Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makale



Katalog


«
»

F VISA Premier, Gold ve International... 150.000 Ş'lık ferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI "Oaha Uyfır Bır Y > | I T Için" CumhuriyeC r Kredi Kartlarınız... Hem krediniz, hem ayncalığınız... EMLAK BANKASI " D a h ı Uygar Bır Yaşam Için" 71. VI. SAYI26883 /16060 Tl (KDViçmde) KURÖCUSU: TBNU8 HUÂ (1924-1945) BAŞYAZAR!: W İ R HMÂ (1945-1991) 17MNmil6CnM 4 saatlik Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapıldı: Polis emir dinlemediHükümetin itirafı Koalisyon hükümeti, îstanbul'da çok sayıda yurttaşın öldürülmesiyle sonuçlanan olaylarda protestoculann üzerine ateş açan polislerin emir dinlemediğini resmen açıkladı. Hükümet Sözcüsü Aktuna, Istanbul Emniyet Müdürü'nün "Silah kullanmayın" talimatına karşın, bu emrin dinlenmediğine dikkat çekerek "Ümraniye Emniyet Müdürü ve diğer yetkililere, neden bu talimata uymadıklan sorulacak" dedi. ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Içişleri Bakanı Nahit Menteşe, tstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğiu ıle Emniyet Müdürû Necdet Menzir hakkında soruştunna başlatıldığını söyledı. Menteşe, soruşturmanın kişisel değıl olay- larda kusuru bulunan rtim kışiler hakkında yapıldığını bıldirdi. Hükümet, tstanbul "da çok sayıda yurttaşın öldürüimesıyle sonuçlanan olaylarda protes- toculann üzerine ateş açan polislenn emir dinlemediğini resmen açıkladı. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü YA- dınm Aktuna. Istanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'ın, "SilahkuUanmayın"talı- matının dinlenmediğine dikkat çekerek "Ümraniye Emniyet Müdürü ve diğer yetki- lilere, neden bu taümata uymadıklan sorula- cak" dedı. Aktuna, öncekı akşam olağanüstü topla- nan ve 4 saat süren Bakanlar Kurulu'nda alı- nan kararlan açıklarken, emniyet binmlerin- de kusuru görülen sorumlular için soruştur- ma ve görevden alma işlemı uygulandığını bildirdi Bu çerçevede, Gaziosmanpaşa Em- niyet Müdürü'nün görevden alındığını, böl- ge karakollanndakı görevli polislerin de yer- lerinin değıştınldığını açıkladı. Ümraniye Emniyet Müdürü ve diğer sorumlular hak- kında soruşturma açıldığını belirten Aktuna şunlan söyledı -Istanbul Emni>et Müdü- rü'nün, olavlar sonrasu güvenlik güçlerine, 'Ateş menzılıne gırmeyin, silah kullanma- mArkasıSa.l7,Sü.l'de Yıldınm Aktuna, olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu'nda, Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürü'nün görevden alınmasının yanı sıra, 4 kişinin ölümüne yol açan önceki günkü olaylar nedeniyle Ümraniye Emniyet Müdürü ve diğer sorumlular hakkında soruştunna açılmasının kararlaştınldığmı bildirdi. Aktuna, olaylar sırasında kaç kişinin polis kurşunu nedeniyle öldüğünün henüz belirlenmediğini bildirdi. Polise soruşturma Istanbul Valisi Hayri Kozakçıoğiu ile Emniyet Müdürü Necdet Menzir hakkında soruşturma başlatıldı. Kozakçıoğiu ve Menzir'ın şahsıyla ilgili herhangi bir soruşturmanın söz konusu olmadığını belirten Nahit Menteşe, olaylarda kusuru bulunan kişiler hakkında toplu soruşturma yürütülmesi için onay verdiğini belirtti. Menteşe, Kozakçıoğiu ve Menzir'in de bu soruşturmayı istediklerini söyledi. Fatura yöneticilere Emniyette 'ekip çatışmasr • Içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin, olaylann sorumluluğunu tstanbul Valisi Kozakçıoğlu'na yüklemesı ve Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürü Mehmethan Tokuş'u görevden almasıyla, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile Istanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir ve ekibı arasındaki eski çekişme yeniden gündeme geldı. I 4. Sayfada Görevden almdı Tokuş'ıın siciü karanlık • Gazi Mahallesı'ndeki olaylann büyümesinden sorumlu tutulan Emniyet Müdürü Mehmethan Tokuş'un, daha önce görev yaptığı her yerde ya "ışkence" ya da "adam öldürmeden" vukuatı olduğu ve çeşıtli kereler yargılandığı ortaya çıktı. • 17. Sayfada ALEVlLtK, DERS KİTAPLAR1NA GtRtYOR • 17. Sayfada TBMM Başkanı Cindoruk: Cemevi ile cami farksız • Türkiye'de Alevi-Sunni aynmının mümkün olamayacağmı söyleyen TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "Devletimiz ıçin cemevı ile camı arasında hiçbır fark yoktur. Her ikisı de ibadet yapılan yerlerdır. AJeviler de Müslümandır" dedi. B 5. Sayfada Barikat kalınölannın üzerine çıkan çocuklar, Gaziosmanpaşa'da savaş oytınu oynuyorlardı. Neredeyse yıkınO haline gelmiş kahvelerde ise buruk bir bekleyiş hâkimdi. (Fotoğrafiar: HÜLYA TOPCU) Sağduyuegemenoldu• Gazi Mahallesi'nde öldürülenlerden Ali Yıldınm ile Ümraniye'de öldürülen îsmail Baltacı, Ismihan Güner, Genco Demir ve Hasan Puyar'ın cenazeleri, dün binlerce kişinin katıldığı olaysız törenlerle toprağa verildi. Istanbul Haber Servisi- Gazi Mahallesi'nde geçen pazar günü başlayan, 30 kişinin öldüğü olaylardan sonra, dün kentte sakin bir gün yaşandı. Öncekı gün Ümraniye'de, olaylan protesto edenlerin üzerine ateş açılması sonucu öldürülen 4 kişi ıle Gazi Mahallesi'nde öldürülen bir kışının cenazeleri, dün binlerce kişinin katıldığı tö- renlerle toprağa verildi. Omraniye'de kurşunlanarak öldürülen Îsmail Baltacı, Ismi- han Güner, Genco Demir Kara- caahmet; Hasan Puyar Çatalte- pe; Gazi Mahallesi'nde öldürü- len Ali Yıldırun'ın cenazesı ıse Hasköy Mezarlığı'nda toprağa Karayalçın, Atina'yı uyanb • 9. Sayfada PKK yanlıları Türk bayrağı yaktı • 9. Sayfada verildi. Cenaze törenlerinde olay çıkmadı. Ümranıye'de sokağa çıkma yasağı dün 06.30'dan ıtibaren kaldınlırken, Gaziosmanpaşa'nın 3 mahallesinde yaşam normale döndü ve zarar tespıt çalışmalan başlatıldı Hacı Bektaş-ı Veli Kül- tür ve Tanıtma Derneği'nde ise dernek yönericileri ve DGM'den MArkasıSa.l7,Sü.5'te BU ACISON OLSUN- YıDarca gözü gibi sakmtnıştı çocuğunu». Yememiş yedirmiştL. Yoksulluğuna karşın elinde nesi varsa onun için harcamışü... Ama şimdi o yoktu... Canından bir can koparmışlardı... (Fotoğraf: AHMET ŞIK) Hayalet ilçe canlanıyortstanbul Haber Servisi - Geçen pazar gecesinden dün sabah 06.30'a kadar kurşunlama, yürüyüşler. çatış- malar, saldınlar, sılah seslen ve yakı- lan ateşlerle tam bir savaş alanına dö- nen Gaziosmanpaşa'nın 3 mahalle- sinde "temizJik" başladı. Yasağın kal- dınldığı erken saatlerden itıbaren Ga- zi, tsmet Paşa ve Zübeyde mahallele- rinde evlerinden çıkan halk, savaş ala- nını andıran sokaklan temizleyerek hasar tespitıne başladı. Gazi Mahallesi'ne gıttığımizde olaylardan geriye cemevınin önüne kurulan barikatın tahta, kalas, tuğla, kiremit parçalanndan başka bır şey kalmamıştı. Halkın öfkeli yüzü, yeri- ni buruk bir hüzne bırakmıştı. Bina- lann üzenne asılan pankartlar yırtıl- mış, bazılan ise indirilmişti Cemevi- nin bulundugu meydan, öncekı gün- lerde binlerce kalabalığın gece gün- düz demeden bekledıği meydan de- ğildı sanki. Dün gencin zafer ışaretı yaparak çıktığı bankatın üzennde şimdi bir çocuk oynuyordu. Jandar- malar ise olası bir gelışmeye karşı so- kaklarda dolaşıyordu Dükkânını te- mizlemeye ve zarannı tespit etmeye çalışan esnafa yine vatandaşlardan yardım geliyordu. Yiısuf Acar adında bir esnaf. "Dükkânımda ne kadar ha- sar var bilmiyorum. Bilsem ne ohır? Devletzaranmızı karşüayacakmış de- \ArkasıSa.l7,Sü.l'de OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Devletin Ayıbı Gaziosmanpaşa ve Ümra- niye'de yaşanan olaylar sonrasındakı araştırma ve açıklamalar "devletin polisi olması ve o bilinçle davran- ması" gereken kişılerin, şeri- atçı ve ülkücü bir kadrolaş- ma sonunda göreve getiril- miş olduklannı göstermekte- dir. Ancak bu tespit, kışkırtı- cı militanların ve topluluk içindeki kimi art niyetlilerin polise saldırmalarının hoş- görü ile karşılanmasına da tutarlı bir neden sayılamaz. Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürü olarak olaylar sıra- sında görev yapan ve şimdi görevden alınmış bulunan Mehmethan Tokuş'un kimi gazetelerde yer alan fotoğ- rafı, özel kimliğı hakkında duyulan endişeleri doğrular niteliktedir. Bu görüşümüz Tokuş'un bıyıklarının tıpık ül- kücü görüntüsü çizmesın- den kaynaklanmıyor. Arka- daşlarımızın araştırmaları sonucu ulaştıklan bilgiler, bu kanıyı doğrulamaktadır. To- kuş hakkında aralannda sol- cu görüşlülere yönelik iş- kence ile adam öldürme de dahil, çeşitli kovuşturmalar sünnektedir. Olaylan önlemekle görevli polislerin verilen emirleri dinlemedikleri de Hükümet Sözcüsü ve Devlet Bakanı Sayın Yıldınm Aktuna tara- fından resmen açıklanmıştır. Sayın Aktuna'nın "Istanbul Emniyet Müdürü'nün, olay- lar sonrası, güvenlik güçleri- ne 'Ateş menzilıne girmeyin, silah kullanmayın' talimatı verdiği beliriendi. Buna kar- şın silah kullanılmış. O ne- denle sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı" söz- • • • MArkasıSa.l7,Sü. 8'de Daha çok ihracat daha çok kredi! VakıfBank, her türlü ihracat projeniz için kredi desteğini arttırarak sürdürüyor. Gelin VakıfBank'a, hem siz kaz3mn... £ * hem Türkiye kazansın! 1 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Gülten Akın, Müshm Çelık, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, Ahmet Erhan, Bahar Gökler ve Emin Özdemir'den oluşan Ceyhun Atuf Kansu Şıir Ödülü Seçıci Kurulu, 33 yapıt üzerinde yaptığı değeriendirme sonucunda ödülü Ali Cengızkan'a oy çokluğu ile verdi. • Arka Sayfada Havar ve Daş'a 30 yıl hapls cezası Akdeniz'de 14 ton uyuşturucu ile ele geçirilen 'Lucky-S' gemısıyle ilgili olarak açılan davada Nejat Daş ve Halıl Avar 30 yıl ağır hapıs cezasına çarptırıldı. • 5. Sayfada Özel TV'nin bedeli 180 milyar lira Resmı Gazete'de yayımlanan yönetmelığe göre, ulusal düzeyde yayın yapan bir TV kuruluşu 180 milyar lıra, bır radyo kuruluşu ıse 20 milyar lıra tutarında ödenmiş sermaye koşuluna uyacak. • Arka Sayfada Merkez Bankası CHP'nln Hükümetin uygulama programını hazırlamak içm yürütülen çalışmalarda CHP'nın, Merkez Bankası'nın Başbakan Yardımcılığı'na bağlanması ıstemi kabul edildi. • 5. Sayfada BORSA Dun 32.095.69 Öncekı 32.285.54 DOLAR ODun 41.900 öncekı 42.000 MARK ûDun 30.200 Öncekı 30.000 ALTJN ODun 520.500 öncekı 525.500 35 bfn kişl iade ediliyor Almanya Federal Içişleri Bakanlığı önceki gün aldığı kararla eski DEP milletvekillerinin mahkûmiyetini bahane ederek süreklı ertelediği, çoğunluğu Kürt 35 bınden fazla kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda yeşıl ışık yaktı. • 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog