Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Kredi Kartlarmız... Hem kredinîz, hem ayrıcalığtntz... EMLAKBANKASİ Daha U)fgsr Bır Y»f*m Içın" Cumhuriyet71. Yl SAYI 25348 /15000 Tl 'KDV r3e > KURUCUSU: YUHU8 NU* (1924-1945) BAŞYAZARI: IMDİB HADİ (1945-1991) ZMiımı Suudi Arabistan, Pakistan ve Afganistan'dan gelip İstanbul'da cihat çağnsı yapıyorlar ttlıal şerîateılar• Gaziosmanpaşa ve Sultançiftliği'nden sonra şenatçı propaganda Ümraniye'de gerçekleşti. •Ümranıye Hazreti Imam Ali Camii'nde kılınan teravi namazından sonra Suudi Arabistan'dan geldiği belirtilen 4 kişi topluluğa Kuran hükümlerinin uygulanması için harekete geçmelerini söylediler. Cumhuriyet'e beraat • îslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (ÎBDA-C) adlı örgütün açıklamalanna yer verildiği gerekçesiyle gazetemiz Imtiyaz Sahibi Berin Nadi ve sorumlu Yazıişleri Müdürü İbrahim Yıldız hakkında Terörle Mücadele Yasası'na aykın davrandıklan iddiasıyla açılan davada "beraat" karan verildi. • Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı, esas hakkındaki görüşünde "Cumhuriyet gazetesinin şeriata karşı olduğunu; laikliği, Atatürk ilke ve inkılaplannı savunduğunu" belirtti. • 5. Sayfada Emniyet Müdûrlüğö belgelerinden İslamcı terörörgûtü IBDA-C i g DAC şeriat clevleti Gazetetnizin 11 Eylül 1994 gûnkü sayısında yer alan haberler nedeniyle DGM'de dava açılmışü. AYKUT KUÇUKKAYA Türkıye'dekı köktendıncıler. şenatlayö- netılen ülkelerden getırdiklen "ithal şeri- atçdar" la. "cihat çağnsı" yapıyorlar. Su- udi Arabistan. Pakistan \e Afganistan'dan gelen şeriat yanlılan özellıkle gecekondu bölgelenndekı camılerde \aazlar vererek Müslümanlan "Allahyolundaölni€ye"da- vet ediyorlar. Daha önce Gaziosmanpaşa ve Sultançıftlıği semtlennde yaşanan şe- natçı propaganda öncekı gece de Ümra- nıye'de gerçekleşti. Ümranıye'deki Hazre- ti Imam Ali Camii'nde kılınan teravi na- mazından sonra Suudi Arabistan'dan gel- dığı belirtilen 4 kışı, camidekı topluluğa tslamın yayılması ve Kuran hükümlennın uygulanması içın harekete geçmelerini söylediler. Türkiye'deki köktendincılenn rejıme yönelik saldınlanna "dış destek" belge- lendi. Ramazan ayı olması nedeniyle ge- nellıkle teravi namazlannı tercıh eden "it- hal şeriatçılar" geçtıgimız haftalarda Ga- ziosmanpaşa ve Sultançiftlığı semtlenn- dekı camılerde vaazlar verdıler Şenat yanlısı propagandantn son örneğı ise ön- cekı gece Ümraniye'deki Hazreti Imam Ali Camii'nde yaşandı. Çoğunlukla Ale- vı kökenlı yurttaşlann yaşadığı Ümraniye Otosanayı mevkiındeki Hazreti Imam Ali Camii'nın asıl adı "HayrettinCamü" Re- fah Partisi'nin 27 Mart 1994 tarihinde Ümraniye'de seçimı kazanmasından son- ra Hayrettin Camiı'nin adı RP'lı yönetim tarafindan Hazreti Imam Ali Camiı olarak değıştırildi. Alevı kökenlı yurttaşlar bu uygulamaya "RP'liler AJevi cemaati ka- zanabilmek için caminin adını bile değişti- riyorlar" dıye tepkı gösterdıler. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen dört Arap'ın Hazretı Ah Camii'nde ce- maate yaptığı ve Cumhuriyet muhabınnın ızleyerek bütününü teyp kasetıne kaydet- tiğı konuşmalarda Suudıler. "Arük sefer- beıiik günüdür. İslam y ainızca namaz kıl- mak, oruç tutmak değUdir. Sizleri cihat yapmaya çağınyoruz. ıstanbul'dan başla- yarak Kuran'ın hükümlerini uygulayarak şeriatı getirmeHyiz" sozlenyle şenat pro- pagandası yaptı Teravi namazından sonra Diyanet lşle- n Başkanlığı'nın atadığı camı ımamının getırdiğı ve cemaatle tanıştırdığı Suudiler, "Bu dünyayı, Allah nzası için uygun hak getinmeye hazır mısmız?*' sorusunu yönel- terek cemaati, "Yaşanbmız ve ölümiimüz Allah nzası için olmalT sozlenyle Allah yolunda ölüme çağırdılar. Arapça konuşan Suudılerin söyledikle- nnı Türkçe'ye çeviren ımam gıysılı kışı ıse, 'alim' olarak tanıttığı dört Suudıyı des- tekledığını belirtti Bu kışı, Suudilenn M Arkası Sa. 19, Sü.2'de ABD'den ticari ambargo uyansı • Clinton yönetimi dünyada Çin'den sonra ikinci olarak korsan yayın ve üretim yapan Türkiye'yi son kez uyardı. Türkiye gerekli önlemleri almazsa kara listeye alınacak. FUAT KOZLUKLU VVASHINGTON- ABD, korsan yaymcılık ve üretım konusunda önlem almayan Türkiye'ye son bır şans tanımaya karar verdi. Clinton yöne- tımı, uyan dikkate alınmazsa tican ambargoya gidilecegını bildirdi. ABD'nın mayıs ayında Ankara'yı'en üst dû- zeyde uyaracağı' ve 'korsan üreten ve tüketen ül- ke' konumundan kurtulunması yönünde somut adım atılması ısteğinı dıle getıreceğı vurgulan- dı. ABD yönetiminin. bu yöndekı görüşünü 29- 30 mart tanhlennde Washington'da yapılacak olan "TQrkiye-ABD Ortak Ekonomik IşbirBgi Komis>onu"toplantısında açıkla> acağı belirtildi. Toplantıda, ABD tarafına geçen ay Türkiye'yi zi- yaret eden Dışişlen Bakan Yardımcısı Rkhard MArkasıSa. 19,SÜ. 7'de ANAP'tan Çiüer'e suçüstü• Eşi Özer Uçuran Çiller'le ihalelerde usulsüzlük yaptığı ileri sürülen Başbakan Tansu Çiller'in, TOFAŞ'taki kamu hisselerinin özelleştirme işlemi için danışmanlık yapacak firmanm seçimini yasadışı biçimde yönlendirdiği ANAP lideri Mesut Yılmaz tarafindan belgeleriyle açıklandı. • Özelleştirme Idaresi olarak yeniden yapılandınlan Kamu Ortaklığı îdaresi'nin Ihale Komisyonu tutanaklannda, iki bankanın yabancı ortaklanyla verdikleri teklif zarflannın, "Başbakanhğın talimatı üzerine" açılmayarak Başbakan Tansu Çiller'e gönderildiği belirtildi. • Mesut Yılmaz, Devlet Denetleme Kurulu'nun thale Komisyonu üyeleri için soruşturma başlattığını bildirirken, Çiller hakkında, "ihaleye fesat kanştırmak" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, "Bir insan ya başbakanlık ya da ihale komisyonu başkanlığı yapar" dedi. • 5. Sayfada KTFlerde kâr paüaması • Özelleştirme kapsamında yer alan verimli KlT'ler, 1994 yılını kâr patlaması ıle kapattılar. Brüt satış gelirleri 5 Nisan ICararlan'nın da etkisiyle katlanarak artan Petkim ve Erdemir'ın parlak bilançolan dikkat çekerken, Sümerbank da kânnı 31 kat arttırarak 1 trilyona ulaştırdı. • 9. Sayfada Işçfler eylemde • Kamu Çalışanlan Sendikalan Konfederasyonlaşma Kurulu'nda yer alan 26 kamu çalışanı sendikasının Istanbul şubeleri, dün Kadıköy Adliyesı önünde toplanarak 20 aralıkta gerçekleştirdikleri bir günlük iş bırakma eyleminın ardından başlatılan adli ve idari soruşturmalann durdurulmasını istediler. • 3. Sayfada ANAP LİDERİ YILMAZı Basın, iktidarla işbirliğinde • Mesut Yılmaz, hükümetin maddi ' desteğını alan yayın«organlannın desteğiyle DYP'nın başan sağlamasının mümkün olmadığını savunurken ANAP'a zarar verilerek RP'nin yükselmesinin yolunun açıldığını bildirdi. • Sabah gazetesinin Emlakbank'la ortak olarak Bank Indosuez'i almaktan vazgeçtığinı, ancak iddıalan ortaya attığında bu gazetenin kendisini eleştiri yagmuruna tuttuğunu söyleyen Yılmaz, "Haklıysalar devam etsinler. Niye vazgeçiyorlar?" dedi. B 5. Sayfada BAKAN DÖNEN; ; Gazeteler yalnızca kendi işini yapmah • Sanayi Bakanı, basının kendi işiyle ; uğraşması gerektiğini vurgularken, DYP Grup Başkanvekili Turhan Tayan da radyo ve televizyonlara getirilen kısıtlamalann yazılı basma da getirilmesini istedi. Tayan, sermayenin basın üzerindeki egemenliğini kırmak gerektiğini vurguladı. • 5. Sayfada EMLAKBANK DA VAZGEÇTİ Bank Indosuez ortakbğı bozuldu • Medya Holding'in "Bankaya ortak olmaktan vazgeçtiğinı" açıklamasının ardından Emlak Bankası Genel Müdürü Aydın Ayaydın da satışın geçerlilığini yitirdiğini açıkladı. Ayaydın, bu ortaklığa girmek konusunda YPK izni gerekip gerekmediği kanusunda Başbakanlığa gönderdikleri ikinci yazıya yanıt alamadıklannı belirtti. • 9. Sayfada Ege ve Dokuz Eylül ünrvcrsiteleri öğrencileri, harçlann artünlmasını ve ülkücü saldınlan protesto ettiler. (Fotoğraf: NECATİ AYGIN) Üniversiteye 6 özel polis9 geKyor GUNDEM CHPden ülkücü sorusu CHP Edırne Milletvekıli Hasan Basri Eler, Milli Eğitim Bakanı Ayaz'a verdığı soru önergesinde, yurtlardaki ülkücü örgütlenmeye dikkat çekti. DYP'li Şinasi Altıner, olaylann provokasyon olduğunu ileri sürerken ANAP Genel Başkan Yardımcısı Gedik de her türlü terörün dışlanması gerektiğim belirtti. Saldırıyı protesto eylemleri Ankara Ünıversıtesı Hukuk Fakültesi bahçesinde dün forum düzenleyen yaklaşık 300 öğrenci de gerici saldınlan protesto ettiler. Harçlann arttınlmasmı protesto için hafta başından bu yana çeşitli gösteriler yapan Ege ve Dokuz Eylül üniversiteleri öğrencileri de dün saldınlara karşı tepkilerini dile getirdiler. Menteçe rektörleri topladı Içişleri Bakanı Nahit Menteşe rektörlerfe "Üniversitelerde güvenlik" konulu bir toplantı yaptı. Rektörler, olaylarda üniversite dışından gelen kişilerce yapılan provokasyon olasılığı üzerinde durdular. Nahit Menteşe, üniversitelerde özel eğitilmiş polisleri görevlendirmek ıstcdiklenni açıkladı. • 3. Sayfada MUSTAFA BALBAY Dokunmayın Özerime, Yazıktır... Bende ılkokuldan beri süregelen bir "ko- leksiyon" alışkanlığı var. Pul, kartpostal, gazetelerin "soralım öğrenelim" köşeleri... Bu alışkanlığın gazetecilıkte de faydası • Arkası Sa. 19, Sû. 2'de OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Çiller'in T Planu.. Başbakan Tansu Çiller, 5 günlük Japonya turunu ta- mamladı. Yaşadığı deprem feJaketı nedeniyle yaklaşık 10O milyar dolarlık zarara uğ- ra'yan Japonya'nın, kendi işa- damlarının alacağı ıhaleler karşılığında Türkiye'ye 500 milyon dolarlık kredi açacağı açıklandı. Çiller'in, gezisi boyunca verdiği iki mesaj vardı: - Türkiye'ye güvenin ve ya- tınm yapın. - özelleştirmeden payınızı alın. Japon firmalannın, Türki- ye'de otomobil sanayiinden köprü-baraj yapımına kadar pek çok alanda etkınlıği var. Bu, iki ülke arasındaki ekono- mik ilişkilerin öteden beri sü- re gelen yanı. Özelleştirmey- le ilgili temaslar konusunda ise henüz aynntılı bilgrye sa- hip değiliz. Bugüne kadar yapılan özel- leştirme uygulamalanna ba- karak olumlu şeyler söylemek ne yazık ki zor. Son olarak Et ve Balık Kurumu'nun (EBK) Hak-lş Konfederasyonu'na arsa değerinin de çok altında satılması, kamuoyunca da tepkiyle karşılandı ve karar- dan dönüldü. Hükümetin bu konudaki açıklaması ilginçti: - Satış kararımız da doğru- dur, iptal karanmız da! Bu değerlendirme, hükü- metin hatadan ders almadığı kanısını güçlendiriyor. • • • m Arkası Sa. 19, Sü. 7'de B U G ÜN KİTAIP Cumhurlyetle birllkte Gemi mendireğe çarpb• Kadıköy- Beşıktaş seferini yapan Bayraklı gemisj dümeni kilıtlenirice Haydarpaşa Mendireği'Be çarptı. Bir yolcu 1tnikten denize atladı. 19. Sayfada BORSA ûDün 29.781.63 Öncekı 29.122.91 DOLAR ODun 41.450 Öncekı 41.475 MARK QDun 28.350 öncekı 28.400 ALTIN ûDun 504.500 Öncekı 504.000 «iıııTınmnnnuııııt (Fotoğraf: HATÎCE TUNCER)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog