Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

' 25 MART 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 frafc'a ambargo hafifletilecek • Dış Haberler Servisi - ABD ve lngıltere Irak'ın 2 —milyar dolar tutannda petrol satmasını öneren bir karar çıkanlması için harekete geçti. Reuter ajansının haberine göre Irak'ın petrol satması ıle ilgili daha önceki sınırlı bir planın genişletilmesıne karar venldi. Irak'ın Birleşmiş Milletler (BM) , gözetiminde yalan bir gelecekte petrol satmaya başlaması karşılığında Irak'ın sivil halkın ihriyaç duyduğu sağlık, gıda ve diğer insani tüketim maddelenni satın almasım öneren karar tasansı ambargodan etldlenen halkın bıraz olsun rahatlamasını hedefliyor. Rum-Yunan ortak savunması • LEFKOŞA (Cumhuriyet) - Kıbns Rum Kesimi'ne resmi bir ziyarette bulunan Yunan Savunma Bakanı Yaresimos Arsenis, Rum ordusunu ve bu orduya alınan yeni , sılahlan denetledikten c sonra 'Ortak Savunma Doktnni'nin ılk aşamasının beklenenin de ûzerinde bir ' hızla gerçekleştiğini açıkladı. - Beraberinde getirdiği Yunanlı generallerle birlikte, Rum savunma doktrininin ikıncı _ aşamasına geçiieceğini _ söyledi. Rum kaynaklanna göre ortak savunmanın ikınci aşaması asken ' tatbikatlann müşterek r yapılması ve Yunan Hava " Kuvvetleri ile Deniz - Kuvvetleri'ne bağlı araç ve ! gerecin Güney Kıbns'ta . üslenmesini öngörüyor. MadamABD Senatosu'na giremedi • W4SFHNGTON (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı ı" Françoıs Mitterrand'ın eşi Danielle Mitterrand, Amerikan Senatosu'na giremedi. Washıngton ~ Post'un haberine göre Bayan Mitterrand'a dün kalp cihazı taşıdığını belirterek senatonun " örfündeki gûvenlık ',' "l J • sisteminden geçmek "^ ~" i' istememesi üzerine binaya 1 giriş ızni verilmedi. - Danielle Mitterrand'ın senato binasında '_ Demokrat senatör Paul . Sımon ile Türkiye ve tran'daki insan haklannı konusunu görüşmesi - beklenıyordu. Bayan • Mitterrand'm kapı , görevlileri tarafından l< durdurulması üzerine gen dondüğü ve senatör ile heyetın diğer üyelerinin görüştügü belirtildi. ABD de Yunan milli baynamı • WASHINGTON (AA) - Yunanistan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla ABD • Başkanı Bill Clınton 25 Mart 1995'i (bugün) Yunan ve Amerikan demokrasileri için ulusal kutlama günü ilan etti. Beyaz Saray'dan Başkan Clinton'ın imzasıyla yayımlanan duyuruda. demokrasi düşüncesinin 2500 yıl önce Atina'da oluşmaya, felsefe ve sanatın bu dönemde gelişmeye başladığı, bunlann da Batı uygarlığının temelini attığını belırtti. ^fiaâdat'tan ılnııh mesajlar^ Irak'ın Ankara Büyükelçisi Tikriti, Türkiye'ye Kuzey Irak konusunda işbirliği yapmayı önerdi LALE SARltBRAHİMOĞLU ANKARA - Irak, dış güçlerin Türkiye'den, Türk askerlerinin de Kuzey Irak'tan geri çekilmeleri ile birlikte terör dahil, her türlü sorunun üdli anlaşmalaria' çözülebileceğinı açıkladı. Irak'ın Turkıye Büyükelçisi Rafl Mijvel El Tikriti, Türk askerlennin geri çekileceği ve bölgede kalmayacağı konusunda kendilerine verilen güvenceye inandıklannı da belirterek "ABD'ye güvenmiyoruz. Çekiç Güç Türkiyeyen çeküirse Kuzey Irak'ta otorite boşluğu kafanaz" dedi. Tikriti, TSK harekâtının, 'PKK gibi terörist' olarak nitelendirdiği Irak Kürdistan Yurtsever Bırliği liden Cdal Talabani ıle Kürdistan Demokratik Partisi lıderi Mesud Barzani'nin işıne yaradığını söyledi. • Tikriti, Kuzey Irak harekâtını değerlendirirken "Dış güçler Türkiye'den çekilsin, Türk ordusu da Kuzey Irak'tan çekilsin, Türkiye ile tüm sorunlan birlikte çözelim, ortak anlaşma yapalım" dedi. Irak Büyükelçisi, Türk ordusu Kuzey Irak'tan çekilmeden Türkiye ile işbirliğinin zor olduğuna dikkat çekerken "TSK harekâtı Kuzey Irak'taki teröristlere yanyor" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nın (TSK) hafta başından bu yana PKK yuvalannı temizlemek amacıyla Kuzey Irak'ta sürdürdüğü en geniş çaplı harekâta karşı tepkısinde şu ana değin 'temkinli" bir politika izleyen Irak'ın Ankara'daki Büyükelçisi Tikriti, önceki akşam suskunluğunu bozarak bir grup gazetecinin sorulannı yanıtladı. Büyükelçi Tikriti, TSK harekâtının, Kuzey Irak'taki terörist gruplann işine yaradığmı belirterek şu görüşleri dile getirdi: "Siz nasd PKK'yi terörist örgüt olarak tanımhyorsanız, biz de Talabani ve Barzani önderliğindeki gnıplan teröristler olarak tanımhyoruz. TSK'nin oradaid varhğı Talabani ve Barzani güçlerinin Türkiye ve Irak'a karşı birieşrneleri zeminini bazırlayabilir." Tiknti,"'terörist' olarak tanımladığı KDP liden Barzani ıle KYB liden Talabani'ye Irak'ta durumun normalleşmesi için diyalog çagnsında bulunduklannı da savunurken "Ama gerek onlar gerekse bölgedeki diğer gruplar merkezi otoriteye bağlansın, sorunun çözümünün başka yolu yok. Türkiye ve Irak olarak, dış güçler bölgeyi terk etsinler bu sorunu da birlikte çözetim" dedi. Türkiye ile terör sorunu dahil tüm sorunlann çözümü için görüşmelerin sürdüğünü belirten Tikriti, son olarak Türkiye'ye bir Ulaştırma Bakanlığı heyetinin geldiğini söyledi. Tikriti, Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın harekâttan hemen sonra Iraklı meslektaşı El SahaTı aradığını, ancak o sırada Kahire'de bulunan bakanla görüşemediğıni belirtti. Tikriti "Sorunlann çözümü ortak işbirliği ik olur. Yabancı güçler her zaman istikrarsızlık yaratryor. Arzumuz Türkiye teröristlerin işini bitirsin ve Kuzey Irak'tan geri çekilsin" görüşünü dile getirdi. Büyükelçi Tikriti, harekât devam ederken Türkiye ile işbirliğinin sürüp sürmedıği yolundaki soru üzerine de şu değerlendirmeyı yaptı: "Türidye ile genel anlamda hiçbir probtemimiz yok. Ama harekâta karşı tepkimiz var. Topraklannıza yabancı güçler girse siz nasıl değerlendirirdiniz? Ama Türkiye'nin Kuzey Irak'ta kalma amacı obnadığı yolundaki güvencesine inanrvoruz. Türkiye iyi niyetli. Ama her ild ülkenin de birbirine saygı göstermesi, toprak bütünlüğü ve içişlerine kanşmaması ilkesinden hareketle Ankara ve Bağdat arasında bir ortak anlaşma yapıhr." Almanya ile silah gerginliği• Türkiye, Kuzey Irak harekâtında Alman si- lahlanmn kullanılıp kullanılmadığını soran Bonn'a, Alman silahlan kullanılmadığı güven- cesini verdi. Dış Haberler Servisi - Türk Silahlı Kuvvetleri'nın Kuzey Irak operasyonunda eski Doğu Alman silahlannı kullandığı id- diası, Türkiye ile Almanya ara- sında gerginlik yarattı. AJmanya Dışişlen Bakanı Klaus Kinkel, Kuzey Irak'ta Alman silahlan- nın kullanıldığının kanıtlanması durumunda bunun durdurulması için 'her türlü önlemin ahnaca- ğinı' söyledi. Alman ARD televizyonunda dün sabah yayımlanan bir prog- ramda, eski Dogu Almanya or- dusunda görev yapmış olan Lot- har Mann adlı bir emekli albay, Türk ordusunun Kuzey Irak operasyonu sırasında Sovyet ya- pımı 'BTR-60-PB'tipi zırhlı araçlan kullandığını ileri sürdü. Mann, bölgeden gelen görüntü- lerde söz konusu araçlann kulla- nıldığının açıkça görüldüğünü savundu.AImanya Dışişlen Ba- kanı Klaus Kinkel iddıalar üze- rine yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'ta Alman silahlan kullanıl- dığının kanıtlanması durumunda 'Bonn'un buna şkMetJe karşı çt- kacağuu ve bunu engeüemek için her türlü önlemi alacağmı' söy- ledi. Ankara Cumhuriyet Büro- su'nun haberine göre Türkiye, Kuzey Irak'ta sürdürülen hare- kâtta Alman silahlannın kulla- nılmadığı konusunda Bonn'a güvence verdi. Genelkurmay Sözcüsü Kurmay Albay Doğu Silahçıoğlu dün Diyarbakır'da Türk SUahh Kırvvetleri Kuzey Irak'ta gerçeldeştirdiğî ÇeKk operasyoaanda dağiardaid PKK kamplanm arahkstzolarak top ateşine tutuyor. düzenlediği basın toplantısınaa, bazı Avrupa devletlennın ope- rasyonda kendilerinden alınan silahların kullanılmasına tepkı gösterdiğinin dile getirilmesı üzerine, "Operasyonlarda Al- man silahlan kullanılmıyor. M- 48*le M-60 tanklan ile operasyon icra ediliyor. Romanya ve Rus- va'dan satın alınan BFR'ler kul- ıanüı>or." dedi. Ankara, Kuzey Irak harekâtı nedeniyle Türkiye'ye silah satış yasağını gündeme getiren Nor- veç'e misilleme olarak, bu ül- keyi yeniden silah ve askeri malzeme alımında kara listeye koydu.Dışişlen Bakanlığı tara- fından, Norveç'ten silah ve as- keri malzeme tedariki konusun- da sorulan bir soru üzerine dün yapılan yazıh açıklamada, şöyle dendi: "Bütün çabalarunıza rağmen Norveç'in giderek kamuoyunu yanıhma ve gerçekleri çarpıtma niteliği kazanan bu tutumunun değişmeyeceğinin kesinkes ania- şılması üzerine Türkiye, 20 Şu- bat 1995 gününden itibaren, bu ülkeyi yeniden, silah ve askeri malzeme alımında güvenilmez ülke' statüsüne dahil etmiş ve Norveç'ten silah ve askeri malze- me alunııu yasakJamışör." Dışiş- leri Bakanlığı, Türkiye'nın aldı- ğı bu karann, TSK'nin tedarik planlan ûzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmasının söz konusu olmadığını da belirtti. Orduda' Vietnam sendromu'• Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), hafta başında Kuzey Irak'a giriştiği harekâtın ardından bölgede bir tampon bölge kurulmasının Vietnam batağına benzeyeceği değerlendirmesini yaptığı belirtiliyor. ANKARA (Cumhurnet Bürosu) - Hükümet ve PKK örgütünün kamplannı temizlemek için Kuzey Irak'a başlattığı harekâtı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), harekâtın ardından bölgede bir tampon ya da güvenlikli bölge oluşturulmasının 'Vietnam batağına' benzeyeceği değerlendirmesini yaptıkları bildirilıyor. TSK'nin harekât ile ilgili kısa vadeli hedefleri arasında PKK kamplannı fıziki olarak ortadan kaldırma strateji- si de yer alıyor.Cumhuriyet'e bilgi veren yetkililer, ha- rekâtın ardından güvenlığin sağlanması için bölgede bir tampon bölge oluşturulmasının sakıncalannı şöyle sıra- hyorlar: - Vietnam halkı kendi fıziki \e doğa koşullannı çok iyi biUyordu. ABD bu coğrafi koşullara hâkim degildi. Güç- lü ordusuna rağmen yeniigi üzerine yenilgi aldı. Çünkü Vietnam "a gönderdiği asker sayısını, doğa koşullannı bümedigi bu ülkede uğradığı yenilgilere rağmen sürekli arttırdı. Böylece bir Vietnam batağına saplandı. - Türkiye, 35 bın askerini Kuzey Irak'a gönderdi. Vi- etnam'ın tersine dağlık bu bölgedeki doğa koşullan farklı. Ancak yine burada da bölge halkı doğa koşullan- nı daha iyi biliyor. Harekâtın ardından, Türkiye bir tam- pon bölge oluşrurursa buraya bir miktar asker bırakıla- cak. Ancak bu sayıdaki asker, bölgedeki gruplann tam- pon bölgedeki askerlere karşı yapacağı saldınlar karşı- sında yeterli olmayacak. Türkiye bu saldınlarla müca- dele için tampon bölgedeki asker sayısını arttıracak. Böylece ABD'nin düştüğü yanılgıya Türkiye de düş- müş olacak. Bu nedenle tampon bölge uygulaması çok güç ve harekâtın geçıci olması olasılığı yüksek. -Tampon bölge oluşrurmanın mali faturası çok yük- sek - Dış baskılar da bir tampon bölge kurulması olasılı- ğını güçleştiren bir diğer faktör. Harekâtta kısa vadeîi hedefler şöyle sıralanıyor - PKK kamplannı fıziki olarak ortadan kaktırmak. - Mümkün olduğunca PKK'nin fazla miktarda silah, mühimmat ve lojıstiğini yok etmek. - PKK'likri mümkün oMuğu kadar ölu-djri yakahnip safdışı bıraktnak. Bu hedeflere ulaşıldığında hükümet değil, askerler karar verecek. Bu nedenle yabancı ülkelere "sınırlı ope- rasyon" denilmekle birlikte Kuzey Irak'tan çekilme za- manı için "açıkkapi"bırakıldı. Kuzey Irak operasyonuna te^Jdler Dış Haberler Servisi - Batı, Türk Silahlı Kuvvetle- ri'nin Kuzey Irak'ta PKK kamplanna karşı yürüttüğü operasyonu yakından izle- meyi sürdüriiyor. wall Street Journal Europe: The Wall Street Journal Europe gazetesi, "PKK, Ortadoğu'daki en tehlikeli terörist harekeüerden biri- dh-" dedi. The Wall Street Journal Europe, Türki- ye'nin Kuzey Irak'taki bö- lücü örgüt kamplanna yö- nelık smır ötesi operasyo- nunun da, bu örgütün tüm- den temizlenmesi için baş- latıldığmı bildirdı. Gazete, Avrupa Türkiye'ye yardım etmek istiyorsa, Türkiye'yi Kuzey Irak'tan erken çekil- mesi için zorlamaması ge- rektığini savundu. The Wall Street Journal Europe, Avrupa'nın artık, terorizmin "sofistike ve Ba- tı flkelerini kendi çıkarlan için kultenmayı becerecek kadar bilgili" olduğunun farkına varması gerektiğinı belirtti. Gazete, Türki- ye'nin, Avrupa için "sıra- daki önemli bir ülke" ve "Kuzey Adantik ittrfakının anahtar üyesi" oldugunu ve kanşık bir durumun yaşan- dığı bölgede hâlâ dost bir ülke olmaya devam ettiğini ve desteğı hak ettiğini vur- guladı. leri birinci sayfada fotoğ- raflarla veren Alman bası- nı, Başbakan Tansu Çil- ler'in, "Türk ordusunun, görevini tamamlayuıca geri çekileceği" yolundaki ifa- delerine ve 'operasyonun manöklı bulunduğu' yolun- daki kanıya yer verdi. Suddeutsche Zeitung ga- zetesi, haberinde "Çiller, çekilme sözü verdi" ve ''Kinkel: Kiirt bolgesindeki siviller korunmair başlık- larını kullandı. Haberde, "Ankara'nın Irak'taki sa- vaşı, garip ama mantıklı" şeklınde bir ifade de yer al- dı. ABD Amerikan yönetimi, Kuzey Irak operasyonuyla ilgili olarak Türkiye'ye verdiği desteği sürdüriiyor. Was- hıngton, Türk ordusunun Kuzey Irak'ta bölücü örgüte karşı ginşriği harekaâhn, is- tila ounadığuu' bildirdi. Be>az Saray Sözcüsü \\khaei McCurry, "TürkSi- lahh KuvverJeri'nin operas- yonu, yabancı bir ülkenin is- tilası değildir, çünkü Türk hükümeti bize, Irak'ın top- rak bütünlügüne saygüı ol- duğunu biMirdr dedi. Türk hükümetinin PKK eylemlerine iüşkin kaygıla- nnı ABD'nin de paylaştığı- nı belirten sözcü, "Bölgede- ki geh'şmeleri izlemeye de- vam edeceğiz'' diye konuştu. New York Tlmes Economist Türk Silahlı Kuvvetle- ri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta- ki smır ötesi operasyonuna yer veren New York Times gazetesi. Türk makamlan- nın, "Kuzey Irak'ta otorite boşluğu bulunduğu ve bölü- cü teröristlerin bundan ya- rarlandıklan" yolundaki görüşlerine yer verdi. Gazetede yer alan haber- de"Türkiye'nin, uluslara- rası eleştirilere rağmen, böl- gede eski yapıya dönülmesi- ne izin vermeyeceği'' yoru- mu da yapıldı. Alman basını Türk Silahlı Kuvvetle- ri'nin sınır ötesi operasyo- nu Alman basınında da yer aldı. Operasyonla ilgili haber- Ingıltere'de yayımlanan 'Economist' dergisi, Türk ordusunun Kuzey Irak ope- rasyonunun ardından Türki- ye'de önemli reformlar ya- pılabileceğini yazdı. Fransa Paris muhabirimiz Mişel Perhnan'm bildirdiğıne gö- re Avrupa Birliği (AB) troy- ka'sının Ankara'daki temas- lan Fransız basınında dün geniş bir şekilde ele alındı. Kit le iletişim araçlan söz birliği ermişcesine Türki- ye'nin Kuzey Irak'taki ope- rasyonu karşısında duyduk- lan 'kaygı'yı vurguladılar. Fransa'nın önde gelen ga- zetelerinden, sağ eğilımli Le Figaro, 'Avrupa'mn Türki- ye'yi uyardığmr belirtti. JETKONUT'un 1 Anahtar Fiyatına 2 Anahtar Kampanyası Mart'taBüyük güne hazırlanın. 3.990.000 TL sabit taksitle hem bir daire, hem de bir DOĞAN S otomobil sahibi olacaksınız. "JET PA uyarmadı" demeyin... İstediğiniz daireyi seçmek için... 31 Mart geç olabilir. JET KONUT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog