Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

2 MART 1995SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAM 19 KDP'den sert tepki I Baştarafi 1. Sayfada n /e müsteşarlanna, operasyon- laılgılı olarak Dışışlen Bakan- ^ d T f i fcÇ g 1 uffcı- ye'nın. PKK nın Kuzey Irak'ta "kökünu kazunada" kararlı ol- duğu açıklandı Irak'ın Ankara Büyukelçısı RafîVfejvddTıkntfnın operas- >onla ılgılı kendısme bılgı verıl- mesınden sonra tepkı gosterme- mesının dıkkat çektığı ve kohuvu "hükumetine rapor edeceğini" belırtmekle yetındıgı oğrenıldı Turkıve ve Avrupa Bırlığı'nın troykasını oluşturan (bır oncekı şımdıkı \ebırsonrakı donem baş- kanlan) Almanya, Fransa ve ts- panva dışışlen bakanlan arasında perşembe gunu Ankara da yapıla- cak toplantıda Kuzey Irak operas- yonunun ele alınması beklenıyor Turkıye nın operasyonun ıcra- atı safhasında bılgılendınldığını sovledığı KDP, dun Londra'dan yaptıgı \c "Irak Kurdıstam'na Türk askeri isrJlasT başlığı altın- dayaptıği)az!İıaçıklamada ken- dılenne bılgı \enlmedığını savu- narak "Operasyon. gerekbuvuk- lük,gerekse niyet açısından en cıd- dısidir ve Irak'ın toprak butunlu- ğunun kesin ihlalidir" değerlen- dırmesıne \er verıldı KDP açıklamasında KDPvet- kılılennın.TSK nmoperasvonuv- la ılgılı olarak Zahodakı Çekıç Güç Merkezı tarafindarrbılgılen- dınldıklen belırtılerek, Bırleşmış Mılletler ve Çekıç Güç üyesı ul- kelenn mudahale ederek Turk kuvvetlennın bolgeden çekılme- sını sağlamalan ıstendı Türk askerleri Zaho'da KDP'nın açıklamasında once- kı gun akşam saatlennde 80 tank 100 zırhlı muharebe aracı ve 280 aracın desteğındekı Turk bırhkle- nnın Zaho ya açılan ana yoldan sının geçerek Kuzey Irak a gır- dilden belırtılerek bırkktem, kenrte kısa surelı bır sokağa çık- ma yasağı ılan ettıklen kaydedıl- dı Açıklamada TSK nın hedef aldığı bolgelerde PKK kamplan bulunmadığı ve Iraklı Kurtlenn va^adığı savunularak. "haksızsal- dın" olarak nıtelendınlen bu gın- şımın sona erdınlmesı ıçın Turk hukumetınden askerlerını gen çekmesı çagnsmda bulunuldu DışişlerTnden vaJanlama Dışışlen Bakanlığı ncayapılan açıklamada, KDP'nın açıklaması yalanlanarak, operasyonda, Ku- zev Irak'ta, ba^ta Zaho olmak uze- re geçılen verleşım alanlanndakı sıvıl halka zarar venlmedığr, hıç kımsenm tutuklanmadığı ve yer- leşım verlennın bombalanması- nın soz konusu olmadığı kavde- dıldı Cumhurbaşkanı Sulevman De- mirel e TSK'nın Kuzey Irak operasyonuv la ılgılı olarak Genel- kurmay Başkanlıgı nda bır bn- fıng venldı Genelkurmay Başkanlıgı Basın Sozcusu Kurmav Albay Doğu Si- lahçtoğlu dun Dıyarbakırda du- zenledıg/ basm toplantısında planlama safhasında harekât hak- kında hıç kımseye bılgı venlme- dığını, ancak ıcraat safhasında Kuzey Irak takı Kurt gruplannm lıderlen CeialTalabani(Kurdıstan Yurtseverler Bırlıgı) ıle Mesut Barzani >e(Kurdıstan Demokra- tık Partısı) bılgı aktanldığını soy- ledı Dışışlen Bakanlığı Sozcusu Ferfıat Ataman da, dun duzenle- dığı basın toplantısında, Incır- lık'te konuşlu Çekıç Guç e des- tek veren Ingıltere ABD \e Fran- sa va da bılgı venldığını soyledı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY B Baştarafi 1. Sayfada bakır'a" dıye yola çıkarıldı Oradan Van, sonra Hakkân'ye rota çızıldı Ateş Çemberinin Halkaları... gore" ıdı Ancak kulıslerde sınırote- sı bır operasyonun duzenleneceğı, sağlık ekıbının de bu nedenle "tak- vıyelı" olduğu konuşuluyordu Dun sabati Dışışlerı Bakanlığı Sozcusu Buyukelçı Ferhat Ataman'ın ağ- zından tum Turkıye ve dunya, Ku- zey Irak'a 200 kılometre genışlığın- de, 40 kılometre dennlığtnde, hava desteklı buyuk bır operasyonun duzenlendığını duydu Hedef, toplam uç bın kadar tero- rıstın barındığı dort PKK kampı Kuzey Irak'a daha once de defalar- ca sınırotesı harekât duzenledık Tumunde de hedefe ulaşıldığı açık- landı Ancak her operasyonun ar- dından bolgede yenıden kamp ku- ruldu Kuzey Irak'ın durumu sık sık ko- nu edılıyor, ama en az bırkaç tnlyo- na mal olacak bu operasyon aşa- masında bır kez daha sorulu-yanıtlı anımsatalım - Bolgede bugünku otonte boş- luğu ne zaman doğdu? - 1991 Korfez Savaşı sonrasında ABD, Irak'a "36 paralelden yukan- sına kanşmayacaksın" dedı - Bunu neye dayandırarak dedı'' - Savaşın bıtımıne doğru ABD uçaklan Kuzey Irak uzennde, "Ka- çın, Saddam sızı yok etmeye gelı- yor" bıçımınde çeşıtlı bıldınler attı- lar Saddam'ın Halepçe katlıamını belleklerınden sılemeyen bolge hal- kı heyecana suruklendı O gunlerde gazetemızın Adana Burosu'nda ça- lışan Mehmet Aka Kuzey Irak'a gıtmış ve Kurt gruplarıyla konuş- muştu Bır Kurt kendısme aynen şunu soylemıştı "Bush 'Ayaklanın' dedı, ayaklandık" Turkıye sınırına yığılan Kurtlenn can guvenlığını du- şunen ABD, 36 paralel karannı al- dı - Bu aşamadan sonra ne oldu? - ABD, Incırlık'te konuşlanacak bır Çekıç Guç oluştuaılmasını, Ku- zey Irak'ın kontrolunun bu guç ara- cılığıyla sağlanmasını onerdı Turkı- ye'ye de "Hayır dersen, yıne bın- lerce peşmerge kapına yığılır, ben karışmam, ne yapacağını şaşırır- sın" dedı Turkıye kabul ettı - Sonrakı sureç nasıl ışledı9 - Başta Zaho ve Dohuk olmak uzere bolge yerleşım yerierıne yayı- lan ABD'lı asker ve dığer yardımse- verler, Barzani ıle Talabani'ye bol- gede devlet kurmasını oğretmeye başladılar Seçımler yapıldı Barzani ıle Tala- banı yuzde 50'şer, tam eşıt oy aldı- nldılar, affedersınız aldılar Parlamento kuruldu, ama ışletıle- medı Her ıkı lıder salon değıî çadır yaşamına alışıktı ve oyle devam et- tı - Bu sureç PKK'yı nasıl etkıledı? - Bolgede kamplar kurdu Barza- nı.Talabanı ıle zaman zamarLçatışlu banştı - Irak yonetımının Kuzey Irak'ta yaşayanların temsılcılenyle dıyalo- ğu var mı? - Zaman zaman kuruldu Barza- nı'nın yakınları bırkaç kez Sad- dam'la goruştüler Ancak ABD kızdı ve "Yapmayın"dedı - Şımdıkı durum ne9 - Çekıç Guç bolgede kuş uçurt- muyor1 Butun kontrolu sağlıyor Bu yuzden de Turkıye, ulke ıçındekı te- roru onlemek ıçın trılyonlar harca- yıp bolgeye operasyonlar duzenle- mek zorunda kahyor Orta Asya ve Kafkaslar Teror, kaynağına gore değerlen- dınlemez Nereden ve kımden ge- lırse gelsın, ınsanlık ayıbıdır Ne var kı, Kuzey Irak'takı durum da budur1 Şımdı açıyı bolgenın kuzeyıne doğru bıraz genışletelım Kafkasya ve Orta Asya Yeryuzune tam 30 yıl sureyle pet- rol sağlayabılecek zengınlığe sahıp fakır ve ıç banşı kuramamış ulkeler dryarı Azerbaycan'da her duzenlılığe doğru gıdışın ve petrol anlaşmaları- nı tamamlayışın ardından buyuk bır ıç sorun çıkıyor Geçen hafta Ozel Polıs Gucu (OMON) bıriıklerının es- kı komutanı Ruşen Cevadov bır- den parladı Ulke bır anda ıç sava- şın eşığıne geldı Isyan kanlı bastı- rıldı Azarbaycan'da onumuzdekı gunlerde ne olacağını kestırmek Kafkaslar'ın dağlık coğrafyasında ırılı ufaklı ulus ve etnık grup sayısı 50'yı aşkın Aralanndakı sınır ıse bazen bır aı- le ocağında karı-kocanın ortasın- dan, bazen ıkı çocukluk arkadaşı- nın arasından geçıyor Yer yer her şeylerını ayırsalar dıllennı ayırmaları olanaksız, çunku aynı Butun bun- lar bır yana, şu sorunun yanıtı ara- nıyor - Bu bolgeye nıçın banş gelmı- yor, aksıne her geçen gun daha kanlı başlıyor? Kazakıstan'da tartışmalı parla- mento feshının ardından, eskı par- lamento uyelerı alternatıf meclıs oluşturma yolunda Nufusunun yuzde 39'u Rus olan Kazakıs- tan'da, boyutlannın nereye varaca- ğı bellı olmayan bır mıllıyetçılık ruz- gân esıyor Turkıye'den başlayıp Orta As- ya'ya dek yayılan bır duzensızlık zıncırı var Yenı dunya duzenının meyvelerı Duzensızlık meyvelerı veren bır duzen1 Bu başlangıç alkışlanmıştı "So- ğuk savaşın sonu" denmıştı De- mek kı soğuk savaşın sonu, sıcak savaşın başlangıcıymış Acaba, bolgedekı butun sıcak çatışmaları buyuteç altına alsak, Kuzey Irak takıne benzer bır gorunum mu ortaya çıkar? EKONOMİYE BAKIŞ TANER BERKSOY • Baş tarafı 8. Sayfada nansmanında ısrar edılecek olursa, bu kez daha buyuk so- runlann ıçıne suruklenmek kaçınılmaz olacak gıbı gorunuyor Bu durumda sureklılık kazanacak olan ıthalat genışlemesı- nın neden olacağı dev boyutlu dış tıcaret açığının fınansma- nı, reel kesımın bu tur bır ucuz ıthalat rekabetınden nasıl ko- runacağı gıbı sorunlar gundeme gelıyor Bu arada sıcak para kurunda ısrar etmenın malı pıyasalar- da bıçımlendıreceğı beklentılen ve buna gore alınacak po- zısyonlan da dıkkate almak gerekıyor Tıcaret açığının buyu- duğu Turk Lırası'nın aşm değerlendığı bır ortamda malı pı- yasalardakı beklentılenn dovız kurunun yanlış fryat olduğu ve duzeltılmesı gerektığı yonunde bıçımleneceğı açık Dolayı- sıyla sıcak para kurunda ısrar ederken, malı pıyasalann bır noktadan sonra dovız pozısyonlannı kapatıp, lıradan kaça- rak dovıze geçeceklerını ve pıyasalann fiılı devaluasyonla kuruduzelteceklerıolasılığınıdaduşunmek gerekıyor Bunun engellenebıleceğı ongoruluyorsa bu kez Hazıne faızınm ne- relere çıkması, dovız rezervının ne boyutta erımesı gerektı- ğının hesabının şımdıden yapılması zorunlu hale gelıyor Kısacası Gumruk Bırlığı sonrasında da mevcut kur polıtı- kasında ısrar edılırse ya reel ve malı kesımlen olume mah- kûm edecek faızlere ya da 1994 başındakı knze rahmet oku- tacak bır alt ust olmaya hazırlıklı olmak gerekecek gıbı go- runuyor Bu çaprazdan sıynlmanın yolu açık Ya dışandan ek fı- nansman, yanı borçlanma olanağı yaratılacak ve sorunun ozu çozulmeden yola devam edılecek, ya da sorun ıçende ço- zulecek, yanı ek kaynak yaratmak uzere dengelı ve adaletlı bırzorlamayapılacak Gumruk Bırlığı bunu hızlandıracak gıbı gorunuyor Büyük operasyon• Baştarafi 1. Sayfada ca 358 kılometrelık bır alanı kapsadığını bıldırdı Hukümet. Genelkurmay Baş- kanlıgı ve Dışışlen Bakanlığı ta- rafından yapılan açıklamalarda. operasyonun Kuzey Irak'takı PKK etkınlığı ve varlığı tama- men ortadan kaldınlıncaya ka- dar surduruleceğı belırtılerek, ancak bu bolgede kalınmayaca- ğı guvencesı venldı Çiller: Sonuçlanıncaya kadar dev 7 am Başbakan Tansu ÇiDer, 1 5 saat suren Bakanlar Kurulu top- lantısından sonra yaptığı açık- lamada. "PKK terorünu sona erdirnıeve jonelik bir sıcak ta- kip" olarak nıtelendırdığı ope- rasyonun "sonuçlanana kadar devam edeceğüıi" söyledı Ku- zey Irak'ta sınınn otesınde mey- dana gelen "otorite boşluğu" ne- denıyle teror orgürü mensupla- nnın bu bolgeye kaçtığını, "komşu ülkelerden yardım akü- ğnıı"veoradasılahlandığını ıfa- de eden Çiller, şoyle devam et- tı u Kuze> Irak'taki bu otorite boşluğundan da yararlanarak, bizim kcndi yıırtiçimızde ban- namayan bu teror odaklan Ku- zey Irak'a kaçmışlar ve orada buyuk olçude silahlanmaya ve bizim masum ınsanlanmıza vo- nelikevlemlerplanlanıava başla- mışlardır. Hatta bu ev lenılerin, zaman içerisinde komşu ülkeler- den de alınan bır dızi vardımla pekişebildiginı gorduk. \macı- mız çok açıktır. Burada, bu ala- nı temizlemek ve kendi masum insanlanmıza v onelik bu ev lem- len mutlaka kokunden kazı- maktar." Harekâtta sıvıl halkın zarar görmemesıne ozen gostenldıgı- nı vurgulayan Çiller, ulke çapın- da kutlanmaya başlanan Nevruz şolenlen nedenıyle terör orgu- tunün Turkıye'ye yönelik eylem planını bozmayı amaçladıklan- nı belırttı Operasyonun "ulus- lararası hukuk" çerçevesınde yapıldığını ve gereklı tûm dışte- maslann surduğunu ıfade eden Çiller, "Bu vesilevle şunun da çok iyi bılinmesinı ıstivorum. Türk toplumu guçludur. l'lke- mizgüçlüdur. Dev letimiz karar- lıdır, bilinçjidir ve teror şerrini kaldırmava karartıyız" dıye ko- TÜRKİYE SlNAİ KALKINMA BANKASI AN0NİM ŞiRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER SERMAYEMİZ 787 500 000 000 - LİRASl NAKIT KARŞILlGl 157500000000 LIRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETIYLE 630 000 000 000 - LİRADAN 1 575 000 000 000 - LIRAYA ARTIRILMAKTADIR ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSIL EDEN HISSE SENETLERI SERMAYE PİYASASI KURULU NCA 16 31995 TARIH ve 29/316 SAYI ILE KAYDA ALINMIŞTIR ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE HISSE SENETLERİNIN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ Ortakhgımız ıle ılgılı ayrıntıh bılgılerı ıçeren ızahname 17/3/1995 tarıhınde Istanbut Tıcaret Sıcılıne tescıl edılmış ve 21/3/1995 tarıh ve 3749 sayılı TTSG de yayımlanmış olup ayrıca başvuru yerlerınde ıncelemeye açık tutulmaktadır Ortaklarımızın artırılan 945 mılyar lıralık sermayeyı temsıl eden paylardan ellerındekı payların %125ı oranında yenı pay %25ı oranında bedelsız pay alma hakları vardır f Yenı pay alma hakları aşağıda belırtılen başvuru yerlerınde 21/3/1995 ıle 19/4/1995 tarıhlerı arasında 30 gun sureyle kullandırılacaktır Bır payın nomınal derjerı 500 TL olup 500 TL sından satışa an edılecektır Ortaklanmız aşağıda belırtılen yerlere başvurarak sahıp oldukiarı hısse senetlerının 9 no'lu yenı pay alma kuponları karşılığında yenı pay alma haklarını 10 no lu yenı pay alma kuponları karşılığında da bedelsız pay alma haklarını kullanacaklardır Sermaye arttırımına katıldıklarına daır ıştırak taahhutnamesını ımzaladıktan sonra Şırketle de mutabık kalınan yenı pay tutarını aşağıda gostenlen Banka şubelerınde Sanay ve Tıcaret Bakanlıpı adına açı.an bloke hesaba yenı pay alma hakkı kullanım suresı ıçerısınde tam ve nakıt olarak yatıracaklar ve odemeye ılışkın makbuzun bır orneğım Şırkete tevdı edeceklerdır Belırtılen yenı pay alma hakkı kullanım suresı ıçınde pay bedellermın odenmemesı halınde ıştırak taahhutnamesı olsa dahı talep ışleme konmayacak ve onceden yapılmış şlemler ıptal edılecektır Bu sermaye arttırtmında yenı pay alma rıakkını kullanmak ıstemeyen ortaklanmız, ılgılı kuponu yenı pay alma hakkı kullanım suresı ıçınde satabılırler Bedelsız pay alma hakkının kullanımı herhangı bır sureyle sınırlı degıldır Hısse senetlerınden hamılıne olanlar sermaye arttırımının tescılını takıp eden en geç 30 gun nama yazılı olanlar ıse en geç 90 gun ıçınde geçıcı makbuz karşılığında teslım edılecektır Hısse senedı dağıtımı ayrıca yapılacak ılanla ortaklarımıza duyurulacaktır Başvuru Yerlerı a) Turkıye Sınaı Kalkınma Bankası A Ş.. Menkul Kıymetler Müdürlüğü. Iştırakler Servısı Meclısı Meöusan Caddes Nc 137 80040 Fındıklı İSTANBUL Telefon 0-212 2512792 b) Ege Bolgesı Şubesı Mödurlüğü Cumhurıyet Bulvarı No 140 35210IZMIR Telefon 0-232-42187 43 c) Karadenız Bolgesı Şubesı Bankalar Caddesı No 18 Kat 1 55030 SAMSUN Telefon 0 362 431 46 71 Pay Bedellermın Yatırılacarjı Banka Hesapları 1 TSKB Genel Mudurlugu Hazıne Işlemlerı Müdurluğu 0421-390-50-5 No lu Hesap 2 BNP-AK Dresdner Bank - Taksım Şubesı Ozel Hesap 3 Turkıye Vakıflar Bankası - istanbul Şubesı - Ozel Hesap TSKBTurhiye SınaiKalhınma BanhasıAŞ. nuştu Terorun belının bu yılın sonuna kadar kınlması gerektı- ğını vurgulayan Çiller, "Bu inancımtz ve ulkenin bölunmez butunluğune olan bağkuğunu ve kararlılıgımız. bizi Batı ile bu- tunleşme ve medeni dunvavla olan butunleşme surecınden ab- koymaz. Gumruk bırliğı ıle baş- latılmış olan bu sureç, her adım- da kararhlıkla dev anı edecekör" dedı Çiller, harekâtın planlandığı şekılde devam ettığını belırte- rek. "Biz. orada bir amaçla v-a- nz. Orada odaklanmış olan tero- risrterin bize v onelik harekâtla- nnın yapüamayacağı bir temiz- liğin, orada oluşması gerçği var. Bu yapüır vapılmaz, oradan ce- kilinecektir. Bu, önumüzdeki gunlerde açıklık kazanacaktır. Mühim olan, bedefe varmaktır. Bu hedefin ozunde, kendi ma- sum ınsanlanmızı katleden tero- ristlerden annmak vardır" dı\ e konuştu Çıller'ın bu operasyonu. Ba- kanlar Kurulu'nda, "Kıbns da- hil, TurtdyeCumhumeti tarihi- nin en bıiyuk harekâti" dıye nı- telendırdığı oğrenıldı Çıller ın operasyonun kaçınılmaz oldu- ğu gorüşune yer verdığı toplan- tıda, "Bu, Kıbns dahiC cumhu- rh'ettarihinin en büyuk harekâ- tı, operasyonu; hem havadan hem de karadan surduruvoruz. Bolgede, uzun suredır Talabanı- Barzanı çatışması yaşanıvor ve banş gozukmuyor, bölgede oto- rite boşjuğu var" dedığı bıldınl- dı Mıllı Savunma Bakanı Meb- metGölhan da bölgede Talaba- nı-Barzanı çatışmasının sürdu- ğünu, yaşanan otonte boşlugu nedenıyle Turk sınınna PKK yı- ğılması olduğunu soyledı Gol- han'ın PKK nın Turkıye sını- nndan geçme hazırlığı yaptığı yonunde bılgı almalan uzenne operasyonu başlattıklannı belır- terek, "Operasyon sonuna ka- dar devam edecek, şu anda du- nımumuz son derece iyu bizim taraftan zaivat yok" dedıgı oğ- renıldı 688 sayılı toprak - butüniugu ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu)-J"ürk Sılahlı Kuvvetle- n'nın (TSK), dun sabah erken saatlerde Kuzey Irak'a duzenle- dığı genış çaplı harekât ıle bağ- lantılı olarak atıfta bulunduğu Bırleşmış Mılletler Guvenlık Konseyı nın (BMGK) 5 Nısan 1991 tanhhve 688 sayılı karan Irak ve bolgedekı tum ulkelenn toprak butunlüğunun korunması ılkesını onaylıyor Aynı kararda, Irak yonetımı- nın ulkenin pek çok yennde ve de Kurtlenn yoğunlukta bulun- duğu bolgelerde sıvıl halka >o- nelık baskılan kınanıyor ve de- nn endışe de dıle getınlıyor BMGK kararında Irak yone- tımı, sıvıllere yonelık baskıyı kaldırmaya çağnlıyor ve tum Irak halkının ınsanı ve sıyası haklanna saygı duyulması ıçın açık bır dıyalog başlatılması umudu dıle getınlıyor BMGK'nın 688 sayılı karan, Turkıye, Fransa ve Iran'ın 1991 yilında yazdıklan mektuplarada atıfta bulunarak, Irak ve bolge- dekı tüm ulkelenn egemenlığı, toprak butunluğü ve sıyası ba- ğımsızlığına tûm uye ulkelenn taahhudunu onaylıyor Golhan, dığer ıllerden ve bol- gelerden operasyon ıçın takvıye bırlıklennın sevkedıldığını de bıldırdı Dışışlen Bakanı Murat Karavalçın ıse Talabanı-Barza- nı anlaşmazlığına dıkkat çeke- rek. daha once Turkıye'nın ara- buluculuk rolu ustlenmesıne rağmen sonuç alınamadığını bu nedenle Turkıye'nın yenı bır gı- nşımde bulunmayacagını bıldır- dı 'İşbirliğTyapmadık' Devlet Bakanı ve Hukumet Sozcusu Yıldınm Aktuna da. operasyonu Turkıye'nın kım- seyle ışbırlığı yapmadan, "ken- di başına" yaptığını soyledı \k- tuna, Turk Sılahlı Kuvvetle- rv'ıwfrKıi2«ey hak'ta gerçeHeş- tırdığı harekâtla ılgılı olarak "Kıbns harekâti dahil,en onem- li harekâttır"dedı 1994 bahanndan ıtıbaren ya- pılan operasyonlar sonucunda terör örgutunun mev cut gücünu. "kendisi için daha emnivetli gor- duğu" Kuzey Irak'takı bolgele- re kaydırdığını ıfade eden Aktu- na, bolgede 2 bın 400 ıle 2 bın 800 arasında teronst bulundu- ğunu soyledı Irak yonetımıne muhalıf gruplann kendi arala- nndakı çekışmeden dolayı guç- lennı kuzeyden guneye kaydır- dıklannı, bu nedenle terör orgu- tunün kuzey de "yuvalandığını" anlatan Aktuna, Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın "uluslararası hu- kukun kendısine tanıdığı hakve vetkılere davalı olarak, mahdut hedefli ve muşterek bir sınırote- si harekâta başladıgını" soyle- dı Operasyona buyük kısmı ko- mando, sınırlı olarak da zırhlı bırlıkler olmak uzere toplam 35 bın personelın katıldığını ıfade eden Aktuna. 4 bolgede bulu- nan 12 kampın hedeflendığını soyledı Operasyonun. 220 kılometre uzunluğunda, 40 kılometre de- nnlığınde olduğunu ve Sınath- Haftanın, Metına. Mezı-Kerya- den-Şıvı, Hakurk bolgelerını kapsadığını kaydeden Aktuna, Sına ve Bota'ya 33 sortı yapıl- dığını soyledı Bırleşmış Mılletler Guvenlık Konseyı'nın 6888 sayılı karan- na bağlı kalındığını da vurgula- yan Aktuna, Bakanlar Kuru- lu'nda PKK nın yardım aldığı ulkelenn gundeme gelmedığını belırttı Aktuna, bır soru üzen- ne. Barzani ve Talabanı ye ope- rasyon konusunda onceden bıl- gı venlmedığını açıkladı Ope- rasyonun malı portesı. olü sayı- sı ve suresı konusunda gelışme- leroldukça bılgı venlebıieceğı- nı soyledı Dışışlen Bakanlığı Sözcüsü Ferhat Ataman da terör orgutu- nün, Kuzey Irak'ta ortaya çıkan otonte boşluğunu kolayca ıstıs- mar edebıldığıne de dıkkatı çe- kerek şu görüşlen dıle getırdı Hedef, terör örgfitü "Türkiye, Kuzey Irak'ta çatı- şan iki grubun, sorunlannı ba- nşçı yonden çozmelen ıçin çeşit- li girişimlerde bulundu. Ancak bu çatışmalann onlenmesi mumkun olmamıştır. Başlatılan operasvonun hedefi teror orgu- tudur. diğer gruplaria bır iltşki- siyoktur Gruplararasıçatışma- lara herhangı bir şekilde taraf olmak amaeı gudulmemektedir. Operasyon,siyasi gelışmeleri^- kiilendirmek gibi ek bir gaye de taşunamaktadır." Ataman, operasyonun, Turkı- ye'de bır şolen, bır bayram gıbı kutlanması ongorulen Nevruz ıle hıçbır şekılde ılgılı olmadığı- nı da belırterek, "Ancak operas- yon, Nevruz bayrammı bahane ederek Kuzey Irak'tan gelecek muhtemel sızmalan da önleve- cektir" dedı Genelkurmay açıklaması Genelkurmay Başkanlı- ğı'ndan da dun yapılan yazılı açıklamada, harekâtın "sijasi otoritenin karan doğrultusun- da" yapıldığı vurgulanarak amacın "Kuzey Irak'ta oluşan kaos ortamından ve bölucu teror örgutunun faalıyetlennden za- rar goren bolge halkına daha emnivetli bir yaşam ortamı ya- ratmak, teror orgutunu tesırsiz hale getinnek, orgütun silah de- poladıklan yerler, bannma böl- gelerini tahrip etmek" olduğu ıfade edıldı Bölucü terör orgütunün, Turk Sılahlı Kuvvetlen nın takıbın- den kurtulmak amacıyla, mev- cut gucunun onemlı bır kısmını, kendısı ıçın guvenlı görduğu Kuzey Irak'a kaydırdığının be- lırtıldığı şu goruşlere yer venl- dı "Bolgede esasen mevcut olan otorite boşluğu tam anlamıyla bir kaosa donuşmuş; muhalif gruplar arasındaİd çabşma orta- mından en iyi şekilde ısrifade eden bölucu teror orgutu. Ku- zey Irak'taki bazı bolgelerde her türlü baskı. cebir ve şiddet \ on- temlerini uygulayarak bolgede hâküniyet tesis etme çabalanna hız vermiş, sınırlanmızdan sızarak halkımmn huzur ve guvenlığini yenıden tehdit ede- bilecek şekilde açık ve yakın teh- like haline geüniştir." OLAYLARIN ARDENDAKt GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada lerdır Guvenlık guçlen ıçın- de kadrolaşmış bulunan şe- rıat ve ulkucu goruştekı po- lısler de, devlet adına degıl kendi goruşlerı doğrultu- sunda gorev yapmayı sur- dureceklerdır Verılen emırlerın kımı po- lısler tarafından dınlenme- mış olması bu goruşu doğ- rulamaktadır Bu nedenle çozum aranmasına Emnıyet örgutunun yapısının ırdelen- mesı ıle başlanması zorunlu saytlmalıdır Polıs kolejlerın- de orgutlenenlerın eğrtım sı- rasında laık devlet aleyhıne rahle-ı tedrısten geçınmeye çalıştıkları gençlerı hedef al- dığı bılınmektedır Cumhun- yet, bu çabaları yer, kışı ve zaman belırterek gundeme getırmış ve yetkılılerı çok kez uyarmıştır Bu arada sıyasal partıler de tutumlarını bır kez daha değerlendırmelıdır Laık devletın "Bayrak, Kuran, Ezan" soylemı ıle korunaca- ğını sananlar da geçen haf- ta yaşananlardan gereklı sonuçlan çıkarmalıdırlar Devletın ıç guvenlığını sağlamak ve korumakla go- revlı sılahlı bır guç olan Em- nıyet Örgutu'nun ırdelenme- sı zorunlu gorulmektedır Alınacak dıger onlemler ge- çıcı olacak ve sorunun ço- zumlenmesını sağlama- yacaktır ••• Mıımcu sııikastı • Baştarafi 1. Sayfada ama bizde yok, Türkiye'de her- kes eline sopayı alarak saldınyor. Herkes bir suçlu aramakta. Asıl uzennde durulacak konu terö- rün nedenleridir" şeklınde ko- nuştu Terörden çıkar uman çevrele- nn bulunduğunu, terörun onlen- mesi ıçınemnıyetınkurrr.ayaka- demısı olması gerektığını savu- nan gazetecı Inanç, Turkıye'de her yıl mılyonlarca lıralık 'kara para'nın akdintiığmı bıldırdı ve "Tıirkiye'de terörden çıkar umanlar, paravı alan kişilerdir. Turk olarak hedef şaşırtmakta bire biriz. Ajan provokatorter içi- mizde. Surive, Yunanistan hikâ- >e. Terörden kurtulmak için de oncelikJe iyi bir istihbarat oluş- turmalıyız*' dedı lsraıl ajanlannın Kınkkale ve Beretta tabancayı tercıh ettıkle- nnı, buna karşılık Turk polısı ıçın silah ıthal edıldığını, bırva- lının standart dışı sadece bır ta- ne tabanca almasına karşılık, Emnıyet Genel Mudürluğü'nde 203 tane tabanca satan daıre mü- durunu bıldığını de sozlenne ek- ledı Dınleyıcılerdenbınnın "Uğur Mumcu neden öMürüldu" şek- lındekı sorusunu da yanıtlayan gazetecı ve teror uzmanı Unal Inanç. Mahir Kaynak'ın kendı- sının yakm arkadaşı olduğunu, buna rağmen bugun kendısme "Türkiye'de CIA ajanı var mı" şekhndekı brr soru sorulması ha- lınde ılkonce Mahır Kaynak'ı gösterebıleceğını vurguladı ve Lğur Mumcu cınayetı ıçın şun- lan soyledı "Abdullah Ocalan, geçmişte Törkive'de ele geçirilmişti, ama kayınpederi Çerçı Ahmet Efen- dı araya girdi ve muhbir olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Uğur Mumcu benim çok yakın arkadaşımdı. Errun Çolaşan'ın 'mınık kuş'u benim. Uğur Mumcu, Türki- ye'ye bir mesaj vermek isteyen çıkar çevreleri tarafından oldu- ruldu. Mumcu, 25 bin dolara uçuruldu. Uğur Mumcu'nun öl- durulmesindeki en önemli etken uyııştunıcu konusuna el atması oîdu. Uğur Mumcu'nun oldüriU- mesi için paravı verenler Behçet Cantürk ve arkadaşlandır. Bun- lardan üçü ölü olarak bulundu, sadece Yaşar Kaya sağ bulun- makta_" ABD, operasyona olumlu bakıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çil- ler. Kuzey Irak'ta Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın başlattığı ope- rasyonun ardından ABD Başka- nı BUlClinton'ı telefonla araya- rak bılgı verdı Başbakanlık Basın Merke- zı'nce yapılan açıklamada, Baş- bakan'ın saat 17 00 sıralannda yaptığı telefon goruşmesıyle ABD >ı bılgılendırdığı kayde- dıldı Clınton'ın Çıller'e PKK teror orgutu konusunda ABD'nın tavnnı yıneleyerek, Turkjye'nın terorle mucadelesı- ne olumlu bakıldığı mesajını verdığı oğrenıldı Çiller, Bakanlar Kurulu top- lantısının ardından, operasyo- nun "uluslararası hukuk" çer- çevesınde yapıldığını ve gerek- lı tum dış temaslann surduğunu söyledı Cumhurbaşkanı SüJey- man Demirel ıle Çankaya Köş- ku'nde yaklaşık 1 saat görûşen Çiller, bırçok dev let başkanıyla görüşeceğını, Cumhurbaşkanı Demirel ıle Dışışlen Bakanı Murat Karavalçın'ın da bır dızı temaslan olacağını açıkladı Demırel'ın, Iran Cumhurbaş- kanı Haşimi Rafsancani'yı ara- yarak bılgılendırdığı belırtıldı 29 ay sonra 2. harekât Kuzey Irak'a ılk buyük ope- rasyon 17 Ekım 1992 tanhınde duzenlendı Dıyarbakır 2 Ana Taktık Hava Ussü'nden havala- nan F-16 ve F-104 uçaklannın desteğı altında başlatılan kara operasyonunda, Turk bırlıklen K Irak'ın 3-5 kılometre kadar ıçıne gırerken, uçaklar 30 kılo- metre kadar ılerleyerek PKK kamplannı bombalamışlardı Peşmergelenn de destek ver- dığı operasyon sırasında en sı- cak çatışmalar K Irak'takı He- zıl Çayı dolaylannda olmuştu Operasyonun ıkjncı gunü Sınat bolgesıne gıren bu"lıkler, bölge- de arama tarama çalışmalannda bulunmuş ve çok sayıda PKK bannağını ımha etmışlerdı Ağırlıklı olarak 23 Jandarma Sınır Tugayı tarafından yurutu- len operasyonlann ardından, Turk Hava Kuvv-etlen'na aıt uçaklar bolgeye 508 sortı yap- mışlardı Operasyonlar sırasın- da cephe çatışmasına gırmek ıs- teyen PKK mılıtanlan ağır ka- yıplar vererek dağılmışlardı Operasyonun ardından, PKK'nın bının uzennde kayıp verdığıne ılışkın açıklamalar yapılmıştı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog