Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MART 1995 SAU HABERLER 27 sayfahk uygulama programı, CHP ve DYP toplantılannda görüşüldükten sonra imzalanacak 50. lıiikiimete CHP makyajı^ Erdoğan berberde • Istanbul Haber Servisi - lstanbul dışına vaptığı eezılerle dıkkat çeken Istanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Tayyıp Erdoğan dun de Afyon a gıttı Afyon'a gıtmeden once Kasımpaşa'da bır berberde tıraş olan Erdoğan, tesadüfen sozkonusu berber onunden geçmekte olan arkadaşımiz Ahmet Şık tarafından goruntulendı Istanbul'dakı son olaylan değerlendıren Erdoğan, olaylann RP'nın iktıdara gelmesını onlemeye yonelık olduğunu söyledı Anayasa Mahkemesfnm açıktaması • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Istanbul'da çok sa>ıda kışınm ve Tuncelı'de guv enlık guçlennın olumuyle sonuçlanan olaylann ardından Anayasa Mahkemesı'nce yapılan açıklamada butünluk çağnsmda bulunulurken, ' Laıkhkten ödun \ermeden, >an tutmadan \e sıyasal yarar gozetılmeden yapılacak çalışmalar ulusumuzdan büyük destek bulacaktır" denıldı Tersanede yangın • İSTANBUL(AA)-Türk Gemı Sanayıı \nonım Şırketı'ne bağlı Pendık "İersanesı'ne bakım ve onanm ıçın getınlen Rus bandıralı 52 bın grostonluk Alexander Matns adlı kuru yuk gemısmde, dun kaynak makınesının kıvılcımından yangın çıktı Yangında Se>fettın Kaygısız adlı ıtfaıye en yaralanırken, gemıde calışan uç kışı de dumandan zehırlendı Yaralılar Kartal Eğıtım ve Araştırma Hastanesı'nde tedavı altına alındı Bu arada, Umranıye Çekmekö> 'de Ilhan Buyuktarla'ya aıt Recepoğlu Yapı Ürunlen Sanayı Şırketı adh kereste deposunda çıkan yangında ıse 60 mılyarlık maddı hasar meydana geldı Yakovas, * V v Istanbul'da • ISTANBUL (AA>- Kuzey ve Guney Amenka Ortodoks Kılıselen Başpıskoposu Yakovas, Batı Trakya Muslüman Turk cemaatı tarafından seçılen muftu Mehmet Emın Aga'nın tutuklanmasının. "dın özgurluğune aykın bır olay" olduğunu belırttı Istanbul'a gelışınde Ataturk Havalımanı'nda gazetecılenn sorulannı >anıtlayan Yakovas, Fener Rum Partıkhanesı ıle aralannda bazı sorunlar olduğunu belırterek, patnkhanede bugun yapılacak toplantıda bu sorunlann gıdenlmesıne çalışılacağını kavdettı Başpıskopos Yakovas, yann Tûrkıye'den aynlacak • Hazırlanan programla demokratikleşme, gumruk bırlığıne uyum ve ekonomıde makro dengelen sağlamaya yonelık duzenlemeler takvıme bağlanırken, TBMNTnın geç tatıle gırmesı sağlanarak bu konularda onemlı adımlar atılması hedeflendı Demokratıkleşme takv ımının ılk sırasında anayasa değışıklığı paketı ıle basın yayın yoluyla ışlenen suçlara af yer aldı TÜREYKÖSE ANKARA - DYP ıle CHP temsılcılennın 50 hukumetın yenılenerek surmesı ıçın hazırladık- lan uvgulama programı tamamlandı Demokra- tıkleşme gumruk bırlıgıne uvum \e ekonomı- de makro dengelen sağlamava vonelık duzen- lemeler tak\ıme bağlanırken, TBMM nın geç tatıle gırmesı sağlanarak bu konularda onemlı adımlar atılması hedeflendı Demokratıkleşme takvımmın ılk sırasında anayasa değışıklığı pa- ketı ıle basın \ av ın yoluv la ışlenen suçlara af yer alırken Merkez Bankası ıle Kalkınma Banka- srnınBaşbakanYardımcıhğı'nabağlanmasıda ek protokole konuldu Programın bugun ıkı par- tının vetkılı kurullanndan geçmesının ardından, yann Başbakan TansuÇillerve CHP Genel Baş- kanı Hikmet Çetın tarafından ımzalanması \e hukumetın CHP kanadında değışıklık yapılma- sı beklenıyor DYP ıle CHP temsılcılen oncekı gün 14 saat suren çalışmalan sonunda uygulama programı- nın yazımını tamamladılar Program, bugün CHP grubu ıle Partı Meclısı (PM) toplantılann- da ve DYP grubu ıle GlK'te goruşuldükten son- ra ıkı genel başkan tarafından imzalanacak DYP tarafi programın hemen ımzalanması ve kamu- oyuna açıklanmasmı ısterken CHP tarafi önce- lıkle kendı organlannda konuyu tartışma konu- sunda ısrarlı oldu CHP Genel Başkanı Hikmet Çetın, dün Başbakan Tansu Çıller ıle görüşme- >e geldığınde kendısme bu konuda yöneltılen sorulara "Bugun ımzalanmaz. Zannednorum yanndansonra(yann) ımzalanır Onceyetkıü or- ganlanmızda gonışmemiz gerekfi"yanıtını ver- dı Yann, hukumetın CHP kanadındakı değışık- hklenn gerçekleştmlmesı beklenıyor CHP ekonomide de söz sahibi 27 sayfahk uygulama programı üç bolümden oluşuyor Bu bolumlerde demokratıkleşme, gumruk bırlığıne uyum yasalan ve ekonomıde makro dengelenn sağlanmasına ılışkın duzen- lemeler sıralanıyor Program ve ek protokolde yer alan CHP'nın yenı hukümet etme anlayışı ve ekonomıde soz sahıbı olma ısteğıne yonelık duzenlemeler şoyle - Merkez Bankası ıle Kalkınma Bankası, Baş- bakan \ardımcılığı'na bağlanacak - Başbakanlık musteşar yardımcılanndan bı- n CHP tarafmdan belırlenecek - Valı ve emnıyet mudurü atamalan gozden geçınlecek - Onemlı atamalarda Başbakan Yardımcı- sı'mn da onayı aranacak - TRT ve Anadolu Ajansı'nın bağımsızlığının sağlanması ıçın ortak sorumluluk ıçınde hare- ket edılecek - Ortak sorumluluk ıçınde bır hûkümet etme anlayışı vaşama geçınlecek Bakanlar Kurulu duzenlı olarak toplanacak - Boş 5 devlet bakanlığı kullanılırsa, 2'sı CHP'yevenlecek - Zorunlu tasamıf kesmtısı zaman ıçensınde kaldınlarak gonullu hale getınlecek CHP'nın Güneydoğu onanm projesı, açık ve dürust kamu yonetımı, ekonomıde venmlıhğın arttınlması, küçûk ve orta boy ışletmelenn des- teklenmesı, alt gelırdüzeyının ekonomık ve sos- yal konumunun ıyıleştınlmesıne ılışkın onen- len de programda yer aldı TBMM'ye çok iş dfişüyor Anayasa değışıklıklennın gerçekleşmesı du- rumunda TBMM 1 ekımde yenı vasama yılına başlayacak Bu nedenle TBMM çalışmalannın temmuz ayı sonuna dek uzatılması amaçlanı- yor TBMM'nın demokratıkleşme ve gumruk bırlığıne uyum ıçın çıkarması planlanan once- lıklı ılk 20 vasa ıçınde yer alan bazı tasan ve one- nler de şöyle - 21 maddelık anayasa değışıklığı - Basm-yayın voluyla ışlenen suçlarda ceza ındınmı - Terörle Mucadele Yasası'nda değışıklık ya- pılarak duşünceyı açıklama ozgurluğûnü genış- letme - Fıkrı ve sınaı mulkıyete ılışkın duzenleme- ler - Bağ-Kur - lller Idaresı Yasası nda değışıklık yapılarak olağanustu halın kaldınlması - TBMM nın daha etkın çalışmasına olanak sağlayacak ıçtuzuk değışıklığı - Çocuk mahkemelen - Sendıkalar Yasası'nda değışıklık - Mal bıldınmıne ılışkın yasal dûzenleme - lnsan Haklan Musteşarhğı ve Kadın Müs- teşarlığı kuruluşu - Seçım Yasası ve Sıyası Partıler Yasası'nda değışıklık yapılmasına ılışkın duzenlemeler Seçım Yasast ıçın ortak bır kurul oluşturula- cak ve Seçım Yasası, seçım yılından once çıka- nlacak Türkiye bilimde 34. sıraya yükseldi Haber Merkezi - Turkıye geçen >ıl Irlan- da, Mısır ve Bulganstan'ı gende bıraktı TÜBİTAK son ıkı yıl ıçınde uluslararası dergılerde makalesı >ayımlanan Turk bılım- cılere toplam 13 mılvar TL maddı destekte bulundu Turkıye bılımı dünya bılımı ulkeler sırala- masmda 1994 yılında en buyuk sıçramayı gerçekleştırerek üç sıra bırden atladı ve 37'ncılıkten 34'uncüluğe yukseldı Turkıye bılım adamı savısı ve bılımsel geleneğı bız- den çok daha fazla olan Irlanda ıle Mısır ve Bulganstan ı gende bıraktı Bu ulkeler sıralaması uluslararası bılım dergılerınde yavımlanan pratık ve kuramsal konulu makaleler dıkkate alınarak yapılıyor Konusunda uzman uluslararası hakemlenn, bılıme katkı >aptığını saptadıktan sonra ulus- lararası dergılerde >a>ımına onay verdığı Turkıye den yazılmiş bılımsel makalelerın sayısı 1993 yılında 1492'den 1994 vılında 1789avukseldı TÜBITAK Başkanı Prof Tosun Terzioğlu, Turkıye nın bılımde üç basamak bırden sıç- ramasının nedenlen arasında, bılım adamla- nmızın çalışmalannın maddı ve manevı ba- kımdan desteklenmeye başlamasını da gös- terdı Bugun bırçok ünıversıtemız ve TUBl- TAK uluslararası dergılerde makalelen va- >ımlanan bılım adamlarına maddı destek sağlıyor Sadece 1993-1994 yıllannda, TU- BİTAK. ın uyguladığı "Lluslaransı Yayınlıın Teşvik Programı" çerçevesınde 5345 araştır- macı>a, yazdıkian toplam 3399 makale kar- şılığında 31 12 1994 tanhıne kadar toplam 13 mılyar TL maddı destek sağlandı Bu ra- kamın 11 mılyar TLye yakın mıktan ıse ge- çen yıl ıçınde odenmış durumda Önde gelen ünıversıtelerımız de kendı bünyelennde bulunan bılım adamlanna, ya- yımladıkları bılımsel makalelerıne belırlı mıktarlarda para yardımı vapıyor TUBtTAK tarafından yapılan açıklamada, bılımde bu ılerlemenın "Çağmuza datngast- nı vuran bilimsel ve teknik geüşmelere avak tıydurmada ulkemızın de onemlı ılerkrneler kâvdetnğını gostenvor TLBİTAK bu geuş- melerde hem oncü rol üstlenmeve hem de var olan olumlu uğraşlan bır program dahılinde teşvık etmeve çalışmaktadır" denıldı Scalfaro y nun gecikmiş ziyareti tstanbul Haber Servisi - Italya Cumhurbaşkanı Oscar Luigi Scalfaro, Cumhurbaşkanı Sûleyman Demırel ın resmı konuğu olarak Turkı\e"ye geldı Konuk Cumhurbaşkanı Oscar Luıgı Scalfaro, Ataturk Havalımanı'nda, Istanbul Valısı Hayri Kozakçıoğlu. 3 Kolordu ve Batı Garnızon Komutanı Korgeneral Edip Başer ıle ıkı ülkenın Ankara ve Roma buyukelçılen tarafından karşılandı Konuk Cumhurbaşkanı, havalımanından sonra Italyan Lısesı'nı zıyaret ettı Burada öğrencılere hıtaben konuşma yapan Scalfaro, Tûrkıye'ye yaptığı ziyareti "gecikmiş T> olarak nıtelendırdı ıtalyan Lısesı'nın duşunce \e kultürlenn bırleştığı bır yer olduğunu soyleyen Scalfaro, öğrencılere "özgür bireyîer"olmalannı oğütledı Scalfaro daha sonra ttalya Konsolosluğu'nda venlen resepsıyona katıldı Burada Beyoğlu Beledıye Başkanı Nusret Bayraktar, Şışlı Beledıye Başkanı Gülay Aöğ ıle goruşen Scalfaro, Sultanahmet ve Ayasofya camılennı gezdıkten sonra Ankara'ya dondü (Fotoğraf: HULYA TOPCU) Mehmet Ağar Babhlardan anlayış bekliyoruz • Avrupa Konseyı ülkelennın Ankara buyükelçılığınden yetkılılere bnfing veren Emnıyet Genel Müdûru Mehmet Ağar, köktendıncı teror gruplannın eylemlennde artış olduğunu ve Turkıye'de bu gruplann eylemlenne uygun zemın bulunduğunu soyledı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Emnıyet Genel Mudüru Mehmet Ağar Avrupa Konse- yı nın Ankara 'dakı büyukelçı- lık vetkılılenne "insan haklan ve etnnhet örgûtü" konusunda bnfing venrken, köktendıncı terör gruplannın eylemlennde artış gozlendığını ve Turkı- ye'de köktendıncı tehdıtlenn gelişmesıne uygun zemın bu- lunduğunu sovledı Ağar, "Bu nedenle Batı topluluğundan te- roıie mücadelede açık destek beklemek Turkive'nin hakkı- dır" dedı Mehmet Ağar, dun Avrupa K.onseyı'nın Yunanıstan dışın- dakı Ankara buyukelçıhklen yetkılılenne terorle mucadele, guvenlık güçlennın tutumu ve ınsan haklan konusunda bn- fing verdı Isveç ve Hollanda'nın Anka- ra buyukelçılen ıledığerbuyû- kelçılıklenn musteşarlanna, emnıyette kurulan knmınal la- boratuvarlar ıle polıs orgutu- nun kullandığı araçlan da tanı- tan Ağar, Turkıye'mn, ımzala- dığı tum ınsan haklan belgele- nne bağlı kaldığını soyledı PKK başta olmak üzere teror orgutlennın Türkıye'yı dunva kamuoyunda sıyası açıdan mahkûm etme yollannı aradı- ğını kaydeden Ağar uluslara- rası orgutlerce duzenlenen ın- san haklan raporlanna değınır- ken. "Hanrlanmış olan rapor- lar bizi endışelendınnektedır. Hevetlerin tespitlerinde haklı vonler buhınmaklaberaber de- ğişik kavnaklann vanlış bılgi- lendirme izleri de hissedümek- tedir"dedı Turkı>e'nın Avrupa Insan Haklan Mahkemesı'nce kara- ra bağlanan bazı mahkûmıyet- ler nedenıvle tazmınat cezası odemesıne karşın Ağar'ın "fn- san Haklan Avrupa Mahkeme- si'nın devletımız alevhıne açı- lan davalardan karara bağlad>- ğı tek bır başvuru yoktur" de- mesı dıkkat çektı Bır sanıgtn yakalanma ve gözaltı aşamalannı anlatarak emnıyette kayıp ıddıalannı ya- lanlayan Ağar terorle mucade- le nedenıvle on y ılda 3 bın 800 >urttaşın yaşamını yıtırdıguu, 3 bın 300'e yakın gorevlının şehıt olduğunu belırterek "Bu şehıtlennuzin arkadaşlan gö- revdedır. Bıınlann mantıklan- ; nın duvgulanndan önde olm»^ ( sına çaba gostenlmektedir" de*' dı \ğar, "Bugun Turkiye'niıı içinde bulunduğu ortamı Ba- n'daki dostlanmıza anlatmak bizım ıçin zordur Fakat dosrJa- nnuzdan anlayış beklemek de hakkımızdır" gonışunu dıle getırdı Devletle ılıntılı olduğu sav- lanan Hızbullah orgutune yo- nelık operasyonlarda 550 sanık yakalandığınıve 159faılımeç- hul cınayetın çözülduğünü be- lırten Ağar, "Böytesine funda- mentalıst bir orgutun devletfe bağlantısını üen surmek, saç- maük ve insafsızhknr" dedı Marmara Bölgesi alarm1 veriyor Içıııe sıılamıcla arsenik hülent ortaçgil 21 Mart 5al Saat 2130 CABARET CİNE Yeşılpınjr Sok No 2 Vmavuıkov U l 2i7 7-1 38 ANTALYA (Cumhuriyet) - Mar- mara Bölgesf nın ıçme suyu kaynak- lannda arsenık mıktanmn arttığı bıl- dınldı Çevre Bakanı Rıza Akçah, DSt'nın venlenne göre arsenık bın- kımı trendınde yukselme gorulduğu- nü, ancak tehlıkelı boyuta ulaştığıru sanmadığını belırttı Antalya'da 3 gün süren Çevre Po- htıkası Çahşma Toplantısı'mn son gunünde DSÎ Genel Mudur Yardım- cısı Mumtaz Tufan, basına kapalı bo- lumde açıkladığı arsenık kırlenme- sıyle ılgılı olarak gazetecılenn soru- lannı yanıtsız bırakırken Bakan Ak- çah'nın konuyla ılgılı açıklaması şoyle "Henuz bir kirienme değil de ora- da belirü bir yukselme var, onu kont- rol edıvoruz. Daha detayh bir şej go- ruşmedik. Bize bır şe> intikal ertinne- diler. Hemen tehlike verecek bir şey değildir. Yukselme trendi gosterij'or- sa ona dikkat çekivorlar. \ani alarm gjbi. Eğer bır tehlike soz konusu olsa bize ve Sağhk BakanhğVna haber ve- ririer." DSİ Genel Mudur Yardımcısı Mumtaz Tufan. bır ülkenın su zengı- nı sayılabılmesı ıçın kışı başına yılda \ 0 bın metrekup su kullanıîması ge- • Çevre Bakanı Rıza Akçah, DSİ'nın venlenne gore arsenık mıktannm arttığını, ancak tehlıkelı boyuta ulaştığıru sanmadığını soyledı DSl Genel Müdur Yardımcısı Mumtaz Tufan konuyla ılgılı sorulan yanıtsız bıraktı rektığını hatırlattı Tufan "Bizbutun kaynaklanmızı geliştirsek bile bu de- ğere ulaşamıyoruz. Aşağı yukan yüz- de 25 duzevuıdeyiz. Bulganstan biz- den 7-8 mısli fazla, \BÜ 3 mısli fazla, Irak 2 mish fazla, Sunve bizimki ka- dar" dedı 3 gun suren toplantı sonunda konu- şan Dün>a Bankası ktdemlı çevre ekonomıstı Spiros Margetis, Ulusal Çevre Eylem Planı ıle ılgılı gelışme- lenn hızlı yûrudüğünu anlattı \e 1996'dan sonra Turkıye'nın çevTe so- runlannın çozumüne başlanacağını vurguladı 12 çalışma grubunun ma- >ıs ayında çalışmalanna başlayaca- ğını behrten Margetis, 2 yıl sonra da nelenn başanlıp başanlmadığmın, nedenlenyle tartışılacağını bıldu-dı Çevre Bakanı Rıza Akçah dunya- nın doğal kaynaklan en az şekılde kullanmak yönunde hareket ettığını Avrupa ülkelennın de hazırladıklan beyaz planlannda buna yöneldıklen- nı belırtırken, Turkıye'nın ınanç ya- pısında yenı çevTe ehgının bulundu- ğunu soyledı Akçalı, bazı sektorlen ızlenecek sektor olarak gorduklennı hatırlatır- ken. bunun başında da enerjı sektö- runun geldığını vurguladı Ihthaç kadar enerji Gereksız yere enerjı kullanımımn önlenebılmesının tartışıldığını, ancak ıhtıyacı karşılayacak kadar enerjı ve- nleceğını anlatan Bakan Akçah, "Ya- ni alabıldiğme tuketen ekonomi yeri- ne, ıhtıvaç kadar tûketilen ekonomi oluşturulacak. Bu, dunyanınyeni etik anlayışı. Benim iddiam şu: Turkiye bunu dunyaya anlatabilir. Btrim ken- di inanç vapımızda, kûltur ve gelenek yapımızda bu \ar. Çocukken sofrada yemek bırakmanın gunah olduğu bi- ze anlatıldı. Ekmek atmanın günah olduğu venldı bize. \kan sudan ap- tes alırken bunu tasamıflu kullan- mak oğretildi. İnanç ve kulrurumüz içinde o nüanslan goruyoruz. Bugü- nun insanına bunlan anlatmak kalıvor. Türkiye de burada kavşak noktasuıdadır"dedı Aziz Nesîn'in evine salcbrı MACINTOSH OPERATÖRÜ Quark Expres kullanabılen, bayan elemana ıhtıyaç vardır Tel (0 216)418 57 29 (11 00-18 00 arası) • Unlüyazar AzızNesın'ın, Küçukesat Büklum Sokak'ta bu- lunan evı kımlığı meçhul kışılerce saldınya uğradı Gece saat 03 00 sıralannda e\e gelen ve bırden çok kışı olduklan behrlenen saldırganlar, ev ın arka penceresını açıp ıçenye gırmeye çalıştılar Daha sonra camlan kınp kaçan saldırganlann bulunmasına çalışılıyor ANKARA (Cumhurivet Büro- su) - Yazar Aziz Nesin' ın, Küçukesat Buklum Sokak 75 2 numarada bulu- nan ev ı, oncekı gece kımlığı meçhul kışılenn saldınsına uğradı Emnıyet yetkılılennden alınan bıl- gıye gore, saat 03 00 sıralannda eve gelen \e bırden çok kışı olduklan be- lırlenen saldırganlar, once ev ın arka penceresınden ıçenye gırmeye çalış- tılar Bu sırada evde kalmakta olan üç kız oğrencmın çığlığı uzenne panığe kapılan saldırganlar, daha sonra pen- cere camını kınp kaçtılar thbar üze- nne olay yenne gelen pohs ekıplen, çevrede ınceleme yaptıktan sonra ev- de kalan oğrencılenn ıfadesmı aldı Aziz Nesin Vakfı oğrencısı olduk- lan bıldınlen kız ogrencıler, saldır- ganlann bırden çok kışı olduklannı one surduler Karanhk olduğu ıçın saldırganlann eşkâllenm goremedıklennı belvrten oğrencıler, can guvenlıklennın olma- dığını belırterek, onlem alınmasını ıstedıler Aziz Nesin'ın avukatı Velı Deve- cioğlu ıse Ankara Valılığı'ne dılekçe vererek. saldırganlann bır an once yakalanmasını ıstedı Olayın endışe v encı olduğunu kaydeden Devecıog- lu, gereklı önlemlenn alınmasını ıs- tedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog