Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacımz için.. Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D ı h ı U y p r B ı r Y a | a m I ç ı n " 71. n . SAYI2S3S9 /15000 Tl (KDVıçmde) CumhuriyetKURUCUSU: YWU8 IMtf (1924-1945)BAŞYAZARI: MDİR MOİ (1945-1991) VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'lıkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI " D ı h a VJ y g a r B ı r Y ı j ı m I ç ı n ' 13MMT180SMZUTESİ Alevilere saldırı5 kıraathane kurşunlandı, 2 kişi öldü. Çıkan olaylarda çokjsayıda yaralı var 1EPKİLER• Alevi yurttaşlann gittiği yerlerin otomatik silahlarla taranmasından sonra bölgede toplananlar ile polis arasında yer yer çatışmalar çıktı. Olayın duyulması üzerine tstanbul'un çeşitli semtlerinde yürüyüş yapmak isteyenlere güvenlik güçleri engel oldu. • Yaşamını yitiren 67 yaşındaki Halil Kaya'nın Alevi dedesi olduğu belirtildi. Olayı üstlenen olmadı tstanbul Haber Servisi - Gaziosmanpaşa Gazi Mahallesi Is- met Paşa Caddesi üzerinde çoğunluğu Alevi yurttaşlann gittiği 5 kahve ıle birpastane, kimliği belirlenemeyen kişilerce otoma- tik silahlarla tarandı. Olayda ilk belirlemeleregöre biri Alevi de- desi olmak üzere 2 kişi öldü, araiannda polislerin de bulundu- ğu çok sayıda yurttaş yaralandı. Olaylar üzerine mahalle sakin- leri yürüyüş yaptı, bazı • • Yaşanan kaniı olayın failleri, boyudan. perde arkâsı bu satır- lar yaaldığı dakikalarda bilinmi- yordu; ancak saldınnın anlamı hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar belirgindir. Bu ülkede kardeş kavgasını bir yandan etnik çeüşkiye, öte yan- dan mezhep çeiişkisine oturtarak Türidye'yi kana boyamak iste- yenlerin varlıklan >e amaçlan ortadadır; inananlarve inanma- yanlar di>e toplumda birbirine düşman kesimler vararmak iste- yenlerin eli silahlı çeteleri türe- miştir. Bu işi yapanlann hangi örgüt- ten olduklan da önemli değildir. Terör örgütieri içinde biierek >a da bilmeyerek eylemleri üstle- nenler vardın kışkırtılanlar >a da kullanılanlar \ardır, güçlü odak- larca himaye edilenler de bulun- maktadır. ÂncakyüzeyseJgöriin- tüler temel gerçeği değiştirmiyor. Bir ülkede devlet yurttaşın ya- şam hakkını güvenceye alamı- yorsa, hiç kimse yann ne olaca- ğını bilemez. İstanbul'da. mahallesinde, kahvesinde dostlanyla oturan masum insanlar. salt inançlan vüzünden silahJarla taranıyor- İarsa. devlet yok demekrir. Gü- neydoğu'da yok olan devletin bii- v ük kentierde de silinmesi döne- mi mj başlamışör?.. Ülkemiz bir tehlikenin eşjğin- deyken gerçekleri saptırarak pembe tabioiar çizmek, tehlikeyi büyütmekten gayri başka bir işe yaramıvor. "HarH gaflet'e dalmış olanlann gözterini açmalan gere- kir: ama ne yazık ki sonımlu hü- kümete gerçek durumu anlata- cak bir MecBs çoğunluğu da yok- tur. En büyük eksiklik de öyle gö- riinüyor ki ülkede yaşananlara yabancılaşmış bir parlamento çoğunluğunun varüğıdır. • • • yürüyüş yaptı, gruplarca dükkânlar tahrip edilirken arabalar dev rildi. Olay yerine geç gelmekle suçlanan güvenlik güçleri, saldmlan protesto edenle- ri durdurmak için havaya ateş açtı. Kentin çeşitli böl- gelerinde de saldınyı pro- testo amacıyla sabah saat- lerine kadaryüriiyüşler ya- pıldı. Kaçan saldırganlar. gasp ettikleri ticari taksi- nin şoforünü bıçaklayarak öldürdükten sonra aracı yaktılar. Gaziosmanpaşa Gazi Mahallesi Ismet Paşa Cad- desi üzerinde bulunan kah- veler dün gece saat 21.15 sıralannda kimliği belirle- nemeyen kişilerce otoma- tik silahlarla tarandı. Edi- nilen bilgilere göre 34 TJL 86 ve harf kodu alınama- yan 34... 12 piakalı 2 tica- ri taksi Gaziosmanpaşa Dörtyol mevkiini geçtik- ten sonra çoğunluğu Alevi yurttaşlann yaşadığı tsmet Paşa Mahallesi Selimpaşa Caddesi üzerindeki Doğu Kıraathanesi önüne geldi. Görgü tanıklannın anlat- tıklanna göre içlerinde bir de bayan bulunan araçtan Doğu Kıraathanesi'ne oto- matik silahlarla ateş açıldı. Saldırganlar daha sonra aynı cadde üzerinde bulu- nan Dostlar, Yavuz Kar- deşler, Cihan ve Türkmen- ler kıraathanelerini de oto- matik silahlarla taradılar. Saldırganlar 50 metre ile- ride bulunan birpastaneye de gene otomatik silahlar- la ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştılar. Saldında kullanılan 34 TJL 86 piakalı ticari araç olay yerinin yakınındaki Gazi Mahallesi 987. So- kak'ta yan yanmış vaziyet- te terk edilmiş olarak bu- lundu. Aracın bagajında yapılan incelemede. aracın şofÖrü MesutEfe, elleri ve • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Saat 21.15'te başlavan olaylar bir anda tepkilerk büyüdü. Arabalar devriMi. Saldında Halil Kaya yaşamını yitirdi. lıırkıye yı kaıişümıak istiyorlar • Silahlı saldınyı kınayan CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, olayla ilgili olarak yaptıgı ilk değerlendirmede, "Olaylarda kasıt söz konusu ise olay daha vahimdir. Eğer olaylar bir tertip ise bunun aydınlatılması gerekir"' dedi. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskın, tarih ülke boyunca insanlan üzerinde oynanan çirkin oyunlardan birinin daha sergilendiğini söyledi. • Karacaahmet Sultan Derneği Başkanı Mehmet Başaran, Alevilerin üzerinde yeni bir oyun oynandığını belirterek, olayın bir provokasyon olduğunu söyledi ve "Bizi olaylann içine cekmek için tahrik edivorlar" dedi. Merkezi istanbul'da bulunan Alevi dernekleri bugün bir araya gelerek bir toplantı yapacak. Provokasyon içîn her şey vardıİstanbul Haber Servisi - Her şey çok sakindı Istanbul'da.. Gazetelerin, televizyonlann istihbarat servislerinde çalışan gece muhabirleri, birkaç kaza ile seyreden geceyi bu şekilde sakin geçırmenin arzusu içinde otururken bir anda Gaziosmanpaşa Gazi Mahallesi'nde sılahlann patladığı, kahvelerin tarandığı anonslanyla yerlerinden fırladılar. 12 Eylül 1980'den bu yana böylesine geniş çaplı bir kahvehane taranması olayı yaşanmamıştı. Olay siyasi miydi, değil miydi? Kentte cirit atan ve son yıllarda sayılan hızla artan kuçük küçük rüşvet mafyalannm ya da adlannı mafyaya çıkarmaya çalışan sokak kabadayılannm işi miydi?.. Ne oluyordu? "Birileri terörü tekrar nrmandırmava mı çalışıvordu*' sorulan arasında olay aydınlanmaya başladı. Gaziosmanpaşa'da Alevi yurttaşlann yoğun olarak yaşadıklan Gazi Mahaîlesi'nde Jsmet Paşa Caddesi üzerindeki Alev i yurttaşlann gittikleri kahveler kimliklen belirlenemeyen kişilerce otomatik silahlarla taranmıştı. Alevi cemaatte tanınan Halil Kava adlı 67 yaşındaki dede ilk kurşunlanan Doğu Kıraathanesi'nde, oracıkta öimüştü. Söylentı medyası hızla çalıştı. Alevi dergâhlan, cem evlen. Alevilerin evleri kurşunlanmış, çok sayıda kişi öimüştü. Olay yerine ulaşıldığında ortalıkta 3-5 tane polisten başka güvenlik görevlisi olmaması ilk dikkat çeken noktaydı. Bu arada söylentiler katlanmış ve sel olup sokaklara taşmıştı bile... Saldırganlar kaçarken gasp ettikleri otoyu 500 metre ötede bir sokağa terk edip yakmışlardı. Aracın şoforünü de elleri ve kollannı bağladıktan sonra gırtlağını keserek öldürmüşlerdi. Öfke seli katlanmış. "Faşistlere ölüm", *FaşistteriepolislereIele''sloganlanyla yürüyüşe dönüşmüşrü bile. Saat 21.15'te gerçekleşen saldınnın üstünden 2 saat geçmişti. 23.30 sıralannda ölü sayısının 2, yaralı sayısının da 21 olduğu kesinleşmişti. Ancak yürüyen yurttaşlann sayısı hızla artıyordu. Saatler 24.00'e geldiğinde olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri özellikle Gazi Karakolu'nun çevresinde barikat kurmak zorunda kaldılar. Çünkü saldınyı protesto eden ve "Teblikeli ovıın oynanıyor" diye bağıran Alevi yurttaşlar karakola "doğru yönelmişlerdi. Bu arada bazı gruplarca dükkânlar tahrip edildi, arabalar devrildi, taş ve sopalarla çok sayıda insan yaralandı. Polis telsizleri olayın üstünden saatler geçtikten sonra iyice hareketlenirken. Okmeydanı, Alibeyköy ve Alevi yurttaşlann yoğun yaşadığı diğer bölgelerde yüriiyüşler başladı. Saatler gece 02.00'ye yaklaşıyordu. Gazetemizin telsiziyle olay yerinden merkezı arayan arkadaşlar "Olavlar büyüyor. Silahlar aöliyor. Her taraftahrip edilijor" anonslannı yapıyorlardı. Telefonlar kitlenmişti. Telefon açanlar olaylann boyutunu sonnanın yanı sıra ısrarla. "Bilebile ülkevi kan gölüne çe\irme>e çalışıyorlar. Ankara'dakiler uyu\or mu kardeşim. Uyuyor mu" diye bağınyorlardı. Saatler gece 02.00'yi geçti. Gazetemiz baskıya girdiği sırada olaylar sürüyordu. Haber Merkezi - Alevi va- tandaşlann hedeflendiği kanlı saldınya, Alevi kesiminden büyük tepki göstenldi. Alevi demeklen temsılcilerinin yanı sıra, olayın duyulmasından sonra gazetemize telefon eden çok sayıda Alevi vatandaş, sal- dınlann "Türkiye'yi kanşfır- mak" amacını taşıdığını dile getirdiler. CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ise olayla ilgili olarak yaptığı ilk değerlendir- mede, "Ola> larda kasıt söz ko- nusu ise ola\ daha vahimdir. Eğer olavlar bir tertip ise bu- nun a>duılabtanaagerekir" de- di. CHP Genel Sekreteri Ad- nan Keskin, tarih boyunca ül- ke insanlan üzerinde oynanan çirkin oyunlardan biririnin da- ha sergilendiğıni söyledi. Ka- racaahmet Sultan Derneği Başkanı Mehmet Başaran da. Alevilerin üzerinde yeni bir oyun oynandığını belirterek. olayın bir provokasyon oldu- ğunu söyledi ve "Bizi olayla- nn içine çekmekiçin tahrik edi- vorlar" dedi. Merkezi İstan- bul 'da bulunan Alevi dernekle- ri bugün bir araya gelerek bir toplantı yapacaklar. CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin. CHP İstanbul il örgütü ile parti millervekiHerinin, olaylann gelişimiyle ilgili ken- disini sürekli olarak bilgilen- dirdiğini anımsatarak. olaylan şiddetle kmadıgını belirtti Çe- tin, "Bütün milletimizi üzün- tüye boğan bu ola>ın failJerinin bir an Önceyakalannıasını dili- yoruz" dedi. Hikmet Çetin, saldınlann özellikle Alevi vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştiril- diğinin anımsatılması üzerine, "Böyle bir kasıt varsa olmlar daha vahimdir. Etnik, din. dil aynnıı yapılmasına karşı>ız. Eğer olavlar bir tertip ise bu- nun aydınlatılmasıgerekir" dı - ye konuştu. Çetin olaylardan büyük üzüntü duyduğunu be- lirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, İstanbul'da meydana gelen silahlı saldın ile ilgili olarak "Tarih boyunca ülke in- sanlan üzerinde oynanan çir- kin oyunlardan biri daha sergi- leniyor" dedi. CHP Genel Sek- reteri Keskin, Gaziosmanpa- şa'daki saldınlardan sonra yap- tığı açıklamada, bu tür olayla- nn tiksinti verici ve çirkin ol- duğunu ifade ederek, vatan- daşlardan tahriklere kapılma- malannı ve Türkiye'deki iç ba- nşa güven duymalannı istedi. Karacaahmet Sultan Derne- ği Başkanı Mehmet Başaran. saldinlan şiddetle kınaya- rak."Alevilerin üzerinde >eni bir oyun oynanıyor. Bizi olayla- nn içineçekmek için tahrik edi- yoriar. Tahriklere kapılma\a- cağız. Bu olay yükseten Alevi harekerini önlemeye yetmeye- cektir"dedi. Semah Kültür Vakfı Genel Başkanı Lütfü Kaleü de tepkı- sini şöyle dile getırdi "Birile- ri kardeş savaşına ovnuvor. Üniversitedeki faşist saldınİar- dan sonra Alevi kah\elerine>«- pılan saldıniar cumhuriyete, demokrasiye ve barısa düpe- düz meydan okumadır. Siyasi- lerin şeriata odün vermclerini sürdürmeieri halindedaha çok kardeş kavgalanna çanak ru- tulacaktır. L yanvoruz. bu tür olaylara toplumun tüm kesim- lerikarşıçıkmadıkça oiacakia- rı düşünmek dahi istemivo- rum." Saldınnın yapıldığı andan itibaren 155 Polis Imdatteiefo- nunu arayarak yardım istedik- lerini. ancak buna karşin poli- sin olay yerine çok geç geldi- ğinı vurgulayan Alevi vatan- daşlar, polısin bılinçli biçimde ağır davrandığını öne sürdüler. Polisın. havaya uyan ateşi aç- masını da eleştiren Alevi va- tandaşlar. "Ola>da mağdur olan taraf bizleriz. Acımız çok büyük. Ancak poiis, asıi işlevi olan suçlulan vakalamak veri- ne, bizlerin olay çıkaracağın- dan hareket ederek ha\ a\ a ateş edebilhor. Bu \k\i kesimine bir önvargı ve haksızlıktır14 bi- çıminde görüş bildırdiler. Alevi derneklen temsılcile- n ile çok sayıda Alevi vatan- daş. gazetemizi gece geç saat- lere kadar telefon yağmuruna tuftular. Aleviler. İcendilerine karşı saldınlann yoğunlaştığı bir dönemde. böyİesi bir kanlı saldınnın "bilinçK" olarak ger- çekleştınldiğini öne sürerek. saldınlann "Türkiye'yi kans- tırma" amacını taşıdığını belirttiler. HABER VE FOTOGRAFLAR ZAFER AKNAR, AYŞE Y1LDIR1M. AYKUT KLÇÜKKAYA, MUHARREM AYDIN, YILMAZ KARABACAK, MİYASE İLKNUR Doktora 4 garip' soruştuırna • Sağlık Bakanlığı, şeriatçılann ölüm listesinde yer alan Türkiye Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ata Soyer hakkında, listede yer almasını nedenini sorgulamak üzere çifte soruşturma açtı. • ABD'nin tıp dergisi JAMA'da "Şeriatçı tslami Cihat örgütünün ölüm listesinde" yer alan Dr. Soyer hakkında açılan soruşturmanın temel gerekçesi "Tür kiye'yi küçük düşürdüğü." • Türkiye'yi asıl küçük düşürenlerin, ölümle tehdit edilen yurttaşı için soruşturma açanlar olduğunu belirten Soyer, Sağlık Bakanlığı yetkililerini, "okuduğunu anlamamakla" suçladı. I 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Büyük Suç: Yaa Yazmak! Memet. 19'unu bitiren akradaşlanyla birlikte Anado- lu'nun bir dağ köyünden kalkıp askere gitmiş. Birinci haf- ta sonunda onbaşı, eline bir diş fırçası tutuşturmuş. Memet sormuş: - Bu ne? Onbaşı, dişleri temiz tutmaya yaradığını, her sabah üze- rine macun sürüp dişlerini fırçalaması gerektiğini söyle- miş. Ardından da ek/erniş: - Sakm kaybetme, komutan teftişe gelince mutlaka çantanda hazır bulunsun. Yoksa askeriiğin bitmez. Memet, diş temizliğiyle ilgili olanları pek anlamamış m Arkası Sa. 6, Sü. 2'de Âtatürkçü müfettişe ceza • Sahte rapor alarak derslerde türban takan ve "şeriat savunuculuğu" yapart sanklı, cübbeli ve uzun sakallı öğretmenler hakkında soruşturma açan ilkögretim müfettişi Mehmet Akçasoy, görevden alındı. • Soruşturmaya, Akçasoy'un bu öğretmenlerle ilgili olarak 12 Eylül 1994 tarihinde Cumhuriyet'te "Milli Eğitim'deki ihanet çeteleri" başlığıyla yayımlanan yazısıyla "basma bilgi ve demeç vermek"suçunu işlediği gerekçe göstenldi. • Mehmet Akçasoy, Kıbns Bayraktar İlkögretim Okulu'na rehber öğretmen olarak atandı. • 6. Sayfada Yargı, îçişleri'ne iııanmadı • Uğur Mumcu'nun 2 yıl önce uğradığı bombalı suikast sonucu yaşamını yitirmesinden dolayı, Mumcu'yu koru- madığı için tazminat ödemesi istenen Içişleri Bakanlığı'nın "Olayda devletin kusuru yoktur" biçimindeki savunması, yargıyı ikna edemedi. • Ankara 8. ldare Mahkemesi, "ağır hizmet kusuru" işlediği iddiasıyla tçişleri Bakanlığı'na açılan tazminat davalarında, ara karar vererek. ek bilgi ve belgeler istedi. Mahkeme, devletin "Mumcu'nun öldürülmesinde hizmet kusuru olup olmadığına", gelecek belgelere göre karar verecek. • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog