Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, iş ve her türlii ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI 1 " D ı h ı U y g ı r B ı r Y ı j ı m Içın Cumhuriyet I Ihtiyaçlarınız için | en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... 71. Yi. SAYI JTURUCUSU: YHi» Wflt 0924- NAtfR lüDİ (1945-1991) EMLAK BANKASI " O ı h l Uygır Bır Y j j ı m 20İMRT1186 Gümrükte belgeb torpfl• Gümriiklerden sorumlu Deylet Bakanı Ali Şevki Erek'in, devletin güvenliği açısından oldukça duyarlı olarak nıtelendırilen gümrük kapılanna, aralannda 'sakıncalı' olanlannda buiunduöu 200'e yakın kişiyi 'beyaz formül' olarak adlandınlan yöntemle mevzuata aykın biçimde ve sadece kendi onayıyla atadığı, bazı tayinleri de durdurduğu öğrenildi. KEMALYURTERİ ANKARA - Gümriiklerden sorumlu Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in, 'beyazformüJ'olarak adlandınlan atama yöntemiyle. Gümrükler Genel Müdürü ve ilgili bürokratlann görüşlenni dikkate almadan. aralannda 'sakıncalT olanlann da bulunduğu çok sayıda gümrük çalışanının tayininı yaptığı, bazı atamalan da durdurduğu öğrenil- dı.lncelemeler, sayılan 200'e ulaşan bu yön- temle tayınlerin bir bö- lümününDYP'Iibakan- J19H SAYIM Sıyın B»h«oı»|AtıtUrk Hava Untnı CU»rök <*• gSrcvli iktn CÜR8üL»K GOarük HüdUrlOOOnt taylnlari çık.n Gun«« ALTUN i l t HOsayln ALTUN'un. aUaıkünt* bu ttyin- l ı r l n i n lpt»ii İ l t yetinim k l İ M İ ı r ı Mu»u»unu tâkdirl»- rinizf ırz tdır, »tygıltr suntrın. NOTıfailn»» ALTUN'un ••»klilijl- n« bit yıl k ı l m olup, ço- cukl»rı TARJM VE ItÛYIŞlEJÜ 8AKAN1 lann 'ricası' üzerine ya- pıldığını ortaya koydu. Gümrük Müsteşarlı- ğı'nın, yapılan bir sı- navda başanlı olama- yan 7 kişinin kuruma alınması için Gümrük- ler Genel Müdürlü- ğü'ne 'giztT damgalı ya- zı yazdığı ortaya çıktı Cumhuriyet'in ele geçirdiği gümrüklerde- ki atamalara ilişkin bel- geler, 'torpfl' furyasını ortaya koyuyor. llk bel- gede Îstanbul Gümrük- leri Başmüdürlüğü em- rinde memur olarak ça- lışan Gfineş Altun'un Gürbulak Gümrükler Başmüdürlüğü'ne yapı- _ . . . . . . lan ataması konu edilı- Bakan ımzalı torpıl belgesı y o r Belgelere göre 23 Eylül 1994 tanhinde ataması yapılan Altun'un tayınınin durdu- rulması için Tanm ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin tara- findan Erek'e bir not venldi. Şahin'ın yazısı şöyTe: "Sayın Ba- kannn; Atatürk Havaümaıu Gümrük Müdürlûğü'nde görevli M Arkası Sa. 19, Sû. 3te CIA^DAN UYARI Türkiye karışacak• Clinton yönetiminin 'istihbarat önceliği birinci derecede ülke' olarak izlediği Türkiye için, önümüzdeki haftalarda VVashington'da geniş katıhmlı bir değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtiliyor. Üniversite çevrelerinden öğretim görevlilerinin de katılacağı toplantıda, eski ve halihazırda görev yapan CIA uzmanlannın son gelişmeler çerçevesinde görüş alışverişi yapacağı kaydedildi. FUATKOZLUKLU WASHINGTON - CNN Televizyonu'nda yayımlanan hafta- hk haber programlanndan "Gtobal View"da konuşan emeklı CIA üst düzey görevlisi Donald Jameson'ın. 'tüm istihbaratör- gütierinin ajandalannın ük sırasındaki ülke olan Türkiye'nin yakında büyük kanşıklıklar ya- şayacagı'nı söylemesi- nin üzerinden bir ay bi- le geçrnedi. Türkıye, gü- neydoğusundaki PKK terörüyle mücadele ederken, üniversitele- rindeki ülkücü-sol gö- rüşlü öğrenci çatışması ile Sünni-AIevi savaşı- na sürüklenmek üzere. Türkiye'de, 'aşındin- ci örgütlenmenin hızla gfiç kazandığı ve laik Müslümaniara yönelik saklınlann olabileceği' konulannın ABD baş- kenrinde, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Gü- venlik Dairesi Başkanı Ersin Yılmaz'ın da katıldığı CIA yöne- ANAP lideri ABD'de Yılmaz'dan CIA ziyareti • ABD'ye gıden Mesut Yılmaz, Washington'da, ABD Dışişleri BakanhğVnın "iki numaralı adamı" Strobe Talbott ve Başkan Bill Clinton tarafmdan CIA Başkanhğı'na aday gösterilen Savunma Bakan Yardımcısı John Deutch ile görüşmelerde bulunacak. • 5. Sayfada [Arkası Sa. 19, Süâ'da Başbakan'm eşi vakıf üniversiteleri için TBMM'ye telkinde bulundu Ozer ÇOler gölgesiBaşbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, hÜKümet, bürokrasi ve dış politika ile doğrudan ilgili konulardan sonra vakıf ünıversiteleri ile de ilgilenmeye başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun DYP'li Başkanı Ilyas Aktaş'ı arayan Özer Uçuran Çiller, vakıf üniyersitelerinde alınan ücretin, devlet üniyersitelerindeki öğrenci maliyetlerinin 2 katını geçrnemesi kaydıyla Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesini öngören yasa tasansının, bu şekliyle geçirilmemesini istedi. Özer Çiller'in kendisini aradığını doğrulayan Aktaş, vakıf üniversiteleri ile ilgili bu istemleri haklı bulduğunu söyledi. \£kıf üniversitelerinin ticaret yapan kuruluşlar oldu|unu ve "parası olan insanlann" bu üniversiteıere gittiğini belirten Aktaş, "Vakıf üniversitelerinin ücretlerini kendilerinin belirlemesi fahis ücret belirleyecekleri anlamına gelmez' dedi. Ilyas Aktaş, Yeditepe Üniversitesi'nin sahibi olan Bedrettin Dalan'm da kendisini aradığını ve bu tasannın düzeltilmesini istediğini açıkladı. • 4. Sayfada • BAŞBAKAN TANSU ÇÎLLER'ÎN KOCASI ÖZER UÇURAN ÇÎLLER'tN ÎCRAATLARI • 4. Sayfada Alevflerde 'eritflıne' kaygısıDevlet desteği Alevi Temsilciler Meclisi üyesi Kaleli, 'Devlet destekli yoğun bir kampanyayla, Alevi toplumun erimesi söz konusu' dedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Demir, hükümetin, Alevilerin içinden çıkan sağ eğilimli kişilere etkinlik tanımaya çalıştığmı ileri sürdü. Ön piana çıkan Islmler Geçen hafta tstanbul'da yaşanan üzücü olaylann ardmdan hükümetin, Alevilerin önde gelen temsilcileri olarak nitelenen bazı isimleri ön plana çıkararak dini içerikli mesajlar vermesi, Alevilerin önde gelen derneklerinde "asimile edilme" kaygısını gündeme getirdi. Şerfata tesllmlyet Alevi liderleri, "Diyanet'i ve muhalefetimizi kırmayı reddediyoruz. Cumhuriyetin geleceği açısından olaylara gerçekçi yaklaşmahyız. Bu konular şeriata teslimiyet gibi getiriliyor. Şeriat, Türkiye'ye Iran'da getirdiğinden farklı bir şey getirmez" diyorlar. BfllflfT SMUÛJTMB MH4 W. Sayfada Gaziosmanpaşa'daki olaylan protesto etmekamacıyla tzmir'de düzenlenen korsan gösteri olay çıkmadan dağıdldı. (Fotoğraf: NEC ATİAYGÜN) TBMM koıııisyoımııa güven yok • îstanbul olaylannın yankılan Mersin ve Izmir'de gösterilerle sürerken ölü ve yaralı yakınlan "bu komisyonun Sıvas'tan sonra verdiği rapor bellidir" diyerek "alternatif komisyon" kurulmasını kararlaştırdı Haber Merkezi - îstanbul Ga- ziosmanpaşa ve Ümraniye'de meydana gelen olaylarla ilgili Devlet Güvenlik Mahkemesi sav- cılannın başlattıklan soruşturma sürerken Mersin'de düzenlenen geniş katıhmlı bir yürüyüş ve mi- tingle olaylar protesto edildi. îz- rrur'de de bir grup, korsan göste- n yaptı. Olaylan soruşturmak üzere ku- rulan TBMM Araştırma Komıs- yonu'na Îstanbul 'da çahşmalannı sürdürürken, bu komisyona gü- venmediklerini belirten ölü ve ya- ralı yakınlan ile olaylan yaşayan- lar, "ahernatif komisyon" loirma karan aldılar. Komisyon üyelerinin, anlatı- lanlan İcamuoyuna çarpıtarak yansıttıklannı öne süren yurttaş- lann oluşturacağı alternatif araş- tırma komisyonunda meslekı ve demokratik kitle örgütleri ile avu- katlar ve olaylan yaşayan insanlar MArkasıSa. 19,Sü.4'te Bir tarafta devlet, bir tarafta silahlar • Güneydoğu Anadolu ve Istanbul'da Nevruz için geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Ankara'da ise Nevruz nedeniyle, Türk Işbirliği ve Kalkınma Ajansı 'nın koordinasyonu altında düzenlenen "Türk Dünyası Nevruz Şöleni" bugün başlıyor. 2 gün sürecek etkinliklere CHP'li Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın yanı sıra Türk cumhuriyetlerinden bakanlar da katılacak. Haber Merkezi - Ankara, baha- nn müjdecisi Nevruz'u çeşitli et- kınliklerle kutlamaya hazırlanır- ken Güneydoğu halkını yine silah- lann gölgesınde bır bayram beklı- yor. Gaziosmanpaşa olaylanndan sonra yavaş yavaş normal hayatı- na dönen tstanbul'da ise polisin bayram nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alması dikkat çekiyor. "Türk Dünyası Nevruz Şöleni" olarak düzenlenen etkinlikler ise bugün Ankara'da başlıyor. 2 gün sürecek etkinliklere Kültür Baka- nı TimurçinSavaş'ın yanı sıra ICır- gızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti, Tataris- tan ve Başkurdistan kültür bakan- lan katılacak. Insan Haklan Derneği (tHD), bayram öncesinde yaptığı açıkla- mada Doğu ve Güneydoğu Ana- dolu Bölgesi 'nde Nevruz kutlama- larının yapılacağı yerlerdekı gü- venlik kuvvetlerinin geri çekilme- sıni isteyerek "Kiirt halkı da öz- gürce kutlayabümelklir. Ama silab- lann gölgesınde kutlanacak bay- ramda kan akmasından endişeü- yiz" dedi Adana Büromuzun haberine göre Güney ve Güneydoğu'da Nevruz kutlamalan için sıkı gü- venlik önlemleri alındı. Adana ve Mersin'de güneydoğulu yurttaşla- nn oturduğu mahallelere giriş çı- kışlar sıkı kontrol altında tutulu- m ArkasıSa. 19, Sü. 6'da Başbakan^a silalılı koıııık • Başbakanhk Konutu'na gelerek Tansu Çiller'le görüşmek isteyen Osman Yılmaz adlı kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca ve Refah Partisi'ne üyelik kartı çıktı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çüler ile Başbakanlık Konutu'nda gö- rüşmek isteyen Osman Yılmaz adlı kişinin üze- nnden ruhsatsız tabanca ile Refah Partisi'ne üyelik kartı çıktı. Emniyet yetkililerinın verdiği bilgiye göre, dün saat 14.30 sıralannda Başbakanhk Konu- tu'na gelen bir kişi, konutun kapısındaki görev- lilere Başbakan Çiller ile görüşmek istediğini söyledi. Görev liler Başbakan'ın toplantıda olduğunu belirterek, randevusu olup olmadığını sordular. Şüpheli davranışta bulunan kişinin üzerinin aranması sonucu 7.65 milimetre çapında Beret- ta marka bir silah bulundu. Asayiş Ekipler Amirliği görevlılerine teslim edilen kişinin üzennden Osman Yılmaz adına düzenlenmiş bır kımlikle, RP'yeüyelik kartının çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan Yılmaz, da- ha sonra göndenldiğı Terörle Mücadele Şube- si'nce sorguya alındı. Emniyet yetkilıleri. Osman Yılmaz'ın yaka- landığı sırada konutun yakınında bulunan kız kardeşinin, ağabeyinın akli dengesinin yerinde olmadığını söylediğini bildirdiler. lzmit'te çay- cılık yaptığı belirlenen Osman Yılmaz sorgu- sunda, evinde televizyon izlerken garip sesler duymasıyla tebliğ aldığını ve kendisine ulaşan tebliği Başbakan Çiller'e iletmesine konutun kapısındaki görevlilerin engei olduğunu söyle- di. Balistik incelemeye alınan silahta ise mermi bulunmadığı belirtıldi. TUNÇELl'DE OPERASYON SÜRÜYOR • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Makyaj Hükümeti... Son anda bir değişiklik olmazsa, bu haf- ta "makyajlanmış" hükümetle tanışıyoruz. Para muslukları bankalar konusunda an- laşma sağlandığına göre iş tamam. Demokratıkleşme yasaları, gümrük birli- ği için yeni düzenlemeler, düşünce suçlu- lanna af gibi konularda birkaç saatte "çer- çeve" anlaşmasına varan tarafiar, iş ban- kalara gelince kıyastya kapıştılar. Sadece W Arkası Sa. 19, Sü.3'te OLAYLAREV ABDINDAKİ GERÇEK Umudumuz?.* Umutla umutsuzluk ikiz kardeştir. Biri olmasa, öteki de olmaz. Insanoğlu, bu ikisi arasında salıncak kumnuştur. Şu günlerde yaşadıklanmıza bakarak umutsuzluğa düş- mek doğal görünüyor; ama Türkiye'de bugünkü açmazı- mızı aşabilecek durulgüçleri- mizin vartığına bakarak umut- lanabiliriz. Ancak bu umudumuz uzun vadelidir. Yoksa başkentte süregelen hükümet pazariıklanndan bir şey çıkacağını düşünmüyo- ruz. Bugün ülkenin başında, devlet yönetmeyi yalnız dış ve iç kredi dünyasından öte- de göremeyen bir başbaka- nın varlığı, karamsar olmak için yeteriidir. Devlet yaşa- mından ve tarihsel bilinçten yoksun birbaşbakanın hükü- metine kendisini bağlayan CHP'nin biünmezliğe doğru yola çıktığını söyleyebiliriz. Gerçi Türkiye'nin günü- müzde vardığı yer, çok uzun yıllardan beri yapılan yatırım- lann sonucudur; ama yığılan soaınlann çözümü için yaşa- dığımız dönemin aşılmasının gerekliliği de ortadadır. îstanbul'da Gaziosmanpa- şa ve Ümraniye'de yaşanan son olaylarda, hükümet, po- lisin emir dinlemediğini itiraf etmıştir. Bu itirafın ne demek oldu- ğu üzerinde kimse durmuyor, doğal bir şeymiş gibi geçişti- riliyor. Oysa konu gazetemiz tara- fından uzun süreden beri tüm boyutlarıyla sergileniyordu. Bu konuda Çiller'in başında bulunduğu hükümetin yeter- li önlemler alabileceğini dü- şünmek en hafif deyimiyle saflıktır. Türkiye'nin polis okullann- da yaklaşık iki bin öğrenci varken, imam okullannda sa- yısı yanm mılyona tımnanan ••• MArkasıSa. I9,SiL8'de Şimdi VakıfBank'ta döviziniz daha çok döviz kazanıyor! üçnu Tevd;a; Hewbıni;. ^ımdı VakıfBank'ta daha cok k.ı?a- mvor Geliıı VakıfBank a u . >^ ırrjflar.nızı yem faa . ^ or.4nlanyla değtricndır'.n, daha çok kazanjn ^Turist Ömer'in son yolcıılıığu Yazyıl Sankactl'jı İstanbul Haber Servisi - Türk sınemasınm ön- de gelen oyunculanndan Sadri Auşık'ın önceki gece ölümü, tüm yurtta üzünrü ile karşılandı. Alı- şık'ın cenazesi çarşamba günü toprağa verile- cek. Amerikan Bristol Hastanesi'nden dün yapı- lan açıklamada Alışık'ın bütün organ sistemleri- nin yetmezliğı (mültipl miyelom) nedeniyle ha- yatını kaybettiğı bıldinldi. Cumhurbaşkanı Sû- leyman Demirel, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindonık, Başbakan Tansu Çiller, CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kültür Bakanı Timurçin Savaş ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Çolpan İlhan'a gönderdikleri başsağlığı mesajla- nnda Sadri Alışık'ın ölümünden duyduklan üzün- tüyu dile getırdıler. Amerikan Hastanesi'nde üç aydır tedavi gör- mekte iken önceki gece 23.00 sıralanndayaşamı- nı kaybeden ünlü oyuncu Sadri Alışık'ın doktor- lan Umit Aker ve Umit tnce. "Asd ölüm. akctğer yetmeztiği ve beraberinde böbrek yetmezliğidir'' dediler. Cumhurbaşkanı Demirel, Çolpan llhan'a gön- derdiği mesajda, 'sinetna dünyamızın değerii ak- törlerinden ve karakter oyunculanndan' Sadri Alışık'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile ge- tırirken Başbakan Çiller, mesajında, "Uzun yıDar değişik tipiemeleriyle Türk sinemasına hizmet ve- ren 'Tunst Ömer', geride btraktığı birçok sinema eseriveseçkinkişiliğiileherzamantakdirvefük- ranJa anılacakOr" dedi. M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de SADRİ ALIŞIK'IN 400 FİLMLlK SERÜVENÎ SONA ERDİ • 15. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog