Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Haliî Çelenk UMUT HANGİ DAĞIN ARDINDA 90000TL(HDYıçmt.) CumhunyW Krtnp Kutobü Çağ Pazodano 1Ş. M « o ğ ı Cod. 39/41 (34334) Cağak>Qh>4slanfaul Cumhu Athena Daponte YAŞAYAN KOSTA 8O0OOTL(KDVKIKI>) Cumhunyet fitop fıMü Cog Pnzortano A.S Tafcocog Cod. 39/41 (34334) Co9o)ogWsWiW 71. Yl SAYI 25828/15000 Tl (KDVtçmde) KURUCUSU. YIHU3 HUâ (7924-7945) BAŞYAZARI: NMİR MDİ (7945-7997) 8ŞUMT1995Ç«Ş«IBA AvrupaVa Kıbns KniMS'ta tavİZ Ankara'nın, "Kıbns sorunu ve Türkiye'nin AB ile gümrük birliğine geçişi arasında bağlantı kurulmasına izin verilmeyeceği" açıklamalarına karşın, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanlan toplantısında, Yunanistan'ın, Türkiye'nin gümrük birliğine geçişi üzerindeki vetosunu kaldırması karşılığmda Kıbns Rum tarafına AB'ye tam üyelik için müzakere takvimi verilmesi benimsendi. Ankara'nın tepkisi yumuşak Ankara'nın, AB'nin Kıbns Rum tarafına tam üyelik görüşmeleri için takvim vermesine tepkisi yumuşak bulundu. Rumlara tam üyelik için müzakere takvimi verilmesi kararına karşın, daha önce böyle bir girişimin "adayı böleceğini" açıklayan Ankara, karşı politika olarak gündeme soktuğu KKTC ile entegrasyon için yumuşak bir ifade kullanarak '3-5 yıllık süre' verdi.B //. Yunan vetOSU Yunanistan, AB'nin Ankara'ya yapacağı mali yardıma itiraz ederek, Türkiye'nin gümrük birliğine geçişi konusundaki karar için yanna kadar süre istedi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Venizelos, "Gümrük birliği için henüz karar vermedik" açıklamasını yaptı. AB, Yunanistan pürüzüne bağlı olarak yann, Türkiye ile gümrük birliğine geçiş konusunda resmi açıklama yapacak. • //. sayfada Şemra Özal'ın Eymür çelişkisi •Semra Özal'ın, MtT daire başkanlanndan Mehmet Eymür'le hiçbir zaman karşılıklı görüşmediğini açıklamasının, gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. •Halen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan gazeteci- yazar Cüneyt Arcayürek, 'Darbeler ve Gizli Servisler' adlı kitabında, Eymür-Semra Özal ilişkisini, bazı bölümleri Eymür'ün ağzından olmak üzere gözler önüne serdi. • 3. Sayfada Ahmet Özal'ın borçlarına erteleme •Ahmet Özal, şirketlerinin bankalara 28 milyon dolara ulaşan kredi borcunu erteletmeyi başardı. Bankalarfa vanlan anlaşmaya göre, Ahmet Özal'ın Artı Yayıncılık ve Filmcilik bünyesindeki şirketleri, borclannı dolar bazında 3'er aylık dönemler halinde 4 yılda ödeyecekler. •Artı Yajmcılık'ın. Vakıflar Bankası, Şekerbank, Emlakbank, Garanti Bankası ve Bank Ekspres'e olan borcu faizleriyle birlikte 28 milyon dolara ulaşıyor. • 8. Sayfada Civan davaları birleştirildi • Engin Civan'ın f r aralanması davasını yürüten stanbul 2. Ağır Ceza .Mahkemesi. skandalın ortaya çıkmasımtan sonra açılan 'yaralama' ve "rüşvet' davalannın birleştirilmesi gerektiğire karar verdi. • Kılıç a;lesinin avukatı Çengiz Kıyıtmazer, Semra Özal'ın "JğurKjlıç'ın öldüğüne ınanmıyorum " iddialannı karşılık Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafındar verilen otopsi tutanağı \e defin izin kâğıdını gazetecilere göstereret, " Uğur Kılıç kcesinlikleöldü" dedi. • 3. Sayfida SHP Kırşehir milletvekilleri, Petlas için SHP liderine ateş püskürüyor: Karayalçm sözünü tutmadı• Petlas konusunda, "Millervekillerimin evet demedi|i teklife, ben de evet demem" diyen ve Kırşehir'deki bir yerel televizyonda sosyal tesislerin üniversiteye devri konusunda söz veren Karayalçın, Özelleştirme Yüksek Kurulu toplantısının ardından, "Teklif çok cazip, buna karşı çıkmayı izah edemem" dedi. TÜREY KÖSE ANKARA-Petlas'ın Iranlı Muhtar Azeri'ye ait Nadir tmpeks'e satış ka- ran, SHP Kırşehir mılletvekıllen Sab- ri Yavuz ve Hilmi Yükselen'in tepki- sine neden oldu. Milletvekilleri, SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardım- cısı Murat Karoalçın'ı. "Kırşehir halkına verdiği sözleri hıtmamak"la suçladılar. Sabn Yavuz, istifayı dü- şünmediğini. ancak Kırşehir halkına karşı çok zor durumda kaldığını söy- lerken. Hilmi Yükselen. "SHP'deki dunımunu değerlendirdiğüu"" kaydet- tı. Yükselen aynca, Kırşehır'de Hiz- bullahçı bir üniversite kurulmasından duyduğu kaygıyı da dile getırdi. Torpilli satışı Ali Şevki Erek savundu EBK'yi işçileri korumak için sattık • Et Balık Kurumu'nun satış karan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu satışla 7 milyon metrekarelik arsaya sahip olan Hak-lş'in. tepkilere karşı Başbakan Tansu Çiller'den destek isteğine özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'ten yanıt geldi. Ali Şevki Erek, işçi çıkanmlannı önlemek için kuruluşu Hak-tş'e sartıklannı ileri sürdü. • 9. Sayfada 8 yatırımcı grup almak istiyor Erdemir'de sanayi devleri kapışacak • Erdemir'deki yüzde 51.66 oranındaki kamu hissesinin bir bölümünün blok olarak satılması için açılan ihaleye aralarında Koç, Bayındır, Çolakoğlu, Nippon, Global Menkul Değerler ve Rumeli Madencilik'in de bulunduğu 8 yatınmcı grubundan teklif geldi. Teklifler "ihale komisyonu" aracılığı ile bir ön değerlendirmeye tabi tutulacak. • & Sayfada SHP Kırşehir milletvekilleri. genel başkanlan Murat Karayalçın'ın. "Mil- letvekillerinıizin evet demediğj firma- ya, evet demeyiz" 1 ıfadelenyle Kırşe- hir'i ziyareti sırasında bir yerel tele- vizyonda söylediğı "Petias'aaitsosval tesislerin üniversiteye verileceğine iiis- kin" sözünü anımsattılar. Özelleştir- me Yüksek Kurulu"nun öncekı gün yaptığı toplantının ardından Karayal- çın'ın SHP'h milletvekillerine "Tek- lif çok cazip, buna karşı çıkmayı izah edemem" dediği öğrenildi. Sabri Ya- vuz'un. Kırşehir halkının taleplerine dıkkat çekerek. "Bize verilen sözfcrin gerisini Başbakan açıklasın. Çok zor dunımdayız" demesi üzerine. SHP li- derinin de Başbakan ile görüşeceğini bildirdiği kaydedildi. Sabri Yavuz, Petlas'ın Nadir Im- peks'e satış karannın ardından çok zor durumda kaldıklannı belirterek Cumhuriyet'e şunlan söyledi: "Kırşehirii ateş püskürüyor. Sosyal tesisleri üniversite için verselerdi, biz gidip halkuı desteğini alırdık. halkı ya- üştınrdık. Ajna şu anda bi/im de söy- leyecek sözümüz kalmadı. Genel baş- kanunız, o tesislerin üniversite> r e veri- leceğinedair KırşehirüJere söz vermiş- ri. İstanbui'da yaşa>an Kırşehirliler, üniversite ile fabrika arasında duvar örülmesi için 50 milyar lira toplamış- lardı. Bana telefon ediyorlar, ateş püs- kürü>orlar. Ne vapsalar Kırşehiriiyi tatmin edemezler. Biz fakülteîerimizi açamryonız. 3 yıl oWu Ziraat Fakühe- si kuruMu, yer olmadığı için açılamı- yor. Sağhk Meslek \ üksek Okulu'nu açamıyoruz. Bu tesisler hazır bir yer- de. Bizden bunu bile esirgeyenler, EBK için. Karabük için siyasi tercihlerini ortaya koydular. Bu karar Kırşehir M Arfaısı Sa. 6, Sü. l'de PETLAS, ARAZlSfYLE SATILDIB 6. Sayfada CENAZEDE BtRARAYA GELDtLER- Eski Bayındırhk ve İskân Bakaıu CHPMYK üyesi Nebil Okt^'ın cenazesi dün TBMM'de düzenlenen tören sonrası Kocatepe Camii'nde kıhnan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verüdi. SHP lideri Murat Karayalçın, büieşik solun genel başkan adayı Hikmet Çetin ile CHP Genel Başkanı Deniz Ba> kal, CHP Genel Merkezi önündeki törende bir araya geldiler. (Fotoğraf:AA) Çiller'den hükümet manevrası •Başbakan Çiller ve kurmaylanna göre birleşik sol partinin çatısı ne olursa olsun, 50. hükümet devam edecek. Çiller'in, solda bütünleşmenin ardından, kendi istifası yerine, yeni bakanlann listesini Demirel'in onayına sunma seçeneğini benimsediği bildirildi. •Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe. 50. hükümetin devamını engelleyecek hukuksal bir zorunluluk bulunmadığını vurgularken, Coşkun Kırca, Çiller istifa etmediği sürece Demirel'in başka birisini başbakanlığa atayamayacağını söyledi. • 5. Sayfada Soysal: Kurultay olmayabilir •Mümtaz Soysal, "Aday olmayı düşünür müsünüz" sorusunu, "Hep vanm" şeklinde yanıtladı. Soysal, SHP Part'i Meclisi'nden istifa ermemesini, "Dava sahibi olanlann, gerekli olmadıkça meydanlan boş bırakmalan yanlıştır" diyerek açıkladı. H 4, Sayfada AZERİ PETROLÜ YŞT'den Türkiye lehine karar • Yabancı Şirketler Topluluğu, Türkiye'nin petrol payının 5 puan arttınlmasını kabul etti. Londra'da dün yapılan toplantıda karar oybirliği ile almdı. • TPAO Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Murathan, Londra toplantısında Türkiye'nin çok önemli bir adım attığını söyledi. • Toplantıda, Iran'ın Azeri SOKAR şirketinden yüzde 5 oranında pay alarak YŞT'ye katılma isteği reddedildi; Iran'ın konsorsiyuma katılamayacağı konusunda görüşbirliği sağlandı. • 10. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Öğretmene Ceza Dersi!..Memurlann 20 mart eyle- mine yönelik soruşturmanın boyutları giderek genişliyor. Başta öğretmenler olmak üzere "20 mart bayramına" katılanlara, nıçin eylem yap- tıklanndan çok, niçin örgüt- lendikleri, niçin sendika kur- dukları, bugüne dek hangi çalışmalar içinde yer aldıkla- rı soruluyor. Bize ulaşan haberier, ama- cın, eyleme katılanları ceza- landırmaktan öte örgütlen- meyi engellemek olduğunu açıkça ortaya koyuyor. UArkasıSo.6. Sü. 2'de Kadın örgütlerinden bakana tepki 'Bekâret koııtrolü şerîat provası 9 •DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, ortaöğretimdeki kız çocuklanna disiplin kurulu karanyla bekâret testi yapılmasmı eleştirdi. Ecevit "Doğruluk ve temizlik bekârette aranmaz" dedi. Izmirli kadınlar da Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'a telgraf ve faks çekerek bu uygulamanın Türk toplumunu 'çağdışı' hale getireceğini, şeriatı yerleştirmek amacını taşıdığını öne sürdüler. •Devlet Bakanı Önay Alpago, kız çocuklannın taraflı yargıya zemin hazırlayan ihbar sistemiyle cezalandınlmalanna olanak tanındığını kaydederken Azimet Köylüoğlu ise bu uygulamanın anayasadaki kişinin dokunulmazlığı ve özel hayatın gizliliği ilkelerine aykın olduğunu belirtti. ANKARA / tZMİR (Cum- huriyet)- Mılli Eğitim Bakan- lıgı'nın, ortaöğretimdeki kız ço- cuklannın 'iffetini belirkme' konusunda disiplin kurullanna bekâret testi yaptırma yetkisi vermeyi sürdürmesine tepkiler artıyor. DSP Genel Başkan Yar- dımcısı Rahşan Ecevit doğru- luk ve temizliğin bekârette ara- namayacağını vurgularken Dev- let Bakanı Önay Alpago, çağ- daşjıktan uzak, insanlık onuruy- la bağdaşmayan uygulamaya son venlmesini istedi. YDH, Milii Egitım Bakanlığfnı pro- testo kampanyası başlatırken Iz- mir'dede siyasi partilerin kadın komisyonlan ve demokratik kit- le örgütleri ile veliler, Milli Eği- tim Bakanı Nevzat Ayaz'ı, faks ve telgraf yağmuruna tuttular. MEB Ödül ve Disiplin Yö- netmeliği'nce. disiplin kurulla- • Arkosı Sa. 6, Sü. 5'te AYAZ'IN 'İFFET' AÇIKLAMASI • 7. Sayfada Uivi OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Bilim ve Türkiye Türkiye'nin siyasi keşme- Keşi içince, ülkeyi 21. yüzyı- \s taşıyacak temel konulann t>r raya jturtulması söz ko- masu olamıyor. Siyasal dü- senin Bctı ölçütlerine göre demokratikleştirilmesi ve ekonomiyi halkın ve ülkenin yararına yeniden yapılandır- mak gereği bu temel sorun- lardan ikisi ise, bir üçüncüsü de bilime hak ettiği önemı vermektir. Ne yazık ki bugüne kadar hiçbir siyasi yönetimin ülke için düşünülmüş taşınılmış ve uygulamaya konmuş bir bilim politikası olmamıştır. Bilimin gelişmesi veya bi- lim adına küçük de olsa doğru kararlann alınması ve uygulanması ıçın bile, yetkili bir makama bilim dostu bir politikacının gelmesine, geti- rilmesine bel bağlanmıştır. Ancak, bilim dünyasından siyaset dünyasına geçen politikacılar da bilimin ülke- mizdeki kötü yazgısını de- ğiştirmek için gerektiği ka- dar çaba sarfetmemişlerdir. hatta kıllarını bile kıpırdat- mamışlardır. Sonuçta, Türkiye bilime il- gisız hükümetlerden ve meclislerden bir türlü kurtu- lamamıştır. Siyaset açısmdan bilimin durumu, işte bu kadar içler acıs/dır. Doğaldır kı sıyasetin bilime bu olumsuz bakışmın sonuçlannın, ülke biliminin • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 7'de Haldun Taner'le yaşamak 'Çok Yönlü Bir Kültür Adamı: Haldun Taner' başlıklı söyleşide, dostlan, sanatçıyı anlattı. • 14. Sayfada Bir sanatçının ardından Çoksesli müziğimizin öncülerinden besteci, eğitimcı, piyanist, orkestra yöneticisi Cemal Reşit Rey anıldı. • 15. Sayfada Üst Kurufdan yine uyarı Radyo Televizyon Üst Kurulu, TV kanallarına yönelik kapatma uyansını hayata geçiremiyor. • 17. Sayfada 18 PKK'li öldürüldü Tunceii'nin Hozat ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle PKK'liler arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi de şehit oldu • 7. Sayfada Deprem yasası olu$turulmalı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, bir depremin yol açacağı ekonomik çöküntuyü karşılayamayacaklannı belirtiyor. UArka Sayfada 5 ilde tarikat fstilası GAP kapsamındaki 5 ilde yapılan bir araştırmaya göre tanmla uğraşan kesimin yüzde 12.1'i tarikata bağlı. M 4. Sayfada BORSA ûDün 26.379.82 öncekı 25.990.07 DOLAR ûDün 41.100 Ûncekı 41.050 MARK Dün 26.82S Öncekı 26.900 ALTIN ODün 496.000 öncekı 497.000 Kupada erken final• Türkiye Kupasrnın 'erken' finali bu akşam F.Bahçe Stadı'nda F.Bahçe ile Galatasaray arasında oynanıyor. Ligde, şampiyonluk yanşında büyük mücadele veren ıki takımın maçı saat 19.00'da başlayacak ve Interstar tarafından naklen yayımlanacak. Bu büyük maçın hakemliğinı Ahmet Çakar, yardımcılıklannı ise Akif Uğurdur ve Muharrem Firuzbay yapacak. USpor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog