Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

21 MART1995SALI CUMHURİYET SAYFA 13 ÇİZGÎLÎK KÂMİLMASARACI T«fc 0.212.512 05 05 F*K 0.211513 90 M Alarko, Bilezikçi ÇiftiiğTni istiyor larko Holding'e bağlı Yıltaş Turistik Tesisler A.Ş., daha önce mülkiyetine geçirdiği ancak mahkeme kararı ile Is- tanbul Üniversitesi'ne verilen Bilezikçi Çiftliği'ndeki 4 milyon metrekarelik or- man alanını geri almak için mahkeme- ye başvurdu. Sanyer Büyükdere'den Bentler'e gi- derken Çayırbaşı yolunun sağ tarafın- da ve tapu kayrtlanna göre 538 ada 59 parselde 3.937.351 metrekarelik or- manı mülkiyetine geçirmek için Sarıyer 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvu- ran Yıltaş Turistik Tesisler A.Ş., 94/712 esas sayılı davada üç temel gerekçe gösteriyor: 1-Dava konusu alan, özel orman- dır. 2-Bu orman bakımsızlıktan yok olmaktadır. 3-Orman Fakültesi'nin böyle bir ormana ihtiyacı yoktur. Alarko Holding'e bağlı şirket, mah- kemeye verdiği dilekçede Bilezikçi Çiftliği'ndeki 4 milyon metrekarelik or- man alanını almak için aynca şu görüş- leri savunuyor: "Dava konusu alan, sakat bir bek- Telekom kulisi TT'nin "T"sinden kurulacak Telekom A.Ş.'nin başına geç- mek için yoğun bir kulis çalış- ması sürüyor... Vazıyet'e ula- şan bilgilere göre Telekom A.Ş.'nin ge- nel müdürlüğünde gözü olan Istanbul Yakası Telefon Başmüdürü Yücel Ça- lıktı'nın yıtdızı. son aylarda ortaya çıkan iddialar nedeniyle söndü. Bilgi Işlem Merkezi'nin işe yarama- yan bilgisayarla donatılmasının ve ar- dından veri giriş işlemlerinin taşeron firmaya verilmek istemesi üzerine ge- lişen olaylar, Veli Bettemir'in de yıldı- zının sönmesine neden oldu. Bilgisayarlann işe yaramaması ne- deniyle telefon faturalannın yazımında güçlük çekilmesi üzerine davet usulü ile Istanbul'daki Bilgi Işlem Merkezi'ne taşeron arayan Yücel Çalıklı'nın dört firmanın önerdiği teklrfleri sonuca bağ- layamadığı öğrenildi. PTTnin bu "davefi ortada kalırken, bir firmanın 24 milyar lira, bir başkası- nın ise 2.5 milyar lira teklif etmesi ilgili çevrelerde "PTT ihaleleri araştınlsın, al- tndan daha neter çıkacak" yorumlan- nı tekrar gündeme getirdi. -~ ~ a '' ' Zaman gazetesi çi ile idare edilmekte ve korunama- maktadır. Burası fuhuş yapan insan- ların bannağı olmuştur. Ozel orman- lann işietmesi ticari esaslara göre yapılır, Orman Fakültesi, statüsü gereği, bir işletme gibi ormanı kul- lanamaz, ticaret yapamaz, ticaret yapsa dahi bu işleri karşılayacak parası yoktur. Dünya'daki orman fa- kültelerinin hiçbinnde mülkiyeti fakül- teye ait olan böylesi geniş orman yok- tur, Avrupa ülkelerinde ormanlann yüz- de 85'i özel mülkiyettedir. Yasalarda araştırma ve etüd ormanı diye bir tanımlama yoktur. Burayı kamulaş- tırmanın gerekçesi bulunmamaktadır. Keyfi, kişisel ve tahsis amaanın dı- şında başka gayelerle yapılmış olan bir kamulaştırma işlemi vardır. Bu- rası, degrade olmuş bozuk orman ni- teliğindedır. Fakültenin bualandate- kil araştırmalara yatınm yapması doğru değildir." 1987 yılındaANAP iktidan dönemin- de özel ormanlara yüzde 6 inşaat izni veren yasanın çıkmasından 12 gün sonra Yıttaş şirketi, üzerindeki kamu- laştırma karanna karşın, Bilezikçi Çift- liği'ndeki özel ormanı satın almıştı. Na- zım Plan'da Orman Fakültesi'nin ge- nişleme bölgesi olarak görülen ve Anıt- lar Yüksek Kurulu'nca SİT alanı ilan edilen ormanın bu şirkete geçmesi üzerine Istanbul Üniversitesi iptal da- vası açmıştı. Yargıtay'da onanan kararla satış iş- lemi geçersiz sayılarak ormanın mülki- yeti üniversiteye verilmişti. Halen Istanbul Üniversitesi Orman Faküttesi'nce "Araştırma ve Uygula- ma Ormaru" olarak kullanılan bölge- nin geri alınması durumunda, Alarko Holding'in, Bilezikçi Çiftliği'nde "bo- tanik okulu" kurmak istediği ve ayn- ca 22 bin konutluk bir "kent" inşa et- meyi planladığı öne sürülüyor... Konut sektörüne yakın çevreler, böl- genin, SİT alanı ve Orman Fakültesi'nin genişleme alanı olmaktan çıkanlması durumunda inşaatlara başlanabilece- ğini kaydediyor. Aynı çevreler, bölgenin vadileri, içme suyu kaynaklan ve bitki örtüsüyle eş- siz doğal güzelliklere sahip olduğunu hatıriatarak burada yapılacak sıradan konutlann bıle en az 10 milyar liraya sa- tılabileceğini ve 220 trilyon liralık bir pazar yaratılacağını bildiriyor... P Bilgim dahilinde rüşvet olayı yok. Vahit Erdem MİUETE VERİRLEİ? TAR SALKIMI Firardaki bir hükümlünün istediği A T iraj şişirme şampiyonu Za- man gazetesi, sonunda hafta içi ortalamasıyla Hürriyet ga- zetesinin tirajını da geçti! Zaman'ın ne olduğu belirsiz ve ka- yrtlan açıklanamayan "abone" sayısın- da bu ay 50 binlik bir artış görüldü. Ba- yilerdeki günlük ortalama satışı 30 bin dolayında olan Zaman'ın tirajı "abo- ne"leriyle birlikte 434 bine çıktı. Böyle- ce Hürriyet gazetesinin hafta içindeki satışını geçen Zaman, kendi çapında yeni bir "tiraj şişirme rekoru" daha kır- dı. "Abone" sayılannın 5 bin ve 5 binin katlanyla artmasına Vaziyet'ın dikkat çekmesi üzerine "sistem"i değiştiren Zaman gazetesi "abone" sayısını "kü- suratlı" vermeye başlamıştı. 1 Mart'ta 341.160 "abone"si olduğunu beyan eden Zaman'ın 15 Mart'ta "abone" sa- ytsı 390.206'ya ulaştı. Mart ayı içinde bayi satışı ise 21.389'la 48.862 arasın- da değişen Zaman, böylece "abo- ne"leriyle Hürriyet'i geride bıraktı. Emekli vaiz Fethullah Gülen'e ya- kınlığı ile bilinen ve porno dergi dağıtı- mı da yapan Zaman'ın, 400 bin tirajı aşacağını Taha Kıvanç adıyla dediko- du yazarlığı yapan başyazan Fehmi Koru, daha önce açıklamıştı... dı: Mehmet Yaka. Memleke- ti: Manisa Aksihar. Yaşı: 37. Medeni durumu: Evli ve iki ço- cuklu. Suçu: 1991 yılında ka- rıştığı bir kavgada karşı tarafın ölümü- ne neden olmak. Tutuklandığı tarih: 12 Ekim 1991. Aldığı cezası: 19 yıl ağır hapis. Yatması gereken süre: 90 ay. Yattığı süre: 38 ay. Cezaevinden firar tarihi: 26Ocak 1995. Mehmet Yaka, halen bir cezaevi fi- rarisi. Ancak, cezaevinden fırar etme- diğini, zorunlu olarak ayrıldığını söylü- yor. Foça Tanm Açık Cezaevi'nden çık- tıktan sonra Istanbul'a geldiğini ve doğruca ÇapaTıp Fakültesi'negittiği- ntanlatıyor "11 yaşında ortaya çıkan bir rahat- sızlığım vardı. Vücudumun tüm kasla- rı kasılıyordu. Heryanım ağnyor, soğuk havalardaağnlanm dayanılmaz oluyor- du. Ne olduğunu bılmediğim hastalığımı mahkeme sırasında da anlattım ancak dikkate alınmadı. Önce Akhisar Cezaevi'ndeydim. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildim. Patolojik bir bulguya rastlanmadığı ancak kaslarda yaygın myotonik feno- men elde editdiği bildirildi. Savcılık, Adli Tıp 3. Ihtisas Kurulu'na bu raporu gönderdi. Ancak Adli Tıp, bu yazıdan, hangi amaçla rapor isten- diğinin anlaşılamadığını belirterek ay- nntılı müzekkere istedi. O sıra Akhisar Cumhuriyet Başsav- cısı'nın tayini çıktı. Bu yazı birtürlü gön- derilemedi. Daha sonra Foça'ya sev- kedildim. Foça'daki cezaevinden tekrar Ege Üniversitesi'ne gönderildim. Doğuştan ve genetik bir hastalığım olduğuna kararverildi. Bu raporun Ad- li Tıp'a gönderilmesi için yaptığım mü- racaatlardan hiçbir sonuç alamadım. Cumhurbaşkanlığı'na kadar dilekçe verdim. Gelen yanıtta, Adli Tıp 3. Ihti- sas Kurulu mütalaasıyla Adalet Bakan- lığı'na başvurmam gerektiği bildirildi. Ama raporumu Adli Tıp'a sevketmedi- ler. Bu arada Izmir Atatürk Devlet Has- tanesi'ne de gönderildim ve sağlık ku- rulunda myotoni teşhisi kondu. Yine de, Adli Tıp'a sevkedilmem için yaptığım başvurulara yanıt alama- dım.Tüm başvurulanmın karşılıksız kal- ması üzerine 26 Ocak 1995'te ceza- evinden ayrıldım. Aynı gece Istanbul'a geldim ve ÇapaTıpfakültesi'ne gittim. Prof. Dr. Coşkun Özdemir daha ön- ceden beni tanıyordu. Cezaevinden izinli çıktığımı söyleyerek, hastanede gerekli tetkiklerimi yaptırdım. Elektromyografim çekildi,. kanımın DNA'sı incelenmek üzere Almanya'ya gönderfldi. Şubat'ın 7'sine kadar her gün Ça- pa'daydım. Sonunda kesin teşhis kon- du, paramyotoni olduğum söylendi. Hastalığım genetik ve tedavisi olma- yan bir hastalıkmış. Herhangi bir hare- ket sonrası kaslanm gevşemiyor. Da- yanılmaz ağnlar oluyor. Bu halimie cezaevinde bana taş ta- şıtıyoriardı. Derdimi kimseye anlatamı- yordum. Kapalı cezaevine gitmem söyleniyordu. Kapalının da bir farkı ol- muyordu, çünkü soğuk, hastalığımı dahadaetkiliyor." Mehmet Yaka'nın öyküsü böyle... Yaka, tekrar cezaevine dönmek istıyor. Ancak, elindeki raporiarın Adli Tıp 3. Ih- tisas Kurulu'na gönderilme sözünün de verilmesini istiyor. Bu raporlarla, hastalığı nedeniyle cezasında indirim yapılması söz konusu. Yapılmayabilir de. Ama Mehmet Yaka, "önemli değil" diyor ve Adli Tıp'a sevkini istiyor... Çünkü, adalet istiyor! Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Gazeteler halkın çalar saatleridir, yeter ki geri kalmasınlar. İZMİR 6. ASLİYLE HUKUK MAHKEMESİ H A K İ M L İ Ğ İ ' N D E N DosyaNo: 1994/15 Davacı Konak Belediye Başkanhğı vekili Av. Fıgen Türkmen tarafından davalılar Ismail Akdeniz ve Ayşı Yılbaşı aleyhlerine açılan cebri tescil davası sebebiyle: Izmir, 217 sokak No: 7 adresinde mukim davalı tsmail Akd- eniz adına çıkanlan davetıye bıla tebliğ iade edılmiş ve zabıtaca yapılan araştınnada da adresi tespit edilemediğınden adına dava dilekçesinin ve duruşma gününün ılanen tebliğine karar veril- miştir. Davalı Ismail Akdeniz'in tzmir 6. Asliye Hukuk Mahkeme- si'nde duruşmasının yapılacağı 4.5.1995 günü saat 9.40'ta mahkememizde hazır bulunması veya bir vekille kendisini tem- sil ettirmesi, aksi takdirde tahkikata ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hükûm venleceği, davetiye yerine kaim ol- mak üzere ilan olunur. 8.3.1995 Basın: 12200 Nüfus hüviyet cüzdanımı. pasomu, okul kimliğimi, banka kartımı kaybettim, hükümsüzdür. BORA BIÇAKÇI Nüftıs hüviyet cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. YAKUP VURAL M.U. BYYO çıkış belgemi yitirdim, hükümsüzdür. TÜLAYBEŞLİ KADIKOY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Etosya No: 1995-75 Vas. Ta. Karsh Ahmet Cad. lçerenköy. Adem Sok. No: 49/B Damla Apt. Kadıköy-lstanbul adresinde ikamet eden Hüseyin Kazım Yıldızoğlu'nun hastalığı nedenı ile hacir altına alınmasına ve kendisine aynı adreste ikamet eden Hüseyin Kazım ile Ner- min'den olma, 1956 doğumlu kızı llhan Yıldızoğlu'nun vasi tayi- nine karar veriteıiştir. İlan olunur. 13.3.1995 Basın: 12422 HÜKÜMÖZETİ ZEYTİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR EsasNo: 1995'2 vası KararNo: 1995/13 vasi Hakim: Kadri Murat Onar 21866 Katip: Nuran Taşkıran Zeytinburnu Sulh Hukuk Mahkemesi'nce verilen 6.3.1995 tarihli ve 1995/2 vasi esas, 1995/13 vasi karar sayılı ılamla Po- lat Akyel'e yaş küçüklüğü sebebi ile amcası Metın Akyel vasi ta>ın edılmiştır. Bu husus ilan olunur. 6.3.1995 Basın: 12290 HARBf SEMİH PORÖY BULUT BEBEK MJRAYÇIFTÇI TARİHTE BLGÜN MÜMTAZARIKAN 21 Mart BİR UÇAKTA /K/ K/Şif. 1906'OE gUGUU, FRAHSIZ PILOT UEMR1 UÇAĞINA BİR yOLCU ALARAK HAVALANDI- O ZAMA- NA DEĞİN TEK gAŞtAJA UÇULABİLEN SU ILKEL ARAÇLARA İLK AUMAH YOLCUYPU- PİLOT H0JB/ FARMAU </E yİNEBİR PILOT OLAN YOLCUlSU LEOH DELAGf&UGE HAVACIUĞlN ÖMCÜLEfİİ ARASlNOA SAYH.IYOGDU- FARMAM, 19O8'/M OCAK AYINOA VOISIM MAZKA UÇAGIYLA T*BİHÎ BİR UÇUÇ YAPMlÇ, KAUaçmM S0Nf?A,BİR &LO- M£7K£LİK BİR TURa 7XMAMLiyAKAK AYAJİ Y£g£ INIUİIŞ VE ÖDÜL KAZANMIŞTt. UÇAKlAR AKJCAK 8ÖYIS KISA MESAFBLİ UÇUŞIAR VAPAB/'LiyOll- DU.BU AÇ/DAH gAKILigSA, ÜAVADA ttALAMIı; RlLE SORUNKEN, HEN& FABMAN'lN, YANINA SİR DE YOLCtl ALAAASI ÇOZ İL&İNCTİR. Merhume Gülhanım ve merhum Behram Nuhoğlu'nun oğuüan, Ulus ve Töre'nin babalan, Müyesser Nuhoğlu'nun eşi Av. ÖMER NUHOĞLU vefat etmiştir. Cenazesi 21.03.1995 Salı günüöğle namazını müteakip Kadıköy-Söğütlüçeşme Camii'nden kaldınlarak Karacaahmet Mezarlığı'na defhedilecektir. Dost ve akrabalara duyurulur. AİLESİ Çiçek gönderilmemesi, arzu edenlerin Darülaceze Vakfı na bağışta bulunmalan rica olunur. NEWROZ KORKU GÜNÜ DEĞÎL, BAYRAM GÜNÜ OLMALIDIR! HAYDİ BARIŞ ZİNCİRİNE! Bu düşüncelerle tüm banşseverleri 21 Mart Salı günü saat 12.30'da Istiklal Caddesi Mis Sokak girişinde bayramlaşmaya ve banş zinciri oluşturmaya çağinyoruz. Halkevleri 1. Bölge TemsilciliğL Savaşa Karşı Banş Dergisi, BSP İstanbul İT Yönetimi Münir Ceylan (Petrol-lş eski Başkanı), Necmettin Çobanoğlu (Sine- Sen Başkam), Tevfik Atam (Eğitim-Sen & Nolu Şube Başkam) T.C. UZUNKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas: 993/165 Karar: 994/1087 Mahkememizde davacı Sevım Öztülümen vekili Av. Ahmet Kasapuçopur tarafında davalılar Rüveyde Turan vs aleyhine açılan ortaklığın gidenlmesi davasının yapılan yargılaması so- nunda: Uzunköprii Atatürk Mahallesi, pafta: 127. ada: 637, parsel: 4, ada 638 parsel: 2'de Muradiye Mahallesi ada 677. parsel: 1, ada 678, parsel: 1 'de. kayıtlı bulunan taşınmazlann satılarak or- taklığının giderilmesme karar venlmiştır. Davalılardan Kamuran Yılmaz. Leman Dinkoğlu. Semra Tuna. Zehra Öğün, Emine Nesiha öğün. Fatma Akbaş. Neziha Altınok, Erol Altınok" un adlanna duruşma günü ilanen yapılmış olduğun- dan karar tebliğinın de ılanen yapılmasma karar verilmiştir. İlanen tebligat yapılmasına karar verilen bu davalılann mahke- memiz karannı 8 gün içinde temyız etmediklen takdirde karann Kesinleşeceği hususu, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ilanen tebliğ olunur. Basın: 11796 Cumhuriyet Kitap Kulübü Kadıköy Belediyesi Işbirliğiyle KADIKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR YE SANAT MERKEZİ'NDE IMZA GUNU 22 Mart 199S(Yarın) HALİTÇELENK Saat 1500-1800 Adres:Bağdat Cad. Haldım Taner Sok. Caddebostan/Kadıköv Tel:(0216)i60 90 95 tLANT.C. ORDU1. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Mahkememizin 1993597 esas sayılı dava dosyası ile davacı Burhan Hikmet AğoğJu ve Zafer Dündar vekilleri Av. Mehmet Poyraz tarafından davalılar Merve Madencilık Limited Şirketi Müdürü ve temsilcisi Süleyman Kılıçgil ve Merve Madencilik Limited Şirketi aleyhine açılan davada davalılann tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamamış olup mahkemede verilen 23.12.1994 tarihli kararda 25.11.1993, 25.12.1993, 25.1.1994 tanhli toplam 54 milyon TL'lik çeklerin iptaline, davacılann alacaklı kaldığı 84.714.000.- TL. için istirdat davası açmakta muhtariyetine, 11.870.000.- TL. ücreti vekalet ile 3.426.000.- TL. mahkeme masraflannın davalılardan tahsiline karar verilmiş olup davalı lara karar yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 10340 Yıllarca Erişmek Istediğiniz Mutluluğa Ve Sahip Olmak Istediğiniz Yuvanıza Yakında Kavuşacaksınız. Ve işte Yeni Adresiniz... KOCAELİ 1. İŞ MAHKEMESİ HÂKtMLİĞİ'NDEÎV DosyaNo: 1994'167 Davacı Salih Yavuz vekili tarafından davalılar SSK Genel Müdürlüğü ile ışveren davalı Kemal Karaçuha aleyhine işveren davalıyanındageçen 14.1.1971 tarihinden itibaren 11 aysüreıle çalışmalannın sigortalılıktan sayılmasını ıstemekle yapılan açık yargılaması sonunda mahkememizden venlen 8.2.1995 tarih, 1994/167 esas, 1995/16 karar sayılı karann hüküm fıkrasında özetle: Hüküm: 1.1.1947 doğumlu, 6162754 sıgorta sıcil sayılı Hasan oğlu davacı Salıh Yavuz'un sigortada işlem gören 10215.41 sigorta sicil sayılı dosyada ışlem gören ve ışveren Kemal Karaçuha'nın işyennde 14.1.1971 tarihinde sıgortaiı işçı olarak günün asgan ücreti üzerinden 1 gün süre ile çalıştığının ve sıgortalılık başlangıç tarihinin 14.1.1971 tanhı olduğunun tespitine. 65.000 TL. bakıye karar harcının davacıdan alınmasına. Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmiş olup, daha önce dava dılekçesi de bu işveren davalıya ilanen tebliğ edilmiş olduğundan ışbu karann da aynı şekilde ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu karann neşrini müteakip 8 gün ıçensınde davalı ışveren Ke- mal Karaçuha tarafından temyiz edilmemesi halinde karann kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 12125 T.C. GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1992/68 Karar No: 1994/329 Davacı: Yeşılevler Yapı Kooperatifi Başkanhgı Gerede. Vekih: Av. M. Kemal Poyraz. Çarşı Cadde 14'Gerede. Davalı: Sezer Kütükoğlu. Belediye tş Hanı No: 5/Gerede. Dava: Tazmınat. Dava Tarihi: 18.2.1992 Karar Tarihi: 27.9.1994 Yukanda açık kimliği yazılı bulunan davacı tarafından davalı aleyhine açmış olduğu tazminat davasının mahkememizde yapı- lan acık duruşmalan sonunda; HÜKÜM Davacının davasının kısmen kabulü ile 52.429.442.- TL'nin da- va tarihinden itibaren % 30 yasal faizı ile birlikte davalıdan alı- nıp davacıya venlmesine. Davacının fazlaya dair talebinin red- dine dair mahkememizden verilen işbu hüküm özetinin davalı- ya teblıği yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 10344
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog