Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Bireysel kredilerinizle her zaman yanınızda... EMLAK BANKASI" O ı h a U y g a r B ı r Y a j a m I ç m Cumhuriy71. Yi. SAYI25358/15000 \l (KDVıçınde) KURUCUSU: YUHUS MDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: HMtR HHâ (1945-1991) Kredi Kartlannız... Hem krediniz, hem ayncalığınız... EMLAK BANKASI D l h ı U y g a r B ı r Y a j a r n t ç I O " 12MMT19KMZM Darbelerde CIA parmağîN E C O E T O N U R ' u n y a z ı d i z i s i / 2 S a y f a d a 6 8 K U Ş A Ğ I V E 1 2 M A R T O R A L Ç A L I Ş L A R ' i n y a z ı d İ Z İ S İ • 1 2 . S a y f a d a Özer Çiller, yine devlet işine el atarak bürokratlarla konutta toplantı yaptı Gölge başbakan Arsa yağması Turizm, Kültür, Çevre, Bayındırlık bakanlıklan bürokratlan, Arsa Ofisi Genel Müdürü, Hazine yetkililerini Başbakanlık Konutu'nda toplayan Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller, kıyılardaki arazilerin imara açılması için bürokratlara talimat verirken, bu arazilerin satışından 100 rrilyon lira elde edileceğini bildirdi. Eşine yardım Başbakan Çiller başkanlığında toplantı yapmak üzere konuta çağnlan bürokratlar, karşılannda Özer Çiller'i görünce şaşkına döndüler. 'Eşine yardımcı olduğu' açıklaması yapmakla yetinen Özer Çiller, bürokratlardan, kıyılardaki arazileri imara açma yetkisinin merkezi hükümete verilmesi için çahşma yapılmasını istedi. Yrimaz: Rezalet ANAP lideri Yılmaz: Bunlar devlet yönetiminde alışık olmadığımız rezaletlerdir. Başbakan'ın eşinin devlet işlerine bu şekilde müdahalesinden kaygılanmızı biz çok dile getirdik. Asıl değerlendirme yapmak, CHP'ye düşüyor. tçlerine sindirebiliyorlarsa, bu durumun devamına da razı olurlar. Bu ilk değil. Büyükelçilerle de görüşmüştü. • 4. Sayfada AB, Kıbns'ta taşeron• Türkiye ve ABD, Kıbns sorununun çözümünde Birleşmiş Milletler misyonunun temel alınmasını destekliyor. AB'nin Kıbns konusunda artan biçimde devreye girmesi, BM ve birliğin üstleneceği roller konusunu da gündeme getirdi. • Yunanistan, Türkiye'nin Kıbns konusunda yaptığı çıkışa tepkisini, nisandaki AB konsey toplantısında gündeme getirmeye hazırlanıyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin şu aşamada gümrük birliği konusunda 'cebine koydu ve bu iş kapandf düşüncesine kapılmaması gerektiğini savunuyorlar. LALE SAR1İBRAHİMOĞLU KOPENHAG - Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında geçen hafta sonunda Brüksel"de bir gümrük birliği karannın or- taya çıkması, Kıbns konusunda birliğin aktıf rol üstlenmesi ola- silığını da gündeme getirdi. Türkiye ve ABD, Kıbns sorunu- nun çözümünde BM misyonu- nun temel alınmasını destekli- yor. Ankara, AB ile gümrük bir- liği çerçevesınde kurulacak da- ha yakın işbırlıği yoluyla, BM misyonu temel alınmak şartıy- la. birliğin Kıbns için üstlenece- ği rollere sıcak bakılması fikri- ni de göz ardı ermıyor. Yunanis- tan, Türkiye'nin Kıbns konu- sunda yaptığı çıkışa tepkisini ni- sandaki AB konsey toplantısın- da gündeme getirmeye hazırla- nıyor. Batılı bırdiplomatık kaynak. Cumhtıriyet'e değerlendirme Kopenhag Yoksuflar 'nasihat' aldı • Yoksullukla mücadelede işbirliğini sağlamak amacıyla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde yoksul ülkelere yardım konusunda somut sonuç alınamadı. Zirvede, zengin ülkelerin ulusal gelirlerinin yüzde 0.7'sini dış yardıma ayırmalan ilkesi zorunluluk olmaktan çıkanldı. • Zirveden somut yaptınmlar içeren bir sonuç çıkmamasına rağmen zirve sonunda yayımlanacak belgelerde saptanan bazı hedefler 'ileri adım' olarak değerlendinliyor. FBOUH YlMATn MNri • //. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Cindoruk'un Kaygıları... TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un masasında Avrupa Parlamentosu'nun bir karar metni var. Arada bir okuyor, sonra yine de- vam edıyor. Sonra kendi kendine soruyor: - Âcaba yanlış mı yorumluyo- rum? Metnin Ingilizce, Fransızca aslı- nı istiyor, yeniden okuyor. Çeviriden okuyor, tatmin olmu- yor, sonra yeniden çevirttiriyor... Avrupa Parlamentosu'nun 16 şu- bat günü 143'e karşı 247 oyla al- UArkosıSa.6,Sü.3'te Kadınlardan şenlikli eylem tstanbul Haber Servisi - Dünya Kadınlar Haftası etkinlikleri dün de sürdü. Emekçi Kadınlar Birliği, Şişli Abide-i Hürriyet Meydanf nda miting yapar- ken, 8 Mart Kadın Inisiyatıfi de Kadıköy'de bir şenlik düzenledi. Kadıköy îskele Meydam'nda kadınlann büyük ılgi gösterdiği şenlikte konuşan Ayla Şeşan, siyasal Islamın kadınlann varlığını tehdit eden bir unsur olduğunu be- lirterek "Siyasal Islam ve yükseltilen şeriat talebi, bızim için daha büyük bir tehdıttır. Çünkü kadına bıçilen ıkıncil konumu mutlaklaştınp değışmez kıl- maktır" diye konuştu. Meydanı dolduran kadınlar. Azadi Kürt Kadın Gru- bu, Yeni Gün Topluluğu, fkbal'in müzık dinletileriyle coştular. "Yaşasın 8 Mart" sloganlan atan kadınlar gün boyu geniş halkalar oluşturarak halay çek- tiler (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) yaparken, AB'nin. Yunan veto- sunun aşılması ıçın çok çaba harcadığını ıfade ederek şunla- n söyledı. "AB, Yunan vetosunun aşü- ması için çok çaba harcadı. Tür- kiye'nin Kıbns çıkışı ile zor du- nımda kaldık. Yunanistan, ni- santoplantısı,ardından gümrük birliği karannın onaylanması gereken Avrupa Pariamentosu, son olarak da Türkiye ve AB arasında bu yıl sonundan itiba- ren gümrük biriiğine geçilnıesi öncesindeki Bakanlar Konseyi toplantılannda gümrük biriiği- ne itirazlarını sürdürecek. Şu aşamada gümrük biriiğini cebi- nize koyduğunuzu zannetme- yin." Dışışleri Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkili, bu hafta için- de Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkanı Bill Cünton'ın. Kıbns Özel Temsılcısı Richard Beat- tie'nın Kıbns konusunda yenı bır önen getirmediklennı ve Türkiye'nin bu konudaki görüş- lennı dınlediklerini belırtti. AB'nin. Yunanistan'ın Tür- kiye'nin gümrük biriiğine yö- nelik vetosunu aşmak ıçın ada- da çözüm olmadan Rum tarafı- na tam üyelık perspektifi açtığı- nı anımsatan aynı yetkili, "ABD, AB'nin bu girişimine tepki ola- rak Türkiye'nin, gerçekten KKTC ile entegrasyona gidip gitmev ecegini, nrverinin ne oMu- ğunu anlamak istiyor. Biz, Tür- kiye'nin yer almadığı bir ulusla- rarası kuruluşa, ne Rum tarafi- nın tek vanlı olarak, ne de KKTC'yi de içine alarakgirme- sine tepki olarak uluslararası haklanmızı kullanacağunız ko- nusunda btöfyapmadığımta an- latük" dıye konuştu. Türkiye, Kıbns konusunda AB'nin gıttıkçe artan rol alma girişimlerine karşı, yıllar süren çabalar sonunda kazanımlar el- de ettıği BM platformu temel- alınarak sorunun çözümünü destekliyor. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkılısı. Türkiye'nin AB'nin Kıbns konusunda BM temel alınmak şartıyla üstlene- ceği bu çerçevedekı rolün tama- men göz ardı edilemeyeceğinin de altını çizdi. BM, Kıbns'ta iki toplumun eşitlik ılkesini tescil etti. Brük- sel'de yapılan Türkıye-AB Or- taklık Konseyi Toplantısı'nda da ilk kez bırlik, iki kesimli. ıki toplumlu Kıbns cumhunyetin- den söz etti. AB, bu tezinı güç- UArkasıSa.6,Sö.8'de Cindoruk Cumhuriyel 'in sorulannı yanıtladı: Avrupa Birliğî bize lıayal GÜmrÜk birliği Gümrük birliği, AB'ye kabul edilmeyen Türkiye'ye Batı'nın verdiği bir teselli ödülüdur. Türkiye bu koşullarda 2001 yılında AB'ye giremez. AB'nin takvimi belli. Türkiye şu anda Kıbns ve Malta'nın da arkasındadır. Sadece 'iktisadi birtakım kulüplere, birliklere gireceğiz, iktisadi rnenıaatlar elde edeceğiz' ölçütleriyle Türkiye hiçbir yere gelemez. Ben 7 mart günü sevinemedim. Arife günü bayram yaptık. CÜCÜm yetmi'yor Bizden istenen bugün sadece dernokrasimizin kalitesini yükseltmektir. Türkiye'nin demokrasi kalitesi, güven verici, özendırici boyutlara ulaştınlmalıdır. Söylediğimiz kurallan uygulayamadığımızı ben de görüyorum. Bir Meclıs Başkanı olarak gücümün bunlara yetmediğini itiraf ediyorum. DemOkratİkleşme Milletlerarası hukuk kriterleri uygulanmava başlandığı zaman Türkiye eleğin altında kalır. Türkiye, demokrat olmanın karannı vermeli. 'O öyle yaptı da ben böyle yaptım' savunması artık geçerfi değil. O zaman bır iddiadan vazgeçilir, 'ben demokratik devlet değilim, ben demokrasimi erteledim' dersiniz. • 5. Sayfada Düşünce suçuna af hazırhgı • Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, İnfaz Yasasf nda değişiklik yapılarak yargıçlara tahliyede takdir hakkı verilmesine çalışıldığını söyledi. Moğultay, "Hüküm giymiş olanlann da incelenme hakkı oluyor. Dolayısıyla bir tahliye olanağı sağlıyor. Bir nevi af gibi görünüyor" dedi. CHP Genel Başkanı Çetin de, düzenlemenin en kısa sürede gerçekleştirileceğini söyleyerek, Başbakan Çiller'in bu hazırlığa sıcak baktığını bildirdi. M 4. Sayfada Moskova 'Huzurlu' yaşamm sırrını anyorum HAKAN AKSAY ~ • Sizle paylaşmak ıstediğim şeyler var: Dün önce bir kilo portakal almak istedim. Yüzü sövgüye benzeyen bir tezgâhtar kadın, bana birkaç portakallı cılız bır paket uzattı. Bu ışlerden pek anlayan biri değilim, ama şu zavallı paketçiğin bir kilo gelmeyeceğini ben bıle hıssedebilirim. Yeniden tartmasını rica ettiğimde çıngar çıktı. Kadın, açtı ağzını yumdu gözünü. Sıradakiler bana destek olacaklanna, satıcıyı gereksiz yere meşgul ettiğimden dolayı kızdılar. stockholm îsveçliler dalgınlık kurbanı EKREM TOS • Tekniğin getirdiği kolaylıklar ve yorucu iş yaşamının bu dalgınlıklan arttırdığı da söylenebilir. Son günlerde oldukça yaygınlaşan ve 1997'de Stockholmlülerin yüzde seksenince kullanılır duruma geleceği ileri süriilen mobıl telefonlar, unutulanlar listesinde artış gösteriyor. • Raodmansgatan metrosunun kayıp eşya ambanna her sabah yaklaşık bir araba dolusu nesne geliyor. Geçen yılki çeşnilerle ilgili çizelgede, 90 bin nesne görülüyor. Munih Kirli işlerin başkenti EROLÖZKAN^ • Peşinen belırtelim, şehir hızla kabuk değıştırmekte ve bir kirli işler kenti görünümüne büriinmekte... Ozellikle uyuşturucu piyasasına öteden beri ağırlığını koyan ltalyan maryasının ise Schvvabing çevresinde çöreklendiğini bilmayen yok. Londra Sömürgeler tazminat peşinde EDtPEMİLÖYMEN • Türkiye'de sağduyulu bir banka reklamma konu olan Papua Yeni Gine'den Umman'a, Sudan'dan Jamaika'ya kadar git git bitmez bir pembe imparatorluk. Osmanlı gibi el âlemi kendi haline de bırakmamışlar. Onun için de adımlannı attıklan her yere Ingiliz hukukunu, demiryolunu, rjosta telgrafını, kilisesini, mımarisini de serpip geçmişler. B 10. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Aile Boyu Yönetim! Bay Çiller'in, Başbakan olan eşi adına üstlendiğı gö- revlerin gıderek arttığı gözle- niyor. Bay Çiller'in bilinen son gjörevini, kıyılardaki arazilerin irnara açılması konusunda ki- rnı bakanlıkların yetkilileri ile Başbakanlık Konutu'nda yaptığı toplantı oluşturuyor. Bay Çiller, 1994 yılının 30 Kasım günü yine Başbakan- lık Konutu'nda Ingiltere, Fransa ve Almanya'nın An- kara'daki büyükelçileriyle bir toplantı yapmış ve toplantı kamuoyunda "diplomasi skandalı" olarak yorumlan- mıştı. Aslında Bay Çiller'in devlet yönetimine katılımı yukarıda anılan iki olayla sınırtı değil. Gazetelerde yer alan haber- lere göre Bay Çiller, üst düzey bürokratlann atanmasında da büyük pay sahibı. Çiller ai- lesine yakın kimi medya üye- lerini, kamuoyuna aktanlma- sında yarar gördüğü konular- da bilgilendirerek yönlendir- mesi de gayri resmi çalışma- lan içinde yer alıyor. Bay Çiller'in son toplantı- sıyla ilgili olarak yaptığı açık- lama da çeşitli yönlerden ilgi çekici. Anlaşıldığına göre Bay Çiller'in arsa alım-satımı ile imar durumu değiştirilmesi konularındaki uzmanlığını, üst düzey bürokratlar da tes- lim etmişler ve kendısine da- nışma gereğini duymuşlar. Bay Çiller, açıklamasında, "Başbakanlık Konutu aynı zamanda benim de ikamet- gâhımdır. Işlerimi tasfiye etti- ğım için, günüm konutta geçmektedir. Bizim töreleri- mizde kapıya gelen konukla- n 'Sizinle görüşemem' diye • • • • Arkası Sa. 6, Sü.8'de Cenaze gözyaşlarıyla uğurlandı Fenerbahçe Lisesi'nde önceki gün bıçaklı saldırı sonucu ölen ilimdar Kalkan'ın cenazesi toprağa veriidi. • 3. Sayfada Milli Eğltime kuşatma Dinsel ağırlıklı şirket ve vakıflar Türk cumhuriyetlerinde kurdukları okullar için denklik istiyor. • Arka Sayfada Cökova raporu ısmarlama Çevrecilere göre YÖK'ün bilim adamlan siyasilerin fermanına uydular. • Arka Sayfada Film festivali 7. Ankara Uluslararası Film Festivali sürüyor. Bosna'da yaşanan dramı anlatan 'Yağmurdan Once' Venedik'te Altın Ayı ödülü'nü aldı. Filmde savaşın polrtik yanından çok dinsel-etnik kin sergileniyor. • / 4. Sayfada Enis Batur Cumhuriyet'te • £nis Batur, Cumhuriyet'te okurlanyla buluşuyor. Batur, 'Köşebent' yazılanyla bugün ve her pazar Cumhuriyef 'te.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog