Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'lıkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI D ı h ı U y g a r B ı r Y i { i m I ç ı n Cumhuriye^7T.Tİ. SAY125371 /15000 Tl (KDViçindeT KURUCUSU Kredi. Kartlahnız... Hem jcrediniz, EMlAjC&ArSİKASI \fr»*f» "Öygar Bır Y i j i m Içı 25MART18KCUMMTEH Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Özdem Sanberk, Cumhuriyef e açıkladı: Tamponbölge Irak'la ohırIrakegemenlîğini Batı kaldırdi:Türkiye'nin,sımrötesi harekât konusunda kurduğu temaslar sırasında, Batı'ya, "Irak'ın fıili egemenliği müttefikler tarafından kaldınldı. Eğer bizi eleştiriyorsanız, gelin bu sorunun çözümünde aktif olun. Kuzey Irak bir terör yuvası halinde kalmasın. Türkiye'ye yönelik tehdit devam ederse, biz harekâtı yapmayadevam edeceğiz" mesajlan verildi. Ankara, Avrupa Birliği'nin Kuzey Irak'a AGÎT gözlemci heyeti gönderilmesi önerisini reddetti. Irak Kürtlerine garanti: Ankara, Irak'a, Türkiye'nin, PKK'nin bölgedeki varlığına izin vermeyeceğini iletirken "Muhalif gruplarla uzlaşma dahil, BM'nin 688 sayılı karanna uyun" mesajını aktardı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Sanberk, "Saddam yönetimine güvenmeyen ve çoğunluğu Kürtlerden oluşan Irak muhalefetine verilecek bir garanti sistemi üzerinde, aralannda Türkiye'nin de bulunacağı bazı ülkelerin uzlaşması gerektiğini" bildirdi. LALE SARÜBRAHİMOĞLU ANKARA-Ankara, Irak'a, Tür- kiye'nın, PKK'ıun bölgedeki var- lığına izın verme>eceğını iletirken "Muhalif gruplarla uzlaşma dahil, Birleşmiş MiUetler'in 688 sayılı ka- ranna uyun" mesajını aktardı. Dı- şişleri Bakanlığı Müsteşan Özdem Sanberk, Kuzey Irak harekâtının ardından oluşturulabilecek bir tampon bölgenin, ancak Irak'la ya- pılacak bir işbırliğıyle gerçekleştı- rilebilecegini söyledı. Sanberk, Irak'takı Kürt muhale- fetine garanti verilmesını ıstedi. Türkiye'nin, sınır ötesi harekât konusunda kurduğu temaslar sıra- sında, Batı'ya, "Irak'ın fiili ege- menHği müttefikler tarafından kal- dınkİL Eğer bizi eleştiriyorsanız, gelin bu sorunun çözümünde aktif olun. Kuzey Irak bir terör yuvası Türkiye'den dünyaya 7 mesaj 1- Eğer, Türkiye'nin harekâtı, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine bir saldın olarak görülüyorsa Huzur Harekâtı'mn (Çekiç Güç) Kuzey Irak'taki varlık nedeninin de aynı nedenlerle tehlikeye girmesi gerekiyor. 2- Türk askeri harekâtı, Irak'ın etkin birşekilde egemenliğini gerçekleştiremediği bir bölgede meydana geliyor. 3- Kuzey Irak 'ta sorumluluğu üsüenecek bir uluslararası otorite bulunmuyor. 4- Eğer Irak, koalisyon ortaklan tarafından askıya alınan egemenliğini Kuzey Irak 'ta tatbik edebilseydi, Türk askeri harekâtı dayasal dayanaktan yoksun olurdu. 5- Irak, Kuzey Irak 'ta egemenliğini tatbik edebilseydi, Türkiye bu tür bir harekâta girismezdi 6- Eğer Türkiye'nin Güneydoğu sınırları korunacaksa, Kuzey Irak 'ta Irak 'ın egemenliği esasür. 7- Irak'ın egemenlik haklannınyeniden tesis edilmesi için Birleşmiş Milletler'in 688 sayüı karanna uyması gerekiyor. halinde kalmasın. Türkiye'ye yö- nelik tehdit devam ederse, biz ha- rekâtı vapmaya devam edeceğiz7 ' mesajlan venldi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Sanberk, Cumhuriyet'e verdıği demeçte, öncekı gün Anka- ra'da Avrupa Birlıği (AB) Troyka- sı ile yapılan toplantıda Batı'ya ve Türk Sılahh Kuvvetleri (TSK) ha- rekâtını eleştırenlere gereken ya- nıtın verildığini belırtti. Sanberk, AB'nin, Kuzey Irak'taki ıstikrar- sızlığın gıderilmesı için Avrupa'da Güvenlik ve Işbirlıği Teşkjlatı'nın bölgeye bır gözlemci heyeti gön- dermesı yolundakı talebinın de ko- nunun uluslararası hale getırilme- sinın önlenmesı ve Irak'ın bu örgü- te üye olmaması nedeniyle redde- dildiğinı bildirdi. Sanberk, çogun- luğunu Kürtlenn oiuşturduğu Irak muhalefet gruplannın, Irak yöne- timı ıle 1974 tanhli Özerklik An- laşması temelinde yapacaklan bır uzlaşmada Türkıye dahı1, dığer ba- zı ülkelenn "garantör rolü" oyna- yabıleceklennı de dile getirdi. Sanberk, Türkiye'nin, önceki gün AB Troykası'nı oluşturan (bir öncekı, şımdikı ve bır sonraki AB dönem başkanlan) Almanya, Fran- sa ve Ispanya aracilığıyla Batı'ya mArkasıSa.l%Sü. 7'de Harekâta Çeldç Güç desteği• TSK'nin, Kuzey Irak'ta sürdürdüjü operasyona tncirlik Ussü'nden havalanan Çekiç Güç'ebağh AWACS'lardan destek verildiği öğrenıldi. AVVACS'lar, uçuşa yasak bölge ilan edilen 36. paralehn üstünde dolaşarak TSK'ye yardımcı oluyorlar. • Barzani'ye bağlı peşmergelerle bölgeyi tanıyan koruculann kara operasyonlannda Türk bırliklerine kılavuzluk yaptıklan belırtildi. Harekâtta öldürülen PKK'li sayısının 161 'e ulaştığı bildirildi. KEMALYURTERİ NtZAMETTtN KAPLAN '. DİYARBAKIR-TürkSilahlı JCuvvetleri'nın (TSK) yaklaşık J35 bın personel, zırhb araçlar ve topçu desteğıyle Kuzey Irak'ta sürdürdügü "Çeük HarekâtTna Çekiç Güç'e ait AVVACS hava kontrol uçaklanndan destek ve- nldigi öğrenıldi. Incırlık'ten ha- valanan ve "radar uçaklar" diye adlandınlan AWACS'lar, 36. pa- ralelin kuzeyındeki uçuşa yasak bölgede TSK'ye harekâtın koor- MArkasıSa. 19,Sü.3'te SENDROMU' • / / Sayfada Kuzey Irak'ta sürdürükn operasyonun hava ve topçu desteğindeki Oerleyişinde komandolara büyük görevler düşüyor. (Fotoğraf: RIZA EZER) IRAK'TAN ILIMLI MESAJLAR Bağdat'tan ortak anlaşma çağrısı • Irak'ın Ankara Büyükelçisi El Tikriti, "Dış güçler Türkiye'den çekilsin, Türk ordusu da Kuzey Irak'tan çekilsin, Türkiye ile tüm sorunlan birlikte çözelim, ortak anlaşma yapalım" dedi. • Büyükelçi, Türk ordusu Kuzey Irak'tan çekilmeden Türkiye ile işbirliğinin zor olduğuna dikkat çekerken "Türk Silahlı Kuvvetleri harekâtının PKK gibi terörist olan Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani ile Irak Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesut Barzani'nin işine yaradığını" söyledi. • 11. Sayfada ALMANTA'DAN HAREKÂTA TEPKİ Silali gerginliği • Türk ordusunun Kuzey Irak'ta Alman silahlan kullandığı iddiasının ortaya atılması üzerine Ankara ile Bonn, yeni bir krizin eşiğine geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, iddialann doğruluğunun kanıtlanması durumunda bunun durdurulması için 'her türlü önlemin alınacağını' söyledi. • Genelkurmay Sözcüsü Kurmay Albay Doğu Silahçıoğlu, dünkü toplantıda bazı Avrupa devletlerinin operasyonda kendilerinden alman silahlann kullanılmasına tepki göstermesi üzerine, "Operasyonlarda Alman silahlan kullanılmıyor. M-48 ve M-60 tanklan ile operasyon icra ediliyor" dedi. • Ankara, Kuzey Irak harekâtı nedeniyle Türkiye'ye silah satış yasağını gündeme getiren Norveç'i, misilleme olarak silah ve askeri malzeme alımmda kara listeye aldı. • //. Sayfada SOYSAL: OPERASYON GEÇ BİLE KALDI • 6. Sayfada ÜÇ AYRI ŞERİAT VE KADIN Başta cinsler arası işbölümü olmak üzere, bir bakıma cinsler arası bir smıflama yaparak bunu hükümleştiren tek tannlı dinler kadına nasıl bakıyor? Tek tanrılı üç dinde, Musevilik, Hıristiyanlık ve Islamda, kadının yaşamının ve toplumsal konumunun belirlenip açıklanmasının temelinde yatan oluşum nedir? Din kitaplanna göre bütün canlılan türlerine, dnslerine göre dişi ile erkeğini ayn ayrı, birbirlerinden Bağımsız olarak yaratan Tann, Havva'yı Adem'in kemiğinden yarattı. Bu durum kadını nasıl etküedi? MBtiÇ VHJDOEOâirnn y n yvn Cumhuriyef ta Hükümette Dışişleri duğünıu İsim sıkıntısı CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, kabine değişikliği konusunda milletvekilleriyle doğrudan görüşmekten kaçınırken, Dışişleri Bakanlığı'na kimin getirileceği konusunda sıkıntı olduğu bildirildi. Karayalçın rötari Başbakan Tansu Çiller'in Kuzey Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak temaslarda bulunmak üzere Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ı Ingiltere ve ABD'ye göndermesi halinde, yeni kabinenin açıklanması hafta başına bırakılacak. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP: Hükümet ve Örgüt...Başbakan Tansu Çiller ve CHP Ge- nel Başkanı Hikmet Çetin yeni hükü- metin uygulama programına imza attılar ve DYP-CHP ortaklığı resmen başlamış oldu. Ikınci halka, hükümetin CHP ka- nadındaki yeni bakanlann belirlenmesi. Daha öncekı değerlendirmelerimizde, pek çok olumsuz koşula karşın, yeni MArkasıSa. 19,Sü.3'te Festival özel eki pazartesi günü Cumhurtyet 'le birlikte OLÂYLARIN ABDENDAKİ GERÇEK Tepküer?.. Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü te- mizleme harekâtı karşısında dış dünyanın tutumu özetle nedir? Harekâtın başından bu ya- na Ankara'ya en güçlü des- tek, Washington'dan geliyor. Amerikan yönetimi harekâta tam destek vermekten kaçı- nıyor, ancak "sınırlı" olması kaydıyla operasyonu des- tekliyor. Clinton yönetimi, Ankara'nın, operasyonun hedefleri ve sınırları konu- sunda verdiği taahhütleri ye- rine getıreceği inancında. Ancak sivillere zarar verilme- si ve Türk ordusunun bölge- de kalıcı olması durumunda bu desteği çekeceğinı, en yetkili ağızlardan Ankara'ya iletti. AB, harekâta karşı olduk- ça sert bir tutum izliyor. Dün Ankara'ya gelerek Türk hü- kümetıyle gönjşen AB Troy- kası (Fransa, Almanya ve Is- panya dışişleri bakanlan), si- villerin de zarar gördüğü ileri sürülen harekâtın sürmesi durumunda Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğinin tehlikeye girebileceği uyan- sında bulundu. AB içinde Kuzey Irak hare- kâtına karşı olumsuz tutum takınan kanadın başını Fran- sa çekiyor. AB Dönem Baş- kanı Fransa'nın Dışişleri Ba- kanı Alain Juppe, operas- yonun ikinci gününde Türki- ye'yi sert bir dille kınadı. Juppe, Ankara'da dün AB ••• MArkasıSa. 19,Sü. 8'de Bugün Cumhuriyet'le birlikte Bu gece saatlerinizi 1 saat ileri almayı unutmayın 25 ünlversltede özel polls Özel güvenlik birimı bulunduran üniversitelerde toplam 3 bin 591 güvenlik elemanı görev yapıyor. 1267 tabanca ve 79 uzun namlulu otomatik silah bulunuyor. • 3. Sayfada 'Suyun üzerinde durmaya çalı$ıyorum' Türk popunun 'süper star'ı Ajda Pekkan, yeni bir albümle yoluna devam edecek. • 14. Sayfada ACB verilerine ûnlversite denetlml TV izleme ölçümleri sistemıni Türkiye'de uygulayan AGB Anadolu AŞ, TİAK tarafından görevlendirilen Eskişehir Anadolu Üniversitesi lletişim Fakültesi'nde bir araştırma ekibi tarafından denetıme alındı. M 17. Sayfada 'Yarısıdır bütün yasamımın, temelldlr $ılrimin' Şairler, Piraye Hanım'la bugün artık ancak masallarda rastlanabilecek bir aşk, hüzün, bağlılık, inat, umut, sabır, güzellik, soyluluk ve iyimserlik ımgesıni kaybettiler. • 75. Sayfada Sevgiyl yakalayan dlzl Değişen baba kimliğini çizen 'Süper Baba' çocuklann sevgilisi. • Arka Sayfada BORSA ûDun 36.683.19 Öncekı 3S.92&24 DOLAR ûDun 42.100 öncekı 42.060 MARK Dün 29.925 önceki 30.050 AU1M 0Dun 520^00 öncekı 521.500
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog