Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $Mık ferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI " D ı h ı Uygar Bır Y ı p m I ç ı n ** CumhuriyeC I Konut, taşıt, iş ve I her türlü ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI" D a h ı U y g a r B ı r Y a ş a m I ç ı n " 71 • Yl SAYI »381 11BBM Tl (KDV ynde) KURUCUSU: YBN08 HMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADfc HMt (1945-1991) tarbşı L: Çiller L, Çetin suçladı, Menteşe suçlandı araıuyorÇiller: Polise ateş açıldı Tansu Çiller, Gaziosmanpaşa'daki olaylarla ilgili olarak "Kahvehane ve pastane taranması olaymdan sonra bir grup gösterici güvenlik güçlerine karşı saldınya geçmiş, bir grup tahrikçi, güvenlik güçlerine ateş açmıştır. Buna karşın polis, sağduyuyu elden bırakmamıştır" değerlendirmesini yaptı. çetin: Polise güven yok Güvenlik güçleri devreye girdikten sonra çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirten Hikmet Çetin "Bu, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir durum. Neden insanlanmız güvenlik güçlerine güven duymuyor? Bu toplumsal bir olay haline gelmiştir" dedi. Menteşe'ye elestirf îçişleri Bakanı Nahit Menteşe, DYP grubunda da topa tutuldu. Parti yöneticileri ve çok sayıda milletvekili Menteşe'yi* "Polis, neden vatandaşlann üstüne ateş açtı? Kürtçe sloganlar atıldığını söylüyor, Alevi-Sünni çatışması olduğunu açıklıyorsunuz, bu çelişki değil mi?" sözleriyle suçladı. Vali kusurlu' Olaylara geç müdahale konusunda Istanbul Valisi Kozakçıoğlu'nu suçlayan Nahit Menteşe, polisin yurttaşlara ateş açmadığmı öne sürerken, Alevi yurttaşlann kullanılmak istendiğini söyledi. "Tek bir kusurum yok" diyen Menteşe, istifa etmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Koalisyon li- derleri, Istanbul'da Alevi yurttaşlara yöneltilen sal- dınlar konusunda görûş aynhğına düştüler. CHP Ge- nel Başkanı Hikmet Çetin. Başbakan Tansu ÇiDer'in, "sağduyulu davranarak olaylann büyümesini engei- lediğuu" savunduğu polısı suçladı Çetin, "Ükateşst- rasında iki kişi öldü. Güvenlik güçlerinin devreye gir- mesinden sonraysa 10'dan fazla insan öldü. Bunun üzerinde ciddiyetle durulmalı. Neden insanlanmız güvenlik güçlerine güven duymuyor?" dedi. CHP'h- ler, polisteki gerici kadrolaşmaya ilişkin bir Meclis araştırma önergesi vereceklenni açıkladılar. Bazı CHP milletvekilleri de îçişleri Bakanı Nahit Mente- şe'yi istifaya çağırdılar. Îçişleri Bakanı Nahit Men- teşe, Alevi yurttaşlara yöneltilen saldınlarla başla- yan olaylar nedenıyle DYP grubunda da topa tutul- du. Parti yöneticileri ve çok sayıda milletvekili Men- teşe'yı, "Polis. neden vatandaşlann üstüne ateş açtı? Organize bir ola\ sa. neden önceden istihbarat edine- mediniz. sokağa çıkma \ asağını. 16 kişi öidükten son- ra mı üan etmek akhıuza geldi? Istanbul Emniyet Mü- dürü imparator mu?" sözleriyle suçladı Olaylara geç müdahale konusunda Istanbul Valisi Hayri Ko- zakçıoğhı'nu suçlayan Menteşe, yurttaşlarla çatışan polisin "ateş açmama emrine uyduğunu" öne sürdü. Bakanhktan aynlması istenen Menteşe, "tstifam söz konusu değil. Kusurum yok" savunmasını yaptı. Başbakan Tansu Çiller, partisinin grup toplantı- sındaİci konuşmasının büyük bölümünü tstanbul'da- ki olaylara ayırdı. Kahvehane ve pastane taranması olayından sonra bir grup göstericinin güvenlik güç- lerine karşı saldınya geçtiğini anlatan Çiller, buna karşın polisin, "sagduyuyu" elden bırakmadığını öne sürdü. Konuşmasındâ, tarama olayından çok göste- ricilerin tutumunu eleştirmesi dikkat çeken Çiller, olaylarda 15 yurttaşın yaşamını yitirdiğini, 28 polis ve 160 yurttaşın da yaralandığını bildirdi. Çiller, ola- yın faillerinin mutlaka bulunacağı sözünü verdi. Ta- rama olayı sonrasmda bir grup "tahrikçinin" güven- lik güçlerine saldırdığını ve çanlann üzennden ateş açtığını öne süren Çiller'in, polisin göstericilerin üze- rine ateş açmasma değinmemesi dikkat çekti. Türki- ye ne zaman "partak bir geleceğe" doğru yol almaya başlasa, bu tür olaylann olduğunu kaydeden Çiller, yurttaşlan, "radikal ve ekstrem bölücü gruplann kar- ştsınaçıkmaya"çağırdı. Türkiye'nin gümrük birliği- ne gıriş sûrecinin başlamasından hemen sonra bu olaylann çıktığına dikkat çeken Başbakan, "Bölücu- lük nereden, hangi radikal, ekstrem gruptan geirse getsin önüne çıkalım. Aşın sağ da aşın sol da bölücü- lüktür" dedi. CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ilk gece olay- lar sırasında 2 kişinin öldüğüne dikkat çekerek şu gö- rüşleri dile getirdi: "Güvenlik güçleri devreye girdikten sonra ise 10'dan fazla insan yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Bu, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir durum. Neden insanlanmız güvenlik güçlerine W Arkası Sa. 19, SH3'te Gaziosmanpaşa'da otomobile patlayıcı atıldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı . Terörütırmandınyorlar Izmir, Bursa ve Adana'da da protesto gösterileri yapıldı Kızday'da çabşma Su, köpek ve copla müdahale: Gaziosmanpaşa olaylannı protesto için Ankara'da dün yapılan miting sırasında da polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Göstericilerin üzerine önce panzerlerle basınçlı su sıkan polis, daha sonra köpek ve coplarla müdahale etti. Haber Merkezi- Istan- bul Gaziosmanpaşa'da 23 kişinin ölümüyle so- nuçlanan olaylar dün Ankara, Istanbul, Izmir, Bursa ve Adana'da dü- zenlenen gösterilerle protesto edıldi. "Yaşasın halklann kardeştiği", "Alevi-Sünni kardeştir, aynm yapan kalleştir" GUNDEM MUSTAFA BALBAY İslamın Kanlı Coğrafyası... sloganlannın atıldığı gösterilerde, hükümet ve îçişleri Bakanı Nahit Menteşe'ye istifa çağn- sında bulunuldu. Protes- to için Ankara'da yapı- lan kitle gösterisi, gü- venlik güçlennin müda- halesinin ardından çatış- mayla sona erdi. Güven- lik güçleriyle Başbakan- hğa yürümek isteyen topluluk arasında çıkan çatışmada silah kul- lanılinadı, ancak polisler tarafından dövülen çok sayıda kişi yara- lanarak hastaneye kaldınldı. 17'si polis, toplam 38 kişinin yaralan- dıgını, 20 kişinin de gözaltına alındığını bildiren Ankara Emniyet • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te İSLAMABAD - Pakistan'ın başkentine gelişimizi televizyo- nun ana haber bülteninde izli- yorum. Saçının üçte biri beyaz bir tülbentle örtülü kadın spike- rin birkaç saniyelik görüntüsü- nün ardından Islamabad'a ge- MArkasıSa. 19,SH3'te Cami taşlandl Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde Alevilerin protesto gösterisi sonrasmda, içinde muhtarlığın da bulunduğu binaya ateş açıldı, bir cami taşlandı, otomobiller tahrip edildi. Olaylarda çok sayıda yurttaş ve 5 polis yaralandı. • 19. Sayfada Bütünlük Datça'da bu uzak zürafasında Anadolu'nun Filizkıran ftrtınası esiyor Eş zamanda Istanbul'da Gaziosmanpaşa'da Dal gibi Aleviler kınlıyor tşte bu, vatanla milletin bölünmez bütünlüğüdür CAN YÜCEL Gazi MahaDesi'ndeki olaylan protesto amacrjla dün Ankara Kızılay'da yürüyüş yapanlan polis panzerlerle su sıkarak dağrtmaya çanşo. Bir gös- terici, üstüne gelerek su sıkan panzerin önüne geçip protestosunu dile getirirken potisler çok sayıda kişjvi gözahma aldı. (Fotoğraf: RIZ A EZER) ANAP LİDERİ YIUHAZ; Hükümet istifa etsin• ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, siyasi otoritenin kararsızhğınm polisi de zaafa uğrattığıru belirterek Gaziosmanpaşa'daki olaylarla ilgili olarak yalnız Îçişleri Bakanı'nm değil hûkûmetin istifa etmesi gerektiğini savundu. Bülent Akarcah da "Bu olaylann arkasında hükümet var" dedi. B 7. Sayfada BAŞBAKANLIĞA StYAH ÇELENK • 3. Sayfada AVCILAR Oğrencilerden müdüre suçlama • Avcılar Öğrenci Yurdu'nda dün gece rahatsızlanan bir kız öğrencinin hastaneye kaldınlmasından sonra, başlayan gergmlik, gece geç saatlere kadar sürdü. Kız öğrenci, yurda dönüşünde yurt müdürünün hakaretleriyle karşılaştı. Müdürün öğrenciyi iffetsizlikle suçlaması yurtta kalan erkek ve kız öğrencilerin tepkisine neden oldu. Öğrenciler, "Müdür istifa" diye slogan attılar. • 19. Sayfada OLAYLARIN ABDINDAKİ GERÇEK Nereye?.. Br cinayetin katilini bul- mal devletin görevidir. Bu görev, yaşama hakkının bir sonjcu ve güvencesi niteli- ğin<ledir. Türkiye'de devlet, yıllsrdan beri, bu görevini yerne getiremiyor ya da ge- tirmyor. Ne toplu kırımlann fail leri bulunabiliyor, ne de tek. tek cinayetleri işleyenler yakalanabiliyor. Bu karanlıkta doğan soru- lar, "Türkiye'de devlet var mı, yok mu?" kuşkusunu yaratıyor. Her şeyden önce bir nok- tayı vurgulamak gerekiyor: Bir ülkede işlenen cinayetle- rin faillerini bulmak için, dev- letin gelişmiş olması gerek- mez. Toplumun sanayi dev- rimini yapmış olması ya da bilgi toplumuna dönüşmesi bir ayrı sorundur; demokra- siye geçmiş olsun, olmasın; endüstri ya da tanm aşama- sında bulunsun, bulunma- sın; devlet, cinayetlerin fail- lerini bulmak, katilleri ceza- landırmak zorundadır. Eski çağlardan beri insan- lığın benimsediği yaşama biçimi budur. Insanlar yaşa- ma haklannı güvenceye al- mak için devlet çatısı altında toplanmayı yeğlemişlerdir. Türkiye'de bugün, devle- tin cinayetlerin faillerini bul- mak konusundaki yetersizli- ği, etkisiztiği, kayıtsızlığı, hiç- bir biçimde açıklanamaz, bağışlanamaz bir ayıptır. Çağdaş uygarlığa yöneldi- ğimiz veya çağ atladığımıza ilişkin pek çok laf duyuyo- ruz. Bunların bir değeri yok- tur. Istanbul'un göbeğindeki Gaziosmanpaşa'da yaşanan ••• • Arkası Sa. 19, SU 8'de Demirel işbirliği istedl Çumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ekonomik işbirliği Örgütü'ne (ECO), Doğu-Batı arasındaki ilişkilerde etkinlik kazanacak yönde "güç birliğini arttırma" çağnsında bulundu. • 11. Sayfada Suriye-lsrall yumuşaması ABD Dışişieri Bakanı VVarren Christopher, Suriye lideri Esad'la yaptığı görüşmenin sonucunda iki ülke arasındaki görüşmelerin yakında başlayacağını belirtti. • 10. Sayfada Abdülkadir Yücelman a ödül Türkiye Miiii Olimpiyat Komitesi'nin spor yazan ödülü spor danışmanımız Abdülkadir Yücelman'a, futbol ödülü de Oğuz Çetin'e verildi. • Spor'da BORSA ûDun 32.972.47 Öncekı 32^12.60 DOLAR ûDun 41.975 Öncekı 41.950 MARK Dun 29.750 Öncekı 29^75 ALTiN ODun 522.000 Öncekı 522.000 Ilhan Mimaroğlu'nun New York'tan yazılan bugün ve her çarşamba Kültür sayfasmda Hükümet düşünee affiııı üsdenme yarışına girdi • Başbakan Tansu Çiller, düşünee mahkûmlanna af konusunda Adalet Bakanlığı'na talimat verdiğini açıklarken, Bakan Mehmet Moğultay, "genel başkanından" aldığı talimatla çalışmaya başladığını vurguladı. CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, düşünee özgürlüğünün hükümette kalma koşullan olduğunu anımsattı. • 19. Sayfada • TUZAK İİOMET ÇETİKJmrHi ynm • 5. Sayfada • GECE YARISINDAN... GÜN ORTASINDAN... ffYDM BVGfcm btertmleri • 4. Sayfada • SAĞDUYU TAMAM, YA SONRA? ORAL ÇAUŞLAIfn ymSI • 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog