Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

Halif Celenk UMUT HAMGİ DAÖIN ARDINDA 90000IL((D»w«J.) Cumhunyef KHap Kuiubu ÇaB Pazadam A.Ş Mocoğı Cod 39/41 (34334) Cagaloğbbaniul Cumhuriyet Cağ Pazaıbno A-Ş Tufkoajı Cod. 39/41 (34334) 71. YL SAYI 26324 /16000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU YUNUSHAPİ 0924-1945) BAŞYAZARI M D h M D İ (1945-1991) Hak- İş pazarlığa arsadan başladı •Hak-Iş'ın, yaz aylannda, EBK'nın sendıkaya satılması yonunde yaptığı gorüşmeîerde, pazarlığa arsalardan başladığı öğrenıldı •EBK'nın sendıkaya satılmasını ılk olarak gündeme getıren Devlet Bakanı Cevhen ıse KİT'lenn sendıkalara satılması karanrun, oluşabılecek sosyal bır tepkıyı önlemeyı amaçladığını söyledı ANKA1JA (Cumhuriyet Bfiro- su) - Et ve Balık Kurumu'nu (EBK) çalışanlar adına aldıklan- nı savunan Hak-lş Konfederas- yonu'nun kurum ıçın yaz ayla- nnda başlattığı gorüşmelerde pa- zarlıği arsalar uzenne kurduğu öğrenıldı Hak-ts'ın, pazarlığın başında, hulcumete, "750 milyar (irahk kredi veya arsalar" teklı- fını sunduğu bıldınldı EBK'nın sendıkaya satışını ılk olarak gundeme getıren Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, ka- mu ıktısadı kuruluşlannın çalı- şanlara satılması karannı top- lumda oluşabılecek tepkıyı ha- U Arkası Sa. 19,SH5'te Kaçakçılık suçunun kapsamı genişliyor •Malıye Bakanı Ismet Attıla, gelır, kurumlar, amme alacaklannın tahsılı usulu, vergı usul ve katma değer vergılenne yenı duzenleme getıren '"vergı yasa tasansı"nın TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - Malıye Bakanı fsmet At- tila, vergı yasalannda bazı değı- şıklıkler ıçeren vergı yasa tasan- sınm Bakanlar Kurulu'nca TBMM Başkanlığı'na sunuldu- ğunu açıkladı Yenı tasan, gelır ve kurumlar vergısı mukellefle- nnın, ışlefmelennde en az 2 vıl sureyle kayıtlı bulunan gayn- menkul ve amortısmana tabı kıy- metlenn yenıden değerlendırme oranının enflasyona endekslen- mesını ongorüyor Tasan aynca, kurumlar, amme alacaklannın tahsıl usulü, Vergı Usul ve Kat- ma Değer Vergısı yasalannda da bazı yenı duzenlemeler ıçenyor M Arkası Sa. 19, Sü. 7'de GÜNDEM MLSTAFA BALBAY İnsan Hakları Sınavı... Geçen haftanın en çok ko- nuşulan konularından bınsı de Turkıye'nın ınsan hakları "notu" ıdı Değerlendırmelerı, tartış- maları ızledıkçe, acaba arada bır pazara ınen otel ayısı haklı mı dıye duşundum Gerçekten de bınlennın bı- raktıgı yerde otluyor muyuz"? Turkıye'de ınsan haklarına ılışkın rapor hazırlayanları, "Nıçın böyle bır rapor hazır- ladın, sen bu ulkeyı bolmek mı ıstıyorsun" dıye mahke- meye verıyoruz ABD'de ha- zırianan ınsan haklan raporu- nu, "Acaba nasıl, notumuz • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te ÇMerekoııoıııisi iflasEkonomi küçüldü. sermaye kaçtı Çıller yonetımındekı ekonomi, 1994 yıhnda yüzde 8 6 oranında kuçuldu 1989 yılından ben ekonomıyı hıperenflasyon surecınden koruyan yabancı sermaye gınşı, geçen yıl kesıldı Odemeler bılançosundakı 'sermaye hareketlen hesabı' da negatıf bakıye verdı IMF reçeteSİ tUtmadl Turkıye ekonomısı, IMF'nın tavsıye ettığı "kamu yatınmlannı azaltarak özel kesım yatınmlannı arttırma" öngörüsünü doğrulamadı Geçen yıl, kamu ve özel sektor yatınmlan bırhkte düştu Sanayı üretımınde çalışanlann sayısı, 1993'e gore yüzde 10.2 oranında azaldı Borç-faiz-enflasyon kıskacı 1993 sonunda 356 tnlyon lıra olan ıç borç stoku, geçen yıl 800 tnlyon lıraya ulaştı Iç borçlann gayn safı mıllı hasılaya oranı yuzde 25'e yaklaştı Aynı oran. 67 milyar dolarhk dış borç da eklendığınde yuzde 70 dolayında hesaplandı. Devlet, yıllık bıleşık faızı yuzde 400'u aşan kâğıtlarla borçlanırken, yıllık enflasyon yuzde 156 8'e ulaştı Refah dÜŞtÜ TL cınsınden 1993'te 175 milyar dolara denk duşen gayn safi mıllı hasıla. geçen yıl 135 milyar dolar düzeyıne ındı "Refah azalışı" olarak da adlandınlan toplam tuketımdekı duşuş yuzde 4 6 oranında oldu Kışı başına ulusal gelır, 2 bın 933 dolardan 2 bın 202 dolara duştu DOĞANAKTV ANKARA - Başbakan Tansu Çiüer ın ekonomi polıtıkası, ul- keyı uçunımun kenanna getır- dı Turkıye ekonomısı Uluslara- rası Para Fonu'nun (IMF) tavsı- ye ettığı ortodoks ıstıkrarpohtı- İcalannın temel karakten olan "kamu yatınmlannı azattarak ozei kesim yatınjniannı arttır- ma ve kamu açıklanndakı da- raJmayla enflasvonu duşürme" ongorulennı doğrulamadı Enf- lasyon, geçen >ıl cumhunyet ta- nhının en yuksek düzeyıne ula- şırken, kamu ve ozel sektor ya- tınmlan bırhkte duştu fflas eden Çıller ekonomısınde, kışı başına düşen ulusal gelır azaldı. dov ız kuru. enflasyon ve ıç borç rakamlan tehlıkelı boyutlara ulaştı Ekonomıyı, 1989 yılın- dan ben hıperenflasyon sure- cınden koruyan yabancı serma- ye gınşı, geçen yıl kesıldı Ode- meler bılançosundakı "serınaye hareketlen hesabı'' geçen > ıl ne- gatıf bakıye verdı Cumhuriyet'ın, Devlet Ista- tıstık Enstıtusu (DİE), Devlet Planlama Teşkılatı (DPT) ve 1995 Yılı Geçıcı ProgTamı'ndan derledığı venlere gore temel ekonomık gostergelerdekı gelış- meler şoyle INegatifbuyume: 1993 yıhnda 7 6 oranında buyuyen ekonomi, geçen yıl. uretıcı fiyatlanyla yüzde 8 6 oranında kuçuldu Kuçuhne, sanayıde yuzde -8 3, tanmda -5 1, rıcarette -9 8 oran- lannda gerçekleştı Sektorel daralma: 1994 te ekonomi kuçulurken, ıkıncı 3 aylık donemde ozel yatınmlar- da yuzde 12 7'Iık, kamu yatınm- Ianndada49 6'lıkbırazalmaol- du Ikıncı 3 ayda, ozel tuketım- lerdekı azalış yuzde 10 1 düze- yıne ulaştı Tuketıcılenn "kira, ulaşürma, enerji" gıbı zorunlu M Arkası Sa. 12, Sü.l'de Le Monde'a göre Cezayir'i kana bulayan aşın dinci örgüte para yardımı yapılıyor Refah-FIS bagLantısı• Fransız gazetesmdekı haben yanıtlayan Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal, 'RP haklı rnücadele yapanlann yanındadır. Ama yasalann izin verdıği ölçüde. Geçmişte bunlar çok yapıldı. Gelecekte de yapılacak. Güneş balçıkla sıvanmaz' dedı Haber Vferkezi - Fransa'nın unlu Le Monde gazetesı, yavımladığı tam sayfalık bırhaberde Refah Partısı ve Mıllı Goruş Teş- kılatı'nın Cezavır'ı kana bulayan lslamı Se- lamet Cephesı'yle (FIS) ılışkılen olduğunu ve aşın dıncı örgûtlere para vardımı yaptık- lannı one sürdü Le Monde da yeralan "Mfl- H Göruş'ûn öğretmeni FlS'c silah sağüyor" habenyle ılgılı olarak, RP Genel Başkan Yar- dımcısı Ahmet Tekdal, "Guneş balçıkla sı- vaıunaz" dedı Tekdal, RP'nın tslamı Sela- met Cephesı ıle ılışkısı olup olmadığı volun- dakı bır soruyu ıse "RP haklı mucadele ya- panlann yanındadır" sozlenyle yanıtladı Le Monde gazetesı tam sayfalık habennde Refah Partısı ıle Mıllı Goruş Teşkılatı nın Almanya'da Cezayırh koktendıncı orgutler- le ılışkısı olduğunu ve FIS uyelenne kanat gerdığını belırrn Gazetenın habenne gore Cezayır'e yapılan sılah sevkıyatında onem- lı rol ovnayan FlS'ın yurtdışındakı lıderlenn- den Rabah Kebir Almanya'da faalıyet gos- teren ve RP'ye yakınhğı ıle bılınen Avrupa Mıllı Göruş teşkılatı 'nda oğretmenlık yapı- yor Haberde FIS temsılcısı Rabah Kebır'ın "\lman gizfa servisJerincgorebir'teronst' sa- yılamayacağT da belırtılerek kendısının ıl- gılı mercıler tarafından çok sıkı kontrol al- tında tutulduğu vurgulandı Pans muhabın- mız Mışel Perlman'ın habenne gore Le Mon- de da şoyle denıldı "MilliGoruşTeşkilan ve Refahlılar, Almanva'daki Cezayırli kokten- dmcılere parasal vardım vaparak beslerken hımayelen altına alıvorlar. Doğu Avnıpa'dan gızlıce satın alınıp Kuzev Afrıka'va goturu- len silahlar ıse \lman topraklan kullanılarak taşınıvor >e İtaha uzerınden burava ulaşıyor. Bu bağlantılan saglavan Cezavırlı aşın fs- lamcı çevrelere, Refah Partısı vandaşlan ve özeUikle de merkezi Köln'de bulunan Milli • Arkası Sa. 19, Sü. S'te RP Cenel Başkan Yardımcısı Tekdal sorulara kaçamak yanıtiar verdi. Cumhurbaşkanı Suleyman De- mirelvebırieşiksolunliderada- yı Hikmet Çetin açılış törenin- de bir araya geldi. Diyarbakırlı Ceylan ailesinin Ağa Ceylan Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakffnca Ankara Elvankent'te yaptırılan ılkoğretim oku- lu Demirel tarafından hizmete sokuldu. Demirel. torende SHP-CHP birleşme- siyle oluşacak partinin genel başkanlığını ustlenmesi beklenen eski kabine ar- kadaşı Çetin'in elini sıkarak bir sure sohbet etti. Demirel ve Çetin'in tören sı- rasında yan yana oturmalan da dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın da katıldığı toplantıda konuşan Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 70 yılda 6 defa btiyudüğunu, nufus ve toprak buyükliiğü açısından da dünyanın sayılı iil- keleri arasında bulunduğunu bıldirdi Vurftaşlarm. hiçbir zorluktan yılmadan devlete vardım ettiğini kaydeden Demirel. "L ygarlığa giden yolun en onemli cad- desi eğitimdir. Turkiye'de artan nüfusun etkisiyle eğitim ve sağlık hizmetleri bas- kı altındadır. Türkiye kalkınmaya, gelişmeye zoıianan bir ülkedir. Yalnızca An- kara'da her yıl bin yeni dersliğe ihtiyaç var n diye konuştu. (Fotoğraf AA) Azeri petrolünde ilk aşaıııa tamatn • Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy, Turkıye'nın Azerbaycan'ın Hazar Denızı'ndekı yataklardan petrol çıkaracak konsorsıyumdakı payının arttınlması konusunda dığer şırketlenn vereceğı en yuksek teklıfı kabul ettığını ve hukumetler arası anlaşma sağlandığını açıkladı • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Ahyev de. konsorsıyumun bugun Londra'dakı toplantısından sonra gelen teklıflen değerlendıreceklen \ e ıkı-uç gun ıçınde kesın karar vereceklennı soyledı Ikı ulke teknık heyetlen arasındakı goruşmeler de bugun başlayacak BAKU (A.\) - Enerjı ve Tabıı Kay- naklar Bakanı Veysel Atasoy, Azerbay- can'ın. Hazar Denızı'ndekı yataklar- dan petrol çıkaracak konsorsıyumda- kı payından yüzde 5'lık bolümunu Turkıye'ye devn konusunda hükü- metler arası mutabakatın sağlandığı- nı bıldirdi Turkıye'nın uluslararası korsorsı- yum ıçındekı yuzde I 75'lık payının yuzde 6 75 e çıkanlmasına ılışkın ola- rak ıkı gundur Baku de surdurulen go- ruşmelenn bınncı etabı tamamlandı Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy, ıkametıne aynlan ko- nuta gelen Azerbaycan Cumhurbaş- kanı Haydar Aliye* ıle yaklaşık yanm saatgöruştü Goruşme sonrası Cum- hurbaşkanı Haydar Ahyev Bakan Veysel Atasoy ve Azerbaycan Devlet Petrol Şırketı nın bakan statusundekı Başkanı Natık Aliyev,yaptıklan açık- lamada gorusmelenn olumlu geçtığı- nı bıldırdıler Ilk olarak konuşan Natık Ahyev konuya olumlu bakıldığını ıfade ede- rek, Londra'da yapıiacak konsorsıyum toplantısı.sonunda bır karara varabı- leceklennı soyledı Asıl sorunun, karar verme sürelen- nın 9 şubatta sona ermesı olduğunu MArkasıSa. 10,SH4'te TÜRKİYE DOĞALGAZDA PROJE BEKLİYOR • 10. Sayfada Cezayir şeriat ihraç ediyor • 1994 yıhnda, geçmış yıllara göre sayılan yuzde 248 oranında artan Cezayırli tunstlenn Turkıye'ye runzm sezonu dışında gırdıkfen saptandı Cezayırli tunstlenn tıcan amaçlı olarak da Turkıye'ye gelmedıklennın saptanması uzenne "ırtıca ıhracı" kuşkusu yoğunlaştı • Cezayırli tunstlerle ılgılı son gehşrneler, Tunzm Bakanlığı ıle Içışlen Bakanhğf nın gorev ve sorumluluk yonünden yer değıştırdığı yolunda değerlendınldı. • Cezayırlılenn Turkıye'de radıkal Islamcı gruplarla ışbırlığı ıçınde olabıleceğı Kuşkusu, Tunzm Bakanlığı'nı ozel bır Cezayir dosyası açmaya yoneltırken, Içışlen Bakanlığf nın bu alanda hazırlıksız yakalandığı ıddıa edıldı HOUA KMAMâJMBtabert• 4. Sayfada PTTnın Tsının satışı yolda• PTT'nın T'sının ozelleştınlmesıne ılışkın hazırlanan yenı yasa taslağına göre Turk Telekomunıkasyon AŞ'rıın özelleştınlecek yüzde 49 hıssesının yuzde 34'u blok olarak gerçek veya tuzelkışılere, gen kalan hısselenn yuzde 15' ı de kurumun emeklı ve çalışanlanna satılacak Taslakta, telekomunıkasyon hızmetlennın lısans ve ruhsatının ışletme ıznı \enlmek suretıyle özelleştınlmesı ongorulüyor • Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, T'nın ozelleştınlmesının engellemeler yuzûnden gecıktınldığı behrtılırken, satıştan 7 milyar dolara yakın gelır beklendığı kavdedıldı Açıklamada, Anayasa Mahkemesı 'nın ıptal gerekçesıne dayanılarak eskı yasada Ulaştırma Bakanı'na venlen yetkılenn, Bakanlar Kurulu'na devredıîdığı vurgulandı • 3. Sayfada UğurKılıç'ı Uludağ'a götüren pilotlar öldü • Dundar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'ı olume göturen Mach Aır'e aıt helıkoptenn pılotu Omer Oruçoğlu ıle yardımcısı Irfan Koken oncekı gun Bolu yakınlannda meydana gelen hefikopter kazasında yaşamlannı yıtırdıler • Amca îbrahım Kılıç'm tehdıtkâr sozlen ve baba Dundar Kılıç'ın Mach Aır'ı olayın sorumlulan arasında fostermesı kazada kuşkulann oğmasına neden oldu • 3. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Petrolde TPAO'nun Payı Kîramsariık ıçındekı Turkı- ye'de son gunlerde gelen ıkı f>e»ol haberı ulusça sevın- mesnıze neden oldu Önce Washıngton, Hazar - Akde- nız boru hatlarının Turkı- ye den geçmesının daha uy- gun olacağını açıkladı Ar- dından da Başbakanlık, Azerbaycan'ın Hazar'dakı petrolunu uretecek ve pa- zarlayacak "Yabancı Şırket- ler Topluluğu'nda (YŞT)" TPAO nun payının yuzde 5 arttınlarak yuzde 6 75 e çık- tığını duyurdu Ankara'da once Başba- kanlığın ve daha sonra Ba- ku'ye hareketı sırasmda Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Ba- kanı Veysel Atasoy'un yap- tığı açıklamalarda bazı onemli belırsızlıkler ve mad- dı hatalar dıkkatı çekıyor Amerıkan, Ingılız Norveç ve Turkıye den de TPAO gıbı fırmalar Azerbaycan ıle YŞT anlaşmasını ımzaladığında Rusya ve Iran bu uluslarara- sı konsorsıyuma ortak ola- rak alınmamışlardı Başlan- gıçta Azerbaycan ın SOCAR şırketının YŞT ıçındekı ortak- lık payı yuzde 30'du Moskova devreye gınp bu ortaklığa katılmak ısteyınce SOCAR, Rusya'nın LUKOİL şırketıne yuzde 10'luk bır pay devnnde bulundu Ötekı ortaklar bu katılıma karşı ••• • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de AB'nin gündemi gumruk bırlığı • BrukseFde bugun yapılacak toplantıda Kıbns'ın AB'ye üyelığı, buna karşılık Yunanıstan'ın, Turkıye'nın gumruk bırlığıne katılımına vetosundan vazgeçmesı formulü ele alınacak • AB Dışışlen Bakanlan toplantısında AB'nm Kıbns Gozlemcısı Serge Abov'un Kıbns raporu ıncelenecek Raporda, adada fergınlıöın gıderek tırmandığı belırtılıyor ve urk bınıklennın mıktannın azaltılması ıstenıyor • //. Sayfada Calatasaray'dan 3 gol, 3 puan Lıderın takıpçısı Galatasaray izmır deplasmanında Altay ı, Fenerbahçe de rakıbı Denızlıspor'u 3-0 yendı • Spor 'da Behramoğlu'nun listesi kazandı TYS kongresınde Ataol Behramoğlu'nun lıstesınden 6, Oner Yağcfnın lıstesınden 3 kışı yonetıme gırdı • Arka Sayfada Şilr Ödülü 5 Cemal Sureya Şıır Odulu'nu, yayımlanmış kıtap dalında Hulkı Aktunç, yayımlanmamış dosya dalında ıse Hakan Savlı kazandı • 15. Sayfada TÜRKSATa özel güvenlik iletışım uydulan arasında yalnızca TURKSAT IB'nın, şıfrelı sınyaller' ıle yorungede tutulduğu açıklandı m 17. Sayfada Sahte evraka dikkat Almanya, vıze almak ıçın bekleyenlerı sahte evrak duzenleyenlere karşı uyardı. • Arka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog