Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Kredi Kartlarınız... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... EMLAK BANKASID ı h ı U y g a r B > r Y a ş a m İ ç i n " Cu m huriyet rBîreysel kredilerirrfzle her zaman yanınızda... EMLAK BANKASI " D ı h j U y g a r B ı r Y a ; a m I ç ı n " 71. Y l SAYI25380 /15000 TL (KDV»ç,nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: tUtik HN (1945-1991) f4MMT1885SJIU Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi, ölü sayısı 18'e çıktı Sağduyuya çağrıEŞk Düzey... Gaziosmanpaşa'da yaşa- nan kanlı olavlar. yalnız vü- reklerde acılar varatmakla kalmı>or; bunun ötesinde dii- şünceİere kapılar açıyor. Ne var ki bu düşünceler karmaşıkdeğiLyalındır; her- kesin bildiği ve kuliandığı bir Frenkçe sözcük "provokas- yon"; Türkçe deyişiyle "gü- dümlü kışkırtma" yaşanan olavlann sıcaklığında buram buram tütüyor. Türkiye böyle bir tuzağa düşecek kadar deneyimsiz midir? Daha önce pek çok yö- remizde tezgâhlanan bu tür oyunlann başan kazandıkla- n görütdü; ama, bu kez de ay- nı oyun yinelenecek midir?„ Soru ve sorun budur. • Türkiye, Avrupa Gümrük Biıiiği'ne giri>or. Hesaba gö- re bugünden başlavarak altı ay içinde demokratikleşme yoiunda yeterii adımlar atılır- sa, Avrupa Pariamentosu, Gümrük BirliğTne giriş için yeşü ışıgı yakacaknr. Tam bu aşamada, Istanbul'da kanlı olaylar patlak veriyor, Alevi yurttaşlann vaşadığı semtier- de kahvehaneler taranıvor; öiülerve yaralılar. çığbklar ve gözyaşian. isyan du s gulan ve tepkilerie halk sokağa dökii- liiyor; daiga dalga yayılan ka- labaiığı teskin etmek zorlaşt- yor. Sonuç: Sokaga çıkma ya- sağı.L Hem silahlı saklınya uğra- yan hem de sokağa çıkma ya- sağı uyguianan yörelerde or- talık durulmuş mudur?_ İlk bakışta Türkiye'nin Av- rupa'ya kahlmasını isteme- yen çevrelerin bu işte par- maklan olduğunu düşünmek doğakur. Eğer bir "prov okas- yon" gerekivorsa nerede yü- rüriüğe konabilir? En duyar- b bölgede tezgâhlanan kanlı saraırubirtertipişidir. \ncak önemli olan iki olgu >ar. Bt- rincisi, Ale\i topiuluğunun sürekli ve yoğun baskı ve sal- dınlarta tedirgin ve tetikte ol- masıdır. tkincisi bu tür "pro- vokasyon " u sırası geidiğinde düzenleyebilecek çapta ör- gütlerin toptumda varhğıdır. "lnananlar" ve "ınanma- yanlar" aynmının üstünde yükselen politikayı iktidara ürmanmak için kullanan şe- riatçılığın toplumu getirdiği yer burasıdır. Dinin siyasete alet edilmesi. tslamın değil. Sünniliğin esas alındığı parti- cüiğin açıkça v ürütülmesi, meyvelerini veriyor. Elbette bütiin bunlann te- melinde. yüzde 150 enflas- yonla canı burnuna gelmiş halk yığınlannın dokunsan patlay^cak kadar gerilmiş st- nirlerini de görmek gerekiyor. • Ne yazık ki Türkiye'yi yö- netenİer halka yabancılaş- mışlardır; Ankara başkent, tstanbul payitaht olmuştur; dar bir çevrenîn içinde oyna- nan poutika oyunlanvla yeti- niliyor: hükümetin boşlukta sallanması doğal sayıhyor; anti-demokratikbir düzende terörle ve enflasvonla yaşa- maya alıştığımız sövleniyor; ama, bu gidişin bıçak sırtında bir yolculuk olduğu gerçek- tir. " Türkiye\vi bıçak sırtından kurtarmak için şimdi en çok sağduyu gereklidir. Türkiye Büyük Millct Meclisi varhğV nı böyle bir günde duyura- mazsa, karamsarükyoğunla- şacaktır. Meclis duruma el kovmau- dır. Eğer böyle bir günde bile parlamento ülkede yaşanan- lardan kopuk görüntüsünü sürdürürse, eğik düzeydeki serüvenimiz devam edecek, du\ ara çarptığımızzaman da iş işten geçmiş olacakûr. Cumhuriyef HABER, NOT, İZLEN Polis ateş açtı Gaziosmanpaşa ilçesinde asker, polis ve halk arasında gün boyu süren taşlı, sopalı, silahlı çatışmada ölü sayısı 18'e yükseldi. Âralannda çocuklann da bulunduğu çok sayıda yurttaşın üzerine polis tarafmdan ateş açıldı. 250'den fazla kişi yaralandı. îçişleri Bakanı Nahit Menteşe, îstanbul Valiliği'nde "acil durum" toplantısı yaptı. Toplantının ardından Gaziosmanpaşa ilçesinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyduklannı belirttiler. Göstericiler ve güvenlik güçleri arasındaki tartışmalar çatışmaya dönüştü. Göstericilerden polis ve askerlerin üzerine taş ve sopalar atılırken üst üste silah sesleri duyuldu. Asker ve polis rasgele ateş etmeye başladı. Ecevit olay yerine giremedi. • 19. Sayfada Gün boyu çaüşma Önceki gece Alevilerin oturduğu kahvehaneterin sflahla taranması aym bölgede tepkilere neden oldu. Çıkan çabşmalar gun bo\ u sürdü. Sokağa çıkma vasağmın ilanından sonra olaylar önlendi. Bölge savaş alanuıı andırı\. Alevilere yönelik saldınya siyasiler, kitle örgütleri ve halktan tepki yağıyor: POLİTİKA Tahrfldere kapbnaym• Istanbul'da çıkan olaylarda 18 kişinin ölmesi, tûm v/urtta şiddetle kınandı. Cumhurbaşkanı Süieyman Demırel devletın bütün gücûyle görevinin başında olduğunu belırterek "Ülkenin bırliğıne, dırlığıne musallat insanlann ekmeğıne yağ sürmenin yaran yoktur" diye uyanda bulunurken, bazı siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütleri de "tahnklere uyulmamasını, suçlulann hemen bulunmasını" istedi. • CHP Genel Başkanı Hikmet Çetın de Jstanbul'dakı olayın "laık cumhunyete, ulusal bütünlüge saldınnın bır parçası" olduğunu savunarak, Alevi yurttaşlara, "Sakin olun, oyunlara ve tahnklere kapılmayın" çağnsında bulundu. • 19. Sayfada BİLİNEN SENARYO Kiııı kiıııi vuruyor belli değil • Alevi yurttaşlann Gazi Mahallesi Polis Karakolu'nu hedef seçmesının nedeni, sadece kahvehanelerin taranması olayı değildi. Birkaç ay önce AJevi bir simitçi, karakolda ölmüştü. Alevi yurttaşlar, simitçinin karakolda dövülerek öldürüldüğünü öne sürüyorlar. • îşte bu olay ve polisin kahvehanelerin taranrnastndan saatlerce sonra olay yerine gelmesi, binlerce insan için bardağı taşıran son damla oldu. Bir anda ortalık ana-baba gününe döndü. Atılan taşlarla karakolun camlan kınldı. Ardından bir dönemi anımsatan görüntüler... • 3. Sayfada 12 EYLÜL BENZERİ Kahve tarama yıllar sonra ilk örnek • Gazıosmanpaşa'da 12 mart gecesi başlayan olaylar, son yıllarda Alevi yurttaşlara yöneltilen saldın ve karalama kampanyalannın son balkası; kahvehanelere yönelik saldın ise 12 Eylül 1980 öncesınde sık sık yaşanan eylem biçiminin yıllar sonra yaşanan ilk örneğı oldu. HAIİ RBlfitm haberi • 3. Sayfada GUNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Sağduyu... • Gazıosmanpaşa'da ve dığer yörelerde yaşayan, laik, demokratik Türkiye'nin vazgeçilmez öğesi ve güvencesi olan Alevi yıırttaşlanmızın her tûrlü kışkırtmadan uzak durmalannı istiyoruz. • 7. Sayfada Hoşgörü düşıııaıılaıi • Bosna-Hersek'teki Müslüman Boşnaklara saldıran Sırp mılliyetçileriyle Gaziosmanpaşa'da Alevilere saldıran yobaz teröristler arasında, bız kurmasak bile tarih gereken bağlantıyı kuracaktır. OKTHYBtHd'njnyio» • 6. Sayfada IstanbuTda telörgüler • Savaşlarda gördüğümûz, sıperlenn önüne çekılen halka halka dikenli teller. Askerler Cemse'den indirdikleri dikenli tellen Gazi Mahallesi'ne, Zübeyde Mahallesi'ne, özellikle Cemevı'ne açılan bütûn yol ve sokaklara döşüyorlar. CMaylaruı alevienmesiyle birlikte, polis de hedef gözeterek ateş etmeye başladı. Bir cehenneme dönen çaüşma alanında yarahlar uzun süre yer- lerde kaldı. Silah seslerine kanşan yarahlann çağnlaruıa neden sonra askeıierden yardım geidL Çaoşmalar akşam saaderine kadar sürdü. M, FOTOĞRAFLAR: ZAFER AKNAR, AYŞE YILDIRIM, AHMET ŞIK, YAHYA KOÇOĞLU, UĞUR GÜNYÜZ, MÎYASE ÎLKNUR, KAAN SAĞANAK, IBRAHÎM GÜNEL, YASEMİN KOYUTÜRK, YILMAZ KARABACAK, AYKUT KÜÇÜKKAYA, KEREM ILGAZ. • Olaylarla ilgili haberier 3,4,5,6 ve 19. Sayfalarda • 5. Sayfada \ Kiııı ne istiyor? • Içışlen Bakanı Nahit Menteşe, silahlı saldınyı kimin yaptığmı soran gazetecilere şu cevabı veriyor: "PKK de olabilir, IBDA-C veya Dev-Sol da olabilir." Tam îçişleri Bakanı'na göre bir cevap. OMLÇAUfUUrnyazRf • 4. Sayfada BİLİNCtN YOK OLDUĞU ANŞfinUNSOIBnnyi» • 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog