nın denetımınde olmayan bır bol- gede yürûtulduğüne dıkkat çek- tı Broek, bır yabancı gazetecı- nın, harekâtın yasal olup olmadı- ğına ılışkın sorusu üzenne şunla- n söyledı "Aynı zamanda Türkiye'nin guvenligl vatandaşlannın güven- liği soz konusu oMuğunda yasal- hk tartışmalanndan hoşlanmaz- dım Şu ana kadar bınlerce ma- sum ınsan. teronstlerce, sıvası amaçlannı şiddet kullanarak ger- çekleştirebileceklenni zanneden insanlarca öldürükiüler. Ancak bu. terorle mucadele için her yo- lun yasal olduğu anhmım da gel- mez." Broek, Turkıye'nın Avrupa Bırhğı ıle gumruk bırlığıne gın- şı konusundakı gelışmelere de- ğınırken, Kıbns Rum Kesımı'nın AB'ye üyelık başvurusunun 2 5 yıldan once başlamayacağını anımsatarak, Ankara'dakı yetkı- lılere, "görûşroeler başladığında spekülasyon yapmamalan" ko- nusunda ısternlennı ılettıklennı açıkladı Broek, Kıbns sorunun- da çozume de Bırieşmış Mıllet- ler'ın behrledığı sekılde ıkı top- kımlu, tkı bolgelı bır federasyen- la ulaşılabıleceğını söyledı Turkıye'nın gümrük bırlığıne gırebılmesı ıçın AP'nın onayının gerektığıne dıkkat çeken Broek, Tûrkıye'dekı demokratık dûze- yın yûkseltıleceğını umduklannı söyledı Çiller kafalan kanşürdı Başbakan Tansu ÇiHer'ın, ön- cekı gün gorûştuğu bazı Avrupa Bırhğı (AB) üyesı ûlkelenn dı- şışlen bakanlanna "Madem Türk Sılahlı Kuvvetieri'nin hare- kâtını eleştiriyorsunuz, Kuzey Irakta bir uluslararası guç oJuş- turulsun ve PKK teröru önlen- sm" ıçenklı mesaj vermesı kafa- lan kanştırdı AB Troykası'nı oluşturan Al- manya, Fransa ve Ispanya'nın dı- şışlen bakanlannın Çıller'den sonra göruştûklen Cumhurbaş- kanı SüJe\Tnan Demirei'den Baş- bakan'ın açıklamasıyla ılgılı bıl- gı ıstedıklen, ancak yanıt alama- dıklan bıldınldı Çiller'ın, bu yondekı açıkla- mayı, TSK harekâtını eleştıren AB ülkelennı "savunma" pozıs- yonuna sokmak ıçm ve mûzake- re taktığı olarak kullanmış olabı- leceğı yorumlan da yapıldı Kay- naklar. AB Troykası üyelennın boyle bır oluşuma güç vermek ıstemedıklen ıçm Çıller'e yanıt vermedıklennı soyledıler ARAYIS TOKTAMIg ATEŞ • Baştarafı 3. Sayfada yorsunuz" dedım "Hayır" dıye yanıtladı, "Ama btlesınız, teraat ettım " "lyı" dedım, "Ben zaten ışın o boyutlara uzanmasına uzülmüştum " Şpnra karşımdakı gence baktım Boynuna bır poşı do- lamış, gelmış Beyoğlu'nda hanım arkadaşıyla kafayı çe- kerken bır de devnmcılık taslıyor Ne adını bılırım, ne yu- zünu hatırlıyorum, gorsem tanımam Geçenlerde İU Sıyasal Bılgıler Fakultesı'nde bır konfe- ransvermıştım Buyuk bır kalabalık ılgıyle ızledı, guzel so- rular sordu Toplantı başlarken bır oğrencı, Gazı Mahal- lesı'ndekı olayiarda şehıt olanlar ıçın saygı duruşu önen- sndebulundu Ben de uygun buldum Ve hep btriıkte say- gı duruşunda bulunduk Ama saygı duruşunun ardından sıra slogan atmaya gelınce, buna ızın vermedım Kalaba- bğın ıçındekı bırkaç cılız ses, sondu gıttı Toplantıdan aynlırken, oğrencıye benzemez "keskın" bın yanıma geldı "Sız" dedı, "Hâlâ yalanla dolanla Tür- toye Cumhunyetı'nı savunuyorsunuz " Turkıye Cumhu- nyetı vatanımız Ekmeğımız, aşımız, tuzumuz, canımız- <ten azız saydığımız memleketımız Doğrusu yuruyup geçmelıydım, yapamadım Hak ettığı yanıtı sert bır bıçım- de verdim. Aslında bunlara uymamak gerek Nevruz'da Saraçhane Meydanı'nda PKK bayraklannı açtıkiannı duyunca aklıma bunlar geldı Bazı şeyler bu- wk kentlerde ne kadar ucuzluyor Umanm bu mudahaleden kesın bır sonuç alınır ve bır sure ıçın de olsa akan kan durur Ve umarım ardından, bu <anlı ortamı hazıriayan koşullara savaş açılır Bunlar bı- sm çocuklanmız Dokulen kana ve ateş duşen yureklere /azık oluyor W V G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada hukumete bır sure kredı venlmesı Tjefektiğihî vurguramıştık Bakan- lar belırlenecek, Koşk onaylaya- cak, TBMM guvenoyu verecek ve kronometreye basılacak Çetın sık sık, "Benden mucıze beklemeyın" demeçlerı verıyor Mucıze bekleyen yok Ancak, ın- sanlar bır umut, bır lyıye gıdış ışa- retı beklıyoriar En kuçuk ılerleme- ye de bu yonde bakmaya hazırlar Öncekı gun ımzalanan "DYP- CHP hukumetmın uygulama programı" 47 sayfalık bır metın Genel olarak dılekler, vaatter var Yapılacağı açıklanan ve uzun uzun lıstelenen yasal duzenleme- lerın çoğu daha once defalarca gundeme geldı Sozler verıldı "Bunlar olmazsa olmaz, eşığımız- dır, beşığımızdır" dendı, ama bır turtu gerçekleştınlemedı Şımdı bır kez daha soz venltyor Kamuoyu baskısıyla olmasa da Avrupa zo- ruyla yapılmasını dılıyoruz Aslo- lan, sonuç Zaten "demokratıkleşme pro/e- sı" başlıklı bolumun hemen altına, "Hedef Avrupa Bırlığı'nın demok- rası olçulenne Turkıye'nın en kısa surede ulaşması" notu duşulmuş Guneydoğu ıle ılgılı bolumun adı ıse, "Guneydoğu Onanm Proje- sı" Bolgede banşın ve guvenlı- ğın hedef seçıldığı hemen altına eklenmış "Onanm" dedıklerıne gore, demek kı pek çok şeyı boz- duklannı kabul edıyorlar CHP'nın keskın Genel Sekreterı "Açık ve Saydam Yönetım" Adnan Keskin de var Ismail ^^aşhktt botumd^yotsuzhık, Mat^Cem'te konuştuk O,^»yakta attat- Bıldınm Yasası, mılletvekıllerı pa- rasal suç ışJeyınce dokunulmazlık zırhının ışîememesı, yolsuzluk dosyalarının oncelıklı olarak ele alınması gıbı maddeler var De- mek kı yolsuzluk dosyalan one alı- narak tozlandırılacak Duşunce suçlannın kaldınlmasına ılışkın ça- lışma ıse korkanm, duşuncenın suç olmaktan çıkanlmasına degıl, şu anda cezaevınde bulunanlann çıkanlmasına yonelık olacak Ya- nılmayı dıleyelım Hukumette CHP'nın ışlevıyle ıl- gılı kulıslerle yaygınlaşan değer- lendırme şu Eskı SHP gıbı ıktıdar, eskı CHP gıbı muhalefet olmama- h Bakanlann belırienıp guvenoyla- masının tamamlanmasından son- ra kronometreye basacağız ve ız- lemeye başlayacağız O anın da "bıran önce" gelmesı gerekıyor Hukumettekı yenı adların bellı olmasıyla bırhkte, lacıvert takımlan unıforma halıne getıren CHP'lıler de rahatlayacak Çetın hıç konuş- madı, kımseyle bakanlık kulısıne gırmedı Bu yuzden adını da "ka- rakutu" taktılar Butun bunlar bır yana, başkent- te son gunlerdekı en etkılı "guç", gnp Onlarca pofrtıkacı yatakta, bır kısmı ayakta geçınmeye çalışıyor Yatağa duşenler arasında maya çalışanlardan Gnp artık es- kısı gıbı değıl Dışa açılma polıtı- kamızla bırlıkte gnp de ganp adlar almaya başladı Isveç grıbı, Sın- gapur gnbı, Iran gnbı Korkanm yakında, Hong-Kong, Honolulu, Papua Yenı Gıne gnplenyle de ta- nışacağız CHP'nın hukumete yonelık ya- nından, orgut cephesıne geçelım Sosyal demokrat partılerde ge- nel sekreteriık, çok onemlı bır ma- kam örgutun bır anlamda kavşa- ğı CHP'nın yenıden yapılanma ıçınde olduğu şu donemde ana gorev, genet sekreter ve ekıbının Yanı Keskın'ın Keskın, gnbe tuş olduğu ıçın dun goruşemedım Ama daha once kendısıyle konuş- muştum Keskın, partı meclısınde hukumete evet mı hayır mı oyla- masında "Hayır" dedı Bu eğılımı- nı bellı ettıkten sonra MYK toplan- tısına da katılmadı MYK'de de bu karşdığı veren 13 kışı arasında Eş- ref Erdem, Bırgen Keleş, Erol Çevikçe, Erdoğan Yetenç gıbı adlar da vardı Bu kişılenn ortak ozeflığı Denız Baykala çok yakın olmaktan ote, sıyası kaderlerını kendısı ıle bırieştırmelen Bır partı duşunun kı genel sek- reten koalısyona gırılmesını ıste- mıyor Baykal ekıbı yakın gelecekte şoyle bır polıtıka ızlemeye hazıria- nıyor Hokumete karşı şımdılık tavırsız^ kalınacak Gelışmeler ızlenecek Işler bıraz kotuye gıtmeye başla- yınca CHP ıçınde, "Bız zaten hu- kumete gırılmesını ıstememıştık Işte belgesı PM ve MYK toplantı- lannda hayır oyumuzu kullandık" denecek Bu durum ıster ıstemez Çetın'ın partı ıçındekı konumunu sarsa- cak Ağustostakı kurultayda Bay- kal'ın daha guçlu olmasını sağla- yacak Bunu ayıplanacak ya da yanlış bır tutum olarak sunmuyoruz Kla- sık bır Baykal taktığı Hazır durup zamanı kollama Çetın buna karşı nasıl bır tutum ızleyeceğını saptadı mı bılemıyo- ruz önumuzdekı donemde Çetın, CHP'nın hukumet kanadı, Baykal ekıbı de partı kanadı gıbı bır du- rum ortaya çıkabılır Bunu tarafla- rın ıstedığını sanmıyoruz Ancak bugunden gooınen filızlenn buyu- mesı halınde ortaya bundan baş- ka bır tablonun çıkması guç Vurguladığımız gıbı, daha hüku- met başlarken Baykal ekıbı, "Gır- meyelım" şerhını duşmuş durum- da örgutçuluğuyle tanınan Bay- kalcılar da hukumete gırmeyecek 50 hukumetın "mukerrer" sayısı ıcraata başlarken, Baykal ekıbı de ağustos kurultayı ıçın kol- lan sıvıyor OLAYLARIN ARDENDAKÎ Harekâta Çekiç Güç desteğî* 3 3 C7 • Baştarafı 1. Sayfada dınasyonunun yanı sıra, bılgı akışında da yardımcı oluyorlar Asken yetkıhler, dünku operasyonlarla bırlıkte ölduru- len terönst sayısınm 161'e ulaştığını, 8 örgüt üyesmın sağ olarak yakalandığı- nı, 3 enn de yaralandığını bıldırdıler Kurdıstan Demokratık Partısı lıden MesutBarzani'ye bağlı peşmergeler ıle bolgeyı tanıyan koruculann kılavuzlu- ğunda ılerleyen kara bırlıklen tarafin- dan ımhaedılen PKK'nın PırbelaKam- pı'nda haşhaş tarlası ortaya çıkanldı Operasyona katılan asken yetkıhler, bolgedekı mağaralann önlenne kene- vır ekıldığını soyledıler Genelkurmay Sözcüsu Kurmay Albay Dogu Silahçı- oğlu, bırlıklenn güneyden kuzeye doğ- ru arama-tarama yaparak ılerledıklen- nı söyledı Sılahçıoğlu, dün saat 17 00 ıtıbany- la 3 bölgede çatışmalann sürduğunu anlattı Kuzey Irak harekâtı sürerken, Cum- ttorbaşkanı Süleyman Demtrel başkan- hğında toplanan Mıllı Guvenhk Kuru- lu, son gelışmelen değerlendırdı Dışışlen Bakanlığı yetkıhlen, hare- kâtta, bolgedekı Kurt gruplarla ışbırlı- ğı yapıldığını teyıt ettıler Barzanı'ye bağlı peşmergelerle koruculann kara operasyonlannda Turk bırlıklenne kı- lavuzluk yaptıklan belırtıldı Genelkur- may Başkanlığı, geçen çarşamba günü de harekât hakkında Tûrkıye'dekı ya- bancı büyükelçıhklenn asken ataşele- nne bnfıng verdı Sıcaktemas Genelkurmay Sozcüsu Kurmay Al- bay Doğu Sılahçıoğlu, bu" soru üzen- ne, "TSK bütfin hava koşuüannda ope- rasyon yfirûtecek kabüiyete sabiptir" dedı Ulaşılan PKK kamplan yok edılır- ken, bazı yerlerde kısa surelı sıcak te- masın sağlandığı ve bırlıklenn bölge- de hâkımıyet kurmaya yonelık çabala- nnı surdürduklen bıldınldı Harekâta hava desteğı dün de sürdü Kötü hava koşullanna karşın uçaklar behrlenen hedeflere 8 sortı daha ger- çekleştırdı Vadılerde ve mağaralarda kıstınlan PKK mılıtanlanna kara bır- lıklennın verdığı koordınatlar doğrul- tusunda hava operasyonu düzenlendı Arazı koşullanndan yararlanarak kaç- ma eğılımınde olan PKK'lılenn dun de bu taktıklennı surdurerek mevzı çatış- masına gırmemeye özen gösterdıklen kaydedıldı Teslim ol çağnsı Mağaralara sığınan PKK'lılere ho- parlörlerle Türkçe ve Kurtçe "teslim ol" çağnsı yapıldığı bıldınldı Doğu ve Guneydoğu Anadolu Bolgesı'nde de uçak ve helıkopterlerle teronstlenn tes- lun olarak Pışmanlık Yasası'ndan ya- rarlanmalan çağnsında bulunan "Son Şans" başlıklı bıldınler atıldı Zaho ve Derkar bolgelennde denetı- mı tamamen sağlayan TSK'nın hiçbır çatışmaya gırmeden kontrolü altına al- dığı bu bölgenm yanı sıra, Habur ve Hezıl Nehn kıyısının gûney kesımın- den Kuzey Irak'a gınş yapan zırhlı bır- lıkler de bu alanlara tamamen yerleştı Habur Kapısı'mn Irak kesımınde bulu- nan ve Halıl Ibrahım Gümrûğu olarak adlandınlan bölûmûn ıse Türk askerle- n ve peşmergelenn denetımınde oldu- ğu, Zaho kentı gınşındekı 10 kılomet- relık alanda da tankçı bırlıklenn yardı- mıyla hâkımıyet sağlandığı kaydedıldı Şırnak'm Uludere ılçesuıe yakın olan Derkar bolgesıne gınş-çıkış yapan araçlann da Türk bırlıklen tarafından sıkı arandığı ve çok mıktarda erzaka el konduğu öğrenıldı Kuzey Irak'takı yerleşım bınmlennde denetımı sağla- yan TSK bırlıklennın bazı bölgelerde kımhk kontrolü yaptığı ve PKK'ye aıt olduğu sanılan yıyecek ve gıyeceklere el koyduğu ıfade edılıyor Durumlan şüphelı görulen bazı kişılenn de gözal- tına alındıklan bıldınlıyor Asken yetkıhler, harekâtın bugûne kadaricı bölümünde gerçekleştınlen ha- va operasyonlan ıle terör örgütûnün önemlı kamplanndan Bersıvı, Batufa ve Metına karnplannın tamamen tahnp edıldığını ve buralara gıren bırlıklenn çok mıktarda sılah ıle muhımmata el koyduğunu behrttıler Venlen bılgıye göre, Mezı, Keryaden ve Basyan bol- gelenndekı operasyonlar, hava harekâ- tı ağırlıklı olarak sûrdürülüyor TSK'nın uçar bırlıklenn yanı sıra topçu ve zırhlı bırlıkJenn de desteğıy- le sûrdürduğu operasyona Çekıç Güç denetımındekı AWACS uçaklanndan da ıstıhbarat desteğı venldığı bıldınl- dı Incırlık'te konuşlandınlan ve bazı uçuşlanna Türk subaylannın da katıl- dığıAWACSuçaklan,36 paralehnku- zeyınde uçuşa yasak bölgede çalışma- larda bulunarak TSK'ye harekâtın ko- ordınasyonu ve bılgı akışında yardım- cı oluyorlar Uçuşlann kontrolunün ya- nı sıra yer bırlıklennın konuşlandınl- ması konusunda da AVVACS uçaklan- nın desteğının sağlandığı kaydedılıyor Genelkurmay Sozcûsü Kurmay Al- bay Silahçıoğlu, dünkû bnfıngde ope- rasyonlann planlandığı şelalde ve ba- şanyla yürutûlduğünü söyledı Sılahçı- oğlu, Sınat-Haftanm bolgesının tama- men kontrol altına alındığını bıldırdı Bu bolgede yapılan operasyonlarda 5 teronstın teshm olduğunu anlatan Sı- lahçıoğlu, Metına bölgesınde yaşanan sıcak çatışmada 30 teronstın oldurül- düğünü, 3 teronsnn de sağ olarak ele geçınldığını bıldırdı Mezı-Keryaden bölgesınde hava ağırlıklı operasyonla- nn yurütulduğûnu bıldıren Sılahçıoğ- lu, Hakurk'ta çıkan çatışmada 3 tero- nstın öldüruldüğünü, kaçmakta olan 20 terönsnn de bır dereden karşıya geçme- ye çalışırken akıntıya kapıldığını bıldır- dı Sılahçıoğlu, Metma ve Mezı'de ça- tışmalann dun saat 17 00 ıtıbanyla sür- dûğünu söylerken, 10 havan, 19 roke- tatar, 3 ucaksavar, 281 pıyade tüfeğı ve bınlerce muhımmata el konulduğunu ıfade ettı Sılahçıoğlu, bölgede bulunan asker- lenn aılelenyle temas kurmalannı sağ- lamak amacıyla Dıyarbakır'da bır ırtı- bat bûrosu kurulacağını söyledı Sılah- çıoğlu, "Cesedernedengösterilnüyor" sorusu üzenne bolgede çatışmanın sur- duğune dıkkat çekerek, "Cesetferi top- tamak TSK'nin göre\i değüdir" dedı Uluslararası AFPajansının habenne göre, PKK'nın Avrupa'dakı sıyası ko- lu olan Kurdıstan Ulusal Kurtuluş Cep- hesı'nın Avrupa Temsılcısı AliGarzan dün Bruksel'de yaptığı açıklamada PKK'nın Türk yetkıhlenn belırttıgı gı- bı 200 değıl, 13 kayıp verdığını öne surdü Garzan Turk Sılahlı Kuvvetle- n'nın ıse açıklanandan çok daha fazla zaıyat verdığını ıddıa ettı Garzan "EB- mizdeki son verilere göre 13 PKK gerfl- lası öktürülürken, TSK 178 kayıp ver- miştir, bir o kadar da jarahsı > < ardır" dedı Garzan Avrupah tunstlen Türkı- ye'ye gıtmemelen konusunda da uyar- dı Reuter ajansının habenne göre, Iraklı Kürt köyluler, Ankara'mn PKK kamplan olduğunu ıddıa ettığı bazı dağ köylennın Turk savaş uçaklan tarafin- dan bombalandıguu öne sürdü,^ KIM .« Malivet 50 trihon Sağhk Bakanı Dogan Baran, 35 bın Mehmetçığın Kuzey Irak'ta doğan te- ror bataklığını kurutmakta olduğunu behrterek harekâün malıyetının 50 tnl- yon olduğunu söyledı Bakan Baran, DYP Dıyarbakır bölge toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhun- yetı'nın unıter bır ülke olduğu ıçın bo- lünmesının mumkun olamayacağını, tek bayrak ve tek devletten vazgeçılme- yeceğını kaydettı AA'nm habenne göre ANAP Genel Başkanı Mesut Yümaz. Kuzey Irak'ta tampon bölge oluşturulması yaklaşı- mının gerçekçı olmayacağını savundu New York'takı BM Merkezı'nde bu-ba- sın toplantısı düzenleyen Mesut Yıl- maz, BM Genel Sekreten Butros GaH tarafından operasyonla ılgılı olarak dûn yapılan açıklamayı "talihsiz" olarak nı- telendırdı Mesut Yılmaz, "Genel Sek- reter olaylan niteiendirirken daha dik- kadi obıiak zorundadır" dedı • Baştarafı 1. Sayfada adına yaptığı açıklamada ıse gum- ruk bırlığı kararının Avrupa Parla- mentosu'nun onune geldığınde Kuzey Irak harekâtı nedenıyle onaylanmayabıleceğını söyledı Harekâtın ılk ıkı günu temkınlı bır tutum ızleyen Almanya, daha son- ra Ankara'ya karşı tavır aldı Al- manya, "Kürt sorununa asken de- ğıl, sıyası çözum" gereklılığını vur- guluyor Alman televıyon kanalla- rından ARD'de bugun "Kuzey Irak'ta Alman sılahlannın kullanıl- dığı" ıddıasının ortaya atılması uzenne, Ankara ıle Bonn yenı bır knzın eşığıne geldı Almanya Dışış- len Bakanı KJaus Kinkei, soz ko- nusu ıddıalann gerçeklığının kanrt- lanması durumunda Almanya'nın bunu engellemek ıçın her turlu on- lemı alacağını söyledı Bunun uze- nne Dışışlen Bakanlığı Sözcusu Ferhat Ataman, "Alman sılahlan- nın Kuzey Irak'ta kesınlıkle kulla- nılmadığını "açıkladı Ingılız hukumetı, harekât hakkm- da htçbır resmı açıklamada bulun- madı Ingılız basınında yer alan haberterde ıse dıkkatlı bır dıi kutta- nılmakla bırlıkte, "operasyonun sorunu çözmeyeceğı" eğılımı ağır bastı Economıst'te yer alan bır yorumda, "Kuzey Irak operasyo- nundan sonra Çiller hukumetmın Kürt sorunuyla ılgılı olarak demok- ratıkleşme adımlan atacağı" ve bu konuda tum sıyası partıler arasın- da göruş bırlığı bulunduğu savu- nuldu Operasyonun ılk ıkı gununde htç tepkı gostenmeyen Bağdat, uçun- cu gun bır açıklama yaparak Tur- kıye'yı suçladı Ilk açıklamanın ol- dukça sert bır ton taşımasına kar- şın, Bağdat'ın, Ankara'dan çok VVashıngton'ı suçlama eğılımınde olduğu gozlendı Irak'ın Ankara Buyukelçısı Tikriti, Turk gazetecı- lerıne yaptığı açıklamada "Türkı- ye'nın Kuzey Irak operasyonunun sünvesı, bolgedekı Kürt gruplann (Talabani ıle BarzaniJ bırleşerek güçlenmelerı sonucunu doğurur Türkıye bu harekâta son vermelı ve bolgedekı sorunun çözülmesı ıçın Bağdat ıle ışbıhığı yapmalıdır" dıyerek ışbırlığı çağnsında bulun- du Yunanıstan Dışışlen Bakanlığı, harekât konusunda ılk kez dün tepkı gosterdı Atına, AB'nın der- ,hal olaya mudahalede bulunması- nı ıstedı Dış dunyanın tutumunu madde madde sıraladıktan sonra toplam çızgısını çekersek sonuçta ortaya ne çıkar ? Eğer Turkıye, Kuzey Irak'ta "makul" bır sure kalarak operasyonu bıtırebılırse sorun çık- mayacak, ABD'nın tutumu belırle- yıcı olacaktır Harekâtın gereğın- den uzun surmesı, Turkıye ıçın olumsuz sonuçlar doğurabılır Turkıye'nın asıl sorunu, dışarı- dan çok, ıçende duruma egemen bır hukumetın eksıklığınden doğu- yor Başbakan Çiller*ın bu gıbı ko- nulardakı tutumu bılınıyor CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ıse daha tam devreye gırebılmış değıl- dır Ankara'dakı boşluk bınbır yo- ruma ve soylentıye yol açıyor, or- talığı bulandırıyor Bu belırsızlığın bır gun once gıdenlmesınde say- makla bıtmez yararlar vardır ••• CHP'Ii Yılmaz: Devlet, suçluları ortaya çıkarmalı Tampon bölge Irak'la olur GÜNEŞGÜRSON ANKARA - Gazetemız yazan Lğur Mumcu'nun 26 ay once bombalı suıkast so- nucu öldurulmesırun ardından başlatılan so- ruşturmada hiçbır cıddı ılerleme sağlana- mazken Mumcu'nun katıllennın bulunma- sını ısteyen 1 mıhyon kışının ımzaladığı dı- lekçelenn TBMM Genel Kurulu'na sunul- ması kararlaştuıldı 908 faılı meçhul cınayetı ınceleyen ve ra- poryazımını tamamlayan TBMM Faıh Meç- hul Sıyası Cınayetlen Araştırma Komısyo- nu, soruşturma sûrecmde eksıklıklen sapta- nan Ankara Devlet Güvenlık Mahkemesı (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral ıle şp- ruşturma dönemınde görev yapan Savcı ÜI- kn Coşkun hakkında Hâkımler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na suç duyurusunda bulu- nulmasını gündeme getırdı 5 aylık raporya- zım sürecını tamamlayan komısyon, öncekı gün yaptığı 26 toplantısında, 15 gün sonra TBMM Başkanhğı'na sunulacak olan rapo- ru değerlendırdı Komısyon Başkanı Sadık AvundukJuoğ- lu, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, şun- lan söyledı "Devletm, bfitfin kurum ve kuruluşlarrv- la işiediği, shil iktidarm devtetle kaynast^ı bir düzen kuruluncaya kadar, bu şekUde ya- şamaya mecbunız. Devktin içinedüştügü st- knrtmın, vatandaşın stkmtısı olduğu, vatan- daşbrnı devletm her kademesinde yer alan Id^krcekabuledfldigi zihnryetin teessüsüge- rekir. Devlet görevBkrinm, en ivınin, }-auıız- ca kendDerinin değü; N^tandaşuı buyük ço- ğunhığunun kabul ettigi bir oigu oMuğunu, kendflerinin görevlerinin de vatandaşa hiz- met etmek olduğu fikrini beyinlerine yerleş- tirerek buna hmnmaian gerekir." CHP Malatya Mılletvekılı Mustafa Yü- maz da Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'ın, "Devlet dnayete kansmaz. Ama, dev- letin şu veya bu şekikle bir görevlisı, bu- me- muru kendüiğinden bu işe kanşauşsa, o ci- nayet devletm değil; onu yapanındır" bıçı- nundekı sözlennı anımsatarak şunlan söy- ledı "Devlet,bir kurumdur.EIbetteki devlet d- nayet işlemez. Ama devletin içinde odakbş- nuş, devlet adına hareket eden baa kişiler suç işüyorsa, sonuçta bu,devletin üzerine ka- hr ve o zaman 'Devlet suç ışlıyor, devlet cı- nayet ışlıyor' deniyor. Kamuoyunun genel yargısı bu. Şimdı devlet, adma hareket edip de suç işleyen kişrvı ortaya çıkarmadıkça,ya- kalayıp yargrva, adaleteteslim etmedikçe,bu böyle sürer. Bunu onlemek için suç işlediği saptanan kişiyı \akalayip adalete tesiim et- mekgerekir. Bunun yohı budur. Devletin fize- nnden suçu atmanın ve vatandaşın devlete güven duymamasının temel nedeni de bu- dur.Bunuyapmadığınız sürecededevletsuç- lanacakür. Devleti bu suçlanma olaymdan kurtarmak lazun ve suç işleyen Idşiyi, kün oiursa obun yakalayıp adalete tesiim etmek lazun." Gazetemız yazan Uğur Mumcu ıle Mu- ammer Aksoy, Vedat Aydın v e Musa Anter cınayetlennm de aralannda bulunduğu yûz- lerce suıkastın mcelendığı ve faıllennın ne- den yakalanamadıklannın sorgulanarak, so- ruşturmalann aksayan yonlenrun belırlendı- ğı komısyon raporunda, Jandarma Istıhba- rat Merkezı (JTTEM) kunıcusu emekh buı- başı Cem Ersever ıle EsrefBhiis'ın ölumüy- le sonuçlanan uçak kazası da ırdelendı Bab- riye Üçok ve Muammer Aksoy cınayetlen konusunda Ankara DGM'nın komısyona belge-bılgı aktarmadığına dıkkat çekılen ra- porun ıçenğıne ılışkın olarak şu açıklama yapıldı - Birinci bölümde, Mecfis araştırma ko- misyonlaruun görev ve yetkileri ile diğer iil- kelerdeki uygulamalar anlanhyor. - tkmcı bölümde, komısyonun gorev ve yetlulen anlaülıyor - Cçflncfl bölümde,komisyonun yapnğı n- yaretier. dınlenen yetkUiler yer ahyor. - Dorduncu bolumde, olağanüstu hal böl- gesuıdekı genel durum, devlet otontesının genel görünüşu, bu bolgedekı aksaklıklar, kontrgenlla ıddıalan, koruculann ve ıtıraf- çılann durumlan ve uygulamada görülen ka- nuna aykın durumlar, bolgede ımamlann ve camılenn genel gorunuşu, ıstıhbarat organ- lannın ve güvenlık guçlenmn faılı meçhul sıyasal cınavetlere vaklaşımı anlatılıyor - Beşınci bölümde, siyasal dnayeneri işle- yen örgütlerin geUşimi, yurtdışı bagtantüan, destekleri ve örgüt yapdan anlablryor. - Altmcı bölümde, faılı meçhul sıyası cı- nayetlen işleyen örgütlenn ıdeolojılen mce- lenıyor -Yedinci bölümde, tophımdainfıal uyan- dırarak tophunsal çabşmalara yol açabile- cekniteliktekiUğur Mumcu, Muammer Ak- soy, Vedat Aydın, Musa \nter dnayetleri in- celenerek, faiDerin neden dolayı yakalana- madıklan sorgulanarakbu sonışturmalann aksayan yönleri dile getirikn. Aynca, kamu- oyunida faili meçhul siyasi cınayetierle irti- baüı olduğu kktta edfflen Cem Ersever ve ar- kadaşlanfleEşrefBhüs'inöhlmü olaylanda incelendL Komısyon üyelennın yazıh olarak rapor- la ılgılı görüşlen ıstendı Bürokraside 6 fare seferberliği 9 ANKARA(CumhurryetBürosu)-Usul- suz avlanma ve zıraı mucadele yüzunden doğal dengenın bozulmasıyla, Samsun ve çevresmdekı yaklaşık 30 köyde gözlenen fare sa> ısındakı artış, bürokraside "sefer- berKğe yol açn". Bu amaçla toplanan ılgı- lı kunıluş temsıcılennın çoğunluğu, ko- nunundırektkendılennı ılgılendırmedığı- nı söylerken, Mıllı Parklar ve Av-Yaban Hayaü Genel Müdür Yardımcısı Sami Öl- çer, "Fare,devlette kendine yeranyor" de- dı Fare sayısındakı tehlıkelı artış uzenne, Orman Bakanlığı Mılh Parklar ve Av-Ya- ban Hayatı Genel Müdûru Nevzat Cey- bn'm gınşımıyle Ankara'da, Tanm ve Kö- yışlen, Sağhk ve Çevre bakanlıklanyla, Ankara Onıversıtesı Vetenner Fakültesı, Samsun Valıhğı ıle Orman Bakanlığı'nın dığer ılgılı bınmlennın temsılcılennın katıldığı bır toplantı gerçekleştınldı • Baştarafı 1. Sayfada verdığı kararlı mesajın, TSK ha- rekâtının, hedeflenne vanncaya kadar gerçekleştınhnesı üzenn- dekı baskılan engellemeye yö- nelık olduğunu dıle getırdı Troykaya 7 mesajın venldığı- nı anlatan Sanberk, şunlan söy- ledı "Irak'ın fiili egemenUği, Türkiye'nin neden olmadığı Körfez krizinden sonra muttefik- ler tarafindan kakhnktı ve son 3 üa 4 yıkfar Çekiç Güç (lncirlik'te konuşlu) uygulamyor. Bunu uy- gulayan, vefifliegemennği kakb- ran asıJ sebep, bizebugun bu eleş- tirileri(harekât nedenryle)yönel- ten kişilerdir.Bu nedenle harekâ- ta tepki verenler, Turkiye'ye bü- yük haksızhk yapıyor. Bİz Körfez Savaşı'nda Bab ıle dayanışma içindeydik, şimdi de aym daya- nışmayi onlardan istiyoruz." Musteşar Sanberk, Çekıç Güç'ün Kuzey Irak halkını Irak kuvvetlenne karşı koruma göre- vı yaptıgını anımsatarak, "Bu güç, Irak bükümet kuvvetlermi 36. paralelin kuzeyine sokmadV ğı için mevcut kanşıkhklardan PKK yarartandj. Böylece Huzur Harekâb'mn Türkiye alevhine beklenmedik bir sonucu çıktı. Esas mesele, Barzanı ve Talaba- nı'nin PKK'nın kok salmasma izin vermemesigereldyordu" de- dı Sanberk, harekâtın ardından Irak yönetımı ıle muhalefetın uz- laşma zemını olasılıklan konu- sunda bır soru üzenne, Kuzey Irak halkının ıstedığı bır güven- ce sıstemı oluşturulabıleceğını söyledı Kuzey Irak'takı ana Kurt gruplannın lıderlen Mesut Bar- zani ve Celal Talabani'nm, Irak anayasasına dayanan 1974 özerkhk Anlaşması'nın temel alınması ve Irak yönetımınden anlaşmaya uyulması ıçm bır ga- ranü sıstemı ıstedıklenm belır- ten Sanberk, şoyle dedı "Yönetimin Ozeridik Anlaş- rnas'nı uygulamayacağmdan en- dişebier. Ancak Irak, toprak bü- tünlüğu çerçevesınde bır ulusb- rarası garanti ıstemıyor. Ama ör- neğın, Turkıye Kıbns'ta garan- tor. Ornegm, buna benzer bir ga- ranti sistemi üzerindeanlaşmaya vanlsa bu iş çozülebilir. Ama Türkiye yalnız başına garantör olmak istemez." Sanberk, Türkiye'nin Kuzey Irak'takı halkın mevcut sıkuıüla- ra duşmesmı ve yıne sınırlanna karşı büyük bır göç hareketını ıs- temeyeceğme de dıkkat çektı Musteşar Sanberk, troyka top- lantısında, daha önce Türkı- ye'mn Guneydoğu sorununa çö- zûm bulunması ıçın önenlen bır Avrupa'da Güvenlık ve Işbırlığı Teşkılatı (AGlT) gozlemcı heye- tmm, bu kez de Kuzey Irak'a yer- leştınhnesı ıçın gündeme getın- len gınşımın reddedıldığuıı söy- ledı Sanberk, Kuzey Irak'ın, Irak'ın bır parçası olduğu ve Irak'ın da AGÎT'ın üyesı olma- dığının troykaya anımsatıldığına dıkkat çektı Müsteşar Sanberk, TSK hare- kâtı ıle Kürt konusunun ulusla- rarası hale getınlmemesı gerek- üğını vurgularken, "Çünkü Ku- zey Irak'ta bir uluslararası du- rum yok, ama bir otorite boşm- ğu var" dedı Sanberk, harekâtın ardından bölgede bır tampon bölge kurul- masının düşunulmedığını ve böyle bır bolgenın oluştunılma- sının da ancak Irak yonetımının ışbırlığı ıle gerçekleşebıleceğıne dıkkat çektı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog