Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet71. Yl SAYI 25347/ISMOIL (KDViçinde) KURUCUSU: KJMtt IMflt (1924-1945) BAŞYAZARI: NüOİR MD( (J945-Î997J v ffl^HVı l^P^Hr V^HBV^^^HHİİ^I Ahm( Taıtışılaıııııalvarhğı• Semra ve Zeynep Özal'ın malvarlığı beyanlanndaki çelişkiler açıklığa kavuşmadı. Meclis Araştırma Komisyonu Sözcüsü Mehmet Çebi, Ahmet ve Efe Özal'ın beyanlannı beklediklerini söyledi. Semra OzaPın telefonunda • Semra Özal'ın kullandığı 271 69 19 numaralı telefonun ilk sahibi, uyuşturucu ve adam yaralamaktan sabıkah Hasan Bora. Hasan Bora, telefonu 7 Ekim 1993 tarihinde Semra Özal'ın g e ^ m E ' v a n Özal'a. Elvan Özal da Semra Özal'a devretrniş. liiUİ«rtLHrinlıaiıertB 17. Sayfada AYŞE YILDIRIM Özal ailesinın malvarlıgı üzerindekı kuşkular artıyor. Semra Özal ve kızı Zeynep Özal'ın çeliş- kili mal beyanlan tartışmalara yol açarken Ahmet Özal'ın üzerine kayıtlı gaynmenkul görünmeme- si. 'haciz işlemlerinden kacış' olarak degerlendi- rildi. Tapu kayıtlanna göre geçmişte Semra Özal'ın satın aldığı bazı gavrimenkullerin, Ahmet Özal'ın yakın arkadaşı Ali Vedat Irdelp üzerinde kayıtlı olduğu ögrenildi. TBMM Malvarlıklannı Araştırma Komisyonu Sözcüsü Mehmet Çebi, "Mal bOdirimleri gelecek, başka çare yok" dedi. 8. Çumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşı Semra ÖzaJ'ın malvarlığı üzerindeki tartış/nalar sürer- ken Sanyer'de 1993 yılında Ahmet Özal'ın yakın arkadaşı Ali Vedat trdelp'ten alınan arsanın, ba- tan TYT Bank ve Lapıs Holding'e ıpotekli oldu- ğu ortaya çıktı. TBMM Malvarlıklannı Araştır- ma Komisyonu, Efe ve Ahmet Özal 'ın mal beyan- lannı göndermemeleri halinde savcılık kanalıyla beyanlannı alacak. TBMM Lıderlerin Malvarlık- lannı Araştırma Komisyonu, Özal aılesinin mal bildirimindeki farklılıklan ortaya çıkarmak içm daha önce venlen mal beyanlan ve tapu kayıtlannı incelemeyi sürdürüyor. Komisyon sözcüsü DYP Mılletvekili Mehmet Çebi, Efe ve Ahmet Özal kardeşlenn mal bildıriminde bulunmamalan halinde, savcıiığa müracaat ede- ceklenni bildirdi. Çebi, "Malbö- dirimleri gelecek,çareyok, kurtu- Juşvok" dedi. Semra Özal'ın, ko- misyona bildirdiği mal bıldiri- minde yer alan bugün içinde ya- şadıgı Sanyer Büyükdere'deki evini eşinin ölümünden 4 ay sonra, çocuklannın açtığı reddi miras davasından önce aldıgı öğrenil- di. Gayrimenkullerin satışında karşımıza çıkan ısimler ıse tapuya kayıtlı hiçbir mali görünmeyen Ahmet Özal'ın arkadaşlan ve iş ortaklan olduğu görüldü. Tapu kayıtlanna göre Büyükdere Sevim- UArkasıSa.l7,Sû. 7'de Atatürkçü Düşünce Derneği'ne saldın soruşturmasında gözler İBDA-C'de ' Bombacının baglantdarı araştinlıyor • Soruşturmayı yürüten DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel saldırganın ev inde ele gecen dokümanlar ve yayınJar için, "Taraf dergisi, dincilik ve bölücülük propagandası yapıyor" şeklinde açıklama yaptı. • Atatürkçü Düşünce Derneği'ne yerleştirilirken patlayan bombanın zaman ayarh ve parça etkili olduğu belirlendi. Bomba, daha önce de yazanmız Toktamış Ateş'e düzenlenen 'tuzak bomba'yla aynı öyellikleri taşıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD) yerleştir- diği bombanın patlaması so- nucu ölen ve evinde, şeriatçı terörörgürii Islami Büyük Do- ğu Akmcılar Cephesi (İBDA- C) yayınlanna rastlanan Dev- let Istatistik Enstıtüsü (DİE) memuru Cahit Ayaz'ın, saldı- n talimatını kimlerden aldıgı araştınhyor. Soruşturmayı yü- rüten Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Me- te Yüksel. İBDA-C'ye ait Ta- raf dergisınde bölücülük ve dincilik propagandası yapıl- dığını vurgulayarak soruştur- manın geniş çaplı sürdürüldü- ğünü, ancak şu ana kadar gö- zaltına alınan kişinin bulun- madığını belirtti. ADD Genel Merkezi'ne yerleştirmeye ça- hştığı bombanın patlaması sonucu ölen saldırgan, ailesmin kim- lik saptaması ve Adli Tıp Kurumu'nca yapılan otopsinin ardından dün toprağa verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade- MArkasıSa.l7,Sü. S'te BOMBALI SALDIRIYA BÜYÜK TEPKl • 17. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bir Teröristin Anatomisi Demokratik sistemi kö- künden değiştirmeyi he- defleyen şeriatçıların, devlet çarkı içinde yuva- landığını, iktidarın bütün olanaklarından yararlanıp devletin aleyhine çalıştık- larını defalarca vurgula- dık. Bunun örneklerini or- MArkasıSa.l7,Sü.3te Marmara ÜnKersitesi tletişim FaküJtesi öğrencfleri saldınlan ve harçlann yüksek oiuşunu protesto ettiler. (HÜLYA TOPCU) Çetin:Polistumjsızolmalı Saldırılara tepki: Oruç tutmayan öğrencilere yönelik saldınlara tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, 12 Eylül öncesi yan tutmanın sıkıntılannın yaşandığını, bu nedenle emniyet güçlerinin tarafsız olraalan gerektiğini söyledi. MHP'li Erbaz ise olaylann ülkücülerle ilişkisi olmadığını söyledi. Tahriklere dikkat. Bakam, Istanbuî'da Vali Kozakçıoğlu, Emniyet Genel Müdürü Ağar, îstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yüklü, Jandarma Komutanı Albay Baki Onurlubaş ve 8 üniversitenin rektörüyle üniversiteler için değerlendirme toplantısı yaptı. Ülkücülerden savunma: îstanbul Ülkü OcakJan Başkanı Karakoç," Saldınyı gerçekleştirenler MHP'li değil. MHP'li olabilmesi için partiye üye olmalan gerekir. Olaylarda PKK parmağı aramak gerek. Marmara Üniversitesi'nde başlayan olaylann ne oruçla ne de devrimci-ülkücü çatışmasıyla bir ilgisi var" dedi. • 3. Sayfada Türkiye-AB gümrük birliği için teknik pazarlık tamamlandı Yabiızmal dolaşımı serbestAlmanya'dan itiraz: Türk hizmet sektörünün Avrupa Birliği ülkeleri içinde serbest dolaşımı konusunda, 2 milyonun üzerinde Türk işçisinin bulunduğu Almanya'nın ısrarlı itirazı nedeniyle anlaşmaya vanlamadı. 2.2 milyar dolarlık kredi: Gümrük birliğine ek bildiri şeklinde çıkacak olan mali işbirliği protokolü ile Türkiye'ye, 5 yılda yaklaşık 2.2 milyar dolarlık "proje kredisi" verilecek. Mali yardımın işlerlik kazanması için Milli Eğitim, Çevre, Enerji, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklannın yıl sonuna kadar proje hazırlamalan gerekiyor. İlaçta pürüz: llaç sanayiindeki pürüz devam ediyor. Türk ilaç sanayicilerinin etkisiyle TBMM'de bekleyen patent yasa tasansındaki uygulama süresinin, GATT uygulamalanna aykın olarak 10 yıla çıkanlması sorun oldu. Avrupa Birliği Ankara yeni statü peşinde • Türkiye, AB'nin, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden sonra Rum yönetimine vermeye hazırlandığı statünün kendisine de tanınmasını isteyecek. • Orta ve Doğu Avnıpa ülkeleri, AB'ye tam üye olmadan, oy kullanma hakkı bulunmaksızın birliğin toplantılanna katılabiliyorlar. • 8. Sayfada Ulltı 181 Sayfada DemirePden BM'ye sitem Calİ'ye teeSSÜf: Çumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bosna-Hersek'e yaptığı ziyaret sırasında Saraybosna'ya gıdememesinin BM'nin verdiği sözü tutmamasından kaynaklandığmı bildirdi. Demirel "Bize son ana kadar kesin bir cevap veremeyen BM yetkililerine, Genel Sekreter Butros Gali'ye ve Bosna-Hersek Özel Temsilcisi Akashi'ye bu ziyaretin yapılamamasından dolayı teesşür ye teessüflerimi bildirmek üzere ilgili temsilcilerimizi görevlendirdim ' dedi. Çetlli'den SUÇİama: Demirel, tamamen banşçıl amaçlarla yapmak istediği bu ziyaret sırasında karşılaştığı güçlüklerin Bosna- Hersek'in karşı karşıya bulunduğu agır baskılann göstergesi olduğunu belirtırken, CHP lideri Hikmet Çetin son gelişmeyi, BM'nin "yansız davranmadığının bir kanıtı" biçiminde değerlendirdi. Çetin, "Cumhurbaşkanımıza konulan bu kasıtlı engeli kınıyorum" dedi. • 8. Sayfada Japonya Çîller'den ışbıriiğı çağrısı • Ekonomik destek arayışı için gittiği Japonya'da 'şimdi ortakhk zamanı' mesajı veren Başbakan Tansu Çilîer, Japon iş dünyasına, Türkiye'de yatınmın bir risk değil, bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi. • 9. Sayfada Devlette işler kilitlendi Bakanlar Kurulu 40 gündür toplanamıyor. Memur zammı dahil çok sayıda önemli karar, 'elden dolaştınlarak' bakanlann imzasma sunuldu. AYŞE SAYIN ANKARA-Başbakan TansuÇfflerin 'ki- şisel yönetim tarzı'na CHP-SHP bütünleş- mesının koalisyonun devamı konusunda ya- rattığı belırsızlik eklenince, devlet kilitlen- di. Yeni hükümet tartışmalanna ek olarak. ramazan ayının araya gırmesi. TBMM, Baş- bakanlık ve bakanlıklan durdurdu. Ülke yö- netimine ılişkin en önemli kararlann alın- dığı ve Çiller'in başbakanlığı döneminde 'arada sırada' toplanan Bakanlar Kurulu da son 40 gündür toplanamıyor. Önemli kabi- ne kararian. elden dolaştınlarak bakanlann imzasma sunuluyor. SHP kökenli bakanla- nn, kabme değişikliği dunımunda kullanıl- mak üzere istifalannı CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e sunmalan, bu bakanlıklara bağlı kuruluşlarda hemen hemen bütün ça- lışmaiann durmasma neden oldu. Bakanlar Kurulu da 18 ocaktan bu yana topianama- dı. 1995 Yılı Mali Bütçe Yasası'na ilişkin tasanyı bile Bakanlar Kurulu'nu toplama- dan, 'elden' bakanlann imzasına sunmayı tercih eden Başbakan Tansu Çiller, kamu- oyunda büyük tepkiye yol açan Türk Hava Yollan grevinin ertelenmesi karannın da ay- nı yöntemle alınmasını sağladı. Memur ve emekJi maaşianna zam yapılacağını Baş- bakan Yardımcısı MuratKarayalçuı ile bir- likte düzenlediği basın toplantısında kamu- oyunaaçıklayan Çiller, bu kararname ile Îs- tanbul Boğazı ve çevresindeki yapılaşmaya ilişkin yasa tasansını da yine elden imzaya açtırdı. Bürokratlar; paneller, toplantılar, TBMM ve havaalanlan arasmda karar, ya- sa tasansı ve KHK imzalatmak için koşuş- turdular. Bakanlar Kurulu. yeni hükümet beklen- tisi nedeniyle, grev erteleme, memur zam- MArkasıSa.l7,Sü.J'de 30 DEVAMSIZ MİLLETVEKİLİ TOPUN AĞZıNDA • 4. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKt GERÇEK Evdeki HesapL DSP lideri Bülenl Ecevit, Cumhuriyet'in sortiarını ya- nıtladı. Çiller'in bafbakanlı- ğındaki koalisyonı/ı devrini doldurduğunu varsayarsak, Sayın Ecevit'in öngörülerine kulak vermenin gereği orta- ya çıkar. "Türkiye nereye gidi- yor?.." Bu soru geniş kap- samlıdır; ama, nasıl bir siya- sal oluşum ülkeyi bekliyor?.. DSP Genel Başkanı şöyle diyor: "Bizde kamuoyu yok- lamalanna pek güvenilmez, ama şimdi hepsi birbirini doğruluyor. ANAP, RP, DSP atbaşı beraber gidiyor ve biz sürekli yükseliş süreci içindeyiz. DSP'nin birinci parti olması mümkün. (...) Ama Türkiye açıstndan ge- rekli birçok siyasal akım, bu seçim sistemiyle parlamen- to dışında kalacak. Parla- mentoyla toplum arasmda kopukluk büsbütün arta- cak..." Peki, ne olacak?.. Sayın Ecevit bu soruyu da yanıtlı- yor: "Biz RP dışında hiçbir parti için 'Biz onunla koalis- yon yapmayız' demiyoruz. Seçımden sonra ortaya çı- kacak tabloda koalisyon ge- rekecekse biz muhtemelen anahtar rolü oynacağız. Herhangi bir tercihi aramız- da bile konuşmuş değiliz. Daha çok ANAP'tan sinyal- ler getiyor." Bu konuşmadan ortaya • • • • ArkosıSa. 17, Sü. 8'de Sabah, Bank indosuez'i almaktan vazgeçti Sabah gazetesi tarafından yapılan açıklamada, gazeteye bankayı satın alma konusunda haksız suçlamalar yöneltildiği ve bu suçlamalann kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi. UZ Sayfada Cizemden çağdaş yaşama Jodie Foster, yapımcılığını üstlendiği ve Michael Apted'in yönettiği 'Nell' adlı filmde ilginç bir karakteri canlandırıyor. 112. Sayfada çiller, çalışana özal'dan acımasız Tansu Çiller'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetı, çalışanlara karşı Turgut Özal hükümetlerinden daha acımasız çıktı. • 7. Sayfada Katliama sorumlu aranıyor Kuzey Irak'taki rakip Kürt grupları, Zaho'daki patlamadan birbirlerini ve Bağdat'ı sorumlu tutuyor. • 9. Sayfada Bir çılgın. milyonları yaktı ingiltere'nin en büyük yatınm bankasını kurtarma çalışmalarının bedelini, binlerce mükellef ve yatırımcı ödeyecek. • 6. Sayfada BORSA Dun 29.122.91 öncekı 29.724^7 DOLAR ÛDün 41.475 Öncekı 41.350 MARK ûDun 28.400 öncekı 28.375 ALTIN ODün 504.000 Öncekı 504.000 Ecevit, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladi: DSP, anahtar rolü oynayacak • DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, hiçbir partinin yüzde 40-50 oyla iktidara gelemeyeceğini söyledi. Ecevit, "RP dışında hiçbir parti için 'Biz onunla koalisyon vapmayız' demiyoruz. Seçimden sonra çıkacak tabloda koalisyon gerekecekse biz anahtar rolü oynayacağız" dedi. • Ecevit, koaîısyon konusunda herhangi bir tercihi aralannda konuşmadıklannı, ancak A>MP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın duyarlılığının kendilerine yakın olduğunu söyledi. • 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog