Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

ev deyince EMLAK BANKASI "Dahı Uyfar Btr Yajım Iç 71. Yi. SAYI2S327 /15000 TL (KDViçmde) Cumhuriyet EMLAK BANKASI KURUCUSU: VUMB MDt (1924-1945) BAŞYAZAPt IMDfc» IWH (1945-1991) Yunanlılar pilotumuzu kendi uçaklanyla Türkiye f ye gönderdiler F-16, Ege'ye diiştü; pilot kurtuldu • Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bır F-16 uçağı, yakıt borusunda meydana gelen bir teknik anza nedeniyleYunanistan'ın Rodos Adası'nın 15 mil güneyinde dün sabah saatlerinde denize düştü. Paraşütle atlayan Pilot Üsteğmen Mustafa Yıldınm Yunan botunca bulunarak hastaneye kaldınldı. Sağlık kontrolunden geçirilen Yıldınm'ın iyi olduğu bildirildi. Kıbrıs Meclis devre dışı • Türkiye'nin AB ile gûmrük birliğine geçişi ve Kıbns sonınu arasında doğrudan bağlantı kurulurken görüşmelerin TBMM, iktidar gruplan ve hükümet üyelerine bilgi verilmeden yürütülmesi tepkilere neden oldu. • Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ve Başbakan Atun'la görûşen Karayalçın, "Zaten AB, Kıbns sorununun çözümünde bir darboğaz yaratarak, daha önceden Kıbns ile müzakereler olacagını açıkJanuştı" sözleriyle Brüksel'deki pazarlığın Kıbns üzerinde yapıldığını kabul etti. H 11. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ege Denizi'nin ulus- iararası hava sahasında egitim uçuşu yapan Türk Hava Kuv- vetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, yakıt borusunda meyda- na gelen bir teknik anza nede- niyle, Yunanistan'ın Rodos Adası'nın 15 mil güneyinde dün sabah saatlerinde denize düştü. Uçağınpilotu Üsteğmen Mustafa Yıldınm'ın paraşütle atladığı ve saglık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yunan Sa- hil Güvenlik'e ait bir bot tara- fından denizden kurtanlan Yıl- dınm'ın Rodos'ta bir askeri hastaneye kaldınldığı öğrenil- di. Yunan makamlan, sağlık kontrolunden geçirilen pilotu uçakla dün akşam saatlerinde Dalaman'agetirdi. Dışişleri Bakanı ve Başba- kan Yardımcısı MuratKarayal- çın,Ege Denizi'nde uluslarara- sı sahada bir Türk F-16 savaş ucagının düşmesiyle sonuçla- nan olayın. Türk-Yunan ilişki- lerini gerginleştirecek boyutta olmadığını söyledi. Bu arada, Reuters Haber Ajansı, "Türk F-16'sının, Yu- nanistan'a ait bir Mirage uçağı Betehlikdibirşekilde karşı kar- ?ıyageMiğisıradadü$rüğü" yo- lundaki ilk haberini iptal etti. Ankara'daki Yunanistan kay- naklan da Türk savaş uçağının. Yunan savaş uçakJan ile "teh- likeli bir şekilde karşı karşrya UArkas,Sa.6,Sü.2'de 2821 sayılı Sendikalar Yasası sendikalara ticaret yasağı getiriyor: Satışlar yasal değilEt Balık Kurumu ve Karabük, olmayan şirketlere satıldı. Kamuoyuna işçiler adına sendikalara yapılmış gibi gösterilen satışlarda, henüz kurulmamış şirketlerde gerçekte ne işçi ne de sendika ağırlığı söz konusu olacak. Işçiye sağlanmış görünen olanaklardan kişi olarak sendikacılar ve üçüncü şahıslar yararlanacak. ŞÜKRANSONER Yürürlûkteki Sendikalar Yasası'nda sendikalara ticaret yasağı var. Sadece sendikanın nakit mevcudunun %20'sini aşmamak üzere sınai ve ekonomik girişimlere yatınm yapılabiliyor. Et Balık Kurumu ve Karabük Demir Çelik lşletmeleri satışlannda, sonradan kurulacak şirketlerde ne ortaklar ne de pay dağılımı koşullan belli. Karabük ve Et Balık Kurumu, sadece adlan olan, oluşumu, or- taklan, pay dağılımı belirsiz şir- ketlere satıldı. Kamuoyuna yapılan açikla- malarda hükümet ve Hak-Iş sözcüleri, özgün, uygun satış koşullannın, işçiler adına sen- dikalara satış yapılması nedeni ile, işçi çıkanlmayacağı gerek- çesi ile yapıldığını duyurdular. Oysa Resmi Gazete'de yayım- lanan her iki satışın kararlan ve yürürlûkteki yasalar incelendi- ğinde, özel olanaklann, paylaşı- mı henüz bilinmeyen kişiveku- ruluşlara, ortak olacak üçüncü taraflara sağlanmış olduğu or- taya çıkıyor. Yürürlûkteki 2821 sayılı Sen- dikalar Yasası sendikalara kesin ticaret yasağı hükmünü içeriyor. "Sendika ve konfederasyonlar tkaretle uğraşamazlar" (Mad.39). Yasa 33. madde 7. fıkrası ile sendikalann ancak Petlas'ın eski yöneticisi suçladı 'Özer Çifler elini çeksin' • 1974'teki Kıbns Banş Harekâtı'nın ardından Türkiye'ye uygulanan ambargonun yarattığı darboğazın aşılması amacıyla kurulmasına karar verilen Petlas'ın eski Yönetim Kurulu Başkanvekili Güngör Yerdeş, kurumun Nadir Impex'e satışını değerlendirirken "Devletin içinden Özer Çiller'in elini çekin, her şey düzelir" dedi. • Tansu Çiller'in Başbakan olmasının ardından görevden ahndıklannı söyleyen Petlas'ın eski yöneticisi Güngör Yerdeş, "Görevden alındığımız dönemde kuruluşun zarar oranlan düşüyordu. Üretim artmıştı, Ordunun hemen hemen tüm lastik ihtiyacını biz karşılamaya başlamıştık" dedi. • 3. Sayfada nakit varlıklannın %20'sini geç- memek üzere sınai ve iktisadi teşebbüslere yatınm yapmalan- na izin veriyor. Sendikalann, sa- dece adı olan ve henüz kurul- mamış soz konusu şirketlerin doğrudan kurucusu ve sahibi ol- malan hukuken olanaksız gözü- küyor. Sendikalann aracılığı ile bu şirketlere çalışan işçilerin ta- mamının, en azından önemli ço- ğunluğunun ortak edilmesi de söz konusu değil. İşçilerin kı- dem tazmınatlannın ödenmesi, ya da birbaşka yoldan doğrudan ortak edilmeleri her iki satış ka- rannda da gündemde değil. Her iki kararda sendikalann paylan, bağlantı lı meslek örgüt- leri, sanayi, ticaret odalan, ko- operatifler, kişi paylan, hemen hemen hiçbirşey belli değil. Sa- tış pazarlıklannda Hak-lş yöne- ticileri doğrudan tek söz ve ka- rar sahibi taraf gibi görünüyor- mArkasıSa.6,Sü.l'de Bakatı îmzadan vazgeçiyor SHP'li Bakan Dönen: imzalamam Özelleştirme Yüksek Kurulu'nda SHP'yi temsil eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen, EBK'nin Hak-Iş başkanlığındaki Ortak Girişim Grubu'na satış karannı imzaladıfını anımsatırken, "Halka şirin görünmek için sattık" dedi. Dönen, satışm tam olarak gerçekleşmediğini belirtirken, "EBK'nin şirket oluşumunda sendikanın payı çok yüksek olursa, çok itiraz geiirse protokolü imzalamam. Satış karan da iptal olur" dedi. | 9 . Sayfada Türk - İ$: Kirieri çalışanlar alsın Türk-îş, KlT'lerin özelleştirilmesine, çalışanlar kanahyla müdahale etmeye hazırlanıyor. KİT satışlannda, işçi ve memurlann oluşturacağı özerk bir kuruluşun devreye sokulması seçeneğini gündeme getiren Türk-tş, devletin ucuz kredi olarak kullandığı 130 trilyon liraya ulaşan zorunlu tasarruf ve konut edindirme yardımı kesintilerinin, bu özerk kuruluş tarafindan kullanılmasını önerecek. • 9. Sayfada SHPve CHP mahkemeye gidiyor CHP'li Mehmet Sevıgen, EBK'nin satışında 'tarikat baskısf olup olmadığını öğrenmek için bir soru önergesi hazırladı. Önergede, Başbakan 'm son dönemlerde tarikat liderleriyle bu konuyu görüşüp görüşmediği yer alacak. Koalisyon ortağı SHP'de Mümtaz Soysal, idare mahkemesine gidilebileceğini söylerken CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, satışın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklannı bildirdi. M9. Sayfada Yargıtay TBMM'ye reform önerileri •Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Yardımcı, TBMM Başkanhğf na reform önerileri sunarak, Başsavcılık kurumundaki kargaşaya son verilmesini, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı'na, Adalet Bakanı hakkında kamu davası açma yetkisi tanınmasını istedi. • 6. Sayfada Istanbul sallandı Haber (Vferkezi-tstanbu! ve çevresinde dün gece 4.4 şid- detinde birdeprem oldu. Kan- dilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıkla- nnda olduğunu açıkladı. tlk alınan bilgilere göre deprem hasara yol açmadı. Dün gece saat 23.27'de meydana geien 4.4 şiddetin- dekı deprem Istanbullulan te- laşlandırdı. Yaklaşık 5 saniye süren deprem Bursa'da da his- sedildi. Yurttaşlar, gazeteler ve televizyon kanallannın ha- ber merkezierinin yanı sıra Kandilli Rasathanesi'ni tele- forda arayarak bilgi istediler. Iffetsizler •• w oğretmen olamayacak • Milli Egitim Bakanlıfı'nca hazırlanan Milli Egitim personel yasa taslağı, öğretmenlik mesleğine giriş koşullanna, "zina, ırza geçme, sarkıntılık ve iffetsizlik suçlanndan dolayı hükümlü bulunmamak" hükmünün de eklenmesini öngörüyor. • Hacca gitmek isteyen öğretmenlere bir aylık ücretsiz izin verilmesi önerisi taslaktan çıkanldı. Yeni düzenienen mali haklarla egitim personelinin maaşlanna yüzde 16 ile yüzde 180 oranlannda zam yapılması öngörülüyor. • 6. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Erkeğe Genelev, Kadına Bekâret i: KoiltrOİ y6k - Milli Egitim Bakankğı ÖdOI ve Disiplin Yönetmel^i'nde. okul kuruBanna kız ögren- cüeri 'bekâret kontrolü'ne gönderme yetkisinin tanınmasına tepkiler sürüyor. Türk Kadınlar Birliği Başkanı Avsdi Gök- so>; MBli Egitim Bakanı Nevzat A\az'ı soru yağmuruna tutarak yönermeliğin değiştirilmesini istedL Göksoy, "fnsanlann bedenleri kendilerine aittir. kimse bunu sorgula>amaz. Bu olay, kadınlanmızı ve kızlanmızı aşağüayıcı bir durum. Muaye- neye 0den bir kız; varsayalım bakire çıkmadı. Bu durum, insanlan, devlet eü> le fuhuşa itmekten fark.su" göriişünü dfle getirdL Ayaz,yÖnetnıeiikhükmünün.öğrencininonurunukıracaksonuçlardoğurmamasıicin MArkasıSa. 6, Sü. l'de Erkeğe genelev açıp, kadında bekâ- ret arayan bir sosyal yapının içindeyiz. Neresinden başlamalı?.. Milli Egitim Bakanlığı'nın, 1971 yılın- dan bu yana uygulanmakta olan Disiplin Yönetmeliği'nde değişiklik yap- ması, "okullarda bekâret kontrolû" ko- nusunu yeniden gündeme getirdi. Daha önce de var olan uygulamala- nn, yeni yönetmelikte de yer almasını bazı kesimler yeniymiş gibi algıladı, ama konunun yeniden tartışmaya açıl- ması bakımından bunun da faydası ol- • Arkosı Sa, 6, Sü. 2'de IMF heyetinden Türkiye'ye üçlüdenetim • Yeni "stand-by" kredi anlaşması için sunulacak niyet mektubundaki istikrar önlemlerini ve yeni ekonomik hedefleri belirlemek üzere Türkiye'de bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, Türk ekonomisini masaya yatırdı. • Hazine yetkilileri, heyetle, para piyasalanna denetim getirilmesi, bütçe gelir- gider dengeleri ve yeni ekonomik kriterlerin belirlenmesi olmak üzere üç ayn grupta çalışma yapiıacağını bildirdiler. • 8. Sayfada ABD, DEP'in PKK ilişkisinden rahatsız • Eski DEP milletvekilleri Remzi Kartal ile Ali Yiğit'in ABD yetkililerinden randevu talepleri kabul edilmedi. ABD Dışişleri Bakanhğı yetkilileri "sürgünde bir Kürt parlamentosu" kurulması girişimini kabul etmediklerini yinelediler. • 4. Sayfada BOftSA ûDün 26.379.82 Öncekı 26.321.02 OOLAR ûDün 41.100 önceki 41.000 MARK ODün 26^25 Önceki 26.825 ALT1N ûDün 496.000 Önceki 495.500 OLAYLAREV GERÇEK Kıbns9 a Rogers Planı mı? Uluslararası arenada siya- sal sorunlar; ya sözleşmete- re Dağlı olarak, ya güçlünün zayıfı ezmesiyle, ya "al-ver" yöntemiyie ya da taraf ülke- lerden birinin başındaki poli- tikacılann beceriksizliği, saf- lığı ya da akılsızlığı ile karşı tarafa verdikleri gereksiz ödünlerle çözümlenir. Anımsanacağı üzere, Tür- ktye'nin 1974 Kıbns Harekâ- tı'nı protesto amacıyla NA- TO'dan çekilen Yunanlstan, 1980'de örgüte yeniden dönmek istemişti. Bu isteği Ankara, Ege'deki bazı so- runların çözümlenmesi ko- şuluna bağlı olarak "veto" ediyordu. 12 Eylül darbesi olunca askeri yönetimin başındaki Orgeneral Kenan Evren, Dı- şişleri Bakanlığı'nın her türlü muhalefetine karşın, NATO Başkomutanı Orgeneral Ro- gers'ın, "Vetoyu kaldınn. Si- ze asker sözü veriyorum. Karşılığında Yunandan iste- diklerinizi sağlayacağım" sözlerine inanarak vetoyu kaldırmış, Yunanistan NA- TO'ya girmişti. Sonuç de- ğişmemiş, Evren yıllarca sonra, "Bana asker sözü vermişti. Kandmldım" itira- fında bulunmuştu. Türkiye, elindeki böylesine güçlü bir kozu Evren mantığı ile yitir- mişti. Şu anda dış siyasada bir • • • • Arkusı Sa. 6, Sü. 7'de Nuray ÇlFTÇfden BULUTBBEK • 13. Sayfada Üzülen de sevinen de Galatasaray • Türkiye Kupası yan fînal ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Tribünde ve sahada centilmence geçen karşılaşmanın gollerini Saffet ve Aykut kaydetti. USporda Bugün Cumhupiyene brrlrkte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog