Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için.. Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " O ı h a U y g a r • • r Y a ş a m I ç t r> " Cumhuri71. VLSAYI25867/1 M(KDVİçinde) Darbelerde CIA parmağı 12 Mart ve diğer darbelerde, ABD nasıl bir rol oynadı? Dünyadaki Washington- Moskova dengesi, darbeleri nasıl etkiledi? ABD, 27 Mayıs 1960'a neden göz yumdu? ABD, Menderes'i ve Demirel'i nasıl değerlendiriyordu? Darbelerle, Türkiye'nin başına nasıl bir çorap örüldü?.. Yeni belgeler ve yeni bulgularla 12 Mart Dosyası'nı NECDET ONUR yazdı. 68 Kuşağı ve 12 Mart OML ÇALJŞLM yazdı. îki yazı dizisi pazar günü Cumhuriyet te KOMtSYON ÜYELERt SAPTANIYOR TOFAŞ satışına soruşturma • Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Şarvan, devletin elinde bulunan TOFAŞ hısselerinin satışı işine Başbakan Çiller'in fesat kanştırdığı ıddialan hakkında soruşturma başlattı. Şarvan, TOFAŞ hisselerinin satışı ile ilgili komisyonun üyelerinin kimlerden oluştuğunu belirlemeye çalıştıklannı belirterek, "Bunun için ilgili komisyon başkanlığma yazı yazdık. Isimleri saptadıktan sonra gerekirse haklannda dava açacağız" dedı. EVİNGÖKTAŞ ANKARA-An- kara Cumhuriyet B a ş s a v c ı l ı ğ ı , ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yü- maz'ın gündetne getirdiği.TOFAŞ'a mali danışman se- çiminde usulsûzlük yapılması konu- sunda soruşturma başlattı. Yılmaz, Başbakan Tansu Çiller'in, devletin elinde bulunan TO- FAŞ hisselerinin satışı işine fesat ka- nştırdığını ileri sü- rerek, bu konuda savcılan göreveça- gırmıştı. Gazetelerde ya- yımlanan haberleri ihbar kabul ettikle- rini belirterek, olayla ilgili soruş- turma başlattıklan- nı kaydeden Anka- ra Cumhuriyet Baş- savcısı Nazmi Şar- van, Başbakan ile ilgili soruşturma yapma yetkisine sahip olmadıklannı yineledı ve TOFAŞ hisse- lerinin satışıyla görevli komisyonun üyelerini belirlemeye ça- lıştıklannı söyledi. Şarvan, bunun için ilgili komisyonun baş- kanlığına yazı yazdıklannı kaydederek "Soruşrurmamız sfirü- yor. Komfeyon üyeterinin isimlerini saptayıp gerekli tahkikati M Arkası Sa. 19, Sü.6'da ALTINOLUK Necmettin Erbakan'ın arsaları halkın • Erbakan'ın ieb-i derya' arsalan için Altınoluk Belediye Meclisi'nce oybirliğiyle verilen kamulaştırma karan, anayasaya ve Kıyı Yasası'na göre zaten topluma açık tutulması gereken bir arazinin. bundan böyle kamu yaranna kullanılmasmı amaçlıyor. mnHIBHtmktimS Soruşturmayı beklemedi Şeriatçı rektör istifa etti • Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, sahte belgelerle yatay geçiş yapan şenatçılara göz yumduğu gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma tamamlanmadan görevinden aynldı. Prof. Dr. Şen, YÖK'ün kendisine görevden alınacağını bildirdiğini belirtti. 1 6 . Sayfada Seydisehir MüftüTaşan tutuklandı • Konya'nın Seydisehir ilçesi müftüsü Abdülkadir Taşan, bayram namazı öncesinde verdiği vaazda TBMM'ye, adalete ve savcılara hakaret ettiği gerekçesiyle dün tutuklandı. • 6. Sayfada KURUCUSU: YUNU8 HNÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: MDfc HHBİ (7945-7997) Ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D a h a U y j a r B i r Y a j a m I ç t n " 11 MART 1986 CUMttTBt (iler yoldaNiyet mektubuyla yoksullaşma, işsizlik ve IMF d©>ııııiyor• Uluslararası Para Fonu'na verilen niyet mektubunda; Personel Yasası'nda yapılacak değişiklikle kamu personelinde azaltmaya gidileceği, geçici işçi alımının dondurulacağı, erken emekliliğin düzenleneceği belirtildi. Özelleştirmenin işçi çıkarma aracı olarak gösterildiği mektupta, " 105 bin işçinin çahştığı KlT'lerin yanı sıra 122 bin işçinin çalıştığı 20 KİT daha Özelleştirme kapsamma alınacak" denildi. • Niyet mektubunda verilen ödünlerin en ağın, kamu çalışanlanna yapılacak zamlann düşük tutulacağı sözü. Mektupta, kamuda çalışan işçilerin ücretlerine 1995 yılında "mütevazı" bir zam yapılacağı, bu yolla özel sektörde de ücret artışlannın düşük gerçekleşeceği, memurlara da hedeflenen enflasyon oranında zam verilecegi, geçmiş enflasyondan dogan kayıplann maaşlara yansıtılmayacağı belirtildi. • Hükümet, 1994 yılında ek vergilerle aldığı geliri, bu yıl vatandaştan dolaylı vergileri arttırarak toplayacak. Niyet mektubunda, akaryakıt vergileri, motorlu taşıt vergisi, ceza ve harçlar, emlak vergileri, tütün ve alkol ürünleri vergilerinin arttınlmasıyla, bütçeye 55 trilyon liralık ek gelir kazandınlacağı belirtildi. Bütçe Yasası'nda 198 trilyon lira olarak hedeflenen bütçe açığı, 219 trilyon liraya yükseltildi. AYŞE SAYIN/ ESRA YENER ANKARA - Hükümet; Ulus- lararası Para Fonu'na (IMF), me- mur ve işçi sayısının azaltılaca- ğını, geçici işçi alımının dondu- rulacağını, KlT'lerin tasfiyeedi- leceğini, ek vergiler konulacağı- nı, kamu ışçı ücretlenne "müte- vaa" artış yapılacağını, memur- lann enflasyon kayıplannın kar- şılanmayacağını iletti. Hükümet, stand-by kredı an- laşmasının uzatılması için IMF'ye niyet mektubu sundu. Mektupta hükümet, 5 Nisan is- tikrar önlemlerinden beklenilen sonucun alınamadığını da itıraf ederken, ıç borç faiz ödemeleri- nin tahmınlerden çok yüksek gerçek- leşmesi nedeniyle 1994 yılı için hedef- lenen 110 trilyon liralık bütçe açığının 148 trilyon lira olarak gerçekleştiği be- lirtildi. Mektupta,"Enflasyon bekleni- IMF, anlaşmayı uzatacak Niyet mektubu olumlu karşılandıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin niyet mektubunun olumlu karşılandığını, bu çerçevede hükümetin. "stand-by" kredi anlaşmasının 6 ay daha uzatılması ve kredi limitinin 101 mılyon SDR arttınlması yönün- deki talebinin IMF yönetim (board) toplantısında görüşüleceği- ni bildirdi. \ Arkası Sa. 19, Sü. 6'da ienden çok yüksek değerlerde gerçek- leşti. Üretim ve istihdam da, tahmink- rimizden çok büyük oranda düştii" dendi. Hükümetin, IMF'ye sunduğu niyet mektubunda öngördüğü yeni istikrar önlemleri ve hedefleri şöyle: Hükümetin Bütçe Yasası'nda 198 trilyon lira olarak öngördüğü bütçe açı- ğının, 1995 yılında 219 tnlyon lira ola- rak gerçekleşmesi öngörüldü. Mektu- ba göre; bütçe gelirlerinin arttınlması- na yönelik olarak, vergi performansın- da kalıcı tedbirler alınacak. Benzin ve diğer petrol ürünlerine konulacak ek vergilerden 22 trilyon lira, motorlu va- sıta vergileri, harç ve cezalann enflas- yon oranında arttınlmasından 10 tril- yon lira, alkol ve tütün mamullerine M Arkası Sa. 19, Sü.3'te KoaBsyondapazarbk Demoknatikleşme adnnı atılsın CHP, 1996seçimlerine dek yapılacak işlerin takvime bağlanması için, bir öncelikler programı da hazırhyor. Bakan adaylanndan Ercan Karakaş, içeriğin önemli olduğunu vurgulayarak öncelikli ilkeleri şöyle sıraladı: "Hedeflerin yerine getirilmesi, takvime bağlanması. Temmuza kadar demokratikleşme konusunda önemli adımlar atılması." Yeni hükümete güvenoyu CHPtarafı, 51. hükümet kurulmasını "olmazsa olmaz" bir koşul olarak görmüyor. Nitekim Mustafa Timisi ile SHP kökenli bazı yöneticilerin "güvenoyu istenmesi koşuluyla 50. hükümete devam"dan yana olduklan bjliniyor. Kabineye girmeleri beklenen Karakaş ile Gürkan da, "50. hükümete devam edilebilir" görüşünü dile getirdiler. TÜREY KÖSFnintafeeri• 5. Sayfada 18 mart sonrasına katöı Başkanlık Divanı'nı toplayan Çiller, Çetin'in, 51. hükümet konusunu bir görüş olarak ilettiğini bildirdi. Hükümet, Demirel'in Pakistan'dan döneceği 18 mart sonrasına kalıyor. Çiller, hükümetin devamı koşuluyla güvenoyu isteyecek; ancak DYP'nin kabine değişikliğini, güvenoyu ve CHP kanadındaki bakanlann atanmasından sonra gerçekleştirecek. • 5. Sayfada Lıseyesaldın: 1 ölü Fenerbahçe Lisesi öğrencilerine yapüan saldın sonra- sı, okulun önüne \e Haydarpaşa Numune Hastane- si'ne giden basın mensuplan, öğrencileriıı tepkisiyle karşılaşölar. İlimdar Kaikan'ın annesi ve ağabeyi ise fenahkgeçirdi.(KEREM ILGAZ/HATİCE TUNCER) • Saçlan kazınmış ve Alman dazlaklan gibi giyindikleri belirtilen üç kişi, Fenerbahçe Lisesi'nde öğrencileri bıçakladı. 20 yaşındaki İlimdar Kalkan yaşamını yitirdi. Biri ağır, dört öğrenci de yaralandı. Olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 'Kalipso Krah' Metin Ersoy'İle kızı gözlem altına alındı. fstanbul Haber Servisi - Fenerbahçe Li- sesı'ne dün dışandan gelen 3 kişi öğrencile- re bıçakla saldırdı. Bir öğrenci öldü, biri ağır 4 öğrenci yaralandı. 'Kalipso Kralı' olarak ünlenen Metin Ersoy'un 14 yaşındaki kızı T.E. nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 20 yaşındaki İHmdar Kalkan. hastaneye götürü- lürken yolda öldü. Yaralılar arasında bulunan ÖA. ise ameliyata alındı. Saldırganlan az- mettirdiği iddia edilen Ersoy ve kızı gözlem altına almırken, polis bir diskotekte "bodygu- ard"lık yaptıklan belirienen saldırganlan ara- maya başladı. Fenerbahçe Lısesı'ne dün saat 12.00'de ge- len 3 kişi, bekçi tarafindan içeri alınmayınca, demirparmaklıklardan atlayarak okul bahçe- sine girdi. Görgü tanıklanna göre, 'Alman dazlaklan' gibi giyinen ve saçlannı kazıtmış olan saldırganlar ellenndeki avcı bıçaklany- la öğrencilen ve öğretmenleri tehdit ettiler. Saldırganlar "KaBpsoKralı" Metin Ersoy'un Fenerbahçe Lisesi'nde okuyan kızı T.E'nin aynı okuldan erkek arkadaşı M.B.G'yi sordu- lar. Ancak, M.B.G. saldırganlann geldiğini • Arkası Sa. 19, Sü. l'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çiller'in Korkusu Hükümeti, yeni numara versek de mi kursak, verrnesek de mi kursak? Yeni koalisyonun çözmesi gereken so- runlann başında bu geliyor. Kamuoyunun beklentisi; korkusuz lider Tansu Çiller ne yapar eder, Çetin'i ikna eder, rötuşlarla devam eder, hükümet de 96'ya kadar gider yönündeydi. Ancak ilk izlenim o ki Çetin "kolay lok- ma" değil. CHP lideri, hem yeni hükümette hem de yeni ılkelerde ısrarlı görünüyor. Çil- ler'in "ilkeler" diye bir sorunu yok. Çetin ne derse, "he" diyor. Demokratikleşmeye evet, kamu sendikalanna evet, ekonomi- deki ortak yönetıme evet... Bunlann takvi- mi de var. Takvim dediğin ne ki. Her sabah kalktığında yeni bir yaprağını yırtarsın, yıl • Arkası Sa. 19, Sü. 3 te Vehbi BelgÜ'i yitirdik • Gazetemiz yazarlanndan Vehbi Belgil dün geçirdiği kalp krizinden sonra yaşama veda etti. Belgil'in cenazesi bugün Fatih Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verilecek. • 3. Sayfada OLAYLAREV ARDEVDAKİ GERÇEK GB'de Kıbns.. Dış politikanın acımasız kurallan vardır. Bu alanda duygusallığa yer yok. Ulusal çıkarlan savunmak için bir devlet kimi zaman ileri, kimi zaman geri adım atabilin toplam hanesindeki sonuca bakılır. Türkiye'nin uzun yıllardan beri süregelen bir politikası var; "Kıbns Türktür, Türk ka- lacaktır" türünden sloganlar, halkın bilincini beslemiştir; "Ya taksim, ya ölüm" gibi özdeyişlerle kamuoyu yön- lendirilrniştir; sonunda, fede- rasyon tezi, büyük çoğun- lukça bir çözüm olarak dü- şünülmüştür; Kuzey Kıbrıs Türk Federe Cumhuriyeti ilan edilmiştir; Türkiye, bu devletin varoluşunu üstlen- miştir. Kıbns davası, Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllardan beri kişilik sorununa dönüş- türülmüştür. Elbette ulusal çıkarların gerektirdiği biçimde bu da- vada savunulan politika de- ğişebilir. Ancak bu siyasetin neden değiştiği açıklanmalı ya da değişen koşullara göre ne alıp ne verdiğimiz açıkça or- taya konulmalıdır. Yoksa Os- manlı devletinin çöküş dö- nemindeki gibi, Avrupa'nın baskısı altında ödünler ver- mek, Türk kamuoyunun içi- ne sindirebileceği bir iş de- ğildir. Avrupa Gümrük Birliği'ne girmek için Kıbrıs'ı pazarlık masasında kullanmak ise yakışıksız ve ahlaka sığma- ••• M Arkası Sa. 19,Sü.8'de Almanya, PKK'lileri Türkiye'y^ iade edecek Bugün Büim Teknik METtN DALMAN BONN - Bonn ile Ankara arasında zaman zaman diplomatık sorunlara yol açan Kürt iltıcacı ve eylemcilerin Türkiye'ye iade- si konusu sürpriz bir şekılde Alman hükümeti tarafindan karara bağlandı. Federal Almanya lçışleri Bakanı Manfred Kanther ve Türk Içişlen Bakanı Nahit Menteşe adına Bonn Büyükelçısı Onur Oymen tarafindan dün imzalanan an- laşma sonucu eylemci Kürtle- rin, Türkiye'ye iadesi işlemle- rine hemen baş- lanacak BORSA ûDun 33.232.87 Öncekı 32.395.50 DOLAR ûDün 42.000 öncekı 41.900 MARK ODün 29.725 Oncekı 30.100 ALTIN ûDun 518.500 Oncekı 515.200 Eııis Batur Cıımhııriyet'te • Enis Batur, Cumhuriyet'te okurlanyla buluşuyor. Batur, 'Köşebent' yazılanyla bu pazar ve her pazar Cumhuriyet'te.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog