Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

21 MART 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Pir Sultan Abdal Derneği, Yargıtay kararını bekliyor Aleviler AİHK'ye gidecek ERGÜNAKSOY 4NKARA - Pır Sultan Abdal Kultur ve Sanat Dergısı'nde çı- kan bır yazıdan öturu, bölucü- luk propagandası yaptıklan sa- vıyla AJıkara DGM tarafından haklannda toplam 15 mılyar lı- ra para \ e 5 yıl 6 ay hapıs ceza- sı venlen Pır Sultan Abdal Kul- tur Derneğı yonetıcılennın, ka- rar aşamasında bulunan davanın Yargıtay tarafindan da onanma- sı halınde, dosyayı Avrupa In- san Haklan Komısyonu'na (AİHK) götureceklen bıldınldı Sıvas olaylanndan sonra "İçe- riden Bir Mektup Var" başlıgıy- la Pır Sultan Abdal Kultur \e Sa- nat Dergısı'nde vayımlanan ya- zı ıle ılgılı Derneİc Başkanı Mur- taza Demir ıle Pır Sultan Abdal Kultur ve Sanat Dergısı'nm 4 yönetıcısı hakkında venlen ha- pıs ve para cezalan ıle ılgılı Prof Dr Nevzat Toroslu ve Prof Dr Eralp Ozgen tarafından Yargı- ta>- a göndenlen bılırkışı rapo- runda, ınsanlann değışık ınanç- lara sahıp olabıleceklen, a>Tiı dınden olanlar arasında da mez- hep farkhiıklan bulunabıleceğı- ne dıkkat çekıldı DGM tarafından dava konusu yapılan yazıda, Kurtlerden soz edılmesının de suç unsuru ola- rak değerlendırıldığı. bunun yanlış olduğunu savunan Toros- lu \e Özgen, goruşlennı şoyle dıle getırdı "Yaanın tamamı dikkate alındıgında ve incelendi- ğinde, etnık bir grup olan Kûrt- lenn, bu millclın unsuru olmadı- ğı, a>Ti bır ulus ve dev let teşkil et- me haklan olduğu şeklinde bir duşunce\e değıl. tam aksınc et- nik fariJılıklara rağmen burun bu unsuriann bır arada\aşama- sı geregı uzennde durularak bö- lüculuk değıl. bırleştiricilik ama- cı esas alınmıştır." Dernek avukatlanndan Meh- dı Bektaş, cezalann yasalara ay- kın olduğunu belırterek şunlan söyledı "Cezabrçokağırdır. Bu bakımdan karann bozulacağına inannoruz. Karann onanması durumunda ise dosyayı, bireysd başvunı hakkımızı kullanarak AİHK'ye goturecegiz. Iç hukuk .vollan rûketileceği içın \İHK'ye başturmaktan başka çaremiz kalnnyor. Ancak bu yofat gerek kalmadan Yargıta> 'ın bu karan bozacağına inaıuyornz." KÜLTÜR • SANAT Gaziosmanpaşa olaylarına tanık olanların ifade vermeleri istendi Hacı Bektaş-ı VeH Kiiltürünü Tarutma Derneği önünde toplanan kayıpyakınJan asılan listderi incelerken (SoJda) çok sayıda vatandaş da Cemevi önünde ve karşısuıda vas tutarak bekJeşti. (Fotoğraflar HATİCE TUNCER) Komisyondanyarckm çağrısı• 30 kjşının ölümüne yol açan olaylarla ılgılı soruşturmayı uç savcıyla sûrdüren (İDGM) Cumhunyet Başsavcıhğı, mağdur ve gorgu tanıklanyla dığer bılgı sahıplennın, ellenndekı delıllen kendılenne ulaştırmalannı ıstedı • Polısle ılgılı ıddıalan araştırmak üzere olaylarda görev almayan emnıyet müdürlennden uç kışılık bır komısyon kuruldu TBMM Inceleme Komısyonu araştırmalannı tamamlayarak Ankara'ya döndu Istanbul Haber Servisi - Gazios- manpaşa ve Umranıye'de meydana ge- len olaylarla ılgılı başlatuğı soruşturma- \ı çok yonlu olarak sürduren tstanbul Devlet Guvenlık Mahkemesı (İDGM) Cumhunyet Başsavcıhğı, mağdur ve gorgu tanıklanyla dığer bılgı sahıple- nnden ıfade vermelennı. ellennde bu- lunan delıllenn kendılenne ulaştınlma- smı ıstedı Gaziosmanpaşa ola> lan sırasında gö- rev yapan polıslerle ılgılı ıddıalan araş- tırmak uzere aynca Istanbul Emnıyet Müdurlüğü'nde görevlı müdürlerden oluşan 3 kışılık bır komısyon kuruldu- ğu bıldınldı IDGM Cumhunyet Başsavcılı- ğı'ndan yapılan yazüı açıklamada, so- raşturmalarla ılgılı olan mağdurlar. gör- gu taruklan ve dığer bılgı sahıplennın dınlenmelen ve ellennde bulunan delıl- len cumhunyet savcılığına ulaştırmala- n gerektığı belırtılerek "Bu kanuni iş- kmlerin süraüi ve işabetü olarak yapıî- raasını temin için L sküdar v<e Gazios- manpaşa adlheJemle DGM'de gorevii cumhunyet savcılarunız başvurulan ka- bul edeceklertfir" denıldı Bu arada, olaylarla ılgılı olarak TBMM uyelennden oluşturulan araştır- ma komısyonu lstanbul'da çalışmalan- nı tamamlayarak Ankara'ya dondü Mechs Arastırma Komısyonu Başkanı DYPMılletvekılı femailKöse dun Dol- mabahçe Sarayı'nda yaptığı açıklama- da. cuma günunden ben olaylann ıçın- dekı ınsanlan ve gorev lılen teker teker dınledıklennı soyleyerek, bu aşamadan sonra olaylann başladığı saatten ıhbaren çekılen TV göruntülennı ızleyeceklen- nı kaydettı Her ıkı bölgede meydana gelen olaylann bır Alevı-Sunnı çatışma- sı olmadığını one suren Kose, "Olay, psikoloj ik savaş>ontemlerini kuÂanmak Çaûşmalarda öJen Mümtaz kava'run annesi Sevgi Kaya ve eşi Ebru Kaya, acılanm paylaşmayageteolerin taziyet- lerini Hacı Bektaş-ı Veli Kiiltürünü Tanrtma Derneği'nde kabul ettiler. isteyen odaK \e örgütlerin teroryontem- lerine başvurarak, halkımızın inançlan- na tahrikte bulunma«iır" dıye kortuş- ru Guvenlık guçlennın bu "tertipteri" onledığını söyleyen Kose suçlulann saptanarak değerlendınleceğını ıfade et- tı lsmaıl Kose bır soru uzenne olaylar- da kaybolan 53 kışının polısın elınde olup olmadığına ılışkın bır bılgının ken- dılennde olmadığını belırterek, daha sonra bu konuyla ılgılı bır raporun elle- nnegeçeceğınısozlenneekledı Komıs- yonun daha oncekı çalışmalannda Ko- se'nın açıklamalannı "şahsigöruşu" dı- verek kabul etmeyen CHP'lı uye Meh- met Sevigen'ın toplantıya katılmaması dıkkat çektı Polislerie ilgili iddialar Istanbul Emnıyet Mudurluğu de ola- \ ın polıs yanını araştırmak uzere bır ko- mısyon kurdu Gazı Mahallesı ıle Lm- ranıye de meydana gelen ve 30 kışının olumuyle sonuçlanan olaylan ıncele- mek ve polıslerın tutumuyla ılgılı ıddı- alan araştırmak uzere kurulan komıs- yonun, olaylarda gorev almayan 3 em- nıyet mudur vardımcısından oluştuğu belırtıldı Jstanbul Emnıyet Müdürluğü'nün ko- nuya ılışkın yazılı açıklamasında. tstan- bul Emnıyet Müdüru NecdetMeıuir'ın, 19 Mart 1995 tanhınde, tüm emnıyet müdür yardmrcılan ve bazı şube mü- durlenyle bır değerlendırme toplantısı yaptığı ıfade edıldı Toplantıda, polısle- re >onelık ıddıalann araştınlması ıçın bır komısyon kurulmasına karar venldı- ğı dıle getınlen açıklamada. yapılacak arastırma sonucu elde edılecek bulgula- nn emnıyet tarafından vatandaşlara net olarak yansıtılacağı vurgulandı Açıkla- mada şöyle denıldı "Bu nedenle, emnıyet müdürhığü- muzde gorev li, bu ola> larda gore> alma- yan 3 emımet mudür yardımcısından oluşan bir komısyon kurulmuştur. Bu komisyon, emnijet müdurluğunun tüm teknik imkâo \e kabıbyetmı kullanma \etkisine sahiptır. Vatandaşlanmız da olavla ılgib bılgı. görgû veya duyumlan- nı emnhet müdurluğunun 631 19 48 numaralı tekfonuna şifahen, S32 48 30 numarab faksına yazılı oiarak >a da biz- zat Vatan Caddesi B Blok 5 Kat ta ku- nılan komisyona gcterekaktarabairier." İlçe başkanlanndan biıük çağns» Çeşıtlı sıyası partılenn Kağıthane ıl- çe başkanlan da ortak bır bıldın yayım- layarak ınsanlan banş bırlık ve butün- luk ıçensınde hoşgorulu olmaya çağır- dılar Gaziosmanpaşa ve Ümranıye'de ya- şanan olaylann ıç ve dış guçler tarafın- dan hazırlanıp, Alevı-Sünnı çatışması olarak tezgahlandıgı one surulen bıldı- nde "Saldın kimden, nereden ve nasıl gelirse gelsin. insanhğa yapılan her tür- Ki saldınvı şiddetlckımyor, insanlanmı- a banş. bırhk ve butünluk tçerisinde hoş-' gorulu olmaya çağmyoruz" denıldı 293 89 78 (3HAT) \YTH0M HOTKIVS GOLGE-" TOPRAKLARDA"SHADOWLANDS" 11 30 14 00 16 30 19 00 21 30 n 00-1115-17 00-19 is-n 45 ORTAKÛY KÜLTÜR MERKEZI Aqn Sönürii Çartı M BU Çırt IçMtki hsan ibşkifen ». Oyku : Hasan Kıyafet Yön : F«ik Ahmct Akıncı GALA : 23 Mart Perşembe 19.30 da G O s t e r l m 2 4 M a r t d a n I t i b a r e n 12 00 14 15-16 30-18 45-21 00 OlOIOrtakay Peretooyu Cd No 110Te< 258 69 87 NOBODY'S FOOL fYAŞAMIN İÇİNDEN İ ı İ t < | < | < > < , < t < > i » < • Yaşayan efsane P Newman'a Berlın Fılm Festıvalı En lyı Erkek Dyuncu'ödûlü ve New York Fılm Eleştırmenlen "En lyı Erkek Oyuncu ödûllennı kazandıran fifm, şımdı Oscar a 2 dalda aday Fılmın baş kışısı büyumesı ıçın doğru koşullar bıraraya gelmemış, huysuz görünümunün altında aslında lyı bır ınsan saklanan Sully'dır Problemlı Sully (PNewman), hayatı boyunca ınatçı bır şekılde tum duygusal bağlılıklardan uzak kalmış başına buyruk yaşamıştır Oğlu ve torunu ona hıç alışıkolmadığı bır baskı yaparlar Amaçlan, hayatı boyunca hep başkalanyla ılgılenen bu adamı artık bıraz da kendısıyie ılgılenmeye zorlamaktır Böylece ona hayatta ıkıncı bır şans sunarlar Kaçırılmaması gereken bır fılm KENTOYliNCLLARI 246 35 89-247 36 34 NEIL SIMON KOHEDİ 2 BOLUM Persemke 21.00. Pazar 15.00 (Persembe Imlirfnilidit.) MUZAFFER İZGÜ KOMEDI 2 BOLUM Tı\aıroS(uclvosu çöpTülc Holuk Ahmet Zvhal Bıbtner Uğurlu Gencer 9 M.4RT • î MISAfl BEVOĞLU KUCUK SAHNE 'i'Vİi (an 21.00 .Tjrv 15.30 21.00F:r:- 15 30 lıitller, Gi)t Tel (0212| 249 24 26 1 Cuma 21.00, C.tesı 15.0021.00 | I (C tesc 15.00 InrfıriınİHİir. ir#rf#rvrrı s Kültür \l Sanat \* ılanlarınız ıçın ;• 293 89 78 u (3 hat) •3EI i t n < > < > • > < > KIMO?NAZ ERAYDA Cumarfesı Pazar 18 07 Istanbut Sanat Merkezi KUMPANVA SAHNESl Sakızagac Caö Esk Çeşme Sak \2 TarlaDaşı Tahs<m |02i2l 235 54 57 (Küttu Bakanl g nın kalK larıyla STARGATEBz yaşadğmızçagdan fcnlerceışk > o e>egoturecek' m arkeologfar n uzer nc^ cvulu es arengız semboi A r bu unan bj>uk bırtaş keş'etmee /eMıs'ço e nde başlar Mısır tanhm ve pıramıtlerın sırurın a aştıran Sılım adarru DR D Jackson (James Spader) ın M'S r pıram f r n r M s r \a< tataf ndan rşa sd Imed ğı ve cevabın tum uzayın ıçır Je g ztı oJduğu feorısı bu Newyork lunun (V L nford) dıkkattnı çekmess sonucu oou askerı çok gızît bır sm»ra aöturu Dr Jackson abavCne Kürt Rj»se() leçalşrrcya başlar te s'araatead »nler b.. gzerı taş onlar a n erce ş k yılı uzağa BâLP ve.jabanc .Dif.d.Lin^a^ajLQiu_rm. TURKULERIMIZ 1 Sivas ellerinde saıım çahnır. Gesi bağlart. O günler. Adaletin btt mu dürtya. Tatlı dillim, Çemberirtde güi oya. Yaian dönya. (Selda / Moğollar) Kalentn dibi. fSelda / Moğollar} Anayasso (Selda / Moğollar) Mapusanelere güne* doğmuyor. Darte dane benleri. Bülbül. BöJemedirn felek ile lcorumı», Mapusane içinde. Eyvah gonüi. Alfırt kafes. Nem kaldı (Seldo / Kardajlar) K Y A P I M T e l : ( 0 . 2 1 2 ) 5 2 7 6 1 2 8 ANKARA SANAT TIYATROSU JOSE SANCHIS SINISTERRA AY, CARMELA! "(h»ıırlıılı Saınsnıo Ağıl Rcji Rutka> AZIZ Turkçcsi YaKın BAYK1 O>nayanlar Altan ERKEKLI / Aslt ON(.ORI N S O IV G Ü N 21 MART SAAT : 18.45 21 15 KADIKOY HALK EĞITIM MERKEZI REZ ^H6 ^O 99 Bllet Satış Tiyalro Gişcsı Taksını ve Suadiyc \akkoramalar CAZ DERNEĞI 21 Mart 1995 Salı M€RİH fiKOĞUL TIRK L\ll "NFRFYF K\DAR' BILSAK SO>no Sok Mo 7 Yerlı Forrest Gump' HUHRIYET YILIN KOMEDISİ 1OO. OYUN 23NBUMB(TlYOK TÛM BILmiH S4TK4 ÇJm... ONDCM YER BULIUK ISTTYOfiSANIZ HMENGISmUGRAYIN. •1»1»W !•..»• ••.^•..11. I . M I l . l l » IttiH TELEFOM (0.212) 230 16 18 Ferhan Şensoy un ŞU GOGOL DELİSİ Deryo Baykol Şensoy Sa 21 00 ORTAOYIJNCUEÂR Ferhan Şensoy'un ÜÇ KURSUNLUK OPERA teiakCmotmato 2100/Caak> 15 Wm 15 30-18 % Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER 00 litel Satıs Yerten: 5ES-IM5 OrlaoyunculjrM: 251IIS5 VtKKOMMt Taksim-Rjmelı.C4«SI Hjslak-lakırko». C«,ı KARTAL SANAT İSLİĞİ TİYATROSU -- Beriolt Bracht İHSANIN EVRELERİ Fotıh Altınoz Serhot Özcon : YON Cetın Elılı - Iter Çarşjmba 20.30/P»»r 20.00 YER Pendik Ataturk Kultur Evi TH 390 40 19 21 - 25 MART 1995 S E R C 1 H A B İ P n D O G D L " R £ S I M S t H G l S f 9 M \ R T 8 N İ S A \ 1 9 9 5 19" T 6da ılk sergibinı açan Ankarah sanat(,ı Habıp Aydoğdu nun resımlerındt soyuıiama ıle fıguf bır hjrt.kt.ti sımgeier Sjnjtçı gerek renk gerckse leke dokuj,unda ve çızgılerınde yıllardan ben hep kendtne ozgu bır usiubu egemen kılroı^ljr Bu sergısınde jse bu>uk bojuılu ışJenvJe leke renk ve çızgı ustaJıgınr surdurujor T l Y A T R O " h T E B A Ş t Ş T E G O V D E 1 Ş T E K A N ^ T L \ R " Bugune dek don odul kazanan bu o>"unda gecmışie geieceg-n du^le gerçegın »ç ıct geçtıgı tantasiık bır duma * 2 1 MART Laser-4ısc tetl bu ,wt ehranda konser MAHLER •Sympbotty VaJ €• Sytmpbony Va lO-Adagio' CLeoMinlBenatem)Sa!tt. 12.50 ve 1730 y2sü 10 d) 21 MART t.AR VVMKA Vıdeodan buyuk ekrandafilm BEAUTY AND THE BEAST (Jean Coctrau) Saat 12 30 ve 18 00 11 sa 40 d ) MART P I R S I MHF Laser-dtsc'ten buyuk ekratıda konser THE MEETING (friedricb Gulda & Cbich Cnrea) Saat. 12.30 ı 1 M J GıtarResıtah MEHMET ATtalA ARGIN Saat. 18.30 1 i M VK I ( ( M A Laser-dısc"ten buyuk ekratıda opera RICHARO STRAL'SS Salome " (Karl BöbmJ Saat. 12.30(1 sa 40 d ) rnatm "İŞTE BAŞ İŞTE GOVDE İŞTE KANATIAR" SaaL 19-00 2S MART ( l MARTFSI Laser dısc ten buyûk ekranda konser TINA TURNER- Saat. 15 00 (1 sa 15 d ı Ti)ntm -İŞTE BAŞ İŞTE GÖVDE İŞTE KANATLAR" Saat. 19 00 STUDYO VE ATOLYELER Resim Atölyesi nde Rtmzı Koklu ve t apınu Kagıt Sergısı"" 2ı Man 1995 Litografl Atolyesı nde Ha!t> Başarır Serigrafl Atölyesi nde Prof Ozdemır Mtan Bale Studyosu nda Istanbul Dev tel Opera le Balesı Mımar Sınan Lnıversılesı Dtviet Konsenatu\arı Bale Bolumu Tlyatro Stüdyosu nda Hulya Karakaş ın repsi) le Hale Akınh Mev Oratoglu Ersın Lmulu Esm Lmulu ^ahşmalar vapmaktadır MÜZİK PİNLEME ODASI Zemgin dishoteğimizden seçeceğiniz klastk batt müziği CD lerini Pazar te Pazartesi gümlert dtştnda ber gün 14 00 16 00 ve / " OO 19 00 saatleri arastnda özel kulakhkUırla dinleyebüirsimiz. •îfte Baf ifte Götde îfte Kanatiar" adiı ovunun büetlen AKSA\ATla 60 OOO TLdan satışa sunulmuştur Akkart Fjctra tp J Karr sabipien tçm btieüer 40 OOO TLıİtr Dığer etktntıkler tçm ucrelstz daıetı\eler 4KS4\4T ian >aglanabt!tr Çck amaçh ^alondakı ao^iertiere progrant baştadıkian *onra gtntmemesı nca niunur AKBAIMKS a n a t ı n , S a n a t ç ı n ı n Y a n ı n d a Isük'al CaddeM 80080 Bevoglu l<tjnbı 1 Tt HI212) 2->2 îi f>j 01 02 Fak>. 1021 _< 24S J2 2H ŞEHİR TİYATROLARI ' HARBIYE M U H S I N ERTUGRUL SAHNESl (240 77 20 NIKOLAY GOGO. PALTO V OJETEN BAŞARSABUNCU (22-23-24-25-26 Mart) ÇocukOyunu BIRGECEMASAU ÎYUNLAŞTIRAN YONETEN NEf E ERÇETIN PEYNIRLI YUMURTA YDNETEN CANDOGAN (21 Mart Saat 1800-2030/ 23-24 Mart Saat IS00) KADIKÖY H A L D U N TANER SAHNESl (3<t 04 63) ORHAN GUNER İKİNCI NÖBETÇİNIN SIKINTILARI YONET C N ARIFAKKAYA (22-23-24-25-26 Mart) ÇocukOyunu HEIMRICH BOLL BIRUKTEOYNAYALJM YONETEN DENIZ UYGUNER (25-26 Mart Saat 11 00) U S K U D A * M U S A H i r Z A D E CELAL SAHNESl {333 03 »7; MEMET BAYDUR TENSING Çocuk Oyunu Ş A^ŞAR E U.GER v D K JÇ E 3 0ST0ĞLU YAVRU KİMIN YONETEN ÇETINIPEKKAYA f O N r E \ ŞEVKETAVŞAR (22-23-24-25-26 Mart) (25-26Mart Saat I I 00) F A T İ H REŞAT NURİ SAHNESİ (526 53 80) ERGUN SAV BİR BAŞKASI YONE _N ENGINGURMEN (22-23-24-25-26 Mart) Çocuk Oyunu F >C V.'AECHTE 1 ' SOYTARILAR OKULU ONETEN TANER BARLAS (25-26 Mart Saat 11 00) i G A Z İ O S M A N P A Ş A SAHNESİ (571 60 67) MOLIERE TARTUFFE JEAN-LOUIS MARTIN BARBAZ (22 23-24 25-26 Mart) Çocuk Oyunu GÖLGENİN CANI YONETEN CEMDAVRAN (25-26 Mart Saat I I 00) Oyg" Gu^lpri Ç i r IS 00. 2 | ] 0 P f ' Ü H C u " ' İ Ö İ O C l '5 00 »ILETLEt SEHIR TIYATBOLAHI GiSELEfll ILE KAOIKOV (MERKEZ GISESI) nde S A T I L H A K T A D R Kültür Sanat ılanlarınız ıçın. 293 89 78 (3 hat) u n u u u <> i> i,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog