Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

: 21 MART1995 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Durak'a ziyaret j • ADANA (Cumhuriyet [ Bürosu) - Adana Büyükşehır 'Belediye Başkanı Aytaç ! Durak'ı ziyaret eden ı ABD'ııın Aııkaıa Büyükelçisl ! Mark Grosmann. , "Türkiye'nin toprak ;bütünlüğünü dünyada en iyi savunan ülkenin ABD olduğunu" söyledi. ANAP'ın , ABD ile iyi ve sıcak ilişkıler [ kurmuş bir parti olduğunu ) belirten Başkan Durak, Büyükelçi Grosmann'a 1 "Halkımız Çevık Kuvvet'le (Çekiç Güç demek istiyor) ilgili endişeler duyuyordu. Neyse ki Hazar petrollennin Yumurtalık'tan geçmesı yolundaki yaklaşımınızla bu endişelenmız giderildi" dedi. Grosmann ise Kazak petrollennin Yumurtalık üzerinden dünyaya açılması yolundaki desteklerinin başlangıç olduğunu belirtti. Görevden alındı • ANKARA (Cumhurijet , Bürosu) - Kız öğrencileri flıhuş yapmakla suçladığı savıyla hakkında soruşturma 'açılan İstanbul Avcılar Yurdu '< Müdürü Şehabettin Kaya ! görevden alındı. ; Yükseköğrenim Kredi ve ; Yurtlar Genel Kurumu [Müdürü (YURT-KUR) Asım j Enhoş. yurtta yaşanan olaylar ı ve yurt müdürü hakkında I ortaya atılan savlann I soruşturulmasına devam jedildiğini kaydederek. ; Kaya'nın soruşturmanın \ selameti açısından açığa • alındıginı söyledi. Enhoş. ! Avcılar Yurdu Müdürlüğü'ne i müdür yardımcısı Şükrü ! Erol'un vekâleten atandığını jbildirdi. Af tasanısına tepki j • ADANA (AA) - ANAP i Adana ll Başkanı Ahmet İTunalı. hükümetin hazırladığı Itasanyla "düşünce suçlan' adı [ altında teröre ve yandaşlanna ' af çıkartılmak istendığini öne sürdü. Ünal, yaptığı yazılı : açıklamada Başbakan i Çiller'in. DGM'dekı davalann ! düşeceğinı. düşünce suçlanna ; af çıkartılacağını dışanya hoş | görünmek ıçın söylediğini J savundu. Özal rahatsızlandı ! • ANKARA (AA)-Yenı ! Parti Genel Başkanı Yusuf '-Bozkurt Özal. tansiyonunun fnedeiMyle Başkent t _ __._$i"nde tecJivı altına alındı. Tansiyonunun yükseldiği belirtilen Özal'ın bir süre hastanede kontrol altında tutulacağı ve tetkiklennın yapılacağı bildirildi. Irkçılıkla Mücadele Haftası • tZMİR(AA)- Birleşmiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Günü ve haftası bugün başlıyor. BM tarafından 21 mart gününün ve sonraki haftanın. Irkçılık ve Aynmcılıkla Mücadele Edenlerle Dayanışma Haftası ilan edilmesi nedeniyle pek çok ülkeyle bırlikte Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenleneceği bildirildi. Tüpklye'de seçim sistemi • İSTANBUL (AA)-Türkiye Genç Işadamlan Derneği (TÜGtAD) tarafından dün düzenlenen"Daha Çağdaş Demokratik Bir Anayasaya -Doğru" konulu panelde konulan TBMM Anayasa Komisyonu Sözcüsü DYP Milletvekili Coşkun Kırca, . "Türkiye'deki seçim sistemi demokratik değil" dedi. Bbasanlı'dan yalanlama ' • İSTANBUL (AA)-Uğradığı _5İlahlı saldın sonucu .bacağından 4 kurşunla ; yaralanan Büyükçekmece r Kavaklı Beldesi Belediye - Meclis Üyesi Niyazi Elbasanlı, -ANAP Genel Başkanı Mesut . Yılmaz'ın yeğenı olduğu yolundaki iddialan dün yaptığı -açıklamayla yalanladı. Civan davası - • İstanbul Haber Servisi - (Emlakbank eski Genel -Müdürü Engın Civan'ın -yaralanması ve Civan'ın - işadamı Selim Edes'ten rüşvet .aldığı iddıasıyla yürütülen -davaya, bugün İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde - devam edilecek. 8. - Cumhurbaşkanı Turgut • Özal'ın eşi Semra Özal'ın ' tanık olarak 3 kez 1 çağnlmasına karşın ' katılmadığı ve 14 mart günü Amerika'ya gitmesi nedeniyle katılmasının beklenmediği ' bugün yapılacak duruşmaya, 1 rüşvet konusuyla ilgili tanık ' olarak Dündar Kılıç'ın gelmesi beklenıyor. Dava J nedeniyle Engin Civan. Selim Edes ve Davut Yıldız tutuklu bulunuyor. Türki cumhuriyetlerle ortak kutlanacak bayramda provokatörler için halk uyanldı: ateştyalanasm• Kültür Bakanı Timurçin Savaş: Bu birliktelik bazı mihraklann dikkatini çekmektedir. Dikkatli olalım. • Azerbaycan Kültür Bakanı Polat Bülbüloğlu: Bayram resmi olsun. Haber Merkezi - Nevruz Bayramı bu gün resmi törenler- le kutlanacak. Nevruz öncesi dün yurdun çeşitli yerlerinde bombalar patladı. ateşler yakı- lıp, halaylar çekildi, sloganlar atıldı Patlamalarda bir kişi ha- fıf yaralanırken maddi hasar meydana geldi. Güvenlık kuv- vetlerince gerçekleştirilen ope- rasyonlarda 23 PKK'li yakalan- dı.' Nevruz kutlamalannı ızlemek üzere Diyarbakır'a gelen ve ga- zeteci olduklannı kanıtlayama- yan 12 yabancı uyruklu, polıs tarafından gözaitına alındı. Gö- zaltına alınan 12 kişiden 10'unun sınırdışı edılmek üzere dün akşam saat 19.45 uçağı ile Diyarbakır'dan Istanbul'a gön- derildiği belirtildi Gözaitına alınan 12 kişiden dördünün Alman. üçünün ts- panyol, üçünün Bangladeşli ve ikisinin de Hollandalı olduklan öğrenildi. Kültür Bakanlığı, Nevnız kut- lamalannı bugün saat 10.00'da Atatürk Bulvan'nda düzenlene- cek resmi geçit ile başlatacak. Saat 11.00'da Milli Egemenlik Parkı'nda şölen ateşi yakılacak. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel, ortak kutlamalar çerçev e- sinde Türkiye'de bulunan Türki cumhuriyetler kültür bakanlan- nı kabul edecek. Kabulün ardın- dan aynı heyet. TBMM'yi ziya- ret edecek. Dışişleri Bakanlığı Türk lş- birliğı Kalkınma Ajansı Başka- nı Büyükelçi ImutAnkbugün saat 18.00'de Devlet Konuke- vi'nde bir resepsiyon verecek. Kutlamalar. 'Türk Dünyasında Nevruz Şöleni' başlığıyla saat 20.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek etkin- likle sona erecek. Kültür Bakanı Timurçin Sa- ^a^edj^bjr^naclolu geleneği 6TaFNevruzBayhİrnrnıri bo yıl Türk cumhurivetleri ülkeleri ile ortak kutlanmasının bin yıllık hasreti sona erdirdiğini söyledi. Türk tşbirliği Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) koordinas- yonunu üstlendiği Nevruz Bu- Kültür Bakanı Timurçin Savaş, Nevruz kudamalan dolayısjyla KKTC ve Türk cumhuriyetie- rinden gelen Kültür Bakanlan ve heyetierle Anıtkabir'i ziyaret erti. (Fotoğraf: AA) Beş bin yıldır kutlanıyor ANKARA (Cumhurijet Bürosu) -"Tarih ve Etnografya Açısından Nevruz" adlı kitapta. Nevruz'un Islamlıkla bir ilgisi olmadığı vurgulanıyor. Yapıtta, "Naunyz" (nevruz) kelimesinin iki bölümden oluştuğu ve ayn ayn anlam taşıdığı ifade edilerek "nov" yeni. "raz" gün. doğrudan anlamının "Yenigün" olduğu ifade edilivor. Efsanelere göre bayramın ilk önce Iran hükümdan Cemşit tarafından ilkbahar. gece- gündüz eşitliğinde kullanıldığı kaydedilerek. Hz. Muhammed'in nevruzu beğendiği ve Arap halıfelerinin sahip olduklan kendi topraklannda yaygınlaştırdığına yer veriliyor. Avnı yapıtta, nevruzun en eski bayramlardan biri olduğu belirtilerek, çeşitli kaynaklann kutlama tarihini 5 bin yıl öncesine dayandırdığı kaydediliyor. "Yeni" anlamındaki "nay"sözcüğünün günümüze kadar değişikliğe uğradığı belirtilen yapıtta, Rusçada "novi", Almancada "noye", Latincede "neo", Yunancada "neos" ve diğer dillerde, "nevruz" kelimesinin kökenlerinin Hint ve Avrupa dillerinde bulunduğu bildiriliyor. Yapıtta, "Ne\Tuz"un daha ilkel putperest kültürlerden geldiğine işaret edilerek, bu kültürün insanlığın başlangıç tarihlerinde, tüm milletler için ortak olduğu belirtiliyor. Kültür temelinde aynı kozmopolıt zaman ve mevsim (ilkbahar-sonbahar, gün-gece eşitliği. yaz ve kış mevsimlerinde güneşin açısı gibi) görüşlerinin yattığına değiniliyor. luşması çerçevesinde, aralannda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı- zıstan, Tataristan, Başkurdistan \e KKTC'nin bulunduğu üike- lenn kültür bakanlan. Kültür Bakanlığı'nırî kutlama progra- mında t»r araya geldi. ' *Buluşmarıın açrlışmı yapan Külrüf BâkanrTirnUrçin Sövaş, Türk Kültür ve Sanatlan Ortak Yönetimine (TÜRKSOY) üye ülkebakanlannın Nevruz'un or- tak kutlanmasına ilişkin geçen yıl aldıklan ilke karannın uygu- lamaya konulduğunu belirterek "Bin yıllık ortak değerierimizi pavlaşmaktan büyük mutluluk dmuyorum" dedi. Türkiye ile Türki cumhuriyet- ler birlikteliğinin sağladığı gü- cün, ekonomi. ticaret, kültür ve heralanda hissedildiğini vurgu* layan Savaş."Elbette bu konum bazı rfıihraklann tepkisini çek- mektedir. İşte bu noktada dik- katli olmalıyız" diye konuştu. TÜRKSÖY Genel Müdürü ve Azerbaycan Kültür Bakanı Po- lat Bülbüloğlu da konuşmasın- da. Ne\ruz'un. ülkelerinde res- mi bayram olarak kabul edildi- ğini kaydederek Türk hüküme- tinden de bu doğrultuda bir ka- rar beklediklerini ifade etti. Konuşmalann ardından 'Nev- ruz-Yenigün' başlıklı ortak bil- diri TÜRKSOY 'a üye ülkeler ta- rafından imzalandı. Bildiride, 21 mart tariHtnrn BM tarafından^ 'Irk ayrunı ile mücadele günü' olarak kabul edildiğine dikkat çekilerek Nevruz'un bundan böyle Türk dünyasının ortak bir günü olarak kutlanması karar- laştınldı. ÇIZMEDEN YUKARI /MUSA KART Diyanet Işleri Başkanlığı da Nevruz'un anlamı ve kutlanma- sına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada. Nevnız ke- limesinin Farsça olduğu ve 'ye- ni gün' anlamına geldiği kayde- dildi. Nevruz'un eski Türkler ve lranlılarda yılbaşı olarak kabul edildiği kaydedilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Güneşin Koç burcuna girdi- ğine inanılan bir zaman olan Nevruz, Miladi 22, Rumi 9 mar- ta rastlamaktadır. Gece ile gün- düzün eşit olduğu, kışın bitip ba- hann başladığı bugün çok esid- den beri Sultan Ne\Tuz, NOTUZ- ı Sultan, Ortaasya ve Türk top- luiuklannda Sultan Nevruz, ba- zı Türk topluluklannda da Er- genekon Ba\ ramı adıy la bu kur- tuluş, tabiat var oluş ve diriliş bayramı olarak sevinç içinde kutlanmaktadır." Öte yandan Istanbul'un em- niyetten sorumlu Vali Yardımcı- sı Nihat Kemal Eren yurttaşlann Nevruz Bayramı nedeniyle örf ve adetlere uygun olarak eğlene- bileceklerini. bunun dışında korsan gösteri düzenleyerek, ya- sadışı slogan atıp pankart açan- lara müdahale edileceğini söyle- di. Nevruz kutlamalan için alı- nan önlemleri anlatan Vali Yar- dımcısı Eren. kutlama yapmak için başvuran HADEP istanbul II Başkanlığı'na izin verildiğini ve bu kutlamanın Abdi tpekçi Spor Salonu'nda akşam gerçek- leştirileceğini söyledi. Bayındırlık eski bakanlann- dan Şerafettin Elçi ile 7 arkada- şının da Nevruz kutlamalan için izin aldığını belirten Eren, bu kı- şilere de Mavi Marmara Resta- urant'ta yapılacak yemekli eğ- lence için izin verildiğini belirt- ti. Vali Yardımcısı Eren, yurttaş- lann izinli eğlence ve toplantı- lann dışında piknik yapabile- ceklerini, parklarda eğlenebile- ceklerini belirtti. Dün Adana'da Nevruz öncesi üç ayn yere konulan bombalann patlaması sonucu bir kişi hafif yaralanırken. tstanbul, Adana ve Muğla'da birçok eyleme ka- tıldıklan belirlenen 23 PKK'li yakalandı. . . Adana'da dün Kacacaoğlan Mahallesi'ndeki Hacıbayram Karakolu'na saat 10.30 sırala- nnda bir çocuk aracılığıyla kim- liği belirsiz kişilerce meyve se- petinin içinde bomba gönderil- mek istendi. Nöbetçilerin duru- mu fark etmeleri üzerine sepet dışan çıkanlırken bomba patla- dı. Patlama sonucu karakolun önünden geçmekte olan Hüse- yin Çapartaş hafif yaralandı. Adana'da ikinci patlama Vilayet binasının arkasındaki Yalçıner Yayınevi'nde meydana geldi. Yayınevine konulan bombanın patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi, can kaybı veya yaralanma olmadı. Seyhan Oteli karşısındaki lk- tisat Bankası şubesinin önüne konulan bomba ise güvenlik kuvvetleri tarafından imha edil- di. Güvenlik ku%"vetlerinin ger- çekleştirdiği operasyonlarda ts- tanbul Kapalıçarşı başta olmak üzere 22 ayn yere bomba konul- ması eylemini gerçekleştirdiği savunulan Sorej-Berfîn kod ad- lı Sakine Sönmez ile Yüreğiras- keri kanat sorumlusu Ziya Ti- muçin ve Şakirpaşa alan sorum- lusu Mahmut Akın'ın da arala- nnda bulunduğu 23 PKK'li ya- kalandı. Dicle Üniversitesi'nde 300'e yakın kızlı erkekli bir grup öğ- renci dün saat 12.00 sıralannda Fen Edebiyat Fakültesi önünde araç lastiklerini ateşe verdiler. "Bıji Nevruz" sloganlan atan grup davul zurna eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı, dağılma sırasında bazı öğrencilerin gö- zaitına alındığı ileri sürüldü. ANAP, Özer Çiller'i Meclis gündemine getiriyor Eyüp Aşık: Devlet idaresi hiç bu kadar laçkalaşmadıANK.4R.\ (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP, Başbakan Tansu Çiller'in eşı Özer Çiller'in hükümet ve bürokrasiden sonra parlamentoya da el atmasına büyük tepki göstererek konuyu TBMM gündemine getirmeye karar verdi. TBMM Genel Kurulu'nda gündemdışı bir konuşma yapılmasını kararlaştıran ANAP yönetimi, bu konuda bir de soru önergesi hazırlıyor. Büyük bölümü bakanlık beklentisi içinde olan CHP'li mıllenekillerinin çoğunluğu. Özer Çiller'in basına da yansıyan turumu ile ilgili açık bir tepki göstermekten çekiniyorlar. DYP Nevşehir Milletvekili Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu, Özer Çiller'i sav unarak. "Başbakanımızın eşi, fikirlerinden yararlanılacak bir kişidir" dedi ANAP Grup Başkanvekili Eyüp Aşık. devlet idaresının hiç bu kadar keyfilik içine girmediğinı söyledi. Özal dönemini. hanedanlıkla suçlayanlann utanması gerektığini belirten Aşık, şövle konuştu: "Başbakan'ın eşi, hü\ ükelçilerlc resmi görüşmelcr yapıyor, bakanhklann üst duzey bürokratlanna talimatlar veriyor. hükümetin gücünü ortaklannın yetki alanlanna giren işlerde de kullanıyor. Buraya kadar ayıp, koalisyon partilerinin müJetvekillerine aittir. Ama, parlamentoya müdahalesine müsaade edemeyiz. Bunun için tepkimizi ortaya koyacağız. Hükümetin parlamcntova müdahalesi yetmiyormuş gibi hiçbir yetki ve sorumluluğu olmavan şahsın. komisyon başkanlıklanna telefon açarak. talimatlar vennesi, komisyon başkanlannuı, TBMM Başkanı'nın onuruna dokunmayabilir. Onlar. milletvekili veya başkanlıklannı Özer Uçuran ÇiUer'den emir almakla bağdaştırabilir. ama biz bunu kabul edemeyiz." Başbakan Tansu Çiller'in eşı Özer Çiller'i, Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu savundu. Başbakan Tansu Çıller ile eşini daha önce muhalefete karşı "değişik" bir üslupla savunmasıyla dikkat çeken Kıratlıoğlu, Uçuran Çiller'in girişimlerini değerlendirirken. "Sayın Başbakanın eşi. bilgili ve görüşlerinden yararlanılacak bir kişidir. Bazı konularda eşine vardımcı olnıasını doğal karşılıyorum~dedı. Kıratlıoğlu. Özer Çiller'in, tek amacının "eşüıe vardımcı olmak" olduğunu öne sürdü. POUTIKA GUNLUGU HtKMET ÇETtNKAYA Şeniat mı, Demoknasi mi?.. Başbakan Tansu Çiller, CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'le son görüşmesinde şöyle diyor: "Demokratikleşme konusunda tıpkı sizin gibi düşünü- yorum..." Acaba DYP grubu, Tansu Hanım gibi mi düşünüyor? HayırL Başbakan düşünce suçlarının affını gündeme getirdiği gün, DYP grubundan yanıt geliyor: "Bu vatanı kimseye böldürtmeyiz. Vatan hainlerinin ye- ri cezaevidir..." Bu köşede sık değindiğimiz bir konu var... Diyoruz ki: "Demokrasi biryaşam biçimidir..." İşte asıl sorun buradan kaynaklanıyor. Kimileri demok- rasiyi bir yaşam biçimi olarak değil, araç olarak görüyor. Bir şeriatçı, demokrasiyi yaşam biçimi olarak görebilir mi? Hayır!.. Bir şeriatçı gazetenin yazarı, kendi arkadaşını Toktamış Ateş'le televizyonda 2x2 programına çıktığı için eleştiriyor. Aynen şöyle yazıyor: "... Bir çift sözüm de Dilipak'a: Bunlarla 'uzlaşma' filan olmaz. Olsa olsa 'muzlaşma' ya da 'yozlaşma' olur!.. Anla işte: 2x2, herzaman 4 etmiyor... Sen 'laik' olmadıkça, onlar sana asla 'layık' olmaz!.. 'Uzlaşma' adına 'pak' dilini, 'Ateş'fe tutmaya değmez. Yanan sen olursun... Sonra demedi deme..." • • • Pek çok şeriatçı, televizyon ekranında birer 'demokrasi tutkunu' kesiliyor. Ama ertesi gün köşelerinde açık açık de- mokrasi düşmanlığı yapıyor. Barış, kardeşlik, birlikteyaşama... Düşünce veinarıç öz- gürlüğü... Akşam televizyonda ahkâm kesiyorlar, sabahleyin kal- kınca her biri 'Laiklere ölüm' buyruğu veriyor... Bir tanesi gazetesinde aynen şöyle yazıyor "Filanca yerden alışveriş yapıyordum. Baktım ki Atatürk posteri verdi, o zaman anladım. Bizim paralanmız kurşun olarak gerisin geri bize sıkılıyor..." Aynı kişi televizyonlarda bakın neler söylüyon "Din, dil, ırk ve siyasal aynm gözetmeksizin bu toprak- larda banş, kardeşlik ve dostluk içinde yaşamak zorunda- yız..." Adam kendi ideolojisini yaymak için her yolu geçerli sa- yıyor... Diyor ki: "Biz Alevileri çok severiz..." Bir yıl önce gazetesinde Alevilere saldıran kişinin, şim- dilerde 'banş çubuğu' uzatırken elbet bir hesabı var. Poliste örgütlenen o, askeri liselerde aynı tezgâhı kuran yine o. Hesabı 2 binli yıllara dayalı... ••• Türkiye zor bir dönemi yaşıyor... Istanbul'u kuşatan Refah Partisi'nin 'hilali', yoksul insan- ların umudu olmuş. Polis örgütündeki 'şeriatçı-ırkçı' yapı- lanma ivme kazanmış. Eski CHP Malatya Milletvekili Mustafa Şentürk anlat- tı. Geçen yıl ramazanda oğlu ve arkadaşı polisçe gözaitı- na alınmış. Polisin gerekçesini Şentürk'ten dinleyelim: , "Beyoğlu'nda bir kafeteryanın önünde oğlum ve arka- • daşt bira içiyormuş. Üç polis yanlanna yaklâşıp şöyle cte-rt miş: Oruç tutmadığınız yetmiyormuş gibi, bir de ramazanda bira içiyorsunuz. Yürüyün karakoîa..." İki mühendis genç 'gideriz, gitmeyiz' tartışmasına gir- mişler ve sonunda polis otosuna binmişler. Yolda üçüncü polis, kimliklerine bakıp onları indirmiş. Mustafa Şentürk bu olayla aylarca uğraşmış. Içişleri Ba- kanı Nahit Menteşe yle de görüşmüş. Şimdi soruyor: "Türkiye'de polis, Suudi Arabistan polisigibi davranıp ne yapmak istiyor?" Biz bu örnekleri çoğaltabiliriz... • • • Tansu Çiller, "Düşünce suçuna af getirilsin" deyince DYP grubu "Vatan hainlerini affettirmeyiz" diye neden ayağa kalkıyor? İşte bu sorun ortadan kalkmadıkça Türkiye'nin çağdaş- laşması çok zor... Temel sorun, demokrasiyi yaşama geçirmektir... O zaman terör canavan da ortadan kalkacak, 'Yunan parmağı' da olmayacaktır. Şimdi 'o banka benim, bu banka senin' diyen DYP ve CHP'liler, o zaman kendi siyasal geleceklerini de 'banka- larda' değil, demokrasinin tıkır tıkır işlemeoinde bulacak- lardır. Haydi karar verin: "Şeriat mı demokrasi mi?.." ••• Kuşadası, ülkemizin en başta gelen turizm merkezlerin- den birisi... Demokratik kitle örgütleri, Kuşadası'nda 27 martta baş- layan üç gün süreli '1. Kitap Şenliği' düzenledi. Ancak Ku- şadası Kaymakamlığı, 'güvenlik gerekçesiyle' kitap şenli- ğini yasakladı. Neden? Öğrendtğimiz kadanyla Kaymakam Ekrem Özsoy, şen- liğe katılacak yazariar arasında Aziz Nesin ile Muzaffer Izgü'nün adını öğrenince bu karan almış. Güler misiniz, ağlar mısınız? Kitap Şenliği'nin 'güvenlikgerekçesiyle' iptal edildiği bir ülkede, düşünce suçlulannın affedilmesini hiç düşünebilir misiniz? Özer Çüler'e, 'Jaguarcı ZekTye aracılık suçlaması ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller ile eşi Özer Uçu- ran Çüler'in yakın dostu "Jaguara" Zeki Küçükberber'in, yurtdışından it- hal ettiği otomobıller için değerinden düşük bildirimde bulunduğu gerekçe- siyle "vergi kaçırma" savıyla mahke- meye verildiği öğrenildi. Küçükber- ber'in isteği üzerine Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in, gümrükler- den sorumlu Devlet Bakanı Ali Şe>ki Erek'i arayarak konu hakkında telkin- lerde bulunduğu ve bu amaçla Gümriik Müsteşarlığı'nda toplantı yapıldığını ileri sürüldü. Özer Çiller, Cumhuriyet'in sorusu üzerine. konuyla ilgisi bulunmadığını söyledi ve "Bu bana iftira olur" dedi. Devlet Bakanı Erek, Küçükberber için özel toplantı yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi ve "Birkaç konu arasında bu da ek alınmış olabilir. Ama hiç kimseye özel muamele yaptlmaz" diye konuştu. Edinilen bilgiye göre Kü- çükberber, 5 Eylül 1991 tarihınde ithal ettiği iki Jaguar marka otomobil için Erenköy Gümrük Müdürlüğü'ne 247 milyon lira beyanda bulundu. Gümrük- ler Genel Müdürlüğü. Erenköy Güm- rük Müdürlüğü'ne 18 Nisan 1993 tari- hinde yazı göndererek. yapılan kıymet araştıımasının ardından Jaguar marka otomobillerin beyan edilen 15 bin 514 lngiliz Sterlini değerinden fazla oldu- ğunu ve söz konusu işlemde 21 bin 77 lngiliz Sterlini eksik beyanda bulunul- duğunu bildirdı. Erenköy Gümrük Müdürlüğü; yazı üzerine hareket geçerek, Küçükber- ber'e 239 milyon 889 bin liralık ek ver- gi ödemesi gerektiğini ıletti. Küçük- berber, bu istemin ardından Erenköy Gümrük Müdürlüğü'ne ıtiraz dilekçe- si gönderdi. 21 Mayıs 1993 tarihli di- lekçede, lngiltere'deki "JaguarsCars" firmasının kendilerine indırim yaptığı savunularak fıyat farkının buradan kay- naklandığı dile getirildi. Anlaşmazlı- ğm sürmesi üzerine konu mahkemeye uiaştınldı. Küçükberber, avukatı Orml Güven aracılığıyla vergi mahkemesine verdiği dilekçede, kendi fiyatlannın doğru olduğunu yineleyerek, gümrük- lerin savunduğu fiyatın. Jaguar otomo- billerin lngiltere'deki satış fiyatı oldu- ğunu, kendilerinin ise daha ucuza oto- mobil aldıklannı bildirdi, Devleti yak- laşık 400 milyar lira gelir kaybına uğ- rattığı belirtilen Küçükberber'inyargı- lanması sürüyor. Özer Uçuran Çiller'in, Devlet Baka- nı Erek'i aradığı ve Erek'in de toplan- tılar yaparak, bürokratlara çeşitli telkin- lerde bulunduğunu savlandı. Özer Uçu- ran Çiller. Başbakanlık Basın Müşavi- ri Mehmet Bican aracılığıyla Cumbo- riyet'e yaptığı açıklamada. konuyla bir ilgisi bulunmadığını söyledi ve "Bu ba- na iftira olur" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog