Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

r Kredi Kartlannız... Hem krediniz, hem ayrıcalığmız... EMLAK BANKASI Cumhur71. Y l SAYI 25356 /15000TL (KDVtçmde) KURUCUSU' YUMB NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: MADİR WD> (1945-1997) 10MART199SCIİU Mercümek'm3d kuryesme gözalüSalih Güngör sorguladı Aiman poiisi. Bosna paralannın Süleyman Mercümek'in Düsseldorf"taki Yapı ve Kredi Bankası nezdindeki hesabına aktanlmasında kuryelik yaptığı belirlenen 2 Türk'ü gözaltına aldı. Mahmut Yusuf Saral ve îsa Erdemir'in ifadesini alan Alman makamlan, Istanbul Mah Şube Müdürü Salih Güngör'ü de çağırdı. Gözaltı olayını Türkiye'ye dönmek üzere Frankfurt Havaalanı'ndayken öğrenen Salih Güngör, Alman meslektaşlan tarafından Köln"e zırhlı araçla getirildi. Mercümek'e aktardılar "Aidıgımız bilgileri hızlı bır bıçimde değerlendireceğiz" diye konıışan Salih Güngör, "Bu iki şahsın, yardım paralannı Süleyman Mercümek'e aktaran kuryeler olduğunu belirledik. Ancak Alman makamlannın tüm çağnlannı dikkate almayan \e sudan bahanelerle ıtade vermeyen bu kişiler, talebimiz üzenne polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturmalan yapıldı" dedi. Alman polisınce sorgulanan Saral ve Erdemir, Köln kentini terk etmemeleri koşuluyla serbest bırakıldılar. İkİSİ d e Sablkall Erdemir'in, daha önce oyun makinelerinden para çalmak suçuyla poliste dosyası bulunduğu belirtiliyor. Mahmut Yusuf Saral'ın da Almanya'ya kaçak girmek suçundan sabıkası bulunduğu bildiriliyor. Almanya"da yakalanan Mercümek kuryelerinın ifadelerinin alınması ile buradaki soruşturmalannm sona erdiğini belirten Farih Cumhuriyet Savcısı Çayhan Ülgen ve Istanbul Mali Şube Müdürü Salih Güngör, Köln'den kalkan THY uçağıyla Istanbul'a döndüler. MET* DUMVrn hlberf • 4. Sayfada Çiller ve Çetin, koalisyonu nasıl sürdüreceklerini konuştu Hükümetin adı konmadı• Başbakan Tansu Çiller ile CHP lideri Hikmet Çetin bir araya geldiler. İki lıder ana ilkelerde anlaştıklannı. görüş ayrılıklan olmadığım ve bir vakınlaşma olduğunu belirttiler. Görüşme sırasında 50. hükümete devam mı, 51. hükümet mi belirsizliği aşılamadı. Her ıkı lider, koalisyona; yenı bir hükümet kurarak mı, yoksa bugünkü 50. hükümetin bır kez daha TBMM"den güvenoyu alarak mı de\am edeceğını de partilerinin yetkili kurullannda tartışarak anlaşma konusunda görüş bırliğine vardılar. Çiller ile Çetin bugün ya da yann yeniden bır araya gelecekler. • Tansu Çiller, görüşmeden sonra "Ortağımız SHP kimlik degiştirdi ve CHP yepyeni bir kimlikle ortaya çıktı. Bu. değişım ve yeniîenme için de bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Sayın Çetin ile görüş aynlıgı içınde degiliz. Koalisyonun devamı konusunda olsun, değişimin yakalanması konusunda olsun, görüş aynlığımız yoktur" açıklamasını yaptı. Hikmet Çetin ise "Türkiye'nin önümüzdeki ayları çok iv i değerlendirmesi gerekir. Her iki partınin gelinen noktayı kendi organlannda görüşme gereksinimi ortaya çıktı" dedi. B 5. Sayfada Çahşanlar eylemde• Memur ve emeklilere yüzde 33 ile 60 arasında zam öngören kararnamede 260 bin sözleşmeli personelin yer almaması çahşanlann tepkisine yol açtı. Hükümeti 'çifte standart uygulamak' ve 'çalışanlan bölmek'le suçlayan kamu çalışanlan Istanbul ve Ankara'da yürüdüler. •Eğitim-Sen üyesi bir grup memur, dün Istanbul Valiliği önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde "Soruşturmalara hayır", "Eğitimde soyguna son", "Çalışanlara ceza, çalanlara ödül" yazıh pankartlar taşıyan memurlar, hükümetin yaptığı zammın enflasyon göz önüne almdığında "çok komik" kaldığını söylediler. • 6. Sayfada Çahşanlar, hükümeti çiftestandart uygulamakla suçlayarak Is- tanbul \e Ankara'da yürüdüler. (Fotoğraflar YILMAZ KA- RABACAK.' HATİCE TUKCER) Çiller: Yılmaz îktidarsız • Yılmaz'ın daha önce 18 ayı varken, tek başına iktidar olmaktan, şimdi de DYP ile koalisyon kurmaktan kaçtığını öne süren Tansu Çiller, "Sayın Yılmaz, maalesef bir tarihi fırsatı daha kaçırmıştır ve yine kaçmıştır. Ama. iktidardan kaçanlar, iktidarsızhğa mahkûmdur" dedi. • Yılmaz'ın daha önce özelleştirmeden, şimdi de gümrük birliğinden kaçtığını öne süren Çiller, "Sayın Yılmaz, hiç kınk not almamıştır, çünkü o bir kaçaktır" dedi. Demirel'in, "konuşan Türkiye" vaadini anımsatan Çiller, gümrük birliği sürecinin başladığını, Ozelleştirme Yasası'nın çıkanldığını belirterelc, "Şimdi sıra konuşan, hür Türkiye'yi yaratmakta" dedi. • 7. Sayfada Fatma Girik sakatlaııdı • Söz Fato'da programının çekimleri sırasında bir binanın ikinci katından atlayan Fatma Girik'in bel omurunun kınldığı belirlendi. Florance Nighringale Hastanesi'nde tedaviye ahnan Girik'in bileğinde de incinme olduğu ve dinlenmesi gerektiği bildirildi. • 7. Sayfada F.Bahçe Başkanı disiplin kurulunda • Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, hakemler hakkındaki konuşmalan sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na verildi. Teknik Direktörü Tomislav Iviç de sahaya girdiği için Ali Şen'le birlikte disiplin kuruluna sevk edildi. • Spor'da Eisenhovver uçak gemisi atıklaruu boşaltmak için Antah a"v ı seyti. ı hotograf: BLJLENT ECEVİT) ABD uçak gemisi Akdeniz'i kirletti• 6. Filo'ya bağlı Eisenhovver uçak gemisinin günde 800 ton atık ürettiği ve bu atıkJan Akdeniz'e boşalttığı öğrenildi. Nükleer enerji ile çalışan geminin atıklan arasmda kimyasal maddeler de bulunuyor. BÜLENT ECEVİT ANTALYA - Antalya'yı zıyaret eden ABD'nın Eisenhower adlı uçak gemisinin atık- lannın, Türk tankerleri tarafından Akdeniz açıklanna atıldığı öğrenildi. Nükleer enerji ile çalışan, 5 btnden fazla personeli, 74 adet savaş uçağı bulunan ABD 6. Filosu'na bağlı Eisenhovver uçak gemisinin günlük 800 ton atık ürettiği belirtiliyor. Uçak gemisinin yer hizmetlennı yapan Antmarin Denizcılik Şırketi, günlüğü 5 bin dolara kira- landığı bildırilen YeBzadlı 750 tonluk tanker ile konuk ABD gemisinin sıvı ve katı atıklan- nı aldınyor. Antalya'dakı liman hizmetlerinin yetersizliğinden. tanker bu atıklan kıyıdan 12 mil açığa giderek boşaltıyor Antalya Sahil Gü- venlik Komutanlıgı yet'kilileri, Eisenhovver'ı • Arkast Sa. 19,SH 1 'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Atatürkçü Erbakan... Refah Partisı, gümrük birliğine (GÖ) sonuna ka- dar karşı çıkan tek parti. RP'nin bu düşüncesini hangi gerekçelere dayan- dırdığını önceki gün öğ- rendik. Meğer Erbakan Hoca, Atatürk e karşı ayıp olmasın diye GB'ye karşı çıkıyormuş. Hoca, partısinin grup toplantısın- da gerçek Atatürkçünün MArkasıSa.l9,Sü. 3'te Genelkıırmay'dan laiklik için uyan •MGK Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a, devletin 'refah- güven' dengesini doğru oluşturması gerektiği konusunda 'ders' verdi. • MGK Genel Sekreteri Doğan Bayazıt, konuşmasında tran't örnek göstererek "Iran'ın sosyo-kültürel güce verdiği önem ve önceliğin, güven ve refah dengesini ne ölçüde bozdugu, bu dengesizliğe daha ne kadar dayanabileceği, ülkemizin milli menfaatlen açısından araştınlması gereken bir konudur" değerlendirmesinde bulundu. • Orgeneral Doğan Bayazıt, konuşmasında, "Eğerokullarda solucanlann sindirim sistemleri yerine, Atatürk'ün 'Türk milleti çahşkandır, Türk milleti zekidir' dediği zaman kimleri kastertiği, kimleri ayırmadan kastettiği anlatılsaydı, bugünkü etnik sorun konusu çoğunluİda hallolmuş olurdu" dedi. I 6. Sayfada OLAYLARIN AKDINDAKİ GERÇEK Çetin Darboğazda... Koalisyon hükümeti, bir yandan 'Ozelleştirme Yasa- s/'nı çıkardı; öte yandan 'Avrupa Gümrük Birliği'ne giriş belgesini imzaladı. Bu iki olgunun olumlu ve olum- suz yankıları sürerken DYP- CHP ortaklığının sol ayağın- da önemli bir sıkıntı yaşanı- yor. 'Solda birlik' adına SHP ile CHP birleştiler; dün DYP'nın ortağı SHP idi; bu- gün CHP'nin ortaklığına iliş- kin çeşitli söylentiler gün- demdedir. Sorun şudur: CHP çatısı altında birleşen sosyal de- mokratlar, koalisyon hükü- metindeki ortaklığı sürdüre- cekler midir?.. llk bakışta bu soruya olumlu bir yanıt veriliyor; Çiller-Çetin görüşmesinden sonra bır açıklama yapan Başbakan, "Ortağımız SHP kimlik degiştirdi ve CHP yepyeni bır kimlikle ortaya çıktı. Sayın Çetin'le görüş alışverişinde bulunduk; ko- alisyonun devamı konusun- da olsun, değişimin yaka- lanması konusunda olsun, görüş aynlığımız yoktur" de- dikten sonra sözlerini şöyle sürdürmüştür: "Herkese da- ha fazla hürriyet, özgürlük konusu, bütün kitleler tara- fından benimsenen bir olay- dır." Sayın Çiller 'siyasete 'pragmatik' açıdan baktığı için 'Gümrük Birliği'ne gir- mek zorunluluğu ve güdü- süyle demokratikleşme ko- şullarını benimseyebilir. • • • MArkasıSo. 19,Sü.S'de Alınak'a yurtdısı yasağı... Alman Yeşıller Partisi'nin davetlisi olarak Almanya'ya gitmek isteyen Alınak'ın çıkışı engellenirken diplomatik pasaportu da iptal edildi. • 19. Sayfada Kıbrıs davasında Şahinler galip Dışışlerı Bakanı Murat Karayalçın'ın Örtaklık Konseyi toplantısında okuduğu ve Yunanistan'ı ayağa kaldıran sert metın, Dışişleri'ndeki Şahinler tarafından ele alındı. • lO.Sayfada Aziz Nesin'in avukatından uyarı Avukatı Devecioğlu, Aziz Nesin'in aleyhine karar veren Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı'na mektup yazarak karanndan dönmesini istedi. • 4. Sayfada Darbeler de bitmez, darbeciler de... BORSA OOun 32.395.50 ÛnceKi 32.474.73 DOLAR MARK 41.940 Dun 30.100 Öicekı 30.200 ALTIN ûDun 515.200 Ûncekı 514.500 12 Mart darbesi, 1946'dan günümüze Türkiye'nin yaşadığı darbeler serüveninde nasıl bır halka oluşturuyor? 27 Mayis'tan 12 Eylül e uzanan darbe ve darbe girişimleri arasındaki ilginç bağlantılar!.. Darbeyi yapan askerlerin zaaf ve üstünlükleri nelerdi? 2/ Mayis'tan 12 Mart'a, askerler arasında değişen neydi? Sol âösterip sağ vuran komutanlann gincöyküsü... Yeni oelgeler ve yeni bulgularla 12 Mart Dosyası. Necdet Onur'un yazı diztsi pazar günü Cımhuriyefte.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog