Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'lık ferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B i r Y ı j ı m İ ç i n ' Cumhuriyet hem a IZ... EMLAK BANKASI " D ı h a U y g a r B t r Y j j i m I ç ı n 71.fl.SAYI /WBUM(KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS HNÂ (1924-1945) BAŞYAZARI. HMlfc HMİ (1945-1991) 21MMT1886SJUJ 35 bin asker, Kuzey Irak'ta PKK hedeflerini vuruyor Büyük operasyon• Kuzey Irak'taki PKK kamplan, hava desteğinde zırhlı birlikler ve komandolar tarafından bombalanıyor. Türkiye, bölgeye 35 bine yakın askeri personel gönderdi. Ankara, endişeleri gidermek için Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına bağlı kalınacağını açıkladı. • Hükümet, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, operasyonun Kuzey Irak'taki PKK etkinliği ve varlığı tamamen ortadan kaldınlıncaya kadar sürdürüleceği belirtilerek, ancak bu bölgede kalınmayacağı güvencesi verildi. Dısisleri KDP'den sert tepki • Barzani'nin liderliğindeki KDP, "istila" olarak nitelendirdiği operasyonun. Irak'ın toprak bütünlüğünün ihıali anlamına geldiğini savundu. Ankara, planlama safhasmaa harekât hakkında hiçbir ülkeye bilgi vermediğini, ancak uygulama aşamasmda Kürt gruplannın liderlerini bilgilendirdiğini açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tûrk Sılahlı Kuv- vetleri'nın (TSK.) dün sabah saatlenne doğru Kuzey Irak'takı PKK kamplanna gerçekleştırdığı genış çaplı operasyona ılk tepkı, Mesut Barzani liderliğindeki Kür- dıstan Demokratık Partı- sı'nden (KDP) geldi. Türki- ye operasyonla ilgili olarak, ilgılı ülkelen bılgılendırdı Dün sabah saatlennde Irak, Sunye, Iran ve Rus dıplomat- lannın yanı sıra, lncırlık'te konuşlu Çekıç Güç'e destek veren ülkelenn büyükelçıle- • Arkası Sa. 19,SiLl 'de Türk Silahlı Kuvvetleri, batıdan doğuya doğru Sinat - Haftanin, Metina, Şivi - Mezikeryaderi, Hakurk bötgelerine operasyon başlattı. Diyarbakır * / " ' N V „-*- F-16 ve F-104 savaş uçakları desteğindeki operasyonu 35 bin kişilik komando ve jandarma biriiği sürdürüyor. Hakkartv '•' Af HUKUKSAL DAYAINAĞI BM 688 sayıh toprak bütünlüğü kararı • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 688 sayıh karan Türkiye, Fransa ve îran'ın 1991 yılında yazdıklan mektuplara da atıfta bulunarak, Irak ve bölgedeki tüm ülkelenn egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına tüm üye ülkelerin yükümlülüklerini onaylıyor. • 19. Sayfada Operasyon 385 kilometrelik sınır boyunca 220 kilometre uzunluğunda, 40 kilometre derinliğinde bir alanı kapsıyor. ÇtLLER, CLİNTON'I ARADI ABD, operasyona olııııılıı bakıyor • Başbakan Tansu Çiller, Kuzey Irak'ta başlatılan operasyonun ardından telefonla ABD Başkanı Clinton'a bilgi verdi. Clinton'ın, Çiller'e, PKK terör örgütü konusunda ABD'nin tavnnı yineleyerek, Türkiye'nin terörle mücadelesine olumlu bakıldığı mesajmı verdiği öğrenildi. • 19. Sayfada G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY Ateş Çemberinin Halkaları... Önceki geceyarısı DYP ve CHP kurmaylannın Meclis'te, eski koalisyon protokolünden kopya çekip yenı programın yazımını sürdürdükleri saat- lerde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 35 bin kişilik bir güçle Kuzey Irak'a büyük bir operasyon baş- lattı. Bölgeye bir süredir asker ve zırhlı araç taşını- yordu. Son olarak 80 kişilik bir sağlık ekıbi "Diyar- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Sılahlı Kuv- vetlen (TSK), Kuzey Irak'ta ûslenen terör örgütü PKJC'ye karşı en büyük operasyonlar- dan bınni başlattı. Kuzey Irak'ta gerçekleştırilen sınır ötesi harekâtta dün kara bir- liklen yer yer sınırdan 40 ki- lometre içeriye gırdı. Türk Hava Kuvvetleri'ne aıt 14 uçağın Sina ve Bota'ya 33 sortı yaparak teröristlere aıt hedeflen bombaladığı bıldi- nldı. Başbakan Tansu Çiller, 1.5 saat süren Bakanlar Ku- rulu toplantısından sonra yaptığı açıkJamada, operas- >onu. "PKK terörünü sona erdirmeye yönelik bir sıcak taldp" olarak nıtelendırdı. Çiller, operasyonu "Kıbns dahiL Türldve Cumhuriyeti tarihinin en büyûk harekâ- tı" şeklınde değerlendırdı. Dün sabah saatlenne doğru başlatılan hava desteklı ope- rasyona zırhlı birlikler ıle onemlı bölümü komandolar- dan oluşan kuvvetler katılı- vor. Türkiye, 35 bıne yakın askenn katıldığı belirtılen harekâtta, Birleşmiş Millet- ler Güvenlik Konseyi'nin 688 sayılı karan gereğince, Irak' ın toprak bütünlüğünün korunmasına bağlı kalınaca- ğı güvencesını tüm ilgili ül- kelere verdi. Operasyona, Kayseri Ha- va Indirme ve Bolu Koman- do tugaylannın da katıldığı bildiriliyor. Diyarbakır Or- 2 duevi'nde dün basın toplan- ^ hsı yapan Genelkurmay Baş- ^ kanlığı Basın ve Bılgı Mer- < kezı Daıre Başkanı Kurmay 2 Albay Dogu Silahçıoğhı, ha- ^ rekâtın, Irak sınmnda Ha- — bur-Hakkâri bölgesı boyun- ^ • Arkası Sa.l9,Sü.3te YOĞUN ÖNLEMLER ALINDI Nevruz resmen kııtlamyor • Yoğun önlemlerle kutlanacak Nevruz öncesinde yurdun çeşitli yerlerinde bombalar patladı. Nevruz kutlamalannı izlemek üzere Diyarbakır'a gelen ve gazeteci olduklannı kanıtlayamayan 12 yabancı uyrukludan 10'u polis tarafindan gözaltına alınarak sınırdışı edilmek üzere Istanbul'a gönderildi. • 5. Sayfada Özer Çiller: Bana iftira editiyorJAGUARCI VERGI KAÇIRDI Başbakan Tansu Çiller ile eşi Özer Uçuran Çiller'in yakın dostu ' Jaguarcı' Zeki Küçükberber, ithal ettiği otomobillere değerinden düşük bildirimde bulunduğu gerekçesiyle 'vergi kaçırma' savıyla mahkemeye verildi. Vergi kontrolörlerinin, Küçükberber'in şirketinin 1989yılından beri eksik beyanla yaklaşık 400 milyar lira eksik vergi ödediğıni ortaya çıkardıklan belirtiliyor. GÖLGE BAŞBAKAN DEVREDE Küçükberber'in isteği üzerine, Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in, gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'i arayarak konu hakkında telkinlerde bulunduğu ve bu amaçla Gümrük Müsteşarlığı'nda toplantı yapıldığı ileri sürüldü. Özer Çiller, Cumhuriyet'in sorusu üzerine, konuyla ilgisi bulunmadığını söyledi ve "Bu bana iftira Oİur" dedi. • 5. Sayfada ANAP'TAN SORU ÖNERGESÎ ANAP, Başbakan'ın eşi Özer Çiller'in hükümet ve bürokrasiden sonra parlamentoya da el atmasına büyük tepki göstererek konuyu TBMM gündemine getirmeye karar verdi. ANAP yönetimi, bir de soru önergesi hazırlıyor. DYP'li Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu, Özer Çiller'i savunarak, "Başbakanımızın eşi, fikirlerinden yararlanılacak bir kişidir" dedi. • 5. Sayfada OLAYLAREV ARDENDAKİ GERÇEK Sorun Yapüaşmada Gazıosmanpaşa'nın Gazi fUtehallesi'nde yaşanan üzü- c i olaylardan üst yöneticile- riı gereklı dersı almadığı 9«zlenıyor. Türkiye Büyük Millet Mec- li ;ı Araştırma Komisyonu, Isanbui'daki çalışmalarını tamamıayarak Ankara'ya dönmüştür. Araştırma Ko- misyonu Başkanı, düzenle- diğı basın toplantısında bilgi venrken, somut örnekler ye- rıne yine soyut "iç ve dış mihraklar" söylemini yınele- miştir. Soruşturma Komıs- yonu'nun olayları yaşayan kışılerle yaptığı görüşmelerin yetersiz olduğu ileri sürül- mektedır. Örneğın, Gazı Ma- hallesi'ndeki Cemevi önün- de öldürülen kişilerle ilgili soruşturma derinleştirılme- miş, olayın ıçınde yaşayan gazetecilerın ifadesıne baş- vurulmamıştır. Hazırlanacak raporun bu biçimi ıle TBMM'yı doğru olarak bılgi- lendirebıleceğı sanılmamak- tadır. Daha önce de örnekle- ri görüldüğü gibi, devlet adı- na görev yapanlan korumak amacı güdüldüğü takdırde, alınması gereken önlemler de tam ve tutarlı olarak be- lırlenemeyecektir. Bunalımın içınden çıkmak için Istanbul Valisi ile Emni- yet Müdürü'nün görevden alınmasına yönelik kimi giri- şımlerden de bu arada söz edilmektedır. Valı ve Emniyet Müdürü'nün yaşanan olaylar sırasında başarılı oldukları söylenemez. Ancak, kendı- lerının görevlerinın değiştıril- mesı ıle benzer olayların yi- nelenmeyeceğinı ileri sür- mek yanlıştır. Çünkü göreve yenı gelecekler de aynı gü- venlik güçlerini yönetecek- ••• M Arkası Sa. 19, Sû.8'de İnanç'tan iddia: Mumcu suikastmı Cantürk azmettirdi • Güvenlik ve Yargı Muhabırleri Derneği Başkanı Ünal înanç "Uğur Mumcu, Türkiye'ye bir mesaj vennek isteyen çıkar çevreleri tarafından öldürüldü. Uğur Mumcu'nun öldürülmesindeki en önemli etken uyuşturucu konusuna el atması oldu" dedi. KONYA (Cumhuriyet) - Güvenlik ve Yargı Muhabirlen Derneği Başkanı gazeteci Ünal İnanç, "Uğur Mumcu'nun ÖMO- rülmesinde teriği Behçet Can- türk ve arkadaşlan çektirdL Uğur Mumcu'yu 25 bin dolara uçurdular" dedi Konya Gazeteciler Derneği tarafindan önceki gün düzenle- nen 'Terör ve Çıkar Çevreleri' konulu konferansa katılan Ünal İnanç, terörün 25 yıldır Türki- ye'nin en önemli sorunu halıne geldığını, aslında terörün olma- dığını, ancak toplu hareket bu- lunduğunu belirttı ve "Dûnya- nın dört bir yanında psikolojik propaganda uzmanlan vardır, • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Saldınlan protesto ettiler Kamu çahşatıları iş bıraktı • Gazi Mahallesi'ndeki olaylarda iktidan "yetersiz" bulan, aralannda Türk-Iş, DlSK ile 11 demokratık kitle örgütü ve meslek örgütünün yer aldığı Demokrasi Platformu'nun karanyla işçiler ve kamu çalışanlan dün yurt çapmda ıki saat süreyle iş bıraktı. • Türk-Iş Başkanlar Kurulu, terör eylemlerini lanetleyerek, "Halkımız ve Türk-Iş öncülüğündeki işçi sımfımız, 12 Eylül öncesinin oyunlanna gelmeyecektir" açıklamasmı yaptı. • 4. Sayfada Türkiye bilimde 34. sıraya yükseldi • Türkiye bilimi, dünya bilimı ülkeler sıralamasında 1994 yılında en büyük sıçramayı gerçekleştirerek üç sıra birden atladı ve 37'ncilikten 34'üncülüğe yükseldi. • TÜBlTAK Başkanı Terzıoğlu, Türkiye'nin üç basamak sıçramasmın nedenleri arasında, bilim adamlanmızın çalışmalannın maddi ve manevi bakımdan desteklenmeye başlamasını da gösterdi. • 6. Sayfada Lise 2. sınıf öğrencileri için üniversiteye girişte önemli bir gün : 9 Nisan 1995! 9 Nisan'da Ugur Dershanesi, üniversite sınavında, sizi başarıya ulaştıracak ılk adımı atıyor : Uğur Yerleştirme Sınavı'nı IUYS) gerçekleştiriyor. Başarınız için, sız de ilk adı- mınızı atın, kaydınızı yapcırın, UYS'ye katılın! Genif bilgi, bûtûn Ugur Dershanelerindei 0 E R ,H ,«[ji U(ur Merksı 513 71 4C Aksarjy: 515 70 30 • SIS 70 31 Bakırköy-1. 503 62 10 Bakırköy-2. 513 71 40 Bakırköy-3 542 90 9i Kadıkö/ 349 02 60 Btşıktaş: 227 5113 Din dersi zorunlu olamaz Anayasa değışikliği tartışmalannı değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Doç. Dr. Sami Selçuk, "Devlet ne din öğrenimi yapar, ne topluluklann din öğrenimi yapmalanna kanşır" dedi. • 4. Sayfada i$çi muhatap bulamıyor Karabük'te örgütlü Özçelik-lş Sendikası, Karabük'ün yöre halkına ve çalışanlara (Kardemir A.Ş.) devır işlemi henüz tamamlanmadığı için, sözleşme masasında işveren olarak muhatap bulamadı. • 3. Sayfada Sözen ve Göknel yargıç önttnde Ergun Göknel ye Nurettin Sözen, İSKİ personel servisi ihalesine 'fesat kanştırmak' savıyla açılan davada suçlamalan reddettiler. • 3. Sayfada Sicili temlz öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbrye Kurulu, kitap ınceleme komisyonlannda görev alacak öğretmenlerde aranacak koşullara yeni ilkeler getirdi. • 3. Sayfada BOBSA ûDun 34.912.32 önceki 33302.38 DOUkR ûDün 42.000 Önceki 41.860 MARK Dun 30.050 C>ncekı 30.125 ALT1N ûDün 519.300 önceki 518.000 C.Saray tersyüz oldu Adnan Polat: "Alı Şen önce futbolculanmıza transfer tekliflen yaptı. MHK'ye sataştı. Sesimizi çıkarmadık. Çünkü hakernlerimizin Ali Şen olayından etkilenmeyeceğini sanmış, görevlerini yapacaklannı beklemiştik. Aldanmışız" dedi. USporda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog